3 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

3 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NUSHASI 5 Emperyalizma nın İki Tekniği i Harbi umumiye lekaddüm eden zamanlarda emperyeliz- manın tekniği şu idi; Sanayiini İnkişaf ettirmiş bir devlet, bü EB büyük devletin henüz alâka pey da etmediği bir memlekete akıt mağa başlar. Bu memlekette şimendifer ve maden imtiyazı alır, köprüler, yollar inşa eder. Arkasından belki de misyoner- ler gider. Hastahaneler ve mek tepler açılır.. Bu alâkaya “nü- fuz mmtakası” derlerdi. Günün birinde bir şimendifer rayı bo- zulur, yahut ta o devlet tebaa- sından birinin burnu kanarsa, derhal asker sevkedilerek mem leket işgal edilirdi. Bütün di- ğer emperyalist devletler de bu hareketi canın müdafaası ve malın mubafazası noktasından alkışlarlardı. İngiltere, cihanı şamil imperatorluğunu böyle kurdu. Fransa, şimali Afrikayı bu yolda işgal etti, Almanya, harpten evvelki rini böyle elde etmişti. Şimali cümhuriyeti, bütün A a kıt'asına bu şekilde Yer PERŞEMBE 3 MART 1932 7 aci sene, Na 2177 emlekele. | leşti, Harbi umumiden sonra em- pe:yalizma, esas itibarile değiş medi. Yalnız tekniği değişti. Müstemlekelere “manda” na- mı verildi, Devletler, güya “ve- 2 olarak Çemiyeti Akt an alıyorlar ve mem teşkilât namma bilvekâle idare ediyorlar, Bir memleket, büyük devletlerden birinin rüfuz ve hâkimiyeti altına getirilmek is- tenildi mi, yeni tekniğe göre, ona Cemiyeti Akvam namına vaz'ıyet etmek lâzrmdir. Aylardan beri, Aksayi Şark- ta Japonlar Çinin bazı aksamı. nr işgale çalışıyorlar. Cemiyeti Si yam'da buna itiraz ediliyor. ihayet Japon murahhası ge- çen içtimaların birinde baklayı Ağzından çıkardı: — Biz de sizin yaptığınız $€ Yi yapıyoruz, dedi. Japonyanın nüfusu tezayüt ediyor. memleket, - hudutlarını Japon muhaceretine karşı kapatmış” tır. Mançuryayı boş bulduk gir dik. Bir şey: siz yaptığınız 78- Man doğru olür da biz yaptığı" Miz zaman mi doğru olmaz Filhakika Japon murahh Ba hak vermemek mümkün de- ir. Japonyanın bugün yaptı İr iş, kendisine şimdi. itiraz ©- len devletlerin dün yaptıkların dan başka bir şey değildir. Bu- Nun içindir ki, itiraz sesleri © kadar yavaş çıkıyor. Ancak Ja- Ponların tatbik ettikleri siyaset, “mperyalizmanın bugünkü tek- Biği değil, ü tekniğidir. Mançuryaya milyonlarca ser Maye dökmüş, şimendiferler Yapmış. Şimdi şimendifer ray- larının bozulduğunu iddia ede- *ek memleketi - baştan başa iş- gal 'da bir Japon binlerle Cemiye. devletler müddei olamıyor. biç olamıyor. Çünkü Japon Yâya karşı maddeten -zayıf ok kları gibi, menen de zayıftır. ir. Cemiyeti Akvamdeki bü- Yük devletlerin, Japon tecavü- arı cephe, ce- Miyet teşkil İtismarı kabul ettikçe, pren- *İpten ziyade usule itiraz mahi Yetinde kalıyor, Japonya bunu bildiği içindir ki Çinin munta- Zam teşkilâtı bir hükümeti ol- madığını iddia ediyor. Filhaki- ka meclisin yalnız Japonyaya tevcih ettiği son notasına veri- cevabın hülâsası da budur: ponya diyor ki, “muntazam hükümeti olmayan, anarşi için- de, geri bir memleket bulduk ve İşgal ettik.” Cemiyeti Akvâmın taraftarları da buna şu cevabı | Veriyorlar; “Esas itibarile hak- kız olabilir. Fakat bu vaziyet | te Cemiyeti Akyvatı haberdar *tmeliydiniz ki, anarşi içindeki Memleketin mandasını size ver SİN.” Görülüyor ki, Cemiyeti la Japonya arasındaki! m vi deri Mükük Hlarde Yapalım 6 bik edilmek üzere bakalorya imtihanına lise dere- bir kadro projesi İcesindeki hususi mekteplerle e İ hazırlamaktadır. İkalliyet mektepleri talebesi de Diğer taraftan, ' girmeğe mecbur tutulmaktadır. KURUŞTUR Çin ordularında hizmet eden kadin askerler ve bir sahra bataryesinde mermileri dişiiyen Çinliler takviye kıtaatı alamadık- ları için ric'ata mecbur kaldılar Çinliler ilkmevzilerinden /0kilometregerilediler Japonların 20 kilometre üzerindeki talepleri bir - Japon imtiyaz mıntakası ihdasına mı matuf? LONDRA, 2 A.A. — Londra'da Çinlilerin bütün cephe imtidadınca çekilmekte olduklarna dajr Tokyo'- dan mevrut resmi haberler alınmıştır. Çin ordusunun rüc'atı bu sabah başlamış Ve Kin Chan Hakan Kiang istikametine tevcih etmiştir. On dokuzuncu Çin ordusundan esir edilön zabitler bu rüc'atın Çin ceneralları tarafından istenilen takviye kıtaatının gönderilmemesinden ileri gelmiş olduğunu söylemektedirler. Diğer taraftan, Şunghuy'a Japon takviye kıtaatı karılmış olduğu ve ihraç hareketi esnasında bu kuvyet. lerin hafif zayiat yermiş “olduklarına dair Londra'ya resmi malümat gelmiştir. Cenuba doğru tevcih edilen takviye kuvvetleri Çin? ileri mevzilerini tahliye ve rüc'ate icbar ii o - Çin'lilerin miuntazam bir halde ve evvelce ihzar edi; miş mevzilere çekilmiş oldukları zannediliyor. Japonların Chapei'i zaptettiklerine dair olan haber ler teyit edil iştir. ÇHANGHAİJ, 2.A.A, — Voosung mıntakası, a0 Tehing Tehan mevkiinde bulunan mareşal Than Kai-Chek'in 88 inci fırkası bu sabah #aat 2 de 19 uncu Canton ordusunun garbinde 10 kilometrelik bir ricati Kazmaz #okilde işgal ettiği mevzilerini terkeyle- İmtiyaz mıntakasının cenubundaki Mantao i- sonunda bulman © Çin kuvvetleri de ayni zamanda Çbanghai - Hang Teböou hattı üzerinde ricat etmekte. Ş CHANGHAJ, 2 A.A, — M, Wilden'in bugün Nan- kin'den buraya gelmesi beklenmektedir. © Changhai'da İngiliz amirali Kelly'nin teşebbüsü ile başlıyan ve halen devam etmekte bulunan müzakere. lerde Japonlar evvelce vermiş oldukları ültimatomda talep ettikleri veçhile 20 kilometre © genişliğinde bir mınlakanın daimi surette askerlikten tecridi hakkında- ki noktaj nazarlarını muhafaza eder gibi görünmekte dirler. Bu mıntaka Çin kuvvetlerinden tahliye edilecek tir. Bu hal, evvelâ imtiyazatın tevsii manasını tazam- mun edecek bundan başk ve * ağlebi ibtithal Yang » (Devamı 6 mer sahifede) Cbapef'i bombardıman. silen Japon tayyarelerin: havada bir nazar. - üreseğieereneiyeanyas, nz mİ “Tevhitten sonra | Türkiyede tedrisat De , seviyesi birleştiriliyor Kalmıyacağı anlaşılıyor Maarif vekâleti yeni ve çok mühim kararlar ittihaz etti İnhisarlar umum müdürlerinden komisyon mesnisine de ir. — i Komisyon yalarz Pp ANKARA, 2 (Telefon) — inhisarların nakli : İDarülfünuna ve yüksek ie ni kan İlere girmek için lise bakalorya (imtihanmı vermiş olmak lâzrm hükümet, — diğer smülhak (bütçeler meyanda inhisar. ların 932 bütçelerini de ayrı ayrı'©- larak Millet Meclisine takdirn etmiş tir. Buna nazaran, inhisarlar vınüm. iü .omisyo- | de de pek çak memürun açıkta kal- gi en er ye miyacağı anlaşılmaktadır. Yalnız €- Vekületçe | saseh işe yaramiyan memurların va- İ zifelerine nihayet verilmek suretile Lise derecesindeki ecnebi mek- iY5NU BEY | teplerinden şahadetname alan- (Devamı 6 ıncı sahifede) Gazi Hiz. Yakında “Ankaraya avdet buyuruyorlar kim Ke. ecri vim .».. Reisicümhur Hz. dün Dol- mabahçe sarayındaki daire- lerinde meşgul olmuşlardır. Mali — iktisadi Kararlar Heyeti vekilede görü- şülen meseleler İsveç grupiyle müzake- zat neticeleniyor İ ANKARA, 2 (Telefonla) — İ Heyeti Vekilenin bugünkü içti ma: geç vakte kadar devam et- miştir, Bu içtimada mali ve ik- tısadi bazı kararlar ittihaz edil iği tahmin edilmektedir. Bil. hassa 931 mali senesi varidatı. nın ehemmiyetli bir açık vere- ceği mülâhazasile masraf fasıl. larmda kabil olduğu kadar ta- Umumi Neşriyat ETEM Sahip ve Başmuharriri Siirt Meb'usu MAHMUT ve Yazı Müdürü İZZET 25 senedir böyle karlı bir kış görülmemiş! Kar topu oynamak yasak! Hava durmadan değişiyor, bugün karlı, güneşli, lodoslu, poyrazlı bir hava olacak! İ dün caddelerde çok soğuk olmasına mukabil, ün gündü sakinane yağ” İ miş've o kadar'döğuk oluikinep: tır. Evvelki gecenin ayazı kaldı rımları buz tutturduğundan, kayıp, düşen- ler, bacağı, kolu incinenler ol- Evvelki akşam başlayan kar, | dukça çoktu. Kandilli rasatha. hiç durmadan gece devam etti. | besinin verdiği malümata naza Dün de öğleye kadar fasılasız |ran İstanbulda 25 seneden beri ve öğleden sonra fasılalı ola. (Devamı 6 ıncı sahifede) i Fırka halk arasından hatipler seçiyor Bunlar münasip vesilelerde fırka ve cumhuriyet umdelerini halk a- rasında kökleştirmeğe çalışacaklar ME sarruf icrası takarrür etmiştir. İsveç grupu ile de cereyan eden müzakerat bugünlerde bir neti ceye iktiran edecektir. Mezkür grupa tediye edilecek olan tak- sitlerin müddeti uzatılacaktır. Defterdar Değişti! Şefik Bey Ankara'da başka bir vazifeye tayin edildi işin hatipler teşkilâtı yapılacak» ren varmi ctp buu hanmms. ta hazırladığı ri İstan- Talimatnamede hulk hatipleri teşki- Bitanm maksat ve gayeleri, teşkilâtı izah edilmektedir. Fırka İstanbul ida re heyeti reisliği fırka kaza, nahiye, ve ocak teşkilâtlarına bir tamimle bu talimatnameyi göndermiş © ve halk hatiplerinin seçilerek isimlerinin mer keze yazılmasını bildirmiştir. Kaza, pahiye ve ocaklar hatiplerini seçerek İ yakında fırka vilâyet merkezine bil. | direceklerdir. Hatipler seçildikten | na taimatname alkdmı dairesi fali » Şefik © Bey | de ve sonradan gönderilecek izahna, uğrama tem, | meye tevfikan faaliyete geçecekler. Maliye Vekleti merlesz kazanç tem | Gia kaza merkezleri, 5, sabiye yiz homizyonu riyaseiine tayin söl:| ke 9 caklar da ili bakip veçecei miştir, Bu tayin emrinin idi, Hatiplerde ne gibi cvsaf bu n hunması lâzım geldiği talimatnamede . veni (Devamı 6 ıncı sshifede) Recep Bey (Kütahya) Merke Kay ie elele Mef İm e — ——. ———— —— Bey dün makamına gelerek meşgul olmuş ve öğleden sonra Vali mua. vini Fazlı Beyi ziyaret etmiştir. Şefik Bey yirmi senelik ve iyi bir maliyecidir. Mülkiye mektebin den çıkmış ve Avrupada da tetkikat ta bulunmuştur. Dört seneden beri İstanbul De” terdarı bulunuyordu. ye- ni vazifesinde de muvaffakiyet te imenni olunur. Şefik Bey pazar veya pazartesi günü Ankara'ya j tir, muştur, Mumaileyhin bugün Anla- radan hareket etmesi muhtemeldir. Bu takdirde cumartesi | günü yeni vazifesine başlamış olacaktır. Diğer maliye tayinl Bundan manda Maliye de şu te- Maliye memurin o müdürlüğüne Muhasebe Umumiye teftiş şubesi müdürü Yusuf Kemal, © muhasebeci — Kadınların etekleri de uzadıkça uzadı... . uzadı da Belediyenin (Et ve Dı

Bu sayıdan diğer sayfalar: