2 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

2 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Sayfa ” : İ I HalkındSesi ıi Belediye Varidatı Ve Maaşlar Kastamonu Meb'usu Suat B. Millet Meclisine verdiği bir lâyihada — belediye bütçesin- deki maaş faslının, umumi varidatın yüzde yirmi beşini teklif etti. Bu daki mütaloaları Ahmet Bey ( Sultanahmet Firuz - Ağa sakağı 28 - 80) — Kastamoni mebusu Suat Beyin belediyeler hakkındaki ye- ni teklifini çok muvafık buldum. Belediye bütçelerimizin yarısından fazlasını maaş ve ücretler tutu- yor. Bu yüzden de belediyeleri- miz asıl mühim işlerini göremi- yorlar, borca giriyorlar. Maaş ve ücret faslı varidatın yüzde yirmi beşini değil, hatta yüzde enbeşini geçmemelidir. Sabri Bey (Cibali d*ııııııı' sokağında 7) — Bizim belediyelerimiz esas vazifelerinden” ayrılarak şehircili- gi alâkadar etmiyen işlerle bile uğraşıyorlar. Bazan bir Vilâyet belediyesinin bütçesi o şehirdeki diğer bütün memurların ve müs- tahdemlerin maaş ve ücretlerinin fevkine çıkıyor. Şimdi tasarruf ve iktısat seneleri yaşıyoruz. Az- para ve az adamla çok iş görmek lâzımdır. Meb'us Suat Beyin tek- Kfi bizde Belediyeciliği yeni baş- tan tesis ve ihya edecek kadar mühimdir. Hasan Bey (Ktıılı Ççarşı Örücüler kapımı 25 ) — Belediye memur ve müs- tahdemlerinin maaş ve ücretleri- nin varidatın yüzde yirmi beşini geçmemesi fikrini cazip bulurum. Makul tekliftir. Derhal tetkikata girişilmelidir. Hacı Ahmet B. (—soııı—.ı ) — Belediyelerimizin — birçok besapsız işleri vardır. Ayaklarını yorganlarına göre uzatmıyan ve gırtlaklarına kadar borca giren belediyelerimiz vardır. Ben Kon- yalıyım. Meselâ Konya belediyesi bütçesini nazarı itibare almıyarak mübim işlere girişti. Alâettin tepesi etrafında bir bulivar aç- mak istedi. Kısmen — istimlâk yaptı. Şehrin bir kısmını yıktı, bir taraftan da yola başladı. Fakat parası yetişmeyince yarım bıraktı. Emlâkini de bankalara terbin etti. Bu suretle memur- Tarının maaşını bile vaktinde ödeyemiyecek bir vaziyet hasıl oldu. Esasen varidatına göre de memur bütçesi mühim yekün tutuyordu. Ben Suat Beyin tek- lifini şayanı tetkik görüyorum. V czalı | Pamuk İhraç Edeceğiz Memleketimizdeki eczalı pa- muük — fabrikaları, — istihsallerini memleket ihtiyacının fevkine çı- karmışlardır. - Fabrikacılar dün harici ticarat ofisine müracaat ederek — Bulgaristan, Raomanya, lrak, Suriye, Flistin, İran ve Efganistana eczalı pamuk ihraç edecek vaziyette olduklarını bi- dirmişler, ofisden yardım iste- mişlerdir. Ofis bu memleketler- deki ticaret mümessilliklerimizi haberdar edecektir. Kış Ve Kar Kar Fırtınası Bir Türlü Dinmek Bilmiyor Evvelki geceden itibaren kar fırtınası tekrar başladı. ve dün akşama kadar mütemadiyen kar yağdı. Bugün de havanın karlı olacağı haber verilmektedir. Ay- meca dün akşam çıkan mütbiş bir soğuk, gündüzden yağan karları dondurmuş, yokuşlardan - çıkıla- maz ve inilemez olmuştur. Bir çok yolcuların kayarak düştük- leri de görülmüştür. Diğer taraftan denizlerde fır- tına hüküm sürdüğüne dair ha- berler de gelmektedir. Bir kaç =n:wel Gelibolu açıklarında tesirile karaya — oruran Yunan bandıralı İstelyanos va- puru bütün — gayretlere rağmen kurtarılamamıştır. — Bir Sabikalının Taarruzu Sabıkalı Osman — Galatadan geçmekte olan Rıza Efendi is- minde bir zatm Üzerine atılarak boğazını “sıkmıya — başlamıştır. Rıza Efendinin feryadı üzerine yetişen polisler sabıkalıyı yaka- lamışlardır. Yerli Şapka Bir Bulgar Gurubu Fabrika Açmak İstiyor Zengin bir Bulgar gurubu Ti- caret Odasına müracaat ederek Türkiyede memleketin bütün ih- tiyacını karşılıyacak mikyasta bir şapka ve filoş fabrikası açacağını bildirmiştir. Grup tetkikat yap- maktadır. Yakında hükümete miüracaat ederek floş ve şapka ithalinin meni takdirinde mem- leket ihtiyacına kifayet edecek kadar şapka ve floş imalini ta- ahhüt edeceğini bildirecektir. Kaçak Tütün Aksarayda Sinan Efendinin dükkânında bir miktar kaçak tütün ve bir de karadağ taban- cası bulunmuştur. ( | SON POSTA DAHİLİ HABERLER Esrarengiz Hadisenin İç Yüzü Bir Çocuğun Cesedi Fa- relerin Hücumuna Uğradı İki gün evvel garip bir facia- dan bahsetmiştik. Kısaca kaydet- tiğimiz bu acıklı hadise, yanak- ları ve burnu fareler tarafından kemirilmiş bir çocuk cesedinin adliyeye teslim edilmesinden iba- retti. Farelerin taarruzuna uğri- yan bu ceset, alâkadarlar tara- fından hayretle karşılanmış ve ortada bir cinayet olması ihtima- li de ileri sürülhnüştü. Tahkikatı- mıza göre, bu küçük çocuk cesedi, Tophanede Karabaş ma- hallesinde Vahit Hamit Efendinin kızı Saidenindir. Yerli San'atlar îfybn Ve Türk Vatandaşları Ankara, 1 — Hariciye Encü- de münhasıran Türk vatandaşlarına — tahsis — edilen san'atlar lâyihasına koltukçuluk, fotoğrafçılık, havadis filimcileri, perukârlık ve manikürcülük sı- nıfları da ilâve edilmiştir. Silâh Atmış Ali Asgar isminde bir İranlı, Galatada sarhoşlukla havaya si- lâh atmış, yakalanmıştır. Yeni Bir Emir . Otomobil Tamircileri De Şoför Cemiyetine Girecek Şimdiye kadar Şoförler Cemi- yetine yalınız otomobil ve kam- yonlarda çalışan şoförler kayde- diliyordu. Ticaret Odasının yeni kararı üzerine otomobil, kamyon ve kamyonet İşletenlerle, şoförler ve muavinleri, tamirhane ve ga- raj işletenler ve bunların müstah- demlerinin de otamobil ve şoför işçileri esnafı cemiyetine kayde- dilmeleri dün Belediye tarafın- dan bütün şubelere tamim edil- miştir. Bugünden itibaren kay- dedilmiyen bu gibi işçiler Şoförler Cemiyetine müracaat ederek tes- çil muamelelerini yaptıracaklar ve cüzdanlarını — alacaklardır. Eve Taarruz Etmiş Sabıkalı Kemal — Galatada Halit Efendinin evine taarruz ederek evin — camlarını kırmış yakalanmıştır. on Posta'nın Resimli Hikâyesi: L.Sen Posta'nın Resimli Hikâyesil: — — — Pazar Ola Hasan Bey Ve Yeni Bütçe | —a e— — Pazar 3 Tesbit edildiği ortada bir cinayet yok:ğı:e!â'ııç'üe'ı çocuk birkaç gün evvel hastahktan öl- müş ve ertesi gün defnedilmek Üzere ceset geceleyin bir odaya konulmuştur. Fakat gece vaktı fareler — cesedin üzerine Üşüş- müşler, yanaklarını, burnunu ve kulaklarımı kemirmişlerdir. Çocu- ğun ana ve babası bu bâdiseden ancak sabahleyin haberdar ola- bilmişlerdir. Fakat her ihtimale karşı ceset bir defa da Adliyeye getirilmiş ve fennen tesbit edi- mek üzere Morga nakledilmiştir. Mesele bundan ibarettir. Fiatleri Yüksîüyor Anadoludan alınan haberlere göre bu sene afyon mahsulü az olacaktır. Bunun için dün piya- sada afyon fiati yarım lira kadar fırlamıştır. İyi cins mallar - (9) liraya satılmaktadır. Afyoncular, Avrupalı alıcılara karşı müttehit bir cephe halinde çıkmak için Aaralarında birlik yapmıya çalışmaktadırlar. Kahvelerde Ayakkab;î!;;;tanlardan Belediye Ceza Alacak Belediye Zabıtası talimatna- mesinin kahve, lokanta, kebapçı ve işkembeci dükkânlarında aran- ması İâzımgelen sıhhi — şartlara dair olan maddelerine yeni bir fiıkra ilâve edilmiştir. Yeni fik- raya göre bu gibi dükkânlarda ayakkabı boyamak ve boyatmak yasaktır. Aksi taktirde hem bo- yayanlardan ve hem de boyatan- lardan para cezası almacaktır. Belediye İktisat Müdürü Belediye İktısat müdürlüğüne tayin edilen Asım Süreyya Bey dün öğleden sonra yerine gele- rek müdür vekili Süleyman Beyle görüşmüş ve idare hakkında ma- lümat aldıktan sonra işe başla- mıştır. ” Ola Hasan Bey Ve Yeni Bütçe Tarihi Gazi Hz. Reisicumhur. Hz. dün şebirde etomobille bir tenezzüh icra elmişler, bu tenezzühü İstanbul ve Şişli taraf- larında yapmışlar, akşam saraya avdet buyurmuşlardır. Tütün - İşi Yeni Tütün Komisyonu dün top- lanmış, tütünlerimize müşteri bulmak meselesini görüşmüştür. Müzakereler gizli cereyan etmektedir. Dahiliye Vekâleti Binası ldarei — Husüsiyeler — bütçelerinin yardımile Ankarada yeni bir Dah liye Veküâleti binası İnşası hatckında fırka grupunda dün müzakere yapılmıştır. İzmirde Bir Facia İzmirde Faik isminde bir şoförün etomobili denize yuvarlanmış, şoför kurtulmuştur. Üç Ev Yandı Dün sabah Büyükderede Merkez Memura Murat Heyin evinden yangın çıkmış, üç ev yandıktan sonra sön- dürülmüştür. Mister Grov Amerikanın Japonya — selir!liğine tayin olunan Mister Gröv gelecek hafta Tokyoya gidecaektir. Ticaret Odasında Dün Kongre İçtimaına Devam Edildi Ticaret Odası Kongresi dün ikinci toplabtısını yapmıştır. Bu toplantıda Hakkı Hezihi Beyin ibracat emtia- mizin maliyet fiatleri ve ihraç mas- rafları hakkında yazdığı rapor okun- muş, münakaşalar olmuş ve iktısat murakıplerinden Bahri Bey şunları söylemiştir : * Raporun zikrettiği tedbirlerin yüzde ellisi özerinde ısrarla çalıplı miş, fakat ancak yüzde beşi muvaf- fakiyetle tatbik edilebilmiştir.,, Sonra raporun ibtiva ettiği esaslı üzerinde — tetkikat yapmak Nemli zade Mitat, Furton zade Mu- rat, İktısat müderrisi Zühtü, Ofis Müdürü Cemal Beylerle Turanto Efendiden mürekkep bir komisyon teşkil edilmiştir. Hacı Hasan - Öldü Yüzelliliklerden İzmirli Hacı Ha- san Paşa Atinada ölmuştür. Cesedi- nin İzmire getirilmesi için müsaade istenilmiştir. Kapalı Çarşı Tehlikede Kapalı çarşima tamir — ihliyacı ciddi bir şekil almıştr. Bunun için (301) bin lira lâzımdır. Bu paranın kira bedellerinden ödenmesi teklif edilmiştir. Ağaç Koruma Cemiyeti lzmir 1 (ALA) — Ağaç Koruma Cemiyeti Vali Kâzım Paşanın riya- seti altında İçtinaını aktetmiş ve yapılan işler hakkında Vali Paşanın izahatımı dinlemiştir. Komünitler İzmire Mi Gidecekler? Şehrimizde tevkif edlen komü- nistlerin mikdarı altı kişidir. Bunların İzmire gönderilmelerinin mubtemel olduğu haber alınmaktadır. Bu hu- susta kararı adliye verecektir. Günün 1 : Bütçenin masraf kısmı — > Bey, ayaklarım dışarda, yorgan kısa, ne yapayım? itk Hasan I 2 : Hasan Bey — Meşhur söz vardır: “Ayağını yorganına göre uzat!,, derler. İ 3 : Bütçenin maşraf kısmı — Her sene ayağımı biraz daha' kıstım, fakat yorgan da her sene kısalıyor. 4 : Hasan Bey:— Hele sen aşacla- rını biraz, daha kıs, ben seni su teyim, üst tarafını Cenabı idevlâ bilirl Ör-

Bu sayıdan diğer sayfalar: