3 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

3 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Dün bü Son günlerde Istanbulda günün meselesi ne Çin- Japon müharebesi, ne iktisadi buhran, ne de yapılan müzakerelerdir..
 Cenevrede akşam Japonların en büyük düşmanı Cenevrelilerdir Japonyanın inadı yüzünden Cemiyeti Akvamın iflâs etmesinden...
 Dün gece Eyipte iki ev yıkıldı 70 yaşında bir kadın enka altında kalarak öldü Dün gece Eyipte feci bir kaza olmuş, bir kadın
 Son japon taarruzu üzerine Çin - Japon sulhü kolaylaştı Çin ordusu Şanghaydan 20 kilometre uzaklaşmıştır Londra 2 (Hususi) —
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şanghayda, bütün dev- Balkan konferansının letlerin iştirakile sulh p | siyasetle meşgul olma- müzakeresi başlıyor. Di . : m i ması kararlaştırıldı. Sene 14 — No: 4812 — fiatı her yerde: 5 kuruş PERŞEMBE — 3 Mart 1932 Telefonlar: Tahrir 21686 — Idare 21434 — Klişe 20113 a Cenevrede akşam Japonların en büyük düşmanı Cenevrelilerdir Japonyanın inadı yüzünden Cemiyeti Akvamın iflâs etmesinden korkuyorlar Tahaidi teslihat konferansının son celsesinde müzakere arasında solda Tevfık Rüştü bey, M. Tarcieu ile arasında careyan eden müzakereye dair başmuharririmizle görüşüyor Cenevre 28 (Baş muharririmiz- den| — Dünya politikasının gi- lişini, Cenevre ahalisi kadar yakın- dan, merakla, hattâ endişeli bir merakla takip eden toplu insan kütlesi az bulunur. Genç, ihtiyar, tahsilli, tahsilsiz, profesör yahut otel garson, kimle konuşsaniz, hepsini beynelmilel siyasi vuku- attan günü gününe haberdar gö- rürsünüz, Bilhassa otel garsonlarile dük- kân sahipleri, Cemiyeti AAkvam meselelerile çok alâkadar oluyor- lar. Yabancı “ olduğunuzu anladı- lar mı, her şeyden evvel diplomat olup olmadığınızı sorarlar, ve söz hemen Cemiyeti Akvamâa intikal eder. — Acaba terki teslihat meclisi iyi bir neticeye varacak mı der- siniz? “ Çin - Japon harbinin önüne geçmek kabil olamıyacak mı? ,, Tütüncü, saatçi, otelci, lokanta garsonu, otel direktörü... 'hulâsa bütün Cenevre, her gün bu suak (Devamı dördüncü sahifede ) Çin - Japon sulhü kolaylaştı Son japon taarruzu üzerine Çin ordusu Şanghaydan 20 kilometre uzaklaşmıştır Londra 2 (Hususi) — Şanghayda muharebeye nihayet vermek için müzakereler cereyan ederken Japonlar mahirane bir askeri manevra ile emel lerine vasıl olmuşlar, Çin kuvvetlerini: ricate mecbur etmişlerdir. Bu hareket şu suretle vuku bulmuştur: Japonlar Çapey-Voosoung cephesine günlerden beri yaptıkları taarruzların akim kalması ve cebkenin merkezden, yarılmasının kabil olamaması üzerine getirdikleri kuvvetleri Voosoung istihkâm- larının gerisinde sahile çıkarmışlar, Çin cebhesinin sol cenahını çevirmeğe başlamışlardır. Bu tehlikeli vaziyet karşısınpa Çinlile Voosoungu bırakarak bütün cephe boyunca 20 kilometre geri MESASASNA Dün bütün İstanbul halkı AKŞAM sokaklarda patinaj yaptı! çekilmişler ve buradaki Oyeni mevzilerini işgal etmişlerdir. Japonlar Şanghayda muharebeye nihayet ver- mek için ötedenberi Çin ordusunun 20 kilometre geri çekilmesinde ısrar ediyorlardı. Şimdi Japon- ların arzusu filen hasıl olmuştur. Bu sebeple mü- zakerenin daha süratle ilerlemesi muhtemeldir. Son haberlere göre Sanghayda Japon amiralları Çin murahhası arasında temaslar devam ediyor. Çinlilerin tahliye ettikleri 20 kilometrelik saha beynelmilel askerler tarafından işgal edilecektir. Çin hükümeti, sulhe amade olmakla beraber, şerefini ihlâl edecek şartlar dermeyan edilirse harbe devam edeceğini beyan etmektedir. Bugü i e; g ri, Bugün hava değişti, hararet artmağa başladı. Kar ihtimali kalmadı geipa Sahifedir Dün gece Eyipte iki ev yıkıldı 70 yaşında bir kadın enkaz altında kalarak öldü Dün gece Eyipte feci bir kaza olmuş, bir kadın enkaz altında kalarak ölmüştür. Eyipte. Bahariye caddesinde Seniye hanımın oturduğu 7 nu- | maralı evin arkasındaki mezarlık ! * duvarı, kar sularının tesirile çatlamış ve dün gece saat 2,45 te duvar birdenbire yıkılmıştır. Duvar, evin üzerine yıkılmış ve Düşmemek için eşeğinin kuyruğuna yapışan bir sucu ( (Bir zamanlar Istanbulun, bilhassa gezme; yerlerinin belli başlı simaları vardı. Bugün artık yaşlarını almış olan bu zevattan aramızda olanlar çoktur. Bunlarla görüşerek bir nevi seyir ve seyran, zevk ve eğlence: anketi yaptık, verdikleri cevapları bugünden itibaren neşre başlıyoruz. Eski Defterdekiler | Tatlı üslubile kendini karilerimize sevdirmiş olan: Sermet Muhtar bey tarafından toplanmıştır. Bugünkü nüshamızda | sadriazam Halil Rıfat paşa damadı Mehmet Ali paşanın beya- natını altıncı sahifemizde okuyunuz. 7 bir katlı ahşap bir binadan ibâret olan evi de yıkmıştır. Bu sırada komşuları, Seniye hanımın acı acı feryadını «duymuşlar ve polise haber vermişlerdir. Bu sırada bu evin yanında bulunan Cemil'e ait iki katlı evin üst katı da yıkılmıştır. Kaza mahalline derhal Fatih itfaiyesi giderek enkazı kazmış ve gece saat üçte Seniye hanımın cesedi enkaz altından çıkarılmıştır. Diğer yıkılan evde nüfus zayiatı olmamıştır. Ancak bu ev de çürü- müş olduğu cihetle içindeki. kira- cılar çıkarılarak mütebaki kısmı itfaiye tarafından yıkılmıştır. Son günlerde Istanbulda günün meselesi - he Çin- Japon mühare- besi, ne iktisadi - buhran,' ne de tahdidi teslihat ve ebedi sulh için yapılan müzaketelerdir. o Günün meselesi havanın açıp kapaması, karın yağıp yağmaması meselesi- dir. Zira şehirde gripin artıp artmaması, kömür fiatlerinin yük- selip oyükselmemesi, vapurların zamanında işleyip işlememesi ka- rın ve kışın keyfine bağlı bir iştir. Dün de kar akşama kadar de- vam etmiştir. Birkaç kere hava iyiden iyiye kapanmış ve kar azıttıkça azıtmıştır. Hattâ bir ara- hık 928deki “büyük kışı hatırlatan bir tarzda “her taraf bembeyaz kesilmiştir. Insan karın bu şidde- tine bakıyor da bir ay sonra nisa- nın, . baharın geleceğine inana- mıyordu. Son kar sokaktan geçenleri kayıp düşürmek için bire bir gelmektedir. Dün İstanbul sokak- ları görülecek bir halde idi. Iki adımda bir yere düşüp yuvarlanan bir yolcuya, kaymamak için duvar- lara tutuna tutuna yürüyenlere, elindeki: ucu sivri kar bastonuna (Devamı ikinci sahifede) Florya plâjı dedikoduları... — Tevfik Salim paşaya ithaf — — — Belediye Florya plâjını satın almamalı imiş, bilmem ne imiş de ne imişl... Seninkide lâf mı ya... A .. Bir kere düşün be adam : Zatı âliniz, bütçenizde bir milyon İira açık görürseniz ne olur ?... — Ne yapacağım suya koşarım | — Maazallah eteklerim tutuşur!... — O halde ne diye kızıyorsun — Peki eteklerin tutuşunca ne | suyal... azizim, belediyenin yaptığı da yaparsın 2... işte bul...

Bu sayıdan diğer sayfalar: