2 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

2 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Adiiye Haberleri | 75 yaşında büyücü! Büyü yaptıran Hanım, benim | Bu sene mekteplerde geçen sene- maksadım ı başkaydı, diyor Büyü yapmaktan maznun Mol-' la Mehmetle, Mehmede büyü yap an maznun Muzaffer hanı Min e ileri dün ağır ces| Zada başlanılmıştır. 75 yaşında ol- duğunu söyliyen Molla Mehmet, ü meşhut halinde yakalanma” #ma rağmen büyü yaptığını inkâr #tmiş, Muzaffer hanım da Mol- la Mehmedin büyücülüğünü hükü- Mete haber vermek maksadiyle bü Yü yaptırdığını, ve hatta hoca- Bin okuyup üflediği gömleği bir Şok yerlerinden mühürlettiğini id- iasında bulunmuştur. Dava, maznun üfürükçünün ya- Şnın sorulması için başka bir gü- »* bırakılmıştır. Celâli öldüren iki kardeşin Muhakemesi devam ediyor Kız kardeşi Zeynebi vermeme- sinden dolayı hasıl olan iğbirar ne i Celâli öldüren Hakkı ve acı isimlerindeki iki kardeş maz- Runun muhakemelerine dün ağır <ezada devam edilmiştir. Muhakemenin evvelki celsele - Yİnde mazmun Hakkı, Zeyneple Aralarında bir münasebet olduğu- Mu, Zeynebin kendisine varaca » öm söylediğini ve bu yüzden u *| ai aşi in ona para verdiği - kasına varması üzerine de Vila dava açtığını söylemişti. eme, Hakkının Beyoğlu sulh hukukunda Zeynep hanımda “lan alacağına mukabil dava açıp Fransız Talebesi Nasıl Nümayiş Yaptı! — — Fransız Ayan mecisinin Laval binesine ademi itimat reyi Vermesi üzerine Fransız Darül- talebesinini onüm Yaptığı telgraf havadisi olarak dirilmişti. Bu hadise hakkında slât veren Aksvon Franser Bazetesine göre talebenin nüma- Yişleri fevkalâde heyecanlı ol- zi Esasen Fransız darülfünun ta- ebesi kıral taraftarı olan Aks- k Fransezin propagandasına *ndilerini senelerdenberi kap- #maktadırlar. Bu son nümayişi de idare edenler kıral taraftarı olan talebe o'muşlur. Talebenin nümayiş için toplan- karşısında hükümet tedbir alnıya mecbur olmuş ve nüma- ileri dağıtmıya davet etmişse bu davete kulak asan olma lürk -Bulgar (oo (Çekler. ünasebatı ge omanyada münteşir Kuvantul Yeki en Bu'gar baş- | Muşanofia olan bir mü- | İka neşretmektedir. M. Mu- muhabirin sorduğu mutte- Suailere cevaplar vermiş e7- Mi Bulgaristanın komşu'ariyle münasebatından bahseder- demiştir ki: Vız ürkiyeyle olan münasebatı- İp Zâyet samimidir. Beynelmi- da Watbüatın bir kısmı tarafın- suitefsir edilmiş olan Anka- *eyahatim sirf bir nezaket Türk pisi ziyaret seyahatiydi. İgar münasebatının salah tiya etmesinde Italyanın büyük Olmuştur. Türkiye, Yunanistan ve Bulga- M0 arasında üç veçheli bir ti meselesine gelince bu nie mabsulüdür, Bunun ir devletin himayesi ak iy apiacağ söylenildi. Bu a kat'iyede tekzip ge açmadığını sormuş ve gelen ce » vapta Hakkı tarafından 13 - 10 - 931 tarihinde bir istidayla böyle bir dava ikame edildiği bildiril « miştir, Maznun Hakkı, ayrıca asliye ü- cüncü hukuk (mahkemesinde de dava açtığını söylemiş. Fakat, a- ğır cezanın sorgusu üzerine üçün- cü hukukun verdiği cevaptan böy- le bir kayde tesadüf edilmediği an- laşılmıştır. Gene dünkü celsede, zabıta ve! mahalle ihtiyar heyetlerinden maz) nunların sicillerine dair O istenen malümata gelen cevap okunmuş * tur. Bu cevaba göre, evvelce de Hakkı Zeynebe taarruzdan dolayı! kefalete raptedilmiştir. Bundan! başka, kardeşi Hacı ile, Arifi döğdüklerinden dolayı da Beşik » taş sulh mahkemesinde bir dava -! Ee olduğu cevapta zikredilmekte' ir. Muhakeme, gelmiyen şahitlerin! celbi için 21 mart pazartesi saba- hına bırakılmıştır. ihtisas mahkemeleri Öğrendiğimize (göre ihtisas, mahkemeleri kadrolgrı tamamlan-| mıştır. Manken er emrine tah sis olunan salonlar (| yeni alman| mefruşatla döşenmiştir. 8 numa- ralı mahkeme gümrükte gümrük işlerine, 9 numaralı mahkeme de adliyede kaçak işlerine bakacak -! tır, | dığından kuvvei cebriye sârfına Izum görülmüş ve 96 talebe tevkif edilmiştir. Kıral taraftarı olan Aksyon Fransez gazetesi bu hareketi ta- bii bulmakta ve hatta müdafaa etmektedir. Maamafih Fransa gi- ti senelerdenberi cümburiyetle idare olunan bir memlekette en münevver tabakayı teşkil etmesi lâzım gelen darülfünun talebe- sinin kırallık namına nümayişler yapmaları Fransadaki kıral ta- raftarlarından maada bütün halkı ve işitenleri hayrete düşürecek bir hadisedir. Fransız darülfünun gençlerinin bu suretle hareket etmeleri an- cak “komünistlerin borjuvareji- mine karşı açtıkları mücadeleye mukabele için olması ihtimali orta- Ye SUAkinsan olmm. | ole yn Meb gülmekten sürülebilmektedir. Çekler Kaldırılacak mı? Parıs mabkemei temyizi geçen- lerde verdiği bir karar üzerine poliçe keşide edenlerin bir takım kontrol o ve tedabir ittihazına mecöur olduklarını Karar'aşlırmış ve “ Çek para,, nın istimal'ni menetimiştir. Ticarette “Çek pa- ra,, mın haiz olduğu müh'm mev- ki dolayisiyle bu karar uzun mü- nakaşaları mucip olmuştur. “Para çek,, lerde yazıların yı- kanarak çekin tabrif edilmesi mümkün olduğuna göre böyle çekler için hususi bir kâğıt ve yikanmaz mürekkep kollanılması- ve çekin taahhütlü (mekt la gönderilmesi usulü tavsiye edi- liyor. Çekin bir köşesinde 'üzu- mu halinde koparılarak “Para,, yerine tutacak bir müsellesin zımbalanmasıda mümkündür. Keza “Para,, kelimesinin zımbayla yazılması şeklide mevzu bahıstır. Herhalde bu wsu'lerden birinin ticaret alemince tercih ve tamim edilmesine intizar edilmektedir. “ ! Tirası adi ve (15.740) lirası fevka- Memlekette VAKIT I Kütahyada maarif den çok fazla talebe okuyor Kütahya musllimlerinden bir grup Kütahyadan husus! muhabirimiz yazıvon: Grip hastalığı yüzünden mek - teplerin tatilinden istifade ederek maarif müdürümüzle vilâyetin ma arif işleri üzerinde konuştum. Şük rü bey şunları söyledi, ben de nak- lediyorum: — Vilâyetimizin 1931 senesi bütçesi (715.896) liraydı. Bunun (274.484) lirası maarife tahsis e- dilmişti. Bu miktarın (258.744) lâde bütçeyi teşkil ediyordu. 931 senesi (o bütçesinde birisi ikmal (Sivam ikmal mektebi) ve İ 1601 ilk mektep olmak üzere ce » man 161 mektep tahsisat mevcut- tu. Bu mekteplerden 154 ilk mek- tep hali faaliyettedir. Altı köy! mektebi henüz açılamamıştır. Vilâyet dahilinde 265 muallimi vardır. Bu miktarın 224 ü erkek. ve4l1 i kadındır. Simav ikmal mektebinde altı munllim ve hali! faaliyette bulunan 154 ilk mektep- tede 221 muallim, 26 mualilm mu avini ve 18 vekil olmak üzere 265 muallim bulunmaktadır. Muallimlerimiz, vazifelerini müdrik, arkadaslardan mürekkep| tir. Şimdiye kadar hic birisi tec- ziye örmüş değil, bilâkis tekdir ve iltifata mazhar olmustur. © w hesiz mesleki fanlivatleriyle © © “a inkinef ha'inde bulunan mun! m Terimizi siikranla vadavlemek ka- dirsinaslık olur. Mektenlerimiz » den azami derecede randıman al- mıya vavret edivoruz — ve bundaj müuvnffalada oluyoruz. Mekteplerimizdek! talebe ade- dine selince: Siyam ikmal mekte- bine 81 erkek, 11 kız elmakü - zere 92 taleb» devam etmektedir. 154 ilk mektebe o 7141 ierkek ve 4475 i kız olmak üzere 11.616 ta» lehe müdawim bulunuyor. Gecen $ene İlk mektenlerimize devam €- den tnleha miktarı 9 473 tü, Bu sene bi» kânmusani 929 tarihinde ilk mektenlerin mevendu 11.116 dir. Su hale nazaran bü sena mek tenlerle geren senden 2.143 Fazs İn tn'she olduğu enaerlmaktadır. Vilâyetimiz dekilinde 154 ilk mekten va 285 mnallim, 11,616 ta- Teba olduğuna narran her melrte- be vasa!t 17 mwr'lim. her mehta. be vasati 75 lehe ve her mualli- me da vasati 44 talebe isabet et - mektedir, Milet mektenlerine gelines: 930 senesinin verilen (TAN) Tirava mwleabil biten darhör dola- vısivle 1931 senasi biiteeşinde mii- Tet maltanlari rerat ve mnsarifi olarrir 499 Hira tnhaisat verilmis. tir. Bu kader bir naravia raillet| malrtanlerinden m-*'ân olan saye-| nin İnlay temin arlilamivasaği peki #ahitlir, Ra #ahsisniia hı sana wi. Tivet Aahilinle ancnk 24 milat malrtahi Harıkanasi acılmeetır. Bu dershrnelara Am ve erkek ol - mak üzere 200 Iadar ovatandaş devam atmaktadir. Vilâyet dahilinde mecburt tah- sil çağında bulunan çocuk adedini - suretle tesbit etmek mümkün - ür. Vilâyetin umumi nüfusu 322084! olduğuna nazaran bunun onda bi- ri yani 32.208 i mecburi tahsil ça-| ğmda bulunuyor o demektir. Bu miktarın ancak 11.616 sı mektep- lere müdavim bulunuyor. Müte- baki 20.592 si tahsilden mahrum kalmaktadır. Şu hesaba nazaran tahsil çağında bulunan çocukların ücte birinden biraz fazlasının tah- sili temin ee demektir. Maarif müdürü Şükrü bey, bu mevkie geldiği günden itibaren mektepleri ve tedris unsurunu kem miyet ve keyfiyet noktai nazarın- dan takviye etmiştir. | Müspet calışan insanların muvaffak olduk larına şüphe yoktur. Bende Şük- rü bey bu itimadı uyandırdı. EY a Uşak fabrikasının şekerleri Sanayi ve maadin bankasıma Uşak fabrikasından şehrimize getirdiği 30 vagon şekerin 28 vagonu tüccarlar tarafından alın- mıştır. Gelen şekerlerden ban- kanın elinde yalnız 2 vagon şe- ker kalmıştır. Maamafıh fabrika arzu edildiği takdirde sipariş üzerine istenil- diği miktarda şeker verebilece- ğini alâkadarlara | bildirmiştir. Fiat gene 34,5 liradır. Malmazel Gruya gönderilen çiçekler Haber alındığıva göre Ameri- kanın Türkiye sefiri Mister Gru cenaplarımn kerimesi matmazel Grunun izdivacı dolayısile baş- vekil İsmet Pş., Millet Meclisi İ reisi Kâzım Pş. Hzle, Şükrü | | Kaya ve Fethi beyler tarafından gönderilen fevkalâde çiçek se- petleri Beyoğlunda İstiklâl cad- desinde 304 numaralı Sabunca- | kis müessesesinden yaptırılmış- tır. Matbanmıza gelen eserler: —— -——. -— MUHİiT 41 inci Mart nüshasında Fa'ih Rıfkı beyin “Nasıl yanyorsunuz,, #valine ce vap teşkil eden gayet enteresan bir mü lâka; Ahmet Cevat beyin Klasiklere ait | yeni bir makales; Şeh Galibin büyük mesnevisi “Hüsün ve aşk. tan bedil mi- Zanpajla ve mensur olurak bir kaç #a- yıla; tamam bir kaç küçük hikâye; diyar to tenkidi; İçtimafyata, sam'ata, ilme, fen- ne, aktüalitelere müteallik tiymei ma kaleler; şiirler vardır. Tavsiye ederiz. Resimli Şark 15 numaralı mart nüshası üç renkli bir kapak içinde çikti. Mündericti ara | #ında şunlar var; Türkçe kur'an Ali Rıza Seyfi, genç- liğe ve kendime 12 madde Peyami Safa halk terbiyesi ve balk evleri Hıfzırı man. Raşit, senin yanında Faik ÂJL çe: | murdan köfteler Ssdri Etem, komşuları- mın hayan Suphi “Nari, Hirilerde kadın ve aile kukuku, vessire tavsıye ederiz. ler, 7 —VAKIT 2 MART 1932 — Mahkeme ve icra ilânları İstanbul Asliye o mahkemesi üçüne bukuk dairesinden; Şefika hanımın kocası balen ikametgâhı meçbul ve evvelce Şiş'ide Hamidiye köyünde 2u No. da ikamet etmekte bulunan Ah- met İhsan Bey aleyhine açtığı ihtar ve boşünma davasında is» tida sureti ikametgâhı meçhul olması hasebile ilânen bir ay müddetle tebliğ edilmişti. Müd- daaleyh bu müddet zarfında da bir cevap vermediğinden talep üzerine gıyap karan iltihazına karar verilmiş olmakla tahkikat günü olan 31 Mart 932 perşem- be saat İda mabkemeye gel- mesi ve gelmediği takdirde gi- yabında muamele icra edileceği ilâpen tebliğ olunur. Istanbul İkirel Tera Memerloğundam: Makcuz ve paraya çevrilecek, odun kömürü, antaransit, kok, odun, çıra ve saire mabrukat 6-3 932 tarihinde saat 12-13 de Pangaltı Halâslâr - Gazi caddesi 187 No, lu kömür mağazasının usu önünde açık artırma ile ılacağından taliplerin vaktında orada bulunacak memurumuza !i 931-3962 dosya numarasile mü- racaatları ilân olunur. (2537) 328 doğumluların ilk yoklamaları 1— 378 doğumluların ve bu (o doğumlularla muameleye lâbi bulunanların ilk yokla- malarına 5 mart 932den iti baren başlanacağından Eminönü kazasi mıntakaşı dabilinde mu- kayyet ve mukim yerli ve taşralı elraltan mıntakalarına tabsis edi- len günlerde ve dördüncü mad- ! dede yazılı vesaikle müracaatları ilân olunur. 2 — Yerli efradm yoklama günleri A — Kumkapu nahiyesi nu- fusuna mukayyet bulunanlar $ « Mart ilâ 10 - Mart - 932 zeva- line kadar. B — Beyazıt ve Küçükpazar nabiyeleri nufusuna mukayyet bulunanlar 12 - Mart ilâ 17 - Mart 932 zevaline kadar, C —Alemdar nabiyesi nüfusu- na mukayyet bulunanlar 19 mart ilâ 24 mart 932 zevaline kadar, D — Sirkeci merkez nahiyesi nüfusuna mukayyet bulunanlar 26 mart ilâ 3i mart 932 zevali- ne kadar. 3 — Nahiyeler nüfusuna mu- kayyet mektep talebeleri pers şembe günleri zevalden sonra müracaat etmelidirler. © 4 — Taşrah efradı yoklama» ları 1 Mayıs 932 de başlıyarak Haziran nibayeline kadar devam edecektir. Esbabı sıhhiye ve sa- ire do'ayısiyle ikincimaddede ya» zılı gün'erde müracaat edemiyen yerli efrat dabu müddet zar- fında şubeye müracaat edebilir- 5 — Işbu doğumlu efradın yoklamada ibrazedecekleri vesaik A — Nüfus cüzdanı (cüzdam zayi o' anlarda müracaat etme- lidirler) B — Üç kıt'a vesika (foto- | grafi. C — Mektep şebadetnamesi veya vesikası (memur ve talebe için) D -— Askeri ehliyetname (As- keri tedrisat görenler için) Doktor Hafız Cemal Dahili hstalıklar mulahassısı Cumadan maada her gün öğleden sonra sant 2,30 dan 5 e) kadar İstan bulda diranyolunda 118 numarah hw sus! kabinesinde dahili hastalıkları muayene ve tedavi eder. Telefon: İs tanbul (2. 22358), ağ Zİ a ma a

Bu sayıdan diğer sayfalar: