1 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

1 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DRL - süs eden sanayii durmaks - faat, fakat Bakimiyeti Milliye e ABONE 3 Senelik ge Up i 6 aylık — 3 aylık : ” No. 3818: ON ÜÇÜNCÜ SENE HER YERDE 5 KURUŞ | Gündelik. Talebe ve Uzak Şarkta, | Dahili Haberler, | Harici Mühim Haberler. MANTIKİ HU HUDUT. taç ol olim Eimmiz sanayiin menlekee teessüs etmesine yar- dım ti için hükümetin elin- yor! alnız şurasını unutma- mak ei ki Türk iye'de tees- sızın haz- neyi, yani Ke mükellefini yiye- i ni. yardım etmiyecek mukaddesleşmiş pi Gia rak telakki edemi yiz. Bütün bu ne is mefi- bir enfant ) HALKEVLaRI. i Maarif Vekâleti ği. if idare ve müessesi zi; alacağını bildirdi. Ta- ü tamime merbut talimat- şudur: © “Ahiren faaliyete başlıyan Halkevle- YENI TAARRUZ. k Şarkta ihtilafın Çin ve mi hükümetleri arasın han halledileceğini ümit ire- cek bütün teşebbüsler netiyce- sai kaldı. rruz lar her özle ve ri etraj İki muharip wi him bir eee tekabül edecek milli oldu va iyzaha hacet gör- ençliğini yi e alan bütün maari reke teklifinde bile anlaşamadı- ğ ii re vee le mai ldi e my gelşi da har; ez ae — Lala > eğ iki ral ar srarı ünden ea meni e ktadır. iyen onun lâzım müessese gibi linde teşkiylâtlandırmak gayesini takip İ eden Halkevleriyle'sıkı bir surette alâ- | kadar olmaları ve bütün meslekdaşları- mun kendi kabiliyet ve ihtısasları daire- sinde ve resmi vaziyfelerine halel get miyecek bir şekilde Halkevleri tey düşü rik idi bir ediyor. diy. 29. A. A, bombala- sokmklari angh: ea tayyarelerini in yle ölmüş sivillerin olani aşları Ki "Bir mülla-| oi zak şarkta Ei ihtilaller yapacağını ihsas 2 B. M. MECLISİNDE . Büyük Millet vee dün Re- is Vekili Hasan Beyin riyasetin- oplanarak zamana üzerinde illet ke: uştur, Ra ve resimleri hak- 3linci maddesinin eli makama kanun İâyihasının üzakeresi münasebetiyle söz alan Si Seyi (Kocaeli) münakaşa edi - ge bulunan mesele hakkında encümen işlek mazbatanımn tavzih edilmesini lemiştir. cümetçe kanunun tefsiri Hüküm. talep edilen ie a Havi için inübayaa edile rek, aliya şehire lek ve oradan - başka mahallere gönderilmekte bulunan ben- zinlerden Eskişehir belediyesi tarafın- n oktruva resmi istenilmekte ve bu ALMAN N INTIHABI. erlin. 29. A.A, Başvekil muavini kek Reisicüm lu N indenbourg'un namzetliği lehine büyük bir nutuk söylemiştir. Berlin. 20. 4. 45 Mi era Cümhurraisa | iie namzedi olan Due: i vermiştir. Paul Boncöurun i Paris, 29. A. Ay» Havas ajansr Yüllkziydk' Paul “Bona tour sabık riplere Fransız si; ine hakim olanı prensipleri iyzah Mu ülklesi Gi maksatla İstandardovil Kumpanyasının Sinai haciz e bulunmak ti sini mucip olacağı gibi uzun mesi ycesinde müstalisi teşekkürle Şadi alıdır. süf a devlet babai lünizeri ibi bizden silinip git-! Gümi fetmeleri Vekâletçe ehemmiyetle mülte zemdir. barınmaz biz halee getirdiği için Çin ordusu İs i kendi arzulariyle la- z tahliye etmiştir, Havayi hücum! memiştir. mrük vermeksizin Mu; > im a eğ herbiri. Beş rn aker ölülerin defnedilmesi makine getireceği ; ham — İ milli mi senin ihtiva ettiği mesai Şu-İni imkânsız bir hi getirmiştir. miz İçin sm bir şey ödez| beleri iii irine me ederek b za- Yeni Çin hattı hai Kang wanın miyeceğiz; binami veri top- tahsis Ja ssüs etmiştir. rağımız Gerli ne belediye, ne meği ve üzerlerine alacakları ariel si miz Çinlileri yeni ei a en armak için yaptıkları . de Kazanç vergisi, yi üstelik| vir borç olarak öleli etmel melidir. bütün teşebbüsler akim kalmıştır. fabrikamızdan çıkarıp kârla sat- > 3 — ei (Devamı 2 inci sayfada.) apon kuvayi havaiesi Kon- tığımız mali ütün üni in, tâyyare arargâhın" biz alacağız ve devlet herhangi TOHUM KONGRESİ, İbombardimian etmiştir. e Gümrüklerden, soktuğu acak, so - a) meskenlere, ziraate, ihracata, buh- ran, teşvik, kuraklık ve fiyatsız- Wk gibi mazeretleri öne sürerek Her tarafa teşmil ediniz ve ii Haklı olunuz. Fakat ortada bir ki e mesele kalıyor: Lin e anayiin, ziraatin, bütün mes- iki ve mesainin himayesi an- cak bir sömi meselesidir. Bu prensibe uygun olduğu kadar, ve > Yekületince eee mislâle kon; ankayşekin hususi tayı yare ka itilaf ile Milli Müdafaa- Vekâletin- ce zari edilen kâra mukabil zarar tevlit 'decektir. Binaenaleyh “bu. şekildeki askeri kmeets olan ihtiyacın şimdi her zaman Sisi 3 — - | lemiştir. ee Fransız Milli Müdafaası. A © Paris.29. 4 Tardieu yu saba Pietri ve ordu erd gi maddesinin şümulü iliye özür. namma Şükrü Bi. (Çanakkale) iyzahat vermiş ve ya» ümet tetkiykat neti, e bük Ran istenilen tefsirin is'afına imkân görülemediğini, m Tet e bulunduğunu söylemiştir. m Fehmi Bey (Gümüşhane) ka yz mun 31 inci linde olmıyacağınm Büyük Millet| 5 Silme tefsiri., dafaai Milliye nezareti ii kalem i ürü ceneral Müdafaai Mile liye vekâletinin e hakkında göş rüşmüştür, ç Yunanistan'da. İl. kongresi bitirmiştir. Ziraat Vekilinin hi zurunda okunan ve vekâlete takdim edi- len bai n bazı ni ları hulasatan karilerimize arzediyo- ruz a mukarreratı umumiyetle is- syonların hangi mıntakalar için fayı hi Ik olabticselleri yani Du eri ir Çin enkei Hidayete, şimdiye Ri beş bin Çinli maktul düşmüş Şanghay. 29. A. A Japon e maka ie ime için hariçten tohum getirti. ee Trk ii yerine sarfedildiği r doğrudur. sanayiin hima- tten, yesi için kişi zaruri olduğu | Yeni ha: Kadarını istemeliyiz; bir.. yanlış tutulmuş he: lar bir defa her — alemadiğin ii ete, yani tür) yolu! i kia ne islah > şerat ve emraz girmemesine dikkat olu- nur, Bundan başka, kongre memlekete i haşerat ve emraz getirebilecek it- halât için bir (karantine istasyonu) tesi si. talıklar ve muafiyet üzeri- ile in her istas asiyona kişi tefriki ME idaresi ve bu bü- EMLAK BANKASIN'DA Emlâk ve Eytam Bankası Mec- dünkü - iğtimaii ndan vaz geçmeliyz; iki... a angi bir malın dar olan pazarı üzerine he- pimiz ağır faizli susta çalışması. 3. Tohum ıslahı istasiyonlarının n m ye- en v ei pan si yEni ile Ey yi ne imkân olduğunu söylemiştir. mili iyti- Şükrü (Çanakkale) kanunun e ezer, | Ones hay, Selatin PRİZ ya a dleşinde bü kanma st barile işbölümü ve han; e izeri- |bir nota: Hd (ŞOW - Şanghay VE İ ulunduğ de kutlanılmıyacak vez ne ğe meseleleri me- | Şanghay - Nankin < demiryolları ü Ne kel kz si a ne rl ye koni maddelere sureti “abiyi rindeki Çin askeri nakliyatına mai Sa e ie oökiznii a aki Me cereyan etmiştir. tn Mm kadar gihaye Vekile a a gönderildiği e; ise 1. — Her kasında tec- natların Soo- (Devamı 3 üncü sayıladı) —i raz il lece! :siyka ile duhuliye res- havada veya şehir harsinde kullan cak bı i al sının doğ; kei mütal belik eri iytibar! erilmiyeceğini söylemiştir. rr Bey tikel Bae ithar edilen inden resmi al ti iki olacağından sesin > alınmamalı z ennüm“aneak i ar “altına; EM str ve in in ay yarelr bil karar. | Tinde istillak edileeök maddelere İzi almıştır. Liam odama olduğunu ci İder ba Hizli ——— aktedilen son celsede şehir dahilinde kamyon ve otomobil z M. Tardicu Cenevre'de. Şanghay. 29. A. A. | bi vasıtalarda. kullandığı takdirde bü tebliğine nazaran “ mur| resmi vermesi tabii “bulunduğu, “fakat 2.A.A, Ce z Tardicu buraya vasıl olmuştur. Kem A |dolniyi kabul ettikten sonra murahhas Tlevsky ile birlikte öğle yemeği yeni tir. Yemekten sonu disi Benes | Sirmon ile görüşece! Finlandiya abe singfors 29. A. As inlandiya de reisleri — has bie Helin üzerine k özel t kuvvetlerinin e e iye ün ui lerdir. İngiliz Sanayi Birliği ve Gümi Mes İngiliz sanayi il Tasi 'de işi Ga kai için bir Refik Şevket Bey (Manisa ).mazbar . İlşişüp biribirimizi a en son- -| humlar tevzi edilecek mühim oğla birer tecrübe yerlede mi kiyet gösterdikten sonra teksir di. (Ki b | nivaffa- ölme! a ve mer Bİ ri miş medyunlara tatbiyk Silme, sine karâr verilmiştir. Bir Kanun Teklifi. Kastamonu mebusu doktor Suat B. belediyeler mââşatı hakkında Büyük Millet Meclisine bir kanun teklifi ver- tılinasına lüzum olduğunu termektedir. v vik ve himayesi sir Sai de Si etmiştir.) 8 ında patates ıslahma m ölse ve İtal 1 esi e ıslâh edilmeğe muhtaç) İ“: ar air noktalar vardır. Acaba bu noktalar Yal ak 2 SE ği in teksir merkezi -asına bir de himaye edilecek sa- ik da boyu Mk eliz doğru hayiin ihtiyacımız olan ve muhtaç başka bir yerin aranması. olduğumuz kadar esasından daha 7. — İstasiyonlarda defter tutma sağl m bir kontrol ve program ci-| usullerinin kabiliyeti ha mesel Mazı yapılması lüzumunu ilâve sinin Profesör Kristiyanzen tarafından edemez miyiz? Falih RIFKI. gelecek kongreye ar (Devamı 2 inci ti sayim a kli 1 — Belediyelerle ei 1 deki maaş ve ücretlerle kizi) e misillü tahsisat ni um varidat! Re yüzde yi al eşini asla te- cavüz edemez. Fazla diy tabak mer e yn âmirine tazmin ettirilir, Belediye” ii e 16 ıncı fıkrası mülga: 3 — İşbu kanun 933 haziran tibaren cari olup belediye idareleri mana kadar bütçelerini “bu esasa irca €- derler. ege e en e eylediğini ve — derek mazbat: sarih yazılmasını miş ve encümeni Tet ökelsüzdali yalanmı kanuna muvafık olduğunu | söylemi işti Refik erke B. belediyeleri bu varidat tan mahrum etmenin doğru olma adığın Tardicu'nün İngiliz Sefiri ile Mülakatı, | Pa GE rd wekil Tardicu ile İngilterenin Pa 17 inci diyesi m kaydetmiş mesele- bileceği nobet nazarını serdetmiştir. (Devamı 2 inci sayfada.) | FALİH ZEYTİNDAĞI. 3 üncü pay devam ediyor. ie Tyrelle Khan 2 Tie ve yes a ar © min ve eslihat konferansını lan muhtelif mesail beniz Mi ahsol tane bir surette görüşmüşlerdi RIFKI

Bu sayıdan diğer sayfalar: