1 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

1 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Meşhedi Şanghayda ilk mektup perşembe günü “Vakıt,, içinde 15 inci Yıl « Sayı : 5080 Ruslar Japon Askerini > Anbar ve silo işinin mali ciheti Müşkül değildir pi”. ya Buğday müstahsil ve müsteh - iklerini (o fiatların © istikrarını! temin O suretiyle korumak için lüzumundan bahsettiğimiz am- baf”. ve silo teşkilât ve te - sisatları şüphesiz her şeyden ev- vel bir para meselesidir. Fakat bu para meselesi bu günkü buhran İr vazıyetler içinde bile kendi mil- li vesaitimizle bertaraf edilemiye- cek bir müşkül değildir. Bir kere köy ambarlarmı mev- cut köy kanununa tevfikan köyler de idareten yaptırmak imkânı var- dır. Ormanlardan parasız kereste kesilmesine müsaade edilir. Bu iş parasız olarak köylülere yaptırı - İır. Mutavassıt ambar için de ge- ne köylüler hesabma bir (Ambar kooperatifi) yapılır. Bu vasıtayla mutavassıt ambarlar da vücuda ge tirilir. Demek oluyor ki meselenin bu cihetlerini tamamen © parasız halletmek mümkündür. Siloların tesisine gelince: En doğrusu bunların mülkiyetini vi - lâyet idarei hususiyelerine vermek tir, İdarei hususiyelerin iktısadi vazifeleri vardır. Binaenaleyh si » lolar tesisi için bir kanunla yüzde beşe kadar hisse tefrik olunabilir. Bu suretle her vilâyet dahilinde yapılacak silolara karşılık bulu - nur. Hususi idarelerin hükümet evleri diye bütçesinden para ayıra rak yaptığı binalar malümdur.! Halbuki silolar vilâyetlerin iktısa di ihtiyaçları için elbette daha mü him vasıtalardır. İcap ederse di- ğer masraflardan muvakkaten bi- raz kısılır. Mutlaka vilâyetler da- hilinde yapılacak silolara gene ida rei m â ü : kale bütçelerinden para : Bir.kere silolarm İnşası içini icap eden para karşılığı bulunduk- tan sonra Ziraat bankasından ve! diğer milli bankalardan bir iki milyon lira istikraz edilebilir. Ni- hayet devlet bütçesinden de bu ik- Yaza iştirak olunabilir. Bu suretle side edilecek parayla derhal icra- ata geçilir. En mühim yerlerde si- lar tesis olunur. ikatrmıza göre (500 - 7000 ton zahire alacak bir silonun ya- Pilması için vasati olarak (400) bin lira lâzımdır. Şu halde (2) milyon lirayla ilk hamlede muhtaç | Olduğumuz en mühim silolar ya - Pılabilecektir. Çünkü hali hazır - da Haydarpasada ihtiyaca kâfi bir! $ilo vardır. Yalnız İstanbul tara - İmda Sirkecide bir tane daha ya Pılmak lâzımdır. Mersin, Samsun, zmir, Bandırma gibi diğer dört! beş yerde yapılacak silolarla müs-| cel surette ihtiyaç olan tesisat- ar vücuda gelmiş bulunur. Ondan| tonra bunlar için sarfedilen para- idarei hususiye bütçesinden ay nl yüzde üçler veya beşlerle itfa edilir. Ambar ve silolar işi bu safhaya #irdikten sonra bunların işletil - ine sıra gelir. Bunu kim yapa- ? Bu işi bir imtiyaz olarak Zi- pe bankasıyla Anadolu demiryol Tur. idaresine vermek muvafık o - . Bu iki müessese (tarafından si tereken vücude getirilecek bir! © idaresi getirilip teslim edile -| buğdayları küçük bir ücret miz bilinde muhafaza eder, te- > zler. (Varant) usuliyle mal sa- ibinin kredi bulmasına vasıta o - silonun istiap ede» in miktarı (34 — 35) Mehmet Asım L Alttan © inci suyıfdas 7 © SALI MART Güncüay) 1932 ) ”3. aylık maaşlara A bigün başlanıyor — <SMazısı 5 inci sayfada Razı Oldular Şanghayda muharebe tekrar başladı Çinliler Kiyang Vanı tamamen terk ve tahliye attiler GO © 7 Çapeyde soksk muharebesi yapan Japon bahriyelileri 1(Köşadeki resim Şanghayın şirnl istasyonunu yanarken gösteriyor) Çin-Japon hadisesi Japonların Mançuriye taarruzile başlamıştı. Fakat Japonların buradaki işgal- lerini tevsi etmekte oldukları bir sırada birden tavakkuf ede- Paris müzakereleri 250 Miyon Dolar avans mı alacağız? Pariste (bulunan © Saracoğlu na beyin bügünlerde mem- ketimize dönmesi beklenilmek- tedir. Verilen haberlere göre Şükrü B, hükümete mühim ra- porlar göndermiştir. Bunlara göre Paristeki müza- kereler neticesinde beş sene sonra tediyatta bulunulmak üzre bamillerle mutabık kalınmıştır. Diğer taraftan, Tütün inhisa- rm bir Fransız - Amerikan gru- buna devri hakkında yapılan mü- zakerelerin de bitirilmek üzre olduğundan bahsedilmektedir. Bu baberlere göre 66 sene müddetle Tütün inbisarını idare edecek olan şirket hükümete yarısı peşin yarısı taksitle olmak 250 milyon Dolar avans vere- cektir. Muayenehanede | İ sinin bütün hinerlerini, esrarengiz| | bir kutudan dünyanın kulaklarına söy| Hasta — Doktora haber ver | kızım beş dakikaya kadar beni kabul etmezse iyi. olacağım! | süki zeokimizi ilâm ediyor... rek hareketlerini Şanghay ve Nankin hâvalisine tevcih ettikleri görüldü. Bir aydanberi harekâ- tın- ehemmiyetli safhası burada LAlt tarafı £ inei sayıfamızda| Radyo Kış gecesi, penceremden, saçı sa- kalı ağarmış bir zenci gibi bakıyor... Sobada, alevlerin şeytani vaksını sey- rederek Viyanayı dinliyorum: Keman, piyano ve koroyla Bach konseri.. Bu küçük kulunun içine bu büyük san'at fırtınası nasıl sığıyor?.. Hayretteyim! Viyana sustu... Budapeşte söylü - yor: Tsigan musikisi. Oturduğum kol. tukta vücudunun kanatlandığını hisse diyorum... Masanın üstünde bardak: Ja sürah; birbirine çarparak şıngırda-) mıya başladı. Kolonlardaki çiçeklik- ler, ince bellerini bükerek durdukları yerde fıkırdıyorlar. . Duvarlarda sıra! lanan arkadaş resimlerinin gözleri pt. rl pırıl yanıyor. Öyle sanıyorum ki, karşımda vazifeşinas bir memur inti. zamiyle İşliyen şut saatten, dilini çısl karmak için başımın çevrilmesini bek-| liyen şu maymun heykeline kadar, 6-| danın bütün eşyosı, bu neş'e havası! içinde, ellerini çırparak, kahkohalar atarak oynamak için bir işarete bakı! yorlar! | Bütün gece, dünyanın bütün mer. #ezlerini dinledim. Budapeşte sns - tu, Moskova söyledi... Moskova sustu, | Roma söyledi... Roma sustu, Rükreş| söyledi... İ Her-memleket, kemanının, piya - nosünün pe hançeresinin en güzel ses- derini, yayının, parmağının ve nefe. lüyor.. Propagandanın bu müthiş ağzın - dan İstanbulun sesini de işitmek müm kündür. Ya Karabaştecvit ekengiyle okunan bir gazel, yahut kantocu P: | ruz hanım edasiyle söylenen bir gârla, her gece, cihanın titiz kulaklarına vu. Yusuf Ziya 3 ğinın ii Taşımaya Sayısı 5 Kuruş mmm makele e e tiki. Ey çeken iğiiçame si Ge e NN duyuyor. ilkmektep (kitaplarını vermiştir. Vakıt, sırf karilerini memnun etmeye, memleket ma- arifine hizmete hazırlanıyor ve bundan büyük bir haz Vakıt, karilerinin yavrularına dörs senesi başında parasız hediye etmiye karar Vakıt, bu hediyesi için karilerine hiç bir külfet yük- iemiyor. Yapılacak bütün iş, birkaç gün sonra neşret- miye başlıyacağımız “Kitap,, kuponlarını biriktirmek ve mekteplerin açılacağı hafta gazetemize tevdi ederek hediyeyi almaktan ibarettir. Bu kuponlar, her gün gazetemiz başlığının sağ tarafında neşredilecek, bir numara sırası takip edecek fakat karilerimiz eksik kalabilecek kuponlarını daima matoaamızdarı todarik edebileceklerdir. 50 kupon piriktirecek kariimiz yavrusuna İlk sınıfın 60 kupon biriklirecek karlimizin yavrusuna İkinci sınıfın 90 kupon biriktirecek kariimizin yavrusuna Üçüncü sı- nıfın, 210 kupon biriktirecek kariimizin yavrusuna dör- düncü veya beşinci sınıfın kitapları hediye edilecektir, Kuponların neşrine bir kaç gün sonra başlıyoruz 5 | gs Vista Ayy yg TL e Flurya münakaşasında bir sui tefehhüm Vali beyin Tevfik Salim P;. ya cevâ- bından: “Bu isnadı iade ederim!,, Şehir meclisi plâjınistimlâkine karar verdi Muhittin Bey Istanbul şehir meclisi bugün saat onda toplanarak bu devrenin son içtimamı aktede- cektir. Bugünkü içtima ögleden evvel ve ögleden sonra bir kaç celesede geç vakte kadar devam edecek ve celediyenin 1930-1931 senesi hesap kat'isine ait tetkik- Teri bitirecektir. Şehir meclisi dünde iki uzun celse aktetmiş ve celselerin bil- hassa biriğeisi pek hararetli ol- muştur. Bu celsede Flurya pla- tal istimlâ- Tevfik Saim Paşa ki ve orada bir şehir plajı vücu" de getirilmesi için 100000 ve çocuk bahçesi içinde 30000 lira sarfı hakkındaki belediye reis- liginin teklifi müzakere edilmiş- | tir. Bütçe, iktisat ve mülkiye i encümenlerinden mürekkep muh- telit encümen bu işi konuşmuş, tetkik etmiş, iki müstenkif ve bir muhalif reye karşı yirmi rey- le teklifin kabulüne karar ver- wişti. Encümenin mazbatası oku- dutan sonra encümende muhalif | Alttarafı 4 üncü sayıizda | gö

Bu sayıdan diğer sayfalar: