3 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

3 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HÂLKIN GÖZÜ YA < HALKİNKULAĞI HALKIN©DİLİ ö> Japon bombardımanı ile tahrip edilen şimal garı Çinliler, Hâlâ Şapeyi | ' Ellerinde Tutuyorlar Cenevre, 2 ( H. R.) — Cemiyeti Akvam Meclisi Kebiri bugün toplanarak Çin - Japon ihtilâfında hangi tarafın haklı, hangi tarafın haksız olduğuna dcir noktai nazarını bildirecektir. Celse, Cemiyeti Akvamın hayatı üzerinde müessir olacağından büyük bir ehemmiyet veriliyor. : Şanghay, 2 ( H. R. ) — Harp mıntakasında muharebe bütün şiddetile devam etmektedir. Bundan da, Japonların, herne bahasına olursa olsun biran evvel mühim bir askeri muvaffakıyet elde etmek istedikleri anlaşılıyor. On kilometre kadar geri çekilen 88 inci Çin fırkasının bu hareketi, Japon askerinin bir harp muvaffakıyeti neticesi değildir. Yangçe nehrinin ilerisinde karaya çıkârılan yeni Japon fır- kasının bu kuvvetleri yandan ve geriden tehdit etmemesi içindir. (Devamı 12 inci sayfada ) Şeker İhtikârı Ve İleri Sürülen Garip İddialar Fazlı Bey Şeker ihtikârı sabit oldu. Bu ihtikârın sübutundan evvel muh- telif muamele cereyan etti. Ticaret Osman Bey rar Müddelumumiliğe iade etti. Komisyonun kanaati ihtikârı tespit ettiği için hâdise, mahke- Mıntaka Müdürlüğü bu hareketi tespit etü, vesikalarını topladı, Cümhuriyet — Müddeiumumiliğine verdi, Cümhuriyet müddelumumi- liği de Vilâyotte müteşekkil Ehli Vukuf Komisyonuna - sevketti. Komisyon, kanuni —müddet dahilinde tetkikatını bitirdi, tek- meye verildi ve bugün, bu mu- hakeme başlıyor. Fakat bugünkü muhakemenin maznunu, — yalnız Alpullu Şeker Şirketidir. Diğer on dokuz şeker tacirinin muame- lesi henüz bitmemiştir. Dün, bu münasebetle, bazı neşriyata tesadüf ettik, (Devamı 3 üncü sayfada ) M. Troçki 3 Ay İçin Çekoslovakyaya Gitmek Müsaadesini Aldı Çek hükümetinden üç ay müd- detle manile tebdilhava için izin istiyen Sabık Rus Harbiye Ko- miseri M. Troçkinini bu müracaa- tını kaydetmiş, red cevabı veril- mesi ihtimalindende, — aldığımız telgraf üzerine bahsetmiştik. Çek Hükümeti, M. Troçkinin Çekoslovakyaya gelmesine mü- saade etmiştir. Dün kendisi bizzat Çek Konsolosluğuna giderek pa- saportunu vize etlirmiştir . İran Kürtleri İsyandan î/azg&;medik- lerinden Hükümet Yeni Asker Gönderiyor Tahran, (Hüsusi) — Hudut havalisinden gelen haberlere gö- re Kürt isyanı reisi Cafer Sulta- nin İraka iltica etmesine rağmen kıyam tam olarak — bastırılmış değildir. İki haftadanberi Havs- nan kabilelerinin bulunduğu mın- takaya iki alay asker sevkedi- miştir. Ayrıca kabilelerin bulunduğu mıntaka havadan bombardıman edilmiştir. Kıyamın pek yakında bastırılacağı ümit olunuyor. Irak hükümetince Süleymani- yede ikamete memur — edilen Cafer Sultan da İran hükümeti- nin teşebbüsü üzerine Gergüke nakledilmiştir. Bu nokta, Süley- maniyeye nisbetle hududa çok uzaktır. * eliler Ve Sînirler Evlenmeânlr i? Evet Ve Hayır! Mazhar Osman Beye Göre Ruh Hastalarının Evlenecekleri Ve Evlenmiyecekleri Vaziyetler Vardır »Sinirliler evlenmesin!,, diyor- lar. Dün Doktor Fahreddin Ke- rim Beyin mütalealarını yazdık. O, ruh hastalarının evlenmelerine, hele çocuk yapmalarına - aleyh- tardır. Acaba, diye- düşündük, bu genç üstadın üstadı Mazhar Osman Bey de ayni fikirde mi- dir? İtiraf ediniz ki mesele mü- him, Bu zamanda ruban dinç, gürbüz adam nekadar az! Kimin sinirleri yerinde? Hepimizi şöyle bir elekten geçirseler, yüzde onumuz kalbur üslü gelir ve ev- lenebilir. Geri tarafın hep sinir- leri az çok bozuktur. Muharririmiz, Mazhar Osman Beyi ziyaretini şöyle anlatıyor : *“Mazhar Osman Beyin mua- yenehanesi, bütün muharrirlerin uğrağıdır. — Yanlış anlaşılmasın : Bütün muharrirler delidir demek istemiyorum; fakat hangi entere- san akıl ve sinir meselesi vardır ki, muharrirler, Üüstadın fikrini danışmak için muayenehanesine koşmazlar ? “Bu nevi istihbaratla meşgul olmadığım — için ben — Mazhar Osman Beyin — muayenehanesi- ne gitmemiştim. Renginde hiç beyazlık — olmiyan bir kapıcı beni karşıladı. Doktorun evde Doktor Mazhar Osman Bey olup olmadığını sordum, anlama- dığım, müphem bir cevap verdir “— Git, kendisine bir mu- harrir geldiğini bildir! dedim. “Hiç aldırmadı, kımıldamadı, yalmız, gözlerinin akını gözlerime doldurarak, yüzüme — garip bir ısrarla bakıp duruyordu. *Şaşaladım. Acaba, dedim, bu adam Mazhar Osman Beyin tetkikat için yanına aldığı hasta- lardan biri mi? Yoksa beni de deli mi zannediyor? Deli zanne- dilmek, bir an için beni kendim- den şüpheye düşürdü. Beynime de bir “acaba,, du ve derhal kan başıma çıktı, bağırdım: “— Haydi, git doktora haber (Devamı 15 inci — saytada) Elâziz (Hususi) — Buraya bir_ıut muıf;de Mürüdü köyünün Çırçır mahallesinde gece bir ev yıkılmış, ilâ kadınla iki çocuk enkaz altında kalarak ezilip ölmüşlerdir. Mustafa Bitliste Menenjit Hastalığı Bitlis, 3 (Hususi) — Şehrimizde menenjit hastalığı baş gösterdiği için üç ev kordon altına alınmış ve sılihi tedbirlere tevessll edilmiş- tir. İki gün evvel düzelen hava tekrar bozulmuştur. Şimdi şiddetli bir kar yağmaktadır. Niyazi Yılmaz I Günün Manzaralarından l ——— — —— Belediye, kahvelerde potin boyanmasını menedince...

Bu sayıdan diğer sayfalar: