3 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

3 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

|9| Askeribahisler Sİ i/Alman Ispanyol FEN a Japon-Çinmuharebesi icumnurluğu | Meserileri Harp borçları | Dün gece Eyüp'te bir | Japonların asıl hedefleri nedir, |Komünistler de prope-| Avdetlri iin Balkan-| Ingiltere bu meselenin “| EV ansızın çöktü | ganda lara bir kat'i surette | Çin müdafaasını nasıl yapıyor? İlk yazımızda, Oo Japonleri Mançuriye ve Şanghay'a götü- ren siyasi, iktısadi ve askeri 86- bepleri kısaca izaha ve hülâsa- ya çalışmıştık.. Ve Japonların, Şanghay teşebbüsünün Çin- lilerin umulmadık, beklenme- dik mukavemeti karşısında kal- dığını söyledikten sonra, Ja. ponlar Çinlilerin bu kahraman- ca mukavemeti karşısında taar ruzlarma devam ederler de, Çin lileri, geriye Şanghay'ın 20 ki- lometre garbine atarlarsa iş bi. ter mi? Sualinin cevabını da bu yazımıza bırakmıştık... Şimdi bu cevabı vermeğe çalışacağız: $ Malümya, Japonlar Çin- | lilere boykotaja nihayet verme- İeri ve Şanghay'in 20 km, gar- bine çeki ini teklif etti- ler, Çinliler, bunu kabul etme- dikleri için, 23 şubattan beri Ja yor. s ri veçhile « sırf Japonların bu| sizdir. | | Y maden, tütün ve sair mevaddın fazla mikdarda ihracat yapılma. Spa Bir kere Çinlilerin | gayelerine ermeni için olmaştak | meseledir: Günkü Kakümet Ceniyt| genin 25 tri yanl İngiltere Amerikaya 150) sından dolayı evvelki senelere nazaran boğazdan Karadenize geç ra A in ama Akvamın mali encüi karşi bir) yaseti yapılacağı anlaşılıyor. Bu baf-| |“ mekte olan sefaini ticariye adedinin çoğalması reticesi olarak yi dövüşme usullerini tat- | tr da a: Minare gahalduku | takım taahhütlere girişmiştir. Pali | ta çinde Komueriğin mdar etiği | milyon dolar verecek | tahlisiye rüsumu da son senelerde tezayüt etmiş bulunuyor. ladıklarını vee .. yapılmaktadı » | mento şurişleri dolayısile işleri i ü 4 vvetlere Sonra, Çinlilerin bir müdafaa | Esbabını ilk yazımızda da söy: | ek okadar meşgul © olamadığından| Krali il Tennlindin | g NEVYORK ZA 2 Nem York > e .. hata bağlan kalmadılar imeğe çalışmıştı yzieini mert sihayetiden ere Bu talikiyeeri em muline: | gusle leteil #ransadaki talebemizin teftişi bitmiş addetmediklerini Çenüda e hazin Kala ar ilm | anda gece veya gündüz her ef e eser şar meye ANKARA, 2 (Telefonla) — Maarif Vekâleti umumi müfet | | fan hattı) değil, (müdafan sat- halde Japonların Şang- | haziran 4yı gelmeden evvel kat'i bir | bir Suriyelinin evini teharri etmek, Le ei mila 0 yen tişlerinden Kadri Bey Fransadaki talebemizin teftişine memur | | 1) sistemile m şey söylenemez, tahmin emre Üreme şer m Ga at ağ edilmiştir. Yakında Parise gi ; verdiklerini gönteriyer. “| hedefleri alan Mangeride bar | çeş Ağri Geri yağdan ak da, | dem yem Tütün inhisarı bir ecnebi grupa | | i e gi t undan manada daha mühim ii via ş İ emin. eğ Şang- kene ice şe mi alir "Dön Rami erecek | kanun çıkt ki e da yemi | matnt Fenlandiyada devredilmiyecektir ne dalmak işine gel | çin lâzım olan zamanı kazan. Çer pre er artık ikale yaam karışıklıklar ii inle kaşifi İsem ani Zişan bütü: lie Diken edecek meşri; Çünkü bir ordu, düşman mem: als emma Maçuri- kalâde dikktini clbetmekiedir. Bi | de. Aksi takdirde pak ağı cezalara Hükümet Lappo bardimine, işik | banda bızı gazetelerde imitar eden haberlerin külliyen aslan nk i atacağı ber adımı sağını, solu | atfedilbilr.. Netekim, bugün) a eek takdir arab bütün bu | ep göz kame ri gi | Hb ayamalar kabinenin Lap- Me iu temin için, kuvvet ayırmak |dünya Şanghay gürültüleri ile | mi7 Seni bibaiin sorulmaktadır. | ut Gün som merirülidr. Şu | Fe denim çeçimiye Lada fal Izmir'de bir zelzele oldu mecburiyetine düşer... çalkanırken, yepyeni bir Mançu |, Neibi hükümetin.» emirmmrsini| Made sie çala ike | yelerine devam olmağa arr ver Japonlar, bunu pek iyi bildi | ri devleti ilân ettirdi. Ve bu okuyan, barel. emt Sü email kn az | iş gili görünmektedir, Pari) EZMİR.2 (A.A) — Bugün şehrimizde saat 12 yi 40 geçe bri içim a Şang | Puh nüfuzunu genişletmek için | lar. şöyle bağırmışlardırı “Bu erir inlete anarşi mma art lar mami Ee kabi-| şiddetli ve fakat imtidatsız bir zelzele olmuştur. Hasarat yoktur. | > : ik z ini makin. ve hür gün bi ölmek a a Şi | nd Şak çi dey | m cen) apn aze zi) «Kuru, Amerikada | Çankırı'da büyük bir yangın 'a etmişlerdi, Çinliler razı olma da Japon kıt'alarının serbestçe | nn sevk ve ittiham edilmesini iste. Teğmen vukunt eksilmemiş ve art- Sakleğön $ —i01 5 di yınca cebren yapmağa kalkıştı | nakl için; Rusyaya, taleplerini | MEM, ear reddemişr.. | Ek iyeti zina; OR ev yandı.. ğe muvaffak olurlarsa, gerçi Şanghay için kâfi bir hinter. | re, Ruslar Mançuri hududu içi- tar. Li ri i land temin etmiş olurlar. Fa. | ne inhisar eden, ve Sovyet hu.| | VARŞOVA 2.44. — Harbiye | pipi, web eli. |, Güretkârane bir ÇANKIRI, 2 (A.A.) — Müthiş fırtmaya rağmen - Ankara kat bu hatta kadar mecburen | dudunu taşmayan herhangi bir | Mamamali yamak Sare | sr icap etmektedir ki buzünkü hale hırsızlık itfsiyesinin gayreti ve halkın yardı ile yangın söndürülmüş. | çekilmiş olacak olan Çinliler | Japon teşebbüsüne karşı, Fili | kat etmiyür, Mumaileri. orada 16| hesaran buna imkân yoktan. CLEVCKELEN, 2 44. — (e. tür. Pa ei arr Yi ln mukavemette deram ederlerse, | müdekinle ve muhalefette bu. a er cer kali lan ge ai ve b m in esi Dahiliye vekiline ve Ankara viliyetine telgrafla Çankırı | dahili lunmazlar. Maresale doktör, miralay ür ve gümüş birçok teşekkürlerini lerini, bun müterek mili teli | © naenalyb, Japonlar, Man | Yeoçayi, yöray peri mt K eörieri : rak, kuvvetli ve mili bir tesa, | Şüri hakkında öteden beri besle mii va a e İ halkı hava taarruzundan muhafaza için. | Büt ile Japonları Çin vatanın | dikleri emellerine ermek için| tüadistanda tevkif, iştir. BERLİN, 2 A.A, — Alman sivil | yet verdiği hatırlamaktadır. Maama | ri Gi vi ei kaan ai kap etmişler: | SOGNELARCR DEMKA eze ik öred alet Yabiyer ağ muhafaza edilmesi keyfiye- | te olmiyan tedbirlerin tatbiki lâzım. | ö — Zivraj Metha ile o Yuvarlak masa tarmak gâyesi etrafında topla-| © Şanghay meselesini ihdas | konf murahhas olarak iline b isale oldu- molarsa - ki buna delâlet eden ii bale ol öğle Siz Moe ve yel PENSGROVE, (Nevyork) 2 A, | vştulmemın ve e Şundan bale Günl ölün bie ve ki Yunan hattını uğrattığımız âkibete uğratabilirler... ... Japonların Şanghay'da ne a- razice, ne de siyasi bir gaye itmediklerini o resmi lisanları söylüyorlar.. Ağlebi ibtimal böyledir. Asıl Japon hedefi, Mançuri'dir; 1853 te harici âle me ilk kapısını açan Japonya. nın gözüne ilk ilişen (Kora) ve (Mançuri) olmuştu. 1894 - 95 Çin - Japon harbi, sırf Japonla rın bu gayelerine varması için olmuştu... 1904 - 5 Rus - Japon harbi de, - geçen gün Milliyetin baş- makalesinde Ahmet Şükrü gü ile Bey | müvacehesinde ittihaz edilmiş olan fendinin çok güzel izeh ettikle kabul ettirmeğe muvaffak ol- du. Zaten bugünkü vaziyete gö- i ise, en ziyade Mançuri meselesini, müessir ve kalm MİLLİYET PERŞEMBE 3 faaliyetine geçtiler BERLİN,2 (A.A.) — Bre- merhawen şehri ahalisi, komü- nist M. Thaelmann'm ismini büyük harflerle şehrin yegâne kilisesinin üstüne riyaseticüm. ihur namzedi olarak yazılmış ol İduğunu görmüşler ve müthiş bir hayrete düşmüşlerdir. Gün- düz kiliseye girip saklanan ko- münistler geceleyin boya ile mumaileyhin ismini damın üs- İtüne yazmışlardır. | | BERİLİN,2(A.A.) —Ke-| münist ve müfritlerin umumi sükünu ve intizamı tehlikeye | koyacak vaziyetler ihdas eyle- meleri hasebile garbi Almanya hıristiyanları sendikası yıkıl- maz cephe teşkilâtına ve umu. miyet itibarile cümhuriyetin bü tün müdafilerile iştirak eyleme ğe karar vermişlerdir. Bu suret le teşekkül eden yeni tertip, halk cephesi ünvanını almıştır. Macaristandaki müş- kil vaziyet BUDAPEŞTE, 2 A.A. — Maca- ristan maibi hukumetinin dün savan meclisi bu ayın 31 ine kadar tehir et- mesi muhaliflerce, çetin bir takım is tizahlara mjni olmak ister gibi gö- rünen hükümetin zaafına hamledil- mektedir. Maamafih bali hazırda Macaris- tan'ın geçirmekte / olduğu buhran İ bu tedbirin ehvenişer olduğu şüphe- i Mareşal Pilsudski, Bükreşe gidiyor seyahati esnasında Gandhi'ye rofa- HARIiCİi HA tevkif edilmişlerdir. Bunlar, Londra | MART komisyon geliyor MADRİT,2 (A.A.) — Mu. sevi telgraf ajansı bildiriyor: Hükümet tarafmdan içtimaa davet edilmiş olan İspanya mu sevileri konferansı iki gün içti- ma ettikten sonra mesaisine rü- hayet vermiştir. Maarif nazırı M. Los Rios, bir nutuk irat ede rek İspanya musevilerinin vazi yetlerini ve İspanyaya avdetle. ri imkânını o mahallinde tetkik etmek üzere Balkan memleket. lerine hususi bir komisyon gön derilmesini teklif eylemiştir. İngiliz bütçesinin açığı LONDRA, 2 A.A, — Mali sene- nin ilk 11 ayındaki bütçe açığı ge- çen senenin ayni müddeti zarfındaki 64,943,206 liraya mukabil | 46,418, 242 İngiliz lirasına baliğ olmuştur. Gümrük varidatı 1931 senesinin ilk 11 ayı zarfındaki varidattan 13,725, 000 lira raddesinde yükselerek suretile ziyadeleşmekte devam eyle- mektedir. (komşu memleketlerde Halepte Örfi idare Suriyede askeri ted- birier tevsi ediliyor ERLER l Tamirat ve | halledilmesini istiyor LONDRA, 2 (A-A.) —İn giliz milli komitesi, tamirat ve harp borçları meseleleri hakkın da İl martta Pariste beynelmi lel ticaret odasına gönderilmek üzere tanzim etmiş olduğu ra- porda, yalnız iktısadi faaliyeti yeniden temin için değil ayni zamanda cihan buhranmmn da. ha vahim bir şekil almasma mâ ni olmak maksadile tamirat ve harp borçları meselelerinin kat i surette halledilmesinin esas ol duğu mütaleasında bulunmak. tadır, Bu it'barla alâkadar dev İetlerin bir konferars akdetme- leri raporda iltizem olunmakta dır. Bu konferans, altın fiyatı- nın bahalılasmasmdan mütevel lit olan nakdi vaziyeti de yolu. ma koymak meselesile iştigal e- ir. Lirdbergh'in oğlu kaçırıldı NEVYORK, 2 A.A. — Polis ta- rafından radyo ile neşredilen bir ha. bere nazaran meşhur tayyareci Lind bergh'in oğlu, dün saat 7,5 ile 10 a- bu sira NİLES, (Ohio), 2 A.A. — James Dejute ismindeki zengin bir müteah- | hidin v7 oğlu mektebe giderken | imewnuiyet meselesi hakkında rey vermeğe mecbur etmek lüzm Sam 148 basayı toplamuşlardan ir Amerikada bir yangın A, — Dün çıkan müthiş bir yangın Enkaz altında 70 yaşında bir ka- dın kalmıştır. Diğer bir ev de itfaiye tarafından yıkıldı Dün gece saat on bire doğru, Eyüpte Bahariyede son gün- lerde yağan karların ağırlığına dayanamayan bir ev birden bire öLzaüştür ve enkaz altında 70 yaşında bir kadın kaldığı zanne- ilmektedir. Nüfusça başka zayiat olup olmadığı gazetemizi ma- kineye verdiğimiz dakikaya kadar lense Çöken evin yanındaki binanın da yıkılması ihtimali üzerine kaza mahalline itfaiye gönderilmiştir. Gece yarısına doğru bu bina da itfaiye ta- rafından hedmedilmiştir. Temyizmahkemesindeterfieden müddeiumumi muavinleri ANKARA, 2 (Telefonla) — Ankara hâkimlerinden Şevki Bey temyiz mahkemesi baş müddeiumumi muavinliğine, İstan- bul sulh bâkimlerinden Mehmet Kemal Bey de muavinliklerden birine, temyiz mahkemesi üçüncü sınıf muavinlerden Arif Bey ikinci smıf muavinliğe, üçüncü sınıf muavinlerden Osman Yüm- ni Bey ikinci sınıf muavinliğe, İstanbul müddeiumumi muavin- lerinden Rüstem Niyazi temyiz baş müddeiumumi muavinliğine, temyiz mahkemesi müddeiumumilik muavinlerinden Tevfik Bey Afyonkarahisar müddelumumiliğine, Beypazarı ceza hâkimi Hü. seyin Rifat ve İstanbul sulh hâkimlerinden Senih Beyler temyiz sem i bas müddeiumumi muavinliklerine tayin edilmişler. Tahlisiye resminin tenzili için ANKARA, 2 (Telefonla) — Hükümet Millet Meclisine - | tevdi ettiği bir lâyiha ile tahlisiye resminin beş kuruştan üç ku- ruşa tenzilini teklif etmiştir. Romanya, Rusya, Bulgaristan hü- kümetleri tarafından hububat, gaz, benzin, mazot, kereste, ham ÇANKIRI, 1 (A.A.) — Bu gece saat 21 de muallim Mü. nir Beyin evinden yangın çıkmıştır. Hava çok sert ve fırtınalıdır. Yangın büyümek istidadındadır. Dahiliye vekili Şükrü Kaya Be yin emrile Ankara vilâyetinden itfaiye gönderilmiştir, yi derin bir tetkike tabi tutmuştur. Bu maksatla 1926 tarihinde Pa- hay'ın 20 kile |biç e AN i ana: şehirde 70 evi harap etmiştir. Yüz- le adi a kei . ponlarm Şanghay'ı perde ile örtmek endişesin- | Kat etmişlerdi. lerce kişi meskensiz kalmıştır. Fa, | riv'te aktedilmiş vaj seyrüse- | diden edilmektedir. Ayni za metre garbinde tesis edebilecek | den ileri gelmiş olsa gerektir. Kendileri Hint hükümeti tarafin: | renin akti hüleüm-ztçe menedilmiş | kat nüfuaça hiçbir zayiat fer itilüfenen sivil halkın hava taar- enand onat biz vüyu dilin gili leri, Japon müdafaa hattını. hir 4 dan neşredilmiş ölan hurusi emirna- | tir. Bu tetbir telebe arasında umu. | tır. Hasarm miktarı 500 bin dolar | ruzlarından vikayesi için Almanya'-| zı mü tertiplerinin. mı «> eğ Biipihe etmemeli hi, Bizim istik- | Yeşilköy: A. R. | meler mucibince tevkif edilmişlerdir. | mi bir heyecan uyandırmıştır. kadar tahmin edilmektedir. ya bazı tedabir İttihazının mezuni- i enini asim siren - — ve — şın, “Kadro, da edebiyata en ziya- lardan biri asıl kendi yüzüğüdür. | ğunu niçin iddia edelim? Şüphesiz ki | sa eintelöremcen a karşı “intoldran | © Haftalık Edebi Musahabe de yer veren yazılar or Fakat şimdi bunu farketmek kabil | “Kadro, inkılâp için çalışıyor ve el. | ce, değil midir? Böyle düşünülünce | | ez yağla İlan damn Sücreyya'nınkiler. değildir ye anl yüzüdün üç oğuldan| bette ki bu yolda bi iş, belki büyük, | be gerin muhakkak başka bir firin | Fiki i, Jar Asaf bize satma eeseğimi çölleri e bel incelir Hangi | bok küçük, fakat her hülde yeri ol | dar irin, ipe İN irler pe enn yaya ana dağrom Şeri Slemy çin hayki deb İİ, Ja ii rini mahvetmek istemesi gibi. | tenkitler yazıyor; falmt bütün | Ya'yı kızdırmaktan da korkuyorum. yüzük ondadır. Bunun gibi böyle düşünmeğe hakkımız. ; Kadro beri et Yak Kala | a öğe Yanak, Hrikrarlk ve Mahi ei ' il zılarında bile, edebiyata öyle bir is-| ciddi bulmusa dahi, emin olsun ki j “ ; Gihfaf hâli, edebiyattan öyle bir ka. | ben kendisini kemali safiyetle tebrik. ( 'Exdro,, yu açmca içinde Bir ha-| çışı var İki çoğunu sonuna kadar oku | ediyorum. Onun rakamsız, bir rahip " set, bazı Avrupa mecmualarını gör| yamıyorum. Bu mecmuann çıkacağı |. ve'sını veya coşkun bir ibtilâlcı bita- “ düğümüz zaman uyanan ve: “Böyie| nı, telgraf haberleri arasmda okudu | bösini andıran, “ si bizde acaba ne zaman çıkacak?,, | ğum gün, ben de iştirak etmek iste | tarafgirliğin şürini veriyor. ? sunli ile ancak bir ni ifade ©-| miştim; Burhan Asaf bir mektubun-| © Rakamların, istatistik cedvelle. ls | debildiğimiz hisse yakım bir hiz day| da: “Peki ama bizim o mecmunmız| rinin itiraz kabul etmezbir |“ 1 dum. Buse benzer bir edebiyat mec- debi deği, siyasi alcak, dei. Hay olduğunu söylerler İç muam:z ne zanan olacak? vet ettim; Süreyya'nın, İsme | na inanır mrsmuzi 5 Vakıa “Kadro, nun Ya-| il Hüsrev'in iktisadi, siyasi yazları | ki bunlara biç bir zaman ö kup Kadri var; vak'a o wecmunda | arasında o Yakup Kadri ile Burhan | ehemmiyet veremedim, d Şevket Süreyya “Pesimist, ve «ln-| Asaf'ın muhakkak edebiyattan bah. | her tarafa çekmek bilip heyecan. gibi “eşe, ler ile| sedeceklerini sanıcor, akin ihtimal | kü onlardan biribirine i saylınbilecek kitaplar hakkın- | vermiyordum. Tamamile yanılmı.| neticeler çıkarılabiliyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: