2 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

2 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA Mart 2 SÜ B A Ş 2 Sıyfı he | Türkiye'nin ve bütün dunyının en leziz ve en nefis yağıdır. Hasan Zeyhn Yagl Hastalıklarda içilir. Yemeklerde ve- salatalarda lezzetine payan yoktur. Çeyrek kiloluk 25 tam okkalık! 90 - Tam ikl buçuk okkalık 228 kuruş şişelerile beraber - S ve 1$- okku hıü:lonh tenekesir okkası 80 kuruştur. Varda teacilât : Tam kile'uk 70 - Varım kiloluk 40 - “EMNiYET SANDIĞI | EMLÂK MÜZAYEDESi KAT'İ KARAR İLAN[ Müzayede Hesap Merhunatın cins ve nev'ile merki bedtli No, ve müştemilâti | 2000 — 5077 Galatada Bereketzade mahallesinde Yük- * sekkaldırım sokağında eski ve yeni 64 | | numaralı yüz yirmi arşın arsa üzerinde | kâgir dahili ahşap dört katta üstünde on | | iki oda “odaların biri sofadan müfrez | ve üçü ufaktır.,, üç çatı odası, iki sofa, bir mutfak, bir kuyu, bir sarnıç ve on üç arşın aralığı ve altında bir. dükkânı ve dükkânın altında bir bodrumu havi oda- ların tamamı, (Bir ufak dükkân daha ya- k ptlmıştır.) Gida Viçyan Kirkor Ef. ve Madam Meryem Gida Viçyan 120 7497 Üsküdarda Valdeliatik mahallesinde Ça- Ç vuüşderesi sokağında eski 60,62 ve yeni k 74,76 numaralı altınış üç arşın arsa Üze- İ rinde ahşap iki katta üç oda, bir sofa, bir mutfak, bir taşlık, ve seksen arşın arsa üzerinde bir ahır, ve oda ve yüz o- tuz yedi arşın bahçeyi ve bahçede bir kuyuyu havi tamire muhtaç bir hanenin tamamı Naciye Hanım | Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde O- dalar sokağında eski 17,19 ve yeni 17,78 numaralı altı yüz arşın arsa üzerinde bir buçuk aktı kâgir dahili ve bir katı ahşap olmak Üüzere iki buçuk kaâtla — sekiz oda, bir taş avlu, bir kuyu ve altında bir oda, bir dükkân, ve yüz on üç arşın bahb- ceyi havi mukaddema maadükkân bir ha- ne elyeym bir hanın tamamı, Halil İbrahim Bay Galatada Kılınç Alipaşa mahallesinde Medrese sokağında eski 12 ilâ 23 ve yeni 18 No. h altı yüz yetmiş iki arşın arsa üzerinde bir asma oda, beş oda, bir kahve bir büfe bir antre bir merdiven | altı bir kömürlük evvelce salhane elyevm dükkânın üzerinde bir oda mukaddema ahır elyevm demirhane ittisalinde paçacı dükkânı, diğeri demirhane üstünde asma sofa kârgir iki oda demir deposu torne fabrikası (iki bölüktür ) bunun yanında Östü kapalı bir koridordan kömürcü 80- kağında methali vardır. Diğer fabrika (evvelce salhane etrafı çinidir ) ve üç kuyuyu ve üç yüz iki arşın bahçeyi havi salhanenin tamamı. Ayşe Hacer H., Beylerbeyinde Beylerbeyi mahallesinde Çamlıca caddesinde eski 4, 4 mükerrer ve yeni 34, 7 No.lı iki yüz on arşın arsa üzerinde abşap Üç katta biri sandık odası olmak üzere yedi oda bir sota (iki kısma bölünmüş iki ufak sofa halindedir) bir şahniş iki mutfak iki methal bir müşterek kuyu ve yetmiş sekiz arşın bahçeyi havi mukaddema altında dükkân | ve elyevm bir. hanenin tamamı, Mehmet Arif B. Üsküdarda Muratreis mahallesinde Bağ- larbaşı sokağında eski 65 ve seneden yeni 87 ve mahallen yeni 87 89 No.lı 87 numaralısı 160 arşın arsa Üzerinde ahşap üç katta yedi oda biri ufak olmak üzere üç safa bir toprak avlu bir mutfak mahalli bir gusulhane ve 89 numaralı seksen beş arşın arsa Üzerinde ahşap iki katta üç oda bir toprak avlu ve on arşın arsa üzerinde bir ahır ve on arşın arsa- da bir mutfak ve bin üç yüz otuz beş arşın bahçeyi ve bahçede üç kuyuyu | havi iki kısımdan ibaret bir hanenin ta- mamı, Hane iki kısma ayrılmış ve bu suretle 87, 89 No, olarak gösterilmiştir. Leyli Nihar H, Üıltldudı #Hacıhesna hatun mahallesinde j Paşalimanı caddesinda eski 118 müker- rer 118 mükerrer 118 mükerrer ve yeni 69-169-2 No.lı iki yüz yetmiş arşın arsa Özerinde ahşap üç katta on oda üç sofa bir kiler bir koridor dört göz kur- | nalı ve kaloriferli hamam bir çamaşırlık | kırk beş arşın arsa üzerinde bir mutfak * 110 — 5656 k Leonida EF. | 400 — 6100 AY ERASE NİT A TT TET N 5000 7213 ve seksen arşın arsa üzerinde iki katta üç oda iki mutfak ve altında dükkânı ve altı yüz beş arşın bahçevi havi hir İi İpekli Kumaşlarda En Mühim Bir | Mesele de (Renk) ve (Boya) dır! İPERİ En son tatbik sahasına konulan makinelerle mücehhez asri - bir Solmaz Boya Fabrikası tesis etmiştir. (İPEKİŞ)in enfes kumaşları işte bu Ffabrikalarda boyanır. Bu kumaşlarda: 1 — Boyalar sabittir, kat'iy- yen solmar. 2 — Boyalar hiç bir zaman çıkmaz, 3 — bopyandığı zaman bumuş dalgalı bir manzara arzetmez, kumaşın her yeri ayni dereceda boganmıştır. 4 — Renkler çok canlı ve modarın en cazip renkleridir. 5$ — Renkler, bütün dünça ile temas hasıl eden ( İpekiş moda bürosu ) tarafından veri- lir. boyama ameligyesini müte- hassıslar ölizzat yaparlar. ( Solmaz Boya - Fabrikası ) boyaları, doğrudan doğruya İngiltere' nin en mühim kimya müesseselerinden celbetmek- fedir. Yakında Riyasaya Çıkıyor sahilhanenin tamamile karşısında dağ mahallinde kâin su bnzinesi ve derununa mustakil tarik ile cari iki masura mak- mür ile bir masura mailezizin yüz kırk hisse itibarile on beş hissesi. Adviye Hanım Azmi Süleyman B. Galatada arap cazmiü mahallesinde yel- kenciler sokağında eski ve yeni 89 numaralı seksen beş arşın arsa üzerinde kârgir iki katta Üüstünde salonu bavi bir dükkânm tamamı. Beyoğlunda Meşrutiye mahallesinde Bü yükdere caddesinde eski 127 mükerrer ve yeni 232 numaralı ve yüz doksan beş ar- şın üzerinde kâgir dört buçuk katta on oda üç sofa bir mermer diğeri çinli iki antre bir mutfak bir taş koridor, odunluk bir methal bir mermer taşlık iki şahniş bir balkon bir banyo ve üÜçyüz beş arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Ömer Avni B. Üsküdarda Solaksinan mahallesinde top- haneli oğlu sokağında eski 12 ve yeni 14 numaralı ve ikiyüz elli arşın arsa üzerin- de ahşap üç katta bir sandık odası olmak üzere on iki oda, iki mutfak iki taşlık iki salon, iki sofa iki kuyu ve üçyüz elli arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Fatma Zehra H. Yukarda cins ve nev'ile meki ve müştemilâtı yazılı emvali gayrimenkulenin icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizalarında 7860 — 5246 1604 — 6225 | gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmiş ise de mez- kür bedeller haddi lâyikinde görülmediğinden tekrar on beş gün müddetle ilân edilmelerine karar verilmiş ve- 19 Mart 832 tari- hine müsadif Cumartesi günü kat'i kararlarının çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkürda saat on dörtten on beş buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri İüzumu ilân olunur. Fevrozin Grip Bir tek Kaşe Nakris Fevrozin Romatizmayı Necdet Evdekimons Ef, |Her yerde FevrozinNecdet arayınız Yevmi, Siyasi, Havadlı. ve Halk :ıııloıl kstanbul: EıH Zaptiye 'dm ıılm-o sokağı 25 Telefon İstanbal - 20203 Postâ kutusu: İstanbul - 741 Telgraf: İstanbul SONPOSTA ABONE FİATİ TÜRKİYE ECNEBİ M00 Kr. — 1 Sene — 2700 Ka 10 Çi ĞAY AM Ç M y VĞD 6 800 , ee 5 CY e 300 , Gelen evrak geri verilmez, İlânlardan mes'uliyet alınmaz. Cevap için mektuplara 6 kuruşluk pul ilâvesi Tâzmdır. Adres değiştirilmesi (20) kuruştur. Son Posta Matbaası “ Sahipleriz Ali Ekrem, Selim Ragıp Neşriyat Müdürür — Selim- Ragıp

Bu sayıdan diğer sayfalar: