1 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

1 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ve 7 i— ğlu malwüdürlüğünün Beyoğlu li Beyoğlu Tediye Şubesi (Galatasaray Lisesi sındaki Dairei mahsu- sads) —— Birinci Kişe rel mahsusada) leri ı i — 150 z ısı — 300 3 30 — ee s ası — > Mülki ilmi M ilmi: ülkiye ve .. ye Mülkiye ve ilmiye il — — 2150 6001 — 6150 İ zisı — 300 ye 2301 — 2450 e a " 4001 — 3150 Askeri tekâütelri 9 ısı — 3300 sısı — 5300 iz 31 — S0 5301 — 5450 Askeri tekaütelri sası — 675 15 1001 — S0 4 1s — 1300 w 1301 — 1450 16 14$1 — 1609 1 — Köy ve nahiyelerde ikamet edip meşyü harekete mutkedir ol- mamaşından, veya makbul bir maze | > lemiyecek olan- am m halde buna mümasil sebepler tah- — © Sabatay cerasının felâ- gidiyordu Zevi Nakleden: R. N Sabatay Zevi mace ketli neticesine doğru Seiji na İnsan, ölümünü yakında ye ne pahası olursa olsun son çareye ürü lüman olmuştu. Onun yahudi- lerle, hele “Mesih” in cemaati. kalmış nın ölümden korkmayaca” * gö- metanet sahibi olduğu #öY- türülmesini, orada sahte “Me. beri 'Nehemya sonra a sih” in mahiyetini padişaha biZ | rar Lehistana avdet etm zat ereetmek içir müsaade edil mesini istiyordu! > Sabatay Zevinin adamları söylendiğine 8 sa i eğmek yacakl sümer Sm sahte “Mesi 8 ARNA kendilerin ini anlatmak için yaşam rüyorlar, vekayi. ya elbar iz ç : buna katlarmaktan es çare ii bu Perry izan ae ane en ietievap | ip ettiğini iddia eylemiştir. liselere, Ger) Manaf Weiyean e yen aileden man ie salte, | rektimde daha başla mehi biz alay Zari hanmla ek urun | ml de arasabilir “Mesih * kr giri mmm ni: | gkceğine kai oan ve bana le Lehis tandan buraya ( kadar lân ii bea — vE ğini, ör- | hayet “Mesil l rma pala klik karşılaştığı zaman onun hakiki “Mesih” olduğunu görerek uğ- yarak onan yalancılığı hakkın: | “Mesih. olduğum ör ne: HÜ ayle anlattı. Ooo, | ticesi ümüteimiğe © > Kasımpaşa Tediye Şu- arkm-f besi (Camii kebirde Dai. vet zübür ermesinden dolayi meri) ei emirde bunların bir istida Beşiktaş malmüdürlü- dünün maaş günleri Beşiktaş Tediye Şubesi (Beşiktaşta akaretlerde Gümhuriyet Halk Fırkası binasında) 356 540 73 871 Mülkiye yetimleri 3501 — 3688 3691 — 3840 Merkez mülkiye te- 2112 — 2285 2286 — 2361 Mülkiye Tekaütleri 5001 — 5165 5166 — 5309 İlmiye ö001 0 10 — 6009 başka bir dine intisap edrek kendisine başka bir muhit ara- yabilir. Nehemyanın hareketin de, her şeye rağmen kalben ço cuk kalmış ve uğradığı inkisarı hayalin karşısında böyle ümit. sizliğe kapılmış bir adamın ha- leti ruhiyesini görmek belki ka bildir. Ne olursa olsun, Nehenya- nın tekrar Lehistana dönerek yahudi olduktan sonraki haya- tı hiç iyi geçmemiştir. Lehis- tandaki yahudiler artık kendisi eder değil mi? e kibar göstermemiş, o da u- tlere katlanarak ora dan oraya, memleket O memle. ket dolaşmağa mecbur kalmış. tır. Belki de giderek son nefe. sini Kudüste vermeği isterdi, Fakat bunu da yapamamıtşır. Hayatının sow o zamanlarında “Serseri yahudi” gibi oradan o raya dolaşırken karnını doyurâ bilmek için dilendiği (de riva. yet edilmektedir. Jakop Nami rof namını slarak perişan bir bayat geçiren âlim ve esraren- giz “Kab * a vâkıf olan Ne- hemyanın bu perişanlık tesiri- ka İle aklı ve şuuruna halel gelmiş olduğu da söylenmektedir. Ha yatının son zamanlarını nasıl geçirdi ve nasıl öldü?. Nerede » İve ne vakit dünyadan gitti? Bu ne dair kat'i malâmat mevcut değildir. Yalnız muhakkak o- lan bir şey varsa © © da şudur; Sabatay Zevi kendisinm nasıl “Mesih” olduğunu iddia etmiş ise Nehemya da sefalet ve peri şanlıkla nihayet bulan hay, nın son zamanlarında kendi İsrail peygamberlerinden ileri gelen bir sima olduğunu iddia|. eidp durmuştur!.. Bazıları Nehemyanm 1682 de, bazıları da 1696 senesinde dünyadan gittiğini söylemiş- tir. Fakat muhakkak olan bir gey varsa bu mühim adamın ve fatr tarihinin o kat'iyyetile ma- lm olmadığıdır. Cemi MILLİYET SALI 1 Birinci Kişe Asker yetimleri Mülkiye Tekaütleri Fatih malmüdürlüğünün maaş günleri Eski Fatih tediye şubesi: (Mülga Duyunu umumiye binasrmdeki şubelerde) 1— 14 185 — 379 380 — 570 s1 — 73 744 — 972 973 — 1146 8201 — 8212 6213 — 390 8548 — 8549 8550 — 8578 3562 — 3 3999 — 4 &aütleri Avans 1—- tında bizzat malsandığına müracaat ; mühürlerinden başka mtemedinin “ettiği veya merbut bulunduğu ma. edemiyecek olanların — maaşlarının | de imza veya mühürünün mevzu bu | halle ihtiyar heyeti ile maaş sahip- mutemetlerine verilebilmesi için ev İ lunması ve bu imza ve mühürlerin ile | sahibi maaş ile mütemedinin ait ol iracsat ederek mütemet tayin et- | duğu köy veya mahalle ihtiyar hes İ meleri ve bu istidaya kendi tatbik: İşyeri ile maaş sahiplerinin — ikamet dir. Bunlara ait Asker tekaütleri 501 — 3581 lerinin ikamet ettiği bulunduğu mahallin zabita amiri tx rafından da, tasdik edilmesi lâzrm Eminönü malmüdürlüğünün ünleri liğe. E TE < Mütekaidin, Eytam ve Eramil Maa Osküdar malmüdürlüğünün Kadıköy malmüdürlüğünün z Sultanahmet tediye Şubesi (Mülga Düyunu Paşi kapusundaki dairei mahsusada eği izinde Umumiye Binasındaki | Kişelerde) Birinci Kiş İkinci Kişe İkinci Kişe l Birinci Kişe İkinci Kişe irinci i i ülki ve yeti i Hidematı vataniye : üliciy: şetim-İ Asker Dul ve yetim- Mülkiye Dul ve yetim- Asker yetimleri i Asker Dul ve yetim- Mülkiye di li Di K TE e j n e 001 — 5150 1 3001 — 3200 1 1 — 125 2 1si— 300 155 mi : 2 3201 — 3400 2 126 — 250 3 man 2 — 5536 3 3401 — 3600 3 251 — 375 5 — 3 ME t ateli 5 O 3601 — 300 5 316 — s0 6 01 — 750 $ Aleni 5 3801 — «000 6. S0l— daha yukarı 7 si — 900 6 EE” soğ 7 4001 — daha yuukarığ 7 İlmiye yetimleri . ik — — 7 4: Askeri tekaütelri İ Mülkiye Tekaütl . ane dr ir 8 — geskeri tekkitelri $ Müleye Tetmiitleri $© per gekaütleri | Mülkiye Tekmitleri ” — 700 9 sz — 540 9 1701 — 1900 10 — Sun — 5AS0 5 si — so 70 — 21 10 so — 5600 (6 1901— daha yakarıtiZ vi e — ” n — . i ütleri |ız O 5601 — 5800 (5 İlmiye teksütle i — — İlmiye tekaütleri (75 sapi. daha yukarı ii 4 ası — 5689 Samatya tediye şubesi: (Samatyada Asker yetimleri 1447 — 1348 1339 — 1535 1536 — 1725 Mülkiye tekaütleri 8579 — 8740 8741 — 8925 761 8926 — 8959 3762 — 3948 127 veya merbut maaşat bu-şekilde | rinin yukarıdaki bulunuyor, vaziyetten endişe e- diyordu. Padişahın bu endişe- si ne harici | bir düşmanın te- cavüzlerinden, ne de dahilde ye hiçerilerin yeni bir isyanından ileri Ç gelmiyordu. Dördüncü Mehmedi düşündüren şey baş- ka idi, Hariçten di sami vüz etse ve 7 emri yeni- çeri isyanı a ırla uğraş mak kolay olurdu. Çünkü mü- <adele edilecek şey ortaya çık- mış bir halde bulunurdu. Hal- İ buki padişahı düşündüren şey İböyle değildi. Türkiye hudut- ları dahilinde yaşayan bir yahu di kütlesi vardı. İşte bu külle duğunu söyleyen bir adam Ge- iboluda kaleye hapsedilmekle bereber bu mahpusu © görmek için tebacüm yalnız Türkiyedeki yahudilerden iba- ret kalmıyordu. “Mesih” i zi. yaret için her taraftan akın e- den yahudilerin mikdarı git gi. de padişahı düşündürecek bir dereceye çıkmıştı. o Almanya, Lehistan, Felemenk, İtalya, Venedik gibi Avrupa merkez. lerinden gelen ziyaretçilerin a. dedi bir taraftan artarken Se- lânik, Halep, Kudüs, Mısırdan, İzmirden gelen yahudi kütlele rinin de hesabı malüm değildi. Bununla da kalmıyor, İran iç- lerinden, İsfihan ve Tahran- dan da Geliboluya © yahudiler geliyordu. Bu ne idi?. Yahudilik âlemi yoksa seferberlik mi yapıyor- du?, Her taraftan yahudi ileri gelen erkânı geliyor, son- ra bunları diğer yahudiler ta- kip ediyordu. Bu ne demekti?. Seferberlik halinde © bir ordu mu?, Silâhsız, fakat ileri hare. ketine hazırlanan bir ordul.. Poliste I Bir Ermeni Kendini astı , Küçükler de kan kırmızı oldu surette iştar. Rami hırsızları Rami civarında hayvan hırsızlığı Sulu manastırda maliye şubesi bitişiğinde) tanzım ve malsandığına tevdi oluna | nan mütemet tayini istidansmeleri cak musaddak istida üzerine maaş cüzdanile müracaat metletine verilebilecektir. 2 — Münhasıran Asker tekalitle- | amirinin tasdikli varakası istenil- —, | lecek suyunu temin eden boru. yapanların bir kısmı daha yakalan. (İ © Banlmenlan Lapap Hüanpin Sini. nin zevcesi Meliha Hanım da yakar lanmıştır. > Yangın başlangıcı Kumkuapıda Tavşan mahallesinde ei maş, ışmuştur. sirayetine meydan verilmeden ateş ter. Kar topu Arnavut köyünde Akıntı burnun- da garson Niko ve Feyzi | arabacı $: Günleri Beyazıt tediye Şubesi (Beyazıtta Mülga Zat maaşlar. dalresinde) İkinci Kişe Asker yetimleri İlmiye yetimleri 2191 — 1340 | — il 1341 — 1490 Mülkiye yetimleri 1491 — 1625 ı Sa — 60 Asker: tekaütelri (2 Gsı — 80 sesı — 5830 3 801 — 1008 S831 — 5980 İlmiye tekaütleri s981 — 6130 s Şi ğ eğime; Mülkiye Tekaütleri 4281 — 6484 s 3336 — 348” 6 3485 — 363$ 7 3636 — 3733 Eyup tediye şubesi: (Eyüp maliye şubesi binasında) ni Birinci kişe Mülkiye yetimleri Asker yetimleri 7069 — 1. 1 —3i31 İ 0 2 maz —2818 j hai 03 B— 00 Askeri tokaütelri dili : dj 4283 — 4320 Mülkiye yetimleri 4830 2 4906 3 7391 — 7535 $ 1S86 — 7766 4507 — 4672 itleri 5075 — Sın 5112 — 5280 s281 — S462 4673 — 4853 4854 — 5038 039 — 5074 bulunduğu mahallin askerlik şube- leri tarafından tasdik edilecek ve bunlardan ihtiyar heyeti ile zabita edecek müte- maddede zikrolu- | miyecektir. Fenerler rüsumu öyde bozuk İktmat Vekâleti, Fenerler SO mu için yeni bir lâyiha 72 tadır, Fenerler Idaresi Umum müfet Çengel köyünde Bekâr de- | tişi M. Dedya Paris'ten gelerek Ve resi caddesinde bundan (sekiz | kâletle bu hususta müzakeratta bu- ay evvel bir sahibi hayır birçok | lüümak « üzere Ankara'ya gitmiştir. ları yenilemiş, her sene sudan ine bir hi igne sine bir hizmette tu, N yi O vakit açılıp kalan yollar elin | Bugün gelecek seyyah tamir ettirilmemiş ve bu yüz-| Bugün Roterdam © vapurile den esasen dar olan bu yoldan | ize 200 kadar seyyah araba ile hastalarımızı nakıl et- | lecektir. zallah bir yangın vukuunda it- mahalle yanmak tehlikesinde kalacağından bu yolun bir an evvel tamiri husu a İz ee aiderinin na- |“ zarı dikkatimi celbetmenizi i n ederim. "Aİ a katişan edecektir. Baro; Zi Çengelköy Bekârderesinde No. 10 | nede bir, böyle bir albüm meş: Mehmet Ziya retmektedir. i mm Baro albümü o Ittihadı Milli TORK SİGORTA ŞİRKETİ Harik ve hayat üzerine sigorta mügmeles” icra eyleriz, di Sigortaları halk için müsait şersiti havidir. | Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. Tel: Beyoğlu : 4887 Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil ANADOLU SİGORTA ŞİRKETİ "Teşkilâtı tamamen Türktür Müessisi İş Bankasıdır. ADRES: Telefon: | Telgraf: 4 üncü Vakıf Han 20531 — İmtiyi a

Bu sayıdan diğer sayfalar: