2 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

2 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ © HATKİN&KULAĞI Yazı işleri telefomu u.-—ı—ımîs AÇARŞAI'BA — 2 Mart 1932 HALEHN DİLİ Tzi a _lapony;ı _İieîh- Sulh Mü- zakeresini Kabul Ettiler Şanghay 1 (H. R.) — Japon bombardımanından dolayı Şapey mmtakası ve Çin ileri hatları tahammül edilmez bir cehennem halindedir. Durmak bilmiyen ate- şin altında ölüleri gömmek im- kânı olmadığından binlerce ceset kokmuştur. Onun - içindir ki muharebe siperleri, müthiş bir vaziyettedir. Çinliler, bu kokuya — tahammül edemedikleri için bir kısım hat- larını geri çekmişlerdir. Bu geri çekiliş, kısmen de emirsiz. ok duğu için (19) uncu ordunun muh- telif cüzütamları çok — şiddetli emirler vermişlerdir. Meselâ (88) inci fırkanın bir yevmi emrinde, habersiz olarak muharebe hattından çekilen, lü- zumsuz yere cephane sarfeden herkes, jeneraldan nefere kadar kurşuna dizileceklerdir. Bu vaziyetten istifade eden ve büyük takviye kuvvetleri alan Japonlar, (10,30) da şiddetli bir taarruz — yapmışlardır. — Çinliler, bu taarruz neticesinde Şanghay- dan gayrı muntazam olarak - çe- kilmiye başlamışlardır. Muharebeler Nasıj Coreyan Etti? Şangbay 1 — 11i inci Japon fırkasının — kısmı küllisini - teşkil aden (12) bin asker Yang - Çe nehrinin dört mil şimalindeki Şanghay sokaklarında kum torpalarile muhafaza attına alınmış bir Japon tarassut mevkii Şilya - Okou da karaya çıkarıl- mışlardır. Bu kuvuetler, sabahla beraber Çin mevzilerine karşı Belediye, İhtikâr Taki- batını Şiddetlendiriyor Zaruri ihliyaç maddelerinden , olan şeker, pirinç, kömlür ve sa- irenin) perakende olarak pahalı salıldığı göz önündedir. Bu nokta özerinde bilhassa İsrar ettik, rakam zikretlik. Bu neşriyatın neticesi olarak İstanbul belediyesi bu gibi eşyanın perakende fiat- lerini düşürmek ve bu suretle hayatı kısmen ucuzlatmak - için bakkallarla — mücadeleye giriş- miştir. Bu mesele hakkında Belediye — Reis Muavini i Beyle görüştük. Nuri Bey dün bize dedi ki: — “Halkın — zaruri — ihtiyaç maddelerini ucuzca tedarik etme- sini temin etmek herlde lâzımdır. Belediye Reis Müavinlerinden Nari Bey Bunun için şeker, pirinç, kömür ve saire gibi bakkallarda pahalı satılan maddeler hakkına tetki- kata başladik. Bu eşyanın fiat- lerini gayri tabil şekilde yüksel- “Telefon. Şöksti Cürmü Meşhut Yapılarak Mahkemeye Verildi Belediye Müfettişlerinden Ali Yaver Bey evindeki telefonu geçoıı ay salâhiyettar memurlar uzurunda mühbürletmiş ve hiç konuşmamıştır. Buna — rağmen Telefon Şirketi ay sonunda ken- disinden fazla mükâleme bedeli olarak bir hayli para istemiştir. Şirket, mahkemeye verilmiştir. tenler hakkında şiddetli hareket edilecektir. Sön Posta: Belediyenin bu icraatını halk dört görzle ve sa- bırsızlıkla bekliyor. Defterda Şefik Bey Ankaraya Nakledildi Ankaradan bildirildiğine göre İstanbul Defterdarı Şefik Bey Ankarada kazanç vergisi temyiz komisyonu reisliğine nakledilmiş, yerine bu komisyonun reisi Mus- tafa Bey tayin olunmuştur. Ma- liye Vekâleti memurları sarasında daha bazı tebeddülât olmuştur. | taarruza geçmiş, Hong - Kev parkı istikametinde ilerlemişlerdir. (Devamı 8 inci sayfada) Cumhur Riyaseti Umumi Kâtipliği Kaydedildiğine göre Cenev- rede bulunan Cumhur Riyaseti Umumi Katibi Tevfik Bey şehri- mize gelmektedir. Tevfik Beyin şimdiki — vazifesinden — ayrılması muhtemel ise de Kâbil Sefirliğine tayini henüz takarrür etmemiştir. Umumi kâtipliğe kimin geleceği ” şimdilik belli değildir. YARALANAN ENVER Ahemnet isminde bir lokantacı çırağı tarafından ağır suürette yaralanan Enver ismindeki — küçüğün kurtarılmıştır. — Hastanede tedavi edilmektedir ve iyileşmiye başlamıştır. | Kdare işleri tolafomu — İstanbul — 20203 Fiatı 5 kuruş Sînirlilerin Evlenmesi YAlal Hulnssıhham î:emiyeii.. Sinirli İn- sanları Sinirlendiren Bir Mesele Çıkardı “Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti,,- nin bir beyanname neşrederek ruhi malüliyetleri olanların evlen- meleri aleyhinde hareket edeceği yazılmıştı. Peyami Safa Bey arka- daşımız, gazetemizde yarı lâtife şeklinde bu kararı iki noktadan tenkit etti: Evvelâ, —bu. sinirli asırda, harp, ihtilââ ve bubhran gibi Ffelâketlerle sarsılan iİnsan- lığın ekseriyet itibarile bir ruh hastası olduğunu söyledi; ikincisi de, bugünkü ruhi — tababette, evlenmenin — bazan bir - tedavi yerine geçtiğini yazdı ve cemi- yetin — kararından vazgeçmesini teklif etti. “Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti,, müessislerinden Doktor Fahreddin Kerim Bey, Peyami Safa Beye bir mektup göndererek, fikrini tavzih ediyor. Genç ve kıymetli mütehassısın fikrine göre, ruh hastalarının evlenmeleri bir ille- tin çocuklarına —irsen intikali noktasından zararlıdır. ve Ame- rikada bir “takim,, usulü vardır. Binaenaleyh, temiyet, ruh hasta- Doktor Fahreddin Kerim Bey larının evlenmelerine değilse bile, tedaviden evvel çocuk yapmala- rına muarız demektir. Sinirlilerin evlenmesi mi daha muvafıktır, bekâr kalmaları mı? Çocuk yapmaları mı? Yapmama- ları mi? gibi hemen bütün kari- lerimizi doğrudan doğruya alâ- kadar eden bu mevzuda, şimdilik ( Devamı 11 incl sayfada | Dursunbey (Hususi) —”lğuıbunrı bir senedenberi doktorsuzdur. Biraz bu sebepten, biraz da cehalet yüzünden burada henüz misli kaydedilmemiş bir facia olmuştur. Kazamız halkından “Dede Mehmet,, ismini taşıyan 19 yaşında bir delikanlı, geçenlerde, fazla ihtimama lüzum gösteren bir hastalığa tutulmuştur. Bu delikanlı, kendisini tedavi ettirmek - için Balıkesire kadar gitmiye mali iktidarı bulunmadığından, daha - ameli bir çare düşünmüştür. Dede Mehmet bir akşam rakı içerken eline geçen bir ilâcı, has- talığını tedayi eder zannile kadehin içine atmış ve içmiştir. Bu ilâçli kadeh Mehmede müthiş bir ıstırap vermiş, ailesi bu ıstırabı sarhoş- luğa hamlettikleri için aldırmamışlar, fakat zavallı delikanlı biraz sonra feci şekilde ölmüştür. Tahkikat neticesinde bu maddenin Permanganat olduğu anlaşıl- mıştır. Hâdise hakkinda tahkikat yapılmaktadır. Mehmedin cesedi fethi meyt için Balıkesire gönderilmiştir. — —7 — Moda serisi: 1 Yeni moda şapkaları icat eden moda ressamı Nereden ilham aldın?

Bu sayıdan diğer sayfalar: