1 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

1 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mutaf tezgâhlari satış ilânı (Öksürenlere: Katran HAKKIEKREM | gm umnmmanmanmanmını 5 i Kumbara Sahipleri. Artık Hanımlarımıziçin Modayı Takip Müşkülat: Kalmıyacaktır Beykoz Debağat ve kundura “abrikaları Müdürlü- Gayet kuru göngenden eeğlem olarak yupılıraj 60:80 tam takım Mutaf tezgâhları gerek toptan gerek perakende ve eh- ven fiatla satılıktır. Martın nihayetine kadar Fabrikaya enüra- caat olunması, tanri Evkaf müdüriyetinder: Tamamı (74) metre (50) santim terbiinde bulunan Bahçe kapısında Hobyar mahallesinde Hamidiye caddesinde Dördün- cü Vakıf han karşısında şekerci Hacı Bekir ticarethanesi mu- kabilinde köşe başımda atik 18-20 cedit 81-1 Nolu elyevm si- Iâhçı dükkânı olarak istimal olunan bilâ O hava dükkân rt hisse itibarile bir hissesi satılmak tzere (22/2/932) tarihinden itibaren dört hafta müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye konulmuştur. Talip olanların (525) lira depozito akçesile teklif mektuplarmı usul dairesinde yevmi ihale olan (28 mart) pazar- tesi günü saat on beşte Çemberlitaşta İstanbul Evkaf müdüri- yeti binasında müteşekkil idare encümenine (tevdi eylemeleri ilân olunur. (638) Gedikpaşa'da Jandarma satın alma komisyonundan: Kaputluk kumaşı ambarımızdaki o mevcuttan verilmek ve kürkü ile imaliyesi müteahhidine ait olmak üzere bin beş yüz adet kürklü kaput imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çıkarıl- mıştır, Münakasası senei haliye martının on altıncı çarşamba günü saat on beşte yapılacaktır, Taliplerin şartname ve nümu- neyi görmek Üzere her gün ve münakasaya iştirak için teklif- name ve teminertlarile beraber mezkür günün muayyen saatine kadar komisyonumuza müracaatları, (679) KOCATAŞ—I SUYUNU ve GAZOZUNU IBAKKALINIZDAN, SUCUNUZDAN ARAYINIZ. Her yerde fiatı evinize teslim damacanası 50 kuruştur, Kurşun mühürlere, bandrollara dikkat ediniz. Müracaatlar: Galata, Fermeneciler 100-1. Tel. B.O. 549. Serbest antropoloji dersleri TIP FAKÜLTESİ REİSLİĞİNDEN: Bir kaç gün evvel ilân edilmiş olan serbest antropoloji ders- lerinin 1 Mart 1932 salı günü saat 14 te değil 16 da başlıyacağı tashih okunur, (786) PERTEVNİYAL VAKFINDAN: Köprübaşında Valde hanı tatıtında 9 No. mağaza 3 sene müd— detle. Köprübaşında Valde hanı tahtında 6/1 No. odalar 3 sene müd- detle Köprübaşında Velde hanı derumunda 17/16 No, mağaza 3 sene müddetle, Şişlide İzzetpaşa sokağında Valde apartmanının 8 No. dairesi 1 sene müddetle. Balâda muharrer emlâk pazarlık suretile müzayedededir. Ta- Hip olanların bir ay zarfında İstanbul Evkaf müdiriyetinde Per- tevniyal idaresine veya encümene müracaat etmeleri. (778) İPEKİŞ Bu mes'eleyi Kökünden Halletti “İPEK İŞ” kurulurken şu mü- him noktayı esaslı surette nazarı dikkate aklı: Dünya mode cere- yanlarını günü gününe takip et- ek. İD1EMİ# Bu maksatla yüksek mütehas #rsları idare ettiği | husus! bir böro tesis etmişti Bu büronun bütün meşgalesi, dümya moda ce reyanlarını adım adım takip ve PARİS'te çıkan her yeni modayı burada derhal tatbik etmektir, İPEKİŞ moda bürosu Dünyanm en büyük ipek feb- rikaları ve Parisin en büyük mo da müesseseleri ile çok yakın dan temas hasıl eti Yüzlerce tecrübeden mra... z İPEKİŞ Avrupa kumaşları derecesinde, hatta onlardan daha İyi cins kumaş yapmaya muvaf fak olmuştur. Pek Yakında Göreceksiniz! ELE EN TR ER İstanbul Esnaf Bankasından istanbul Esnaf Bankası bisseda ranı 31-3-902 tarihine müsadif per- şembe günü saat 14 te Bankanın “| üncü Vakıf Hanmdaki merkezinde fevkalâde ve ülelide surette inikat | İ edecek heyeti umumiyeye davet © | İ damar. Alelâde heyeti umumiye rüz- namci müzakerat: 1 — Meclisi idare ve murakipler raporu kuraati, i 2 — Bilânçonun kıraat ve tasdiki ve murakrplerle Meclisi idare aza larmın ve müdürün ibrası, 3 — Meclisi idare azasile müra- kıpler yerine yenilerinin ântihabı, 4 — 1932 senesi için Meclisi iğa- re azasının hakkı huzurlarile müre- SEYRİSEFAİN Merkezsacenta: Galata Köprü başı B. 2362. Şube SA. Sirkeci Mühürda: han 2. 3740. MERSİN POSTASI (KONYA) 4 Mart Cuma 0 davİdare rıhtımındar salkar. Mutat. iskelelerden naada -avdette Edremit'e le uğrar. Dr. Celâl Tevfik Zührevi ve idrar yolu hasta- lıkları mütehassısı: Sirkeci, Muradiye caddesi No, 35 Her gün saat 14-18. MÜHİM İLÂN SOUPLEX Souplex-Platine BEYNELMİLEL (İNTERNATİONAL) | Meğliur traş bıçakları piya- İ samıza gelmiştir ve her yerde satılır, | ZAYİ MÜHÜR Yalnız takaüt maaşım için gerek doğrudan doğruya ve gerek bilva- sıta kullanmakta olduğum Mübrü- İ mii zayi ettim. Diğer işlerim için daima ve bilâ istisna İanzamı kab lanmaktayım. Yeni mühür hâk etti- receğim. Eakisinin şimdiye kadar 1 mert tarihine kadar tediyatınız yekünu: Asgari 5 lira Asgari 5Lira Olmalıdır tediyatı olan Bütün kumbara sahipleri 2500 lira mükâfatlı 1 nisan kur'asına PİRLANTA VE İNCİ SATILIYOR | İstanbul mahkemei asliye birinci ticaret dairesinden: Felemenk Bah risefit bankasına merhun olup mah kemece satılmasına — karor verilmiş olan muhtelif kratta nadide ve çok kıymettar çıplak (pırlanta taşlarile zümrüt, inci ve mamul pantatif, iğ- ne ve küpeler 2 Mart 932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 13 ten itibaren kapalı çarşıda Sanda) Be-| İ desteninde satılacağından talip ©- | lanların yevm ve vâkti smezkürde mahallinde hazır bulunmaları ilân olunur. ZÜMRÜT | İstanbul beşinci icra memur ğundan: Ahmet beye 990 lira ile masarif ve faiz vermeğe borçlu Ka- sap Tanaş efendinin mahcuz 3242 lira kiyınetinde bulunan müstesna seraskeri sabık Hasan Rıza Paşa wakfından Tatavlada Akatca soka- ında bir mükerrer cedit 90 ve Nal bant sokağında (75 No, du atik 139 sira 18 parmak miktarında mukad- dema bir krta arsa elyevm İkişer kattan ibaret olup müteaddit odala- zı ve mutbah ve kuyu ve sarnıç ve belâları kârgir olanm kiremitlik Üs tünde tahta tarasayı mubtevi İki iştirak edecektir Sinema -Tiyatro | Bugün akşam İssebul Belediyesi Saat 21,30 d eye 1213044 SehinTiyatvosu MÜŞKÜL vie MY Facia 5 perde İM ve Otto Hassc Me Tercüme eden : Nabi Zeki, NN Tenzilâtlı talehe ve mualii min gecesi. 3 mart perşembeden itibar“) YALOVA TÜRKÜSÜ —— RAŞİT RIZA TİYATROSU Bugün akşam esat 2130'da B# har Hastalığı, vedvil 3 perde. Yar) sani Reşat Nuri Bey. l Çarşamba akşamı KADIKÖY sü 2 sinemasında: AKTÖR N, a ECONOMOU OPERET HEYETİ Pransız Tiyatrosunda Bu akşam sast 21,30 te Horo «9 İ Tihis. Yarın akşam talebi umumi ü gerine Tehin Tehi La. Perşemie | akşamı Gynekes, Gynekes, Pek yar aldığım maaşlar hariç olarak gerek | bap hane ikinci açık arturmaya kıp tahsisatının tayini, ZAYI — Otamobilimin 145 mü-| maziye gerek hâle ve gerek İstik | konulmuştur. Şartnamesi divenbör Fevkalâde heyeti umumiye Kapalı çarşıda bedesten kapısında 12 numaralı dükkân ki- raya verilmek üzere açık müzayedeye konmuştur, Talip olan- lar tafsilât almak için her gün Levazım müdürlüğüne ve ihale günü olan 21-3-932 pazartesi gümü de 4 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler, (787) Istanbul Evkaf müdüriyetinden: Alemdağı Sultan çiftliği civarında (780) kantar odun eşçarı (5 Mart 932) cumartesi günü saat on dörde kadar müzayedeye vazedilmiştir. Talip olanların yevmi mezkürde veyahut daha evvel İstanbul Evkaf Müdüriyetnde Orman ve Arazi İdaresine muracaatları lüzumu ilân olunur, (773) Beşiktaş Mal Müdürlüğünden Beşiktaşta Dolmabahçesarayı karşısmdan Vişnezadeye çı- | kan yokuş civarında Ahret Turani Ayazma mahallinin 61 lira bedeli sahıklı ir kahveciliğinin bir ay müddetle icarı 16-3-932 çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere müzayedeye ko- sulmuştur. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçasile Mal Mi Tüj le müteşekkil komisyona müracaatları, (695) Büyük Tayyare Piyangosu 02. TERTiP2. ci KEŞİDE 11 Mart 1932 dedir | Büyük ikramiye: 35,000 liradır TN Ayrıca bir de 20,000liralık mükâfat İl İl .| Askeri fabrika- Tüzname müzakeratı: 1 — Sermaye vaziyetinin tetkiki Ticaret kanununun 371 ipci mad- desi ahkâmına tevfikan hamiline muharrer hisse ( senedaı sahipleri hisselerini nihayet 21-3-932 pazar- tesi akşamına kadar hisse senetleri- ni veyahut hisse senetlerinin mev du bulunduğu © Banka makpuzunu batıkamız veznesine tevdi ile ita o Hinacak dübuliye varakası alma İarı iktiza eder. i İLÂN ! Bulgaristan'ın o Petriç, Nevrckop Zarlık, Mahrumya” Mustafa Paşa, Cumai Balâ vesair - mahallerinde Teşrinievel 912 tarihmden evel hic retle emlâk ve arazi birakmış Olan Türklerin tapu ve veraset senetle- rine müstenit hakları olanlar Bul-| garistan Avukatlarından Mösyö İn- | gilizef tarafından bilvekâle takip| ve temin olunur, bu vaziyettesolan | lar Galatada, Mehmet Ali Paşa ha- nında 43 numerolu yazıhaneye mü- racaat etsinler. ZAYİ — Kadıköy Malmü ğünden aldığım Babam merhum Kadri Beyden tahsis edilen aylık cüzdanı, berat ve nüfus tezkerem- ie yalnız bunlari mahsus mübhürü- mü kaybettim. Yenisini alacağım hülkmü yoktur. Sabıka Kadri. lar .ilânları Kırıkkale mütehassısı doktora ihtiyaç vardır. Ayta 170 lira ücret ve- rilecektir, Arzu edenlerin ve- için bir dahiliye | merolu ön plâkası zayi olduğundan | hale ait hiç bir busus için de bük yeni numara almak İçin müracsat | mü olmadığını ve olamıyacağını İ- İni müstashiben | düf eden cumartesi sikalarile beraber fabrikalar baş hekimliğine müracaatları, edilmiştir. Bulanların polis altıncı şubeye plâkayi teslim etmeleri rica olunur Çorlu İcrâ Memucluğundan: Ale ko Panciri iye Dimitri Vasaiyakos Efendi Fötmâ ve Nakiye ha- mlarla Emir Zade Halit bey sim- metindeki alacaklarından — dolayı mahcuz Çorluda kâin mamile maruf çiftliğin Ecolâk kes minin 48 sehim itibarile borçhuar- dan Halit Beye ait 24 sehim ve Fat ima Hanıma git 3 sehmi ve Nakiye Hanıma sit 7 gehmi ve arazi kısmı. nın 16 hisap. itibarile mümaileyh Halit Beye'alt sekiz hissesi ve Fat ma Hanıma git 2 hissesi ve Nakiye Hanna ait 3 hissesi 30 gün müd. detle ihalej eveliye ilânına konmuş tür, Mezkür çiftliğin emlâk kısmına İ ait ebnüyesi halen 2 binadan mürek kep olup bürilardan ahşap bina, bir oda 1 ahır ve 1 sâyayı havidir. Di- ğer kâğir bina | ambar 1 oda 1 mut- bağı havi olup, üzeri kiremetlidir, Mer'a kısmında tahminen 130 ha- Deden ibaret muhacır ikamet etmek tedir. Bu kısımdan (Paşa köyü) de resi geçer. Tapu kaydında yazılı malüm ve myâyyen hudutlar ile mahdut olup emlâk kısmı sekiz bin arşın mikdafında ve arazi 4950 dö- üm tarladan ve 6090 dönüm mer” dan ibarettir, Emlâk ve araziye ait hisselerin mecmuuna ait kıymeti muhammene 27,000 liradır. Talip o- İlanların Kıymeti mahammenenin yüzde onu nispetinde pey akçeleri- ve 931-140 dosya numarasi ile 2.4032 tatihine tesa- günü saat 14 ten 16 ya kâdar bizzat veya bilve- kâle müracaatlaşı ve fazla malümat imak isteyenlere dosyasının irae nu (Pmarbaşı) | lin eylerim. Muallim Miralay SAFFET 3 üncü Kolordu ilânları K. O. ihtiyacı için 14,250 kis Io yatak ve yastık otu kapalı zarfla almacaktır. İhalesi 22- 3-932 salı günü saat 15 te ko- misyonumuzda yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini almak ve nümunesini görmek üzere her gün ve münakasaya işti- rak edeceklerin de teminat ve teklifnamelerile | vakti muay- yeninile komisyonumuza - mü- raçaatları, (103) » (62) ... Asekri müze binası tamir 6- dilecektir. Pazarlığı 2-3-932 çarşamba günü saatliteko- misyonumuzda yapılacaktır. Taliplerin şartname ve keşif- ve pazarlığına iştirak etmek istiyenlerin yevmi muayyenin- de komisyonumuza düracaat- ları, (97) (738) Gülhane hastanesi üraloji mmallimi Dr. Fuat Kâmil Avrupa tetkik seyahatinden avdet etmiştir. Telefon 20902, Adresi Babidli - Türk Ocağı Ahand na sıras neye talik edilmiştir. İşbu iki bap- bane birinci arttırma neticesinde 1300 lira bedel ile talibi uhtesinde- dir, 2 inci arttırması 26 Mart 932 tarihine müsadif o cumartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul 5 inci icra dairesinde açık arttırma i- İle satılacaktır. Arttırmaya iştirak için yüzde 10 teminat akçası almır. İhale tarihinden itibaren işleyecek vergi ve sair rüsüm müşteriye ait- tir. Hakları tapu eicillerile sabit ol mayan ipotekli alacaklılarla diğer alâcaklıların irtifak hakkı sahiple- rinin bu haklarını ve husosile faiz ve masarife ait olan iddialarının i- lân tarihinden itibaren 20 gün için de evrakı müsbitelerile bildirmele ri Mizımdır. Aksi taktirde hakları İ tapu sicillerile sabit olmayanlar sa- taş bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar, Alâkadarların icra ve iflâs kanummun 119 uncu maddesi hük- müne göre tevfiki bareekt etmeleri ve daha fazla malimat ve tafsilât almak isteyenlerin 931-1750 dosya numarasile Memuriyetimize müra- caat etmeleri ilân olunur. —— Beyoğlu icra riyasetinden : İstan» bulda Eminönünde Dirlik sokağın- da 59 numaralı mağazada mobilya ticaretile müştegil “Leon Şalom” € Hendinin konkordato talebile vaki müracaatı üzerine icra kılınan tet- kikat neticesinde konkordato tale binin nazara alınmasına ve icra ve iflâs kanununun 278 ve 279 uncu maddeleri mucibince borçluya iki ay müddet verilmesine ve Galatada Osmanlı Bankası karşısında Danüp Sigorta Hanında 1 numarada Avu- kat Refet Beyin Komiser tayinine ve işbu mühletin ilânile icim daire- leri ve tapu sicil mmerolarına bil- dirilmesine karar verildiği ilân olu kmda Ta $ Bouboukia. amm İstanbul asliye mahkemesi birinci tcaret dairesinden: Tamamına Üç bin lira kıymet taktir edilen İstan buldaŞeyh MehmetGeylâni mahalle” sinde Balık pazarında Meyhane s0“ kağıda kâin atik 3 cedit 7 No. hi dükkânın müflis Sokrat Silvestros efendiye ait yüz yirmi hisec itiban tile kırk üç hissesi bu kere açık ar tırmaya vazedilmiş olup 20 Mart 1902 tarihinde şartnameri divanbs” meye talik edilerek 4 Nisan 1932 ta“ rihine müsadif pazartesi günü sast 14 ten 16 ya kadar İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesinde açık arttır. | ma suretile satılacaktır. Arttırmay& iştirak için yüzde yedi teminat al gesi alınır. Müterakim £ vergi, bele” diye ve vakıf icaresi müşteriye ait“ tir, Fazla malümat almak İsteyenle- rin mahkemede iflâs o masası idare memurluğuna ve arttırmaya iştirak etmek arzusunda bulunanların dahi yeym ve saati mezkürda mahkeme de hazır bulunmaları ilân olunur. Doktor Hafız Cemal Dahiliye hastalıkları mütehassısı Oumadan maada hergün öğ- leden sonra saat (2,30 dan Se) kadar İstanbulda Divanyolun- da 118 numaralı bususi daire- sinde dahili hastalıkları mua- ve tedavi eder. Telefon İsa 2208

Bu sayıdan diğer sayfalar: