3 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9

3 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 Mart 1932 vi ir Hazırlık Hollivutta büyük bir faaliyet var Sinema Şehrinde son zaman- larda büyük bir faaliyet başla- mıştır, Bütün Holivutta sokaklar tamir ediliyor, binalar boyanıyor, yeniden bir çok inşaat yapılıyor. Bunun sebebi önümüzdeki yaz mevsiminde yapılacak olimpiyad- lardır. Bu se «li upiyatlar Los Ange- les şehrind: yapılıyor. Bu şehir tramvayla Hollivuta 20 dakika mesafededir. Los Angelese gele- cek ecnebilerden bir çoğunun sinema şehrini de ziyaret edecek- leri muhakkak addoiunmaktadır. Bu ecnebiler arasında bir çok meşhur: adamlar da bulunacağı muhakkaktır. Bu faaliyetten artistlerde hariç kalmamışlardır. Onlarda evlerini tanzim ve tamir ile meşgul olu- yorlar, Bilhassa doglas ile zevcesi Mary Pickford çok meşguldurlar. Bu iki artistin OHollivatun kibar mahallesi olan Beverley Hills de, bahçe ortasında muhteşem bir evleri vardır. İki artistin bu evin yanı başında, balç: orlasında küçük, fakat zarif yesi bir bina daha inşa ettiriyorlar. Bunun için günlerce uğraşmışlar, plânlar ha- zırlamışlardır. Duglas ve Mary yeni bina ile çok alâkadar oluyorlar. Devran eden bir rivayete göre olimpiyatlara gelecek olan İngiliz veliahtı iki artiste misafir olacak ve yeni binada ikamet edecekmiş. x Pariste bir seri kısa filimler yapılacaktır. İlk filim Balzak “Kocalar mektebi, isminde hikâ- yesınder. alınacaktır. * Marion Davis, Rosslic is- isminde şarkılı bir filim çeviriyor. e ii oh A eyi bum et” Klara Bov geçen sene yarım kal olan filmini şimdi ikmal etti IŞ Bir seneye yakın Zamandan beri filim hayatından uzak kalmış olan kızıl saçlı artist Klara Bov tekrar filim çevirmeğe başlamak üzeredir. Klara “Paramount şirketile bir mukavele yapmış ve işe başlamıştır. İlk iş olarak yarıda kalmış olan büyük filmini bitirmiştir. Artist Kick in ismindeki bu filmi Regis Toomey ili birlikte çevirmişti. bu filmin Amerikada büyük bir rağbet göreceği anlaşılıyor. hayatına avdet etmesi Amerikada adeta bir hadise halini almıştır. Bütün sinema mahefili bununla meşguldur. Bu münasebetle artistin hayatına ait uzun yazılar neşredilmektedir. Klara Bovun tekrar filim Tenzilât Almanyada da yıldızların ücretleri indirildi Amerikadan sonra Almanyada da yıldızların aldığı ücretler oldukça indirilmiştir. Tekmil tiyatro idare- leri birleştiklerinden sahne ücret- leri de azaltılmıştır. Buna rağmen yıldızlar el'an pek çok para alı- yorlar. Bazı meşur sahne sanat- kârlarının aldıkları ücretler şun- lardır: Richard Tauber günde 1000 mark, (yani 500 lira) Gitto Alpar 800 mark. Bu yıldızın son oyna- dığı eser “Madme Dubarry,, dir. i Bunun 150 gün mütemadiyen oynadığı. düşünülürse, yalnız aynı oyundan 120,000 mark kazandığı anlaşılır. Gramofon . plâklarına okudukları : şarkılardan ve çevir- dikleri filimlerden aldıkları para- lar da cabası... Viktorya ile Husarı filminde tanıdığınız tenor Michael Bohnen günde 300 - 400 mark alır. | — “Monte Karlo bombalar altında,, filminin Almanca ve Ingilizcesinde oynıyan, ve “Palermo cinayeti ,, filminden tanıdığınız “Hans Alber,, günde 200 mark alır. En iyi Alman aktörü “ York, filmini oynıyan, Wermer Krauss ayda 12,009 mark ücretle oynar. Hulâsa, yapılan tenzilâta rağ- İ men yıldızların gene açlıktan şikâyet edecek halde olmadıkları » Fransız edibi Mouteline'nin “8,47 treni,, eseri sesli filme çekilecektir. | çirkin, i baş rolü yapıyorlar. Bunların ek- Klara Bovun yeni filminden Korkunç filimler Amerikada bu senenin modası budur! Amerikalılar zabıta filimlerini çok severler, bunun için bir zamanlar Amerikada her sene bir çok cinai filimler yapılırdı. sesli filim çıktıktan sonra bir müddet bundan vazgeçildi, şarkılı, danslı filimler rağbet görmeğe başladı. Fakat çok zaman geçme- den Amerikalılar bıktılar, gene tabancalı, cinayetli zabıta filimleri aramağa başladılar. Bu münasebetle geçen sene kaçakçılığa külhanbeyi âlemlerine ait bir çok filmler çevrildi; halk Lu filmleri büyük bir lezzetle seyretti. Fakat son gelen haber- lere göre balk bü filmlerden de bıkmıştır. Şimdi korkunç filmler | moda olmuştur.. Korkunç filimlerde son dercçe korkunç çehreli insanlar serisinin mevzuu şudur: Genç bir kız sevgilisnden veya nişanlısın- dan ayrılarak tuzağa düşürülüyor ve bu korkunç, müstekreh adamın eline düşüyor. Korkunç adam kızı kolları arasına almak istedikçe mukavemet görüyor. Bunun üze- rine kiza işkence başlıyor. Neti- cede nişanlı veya seğili yetişip kızı kurtarıyor. Korkunç filimlerde mevzudan ziyade dekora, aktöre ehemitiyet veriliyor. Bunun için çirkin ve hakikaten korkunç çebreli bir takım insanlar bu filimler içi: angaje edilmişlerdir. X Maruf Fransız artistlerinder Pierre Blanchar yeniden çevril- mekte olan Atlantik filminde mühi. bir rol almıştır. x* Pariste “Bekârlık mektebi, isminde yeni bir filim çevrilece tir. diğer bir sahne

Bu sayıdan diğer sayfalar: