2 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

2 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Et, varidat getiren bir madde değildir! Şehir moclisinde dünkonuşulanlar —4fincü sayfamızda — Anbar ve silo işi mütearife kabilin- den olan umumi bir ihtiyaçtır —.— Ek zamanlarında stoklar yaparak ve icap eden mahallere (sür'atle halkı açlıktan ve ölüm den kurtarmak için mutlaka am - bar ve silo teşkilâtı lâzım şeldiği- ni, bu teşkilâtın kendi milli vesa « İtimizle derhal yapılması mümkün olduğunu izah ettik. Bizim bugün fevkalâde buh- mi ihtiyaçlardandır. Meselâ İtal - yanm her tarafında gayet munta -| zam silolar vardır. Amerikanın hemen her istasyonunda da var - dır. Ruslar fazla buğday istihsal- lerini Avrupada satmak için son senelerde Anversteki siloları bile satın almışlardır. Sonra memlekette ambar ve si- lo teşkilâtı yalnız iktisadi bir me - selede değildir; bu aynı zamanda “smleket için bir milli müdafaa idir. Çünkü bu teşkilât mevcut olan y. icabında or- duya ait olan geri hizmetleri fev- kalâde kolaylaştırılmış olur. Nihayet ambar ve silo meselesi zirai ıslahat noktai nazarından da büyük < faydadır. Çünkü silo- intizar etmeksizin muvakkat bir tedbir olmak üzere muhtelif ma - de köylülere iyi tohumlar Yerilebilir. Köy ambarlarında se - lektör bulundurarak, nümüne tar- laları yaptırılarak hem ziraat, hem ticaret noktai nazarından aynı he- efe yürümek suretiyle zahire me- >elesi halledilmiş olur. Şunu da ilâve edeyim ki ambar ve silo işi için verilecek bir kaç milyon lira diğer zirai ve iktısadi gibi bilvasıta (memlekete bizmet edecek sarfiyat nevinden de değildir; bu işe tahsis olunacak kredi doğrudan doğruya para ge- trecektir. Hem de tahminden Mehmet Asım JAlttarafı 2 inci sayıfada)| 15 inci Yıl * Sayı : 5081 (| Yarınki sayımız Akbaba, Sinema, Çocuk sayfaları Torik Necmiyle birlikte Şanghayda “Akbaba,, Çin hâdiselerini takip için Meşhedi Caferle arkadaşını tayyareyle Şangha- ya gönderdi. ilk mektupları, yarın gazetemizin içinde pa- rasız takdim edeceğimiz Şefik B. Istanbul defterdarı değişti Sabık defterdar Şefik B. Ankara, 1 (Vakıt) — Istanbul defterdarı Şefik B. maliye vekâ- leti kazanç temyiz komisyonu reisiğine MustafaB, de Istanbul defterdarlığına tayin edilmiştir. Gazi Hz. Reisicümhur Gazi Hz. dün Dolmabahçe sarayındaki mesai dairelerinde meşgul olmuşlar ve akşam üzeri bir otomobil gezin- tisi yapmışlardır. e e pm Yavrularınızın ilkmektep kitap masraflarını Siz Bu kitapları biz hediye edeceğiz Wasından büyük bir haz duyduğumuz bu hizmet, size hiç bir külfet yüklemiyor. Bir kaç mn sağ tarafında neşretmiye başlıyacağımız kuponları biriktirmek bu hediyeleri almak için kâfidir. VAKIT karileri! Ders senesi başında idaremize getireceğiniz 50 kupona mu- yavrunuza ilk, 60 kupona mukabil ikinci, 90 kupona mukabil üçüncü 210 kupona mukabil dördüncü veya beşin- <i Sınıfın kitaplarını hediye edeceğiz. velileri! düşünmeyiniz ... gün sonra gazetemizin baş- Ayyy yy gyz gysga ei Makina insanları Yutuyor ? Bütçeler Demiryolları idaresi bu sene ne yapacak Ankara, (Vakıt) — Konya su- lama idaresi, mühendis mektebi tahlisiye idaresi, Ankara şehri imar müdürizeti ve devlet de- miryollari bütgeleri meclise gel- miştir. i Tahlisiye bütçesi Tahlisiye idaresi bütçesinde varidat 321,000, masarif te 270,428 liradır, Maaşları 300 kuruşa kadar olan tahlisiye idaresinin memur. ları, on senelik maaşları defaten verilmek suretile tekaüde sev- kedilecek ve idareyle alâkaları kesilecektir. Bunlardan hizmet- leri 20 ile 25 sene arasında ©- lanlar 25 sene bizmet etmiş sa- yılacaklardır. Hizmetleri 15-20 sene arasında olursa 25 sene üzerinden hesap edilerek beşte biri tenzil edilecektir. Hizmeti 15 seneden az olanların da be- her sene için 928 senesi maaş- | ları üzerinden iki aylık maaş ve- rilmek suretile alâkaları kesile- cektir. Devlet demir yolları bütçesi Devlet demir. yollari ibütcesi- nide varidat 10,069,000 masarif 16,614,000 liradır. Erzurum— Sarıkamış tarifesin- de tenzilat yapılacaktır. Yapıla- cak tasarrufla Amaşya - Mersin, Tarsus Adana ve Samsun sahil demiryollarıyla Haydarpaşa his- sesinde . "alınacaktır. Mudanya iskelesinden tahsil edilmekte ©- lan resmin yüzde ellisi belediye ye verilecektir. Demiryolları ida- resine 3 milyon liraya kadar kı. sa vadeli istikraz akti ve ban- kalarda hesabı cari açmak hak- ki verilmiştir. İdarenin kadrosu geçen senekinin aymdır. Demir- yolları idaresi busene 561 kilo metrelik yolu işlemeğe açmiştır. Busene Ankara beylik köprü hattı takviye edilecek, Haydar paşa istasyonunda yayayolcular için, Haydarpaşadaki siloler islah edilecek, Ankara istasyonuna markir yalacak ve Haydarpaşa limanının tahliye kabiliyeti takvi- ye edilecektir. izmir ve izmitte Büyük fabrikâlar tesis edilecek (Şikago Tribün) ün İstanbul muhabiri şu malümatı veriyor: “Türkiye, Kanada ve Şikagoya| * bir heyec göndererek et ve balığı kutulara nasıl yerleştirildiğini tet- kik ettirecektir. Heyetin başında i Bulunacak Şükrü bey Dahiliye ve- kâletinin sıhhiye dairesine men '- suptur. TTetkikatın hitamından O sonra Samsun, İzmir ve İzmitte büyük balık konserva (fabrikalarından başka et fabrikaları da tesis edile- cektir. Teneke kutu imal edecek ma - kineler Kanada ve Amerikaya $i- pariş olunacaktır, i — Sinci sayfamızda — Japonya bir taraftan harbediyor .. Bir taraftan da Fransanın sulh tek- lifini kabul ettiğini bildiriyor Cemiyeti akvam meelisi ansızın toplandı Wermi tıpalarını gülerek dişlerile çıkaran Çin askerleri Dünkü sayımızda Şanğhaydı İngiliz smiralı Kelleyin teşebbüsiyle bir sulh Konferansı toplandığı, fakar ilk safhada mesainin müşcültla karşılaştığı yolunda bir haber vardı Bu konferansın faaliyete çmesi Akvam cemiyetini derhal bir 4 aktermiye o sevkenmiştir. Bu hu susta gelen haberler aşağıda münderiçdr. Japonlar bu sefer Akvam cemiyetine karşı sulhperver gözükmek için çalışmak- tadırlar. Fakat bir taraftan ds Çindeki harekâta devam etmekten geri kelma maktadırlar. Bir gün evvel Japon ku- mandanının Şanghay belediye reisine bir ültimatom vererek şehir civarındaki de- miryollarını tahrip edeceğini bildirdiği yazılmıştı, Japonlar Şanghay müdafaasını apanların dahilden gelecek kıt'alarla tak- edilmesine mâni olmak için şebrin içeri memleketlerle irtibatını kesmek İş- tedikleri . Bu itibarla ba (Lütfen sayfayı çeviriniz) Telefon şirketi meşhut cürüm halinde yakalandı! Istanbul belediye müfettişterin- den Ali Yaver bey teldfom'gi ketinin bir suiistimalinif cizme meşhut halinde tutmıyâ mufgi& fak olmuştur. Ve şirket hakir da adli takibat yapılmik üğeğs mahkemeye müracaat dmişiiti Suiistimal hadisesinin 'yağibife- ti şudur: Ali Yaver beyiy Şeh zadebaşı semtinde bir çri##af- dır. Bu eve geçen sene Bi tela fon almıştır. Fakat şirkiilör Hi kavele yapıldıktan ve teğisat 18 mal olunduktan sonra Nİâ'üyi girmiş ve tepdilhava için ail&de bir sayfiyeye gidilmiştir. Öğüş içintelefonla nihayet beşon mükhi lemeden fazla yapılamamış ve A-Yöver bey sayfiyede kaldığı müddetçe hiç kullanilmamıştır. Bömüüla beraber Ali Yaver bey EYİ içinde sayfiyeden avdet Giiklen sonra şirketten bir he- #Ap Posulası almuştur. Bu besa- K'nükaran mukavele mucibince Kallayşen mükâleme bittikten baş- ka fağlai mükâleme kaydedilmiş- ÜrlÇüresiz olarak hasap tesviye ulanmuştur | Fakat iş burdün da kalmamış- tır. Ondan sonrs”her ay nihaye- Wede “Şirket tarafından fazlai- mükâleme bedeli istenmiye baş- lanmıştır. Ali Yaver B. telefon LAJ tarafı Gncı sayıfada | Amerika donanması manevrada! Büyük Amerikan filosu Okyanosta manevraya çıkmıştır. Res- ee İMİŞ mimiz bu filoya mensup zırhlılardan bir kısmının tayyareden görünüşünü gösteriyor. Yazısı Zinci sayıfamızdadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: