3 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16

3 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lxansllılk, Romıtıımı, Sırıcı. Kemık. Sınır, Damar verem hastalıklarına, yürümeyen, diş çıkarmayan hasta!ıkh veya zayıf çocuklara, genç ve ihtiyarlara Iîı GAZOCA FENNİN EN SON İCADI İDARELİ ve DAYANIKLIDIR Bunları Her Yerde İsteyiniz. Umumi Deposu: JAK. Y. LEVİ Çiçekpazar, Altıparmak Han Altında, İstanbul. Ziraat Vekâletinden: 15 ton göztaşı, 15 ton arsinikiyetii sut ve (300) adet pülve- rizatör şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile ve 21 gün müd- detle münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi almak üzere şimdiden” Ankara'da Ziraat Vekâleti mubayaat komisyonuna ve İstanbul'da Birinci Ziraat Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 14-3- 932 pazartesi gününe kadar teklifnamelerile birlikte muhammen fiatın yüzde 7,5 nisbetinde teminatların — mezkür komisyona — göndermeleri ilân olunur. Hocasız Fransızca , Gğresmek ui | Fransızcayı hocasız öğretir. Fiati 100 kuruştur. Kendi Kendine Fransızca , Frarazcayı konuşmak için öğretenj mükâleme kitabı 75 kuruştur. Fransızcadan Türkçeye ""5z00 ça havidir, emsalsiz lügat kitabıdır. 250 kuruştur, Meşahiri İslâm Vuzit Yehiğin cüzdür. Ciltlisi 200 Kuruştur. Bu kitapların merkezi: Türk neşriyat Yurdudur. RADYOLİN DİŞ MACUNU. Kullanılacak en sıhhi diş macunudur. — SON POSTA HASAN KUVVET ŞURUBU Man Dr. Celâl Tevfik Zührevi ve İdrar Yolu Hastalıklırı Mütehassısı Sirkeci, Muradiye caddesi No 35. Saat. 2-6 Fevrozin Grip Bir tek Kaşe Nakris Fevrozin Romatizmayı Nöcübt Sinirden gelen Ö Tedavi eder Baş ve diş Mideyi Ağrılarını Kat'iyyen bozmaz Her yerde chroıı'rıNccdet arayınız Sul(ınılımek İkinci Sulh Ha- kimliğinden: Leon Efendi ile İs- tanbul — Defterdar'ığının — şayian mutasarrıf -oldukları Üsküdarda Yeni mahalle ve elyevm Selâmi Ali Efendi mahallesinin mezarlık karşısında E 73 Y 63 ve yine mahallei mezkürda Acem Minas sokağında E ve Y 6 numaralı haneden Y 63 numaralı kârı ka- dim ahşap alt katta malta döşeli bir taşlık bir ufak oda ve bir mutfak ve bir ufak bahçe ve ikinci katta iki oda ve bir sofa ve bir tavan arası ve bir abdest- hane ve derunu kısmen boyalı tamire muhtaç hane ve yine E ve Y 6 numaralı hane dahi ah- şap ve muhtacı tamir ve alt katta malta döşeli bir taşlık ve çini döşeli bir mutfak ve bir ufak aralık ve bir kuyu ve 4 basamaklı ufak bir oda ve yukarı katta merdiven başında camekân ile ayrılmış bir ufak sofa ve bir oda ve alt katta bir apdesthane odun ve kömürlük ve bir kuyu olup izalei şuyuları zımnında furuhtu takarrür etmekle mevkiü mlzayi- deye vazedilmiş ve ilk artırmada E ve Y 6 mumaralı hane (200) lira ve E 73 Y 63 numaralı hane dahi ( 300 ) lira bedelle talipleri uühdelerinde olup haddi lâyıkını bulmadığından ikinci defa mevkü müzayedeye vazedilmiş ve 19-4- 932 salı günü ihalenin icrası mu- karrer —bulunmuş — olduğundan talip olanların kıymeti muhamme- nelerinin *6-10 nu nisbetinde pey akçesini — hâmilen — Sultanahmet Sulh mahkemesi İkinci Hukuk dairesine —müracaat — eylemeleri ilân olıııuır. İstanbul Aıliye mahkemesi Üçüncü Hukuk dairesinden: Ga- latada Tünel civarında Havra namı diğeri Perçimli sokağında 7 uumaralı hanede mukim Madam Vidanın ayni hanede mukim zev- c Nesim Efendi aleyhine ikame eylediği boşanma davasının arzu- hali bilâ tebliğ iade edilerek Ne- sim Efendinin ikametgâhı meç- hul olduğu mübaşir tarafından verilen şerh üzerine bir ay zar- fında Nesim Efendinin cevap ver- mek üzere ilânen tebligatın icra- sına karar verilmiş ve ilânen teb- ligat icra ve ikmal edildiği halde müddaaley tarafından cevap ita edilmemiş olduğu görüldüğünden | H. U. M. K. nun 398 inci mad- desi hükmüne tevfikan mumaileyh Nesim Efendi hakkında gıyap kararımın ilânen tebliğine karar verilerek — tabkikatın — 7-4-932 saat 14 de talikine karar verile- rek halen ikametgahı meçhul bulu- nan Nesim Efendi hakkında işbu | giyap kararı ilânen tebliğ olunur. —— ROMA , BERLİN PARİS BÜTÜN AVRUPA emsalsiz bir Hassasiyet ve Kudrot, aynan iadedeki sadakat ve ses temizliği ile temayuz eden oto iskalali son model TELEFUNKEN 340 Radyo ahizesi sayesinde kolaylikla elde edilebilir / TELEFUNKEN (i BOVALA GIRACERLEN ve Şi Kullanınız Nezlenin Düşmanıdır Her eczanede bulunur. .. Bugün en çok aranılan Şey şunlardır. <aamammzzuz Çikolat Cemil : Iî.*î!ğiğ:ı”'ıîff'ı’.ît.îfı!âîf" Çikolat Cemil : bi bi skoltana bti $ assalarını havidır. Çikolat Cemil : Şi H çe Çikölat Cemil : Kaknalan b eklağa x4 Kestane Şekeri: 77 <k'yepadakır ” — O Kestane Şekeri: İti ve lezeti Bursa . Kestane Şekeri: Şirlk " derkcdedir. S Kaymaklı Lokum: Hür yayması lokumun Kaymaklı Lokum. Lokum ile kaymağın mütenasip bir Kaymaklı Lokum: Ğî.îîî'îî.' ŞT ae surette imtizacından hâsıl olmuştur. Hediyelerinizi İntıhap Ederken Ç* Kestane Şekeri, Kaymaklı Lokumu Unutmayınız. wei Hafız Mustafa ve Mahdumu. çekapı Hamidiye caddesi No, 90 Satıldığı Yer:

Bu sayıdan diğer sayfalar: