3 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

3 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ET Ihtikâr, piyasada Ekonomi Pamuklarımıza yeni talipler çıktı Bugünkü pamuk vaziyetine rağ men: elde gayet az stok vardır Bazı Japon ve Macar müessesatı memleketimizden pamuk mübayaası al teşebbüslerde bulun lar, Bilhassa bir Macar firması kül İiyetli Türk pamuğu almek niyetin dedir Fakat göçen senenin pamuk istihsalâtından pek az bir rr kal dığı için, bu müracantların is ar e Ee anlaşılmaktadır. seneki pamuk istihenlâtr- 133,000, Ki le mıntakasında Bilya Pamuk iştihsalâta fazlalığının tev- Bit ettiği va gayri ee vaziyete rağmen muk Meseikelmn W kolayca talip leri çıkmış ve elde pek a stok kal. müşter. Bir şapka fabrikası de Vi şalı ka ık İçin tetkikat yapmaktadır. lı pamuk ihraç edebileceğiz Ofis şirketin imal Te olduğu i meleri mem- #ezalı pamuk üm. ni secektir, Ofisin Avrupa mu- habirlikleri mümessillikler tesisi için Ya, Aldığımız : malümata nazaran pek Yalımda mühim ecnebi ticaret mer kezlerinde birer muhabirlik tesisine başlanacaktır. Japonyaya ihraç ede- bileceğimiz maddeler ave elçiliğimiz Ofise ve diği bi Borsa fiatları Dolar ie 41/10 3 Keme EE Leva 64)08100 Florin 1(17j96 £ 16(45125 e li ezata | Mark 1199175 Zloti 4122163 Pen; 3195/50 D. Muvahhade A. Demirrolu Tahviât o | Kapan Dahili 94150) alis Mi söylememe bir mani yoktun, Buf in isti Mecmuanm bence en büyük & tesimsiz olmasıdır. Hiç bir resimli Mecmua temapsile İyi Simin ize Kalır Orta-Çağ diyor) git-| vine “ekte olduğunu haber veriyor, bunu or, Yeni bir nizam, yeni ifade lar, hattâ yepyeni hisler ve he- Kocamla doğacağını müjdelerken ar. ğına bakıp bütün gördüklerinin es liğini, en güzel bulduğumuz şeyle | İsrı > bile bir kıymeti kalmadığını söy lüyar, İşte, “Kadro, da bir münvuns- | Tar; bascemiyots, fi edebileceğimiz maddeler hakkında acil malümat istemiştir. Ofis Japon- SE Be gibi maddeler ihraç edebile- | iliğe gönderecektir. Bi arak elçiliğe gön ha ra ei yen e gö bracat imkânları da izah edilecektir. Fındıklarımız hak- kında tahkikat İhracat Ofisi idare komitesi dün Ofis merkezinde bir içtima yaparak dık ih- Tacatı nizamnamesinin tatbikinden mütevellit vaziyeti derpiş etmiştir. Bu içtirenda fındık mıntakaların da bir tetkik seyahati yapan rapor. tör Halil İber'tim Beyin raporu üze- rinde tetkikat yapılmıştır. İngilterede yerleşen ecnebi firmaları ONDRA, 2 A.A. — Londra ti- mel imi haftalar o zarfında Amerika ve berri Avrupa milcssese- leri tarafmdan İngiltere'de 30 ilâ 40 fabrika vöcude getirilmiş olduğumu bildirmektedir. Bulgaristanda kambiyo hakkında tedbirler Sofyadan yazılıyor: Bulgar Devlet Bankası neşrettiği yeni bir tamim ile Bulgar tebaası- sın Bulgaristan dahilinde ve ha riçinde larda bulunan bü- tün kambiyolarnı on dört gün zarfında hükümete bildirmeğe mecbur tutmaktadır. Bu para- lar Devlet Bankasmm resmi fiatı üzerinden hükümet hesa- bma satın almacaktır. Dahilde veya ecnebi paralarını saklayan üç milyon İeva ceza se üç sene hapse mahküm edil- mektedirler. Ayni ahkâm ecne bi tebaasınm Bulgaristan dahi- linde bulunan kambiyolarma da ildir. Bulgar Devlet Banka sı Bulgar levasınm korsunu tutmak ve kambiyoyu harice çı karmamak maksadile tüccara, barice karşı olan borçlarma kar gı ecnebi dövizi v. ir. Tüccar bonoların protesto e- dilmemcek için, Adliye nezareti nin neşrettiği yeni bir tamime rı protesto bir rapor hazırlar | Tıp talebe Yurdunda Çıkan hâdise Müfettişler tahkikata vaz'ıyedettiler Leyli Tıp Talebe Yurdunda mü- dür ile bazı talebe arasındaki hâdise tahkikatına dün de devam edilmiştir. Yurt müdürü Tevfik B. de dün vazi- fesi başma giderek çalışmıştır. Sa- | lâhiyettar bir zatın bize verdiği ma- İ lümata ve cereyan etmekte olan tuhı- k'kattan anlaşıldığına göre, yurlta arada bir tekerrür eden bu gibi ma- koş bâditelerin başlıca | sebebi, bir! kısım talebenin Yurt talimataamesin deki kayıtları fnzla ağır bulmaların. dan ileri gelmektedir. Talimatname, talebenin akşamları nihayet saat kaç ta yurtta bulunacaklarını, kaçta ye- mrk yiyeceklerini, yemekten sonra saat kaça kadar müzakereye çeki dukla- o tedir, Gene haflada bir ge inemaya gitmek istiyen- lere de müsaade edilmektedir. Tali- matnamenin bu kayıtlarma rağmen) ahiren birkaç efendi, yurda bir ak muavven santtan çok sozra İnzibat Meclisi kararile bu efendile- re tevbih eszası verilmiştir. Bu efen diler. bu cezanı keenlemyekân ad. dedilmesi için yurt müdürü Tevfik Beye mürnenat etmişlerse de, Ter. fik B. kendilerine, inzibat (o meclisi kararmı ne değiştirmeğe, me de irtal #tmeğe enlâhiveti olmadığı bildir. miş ve m harfiven tat- bikina memur ve mecbur olduğunu ilâve etmiştir. Bunun üzerine, cezaları affedilmi- yen efendilere diğer bir kısım talebe de iltibak etmiş, müdürle efendiler arasında şayanr arzu olmiyan bazı sözler teati edilmiştir. Bu meyanda, bazı efendiler, müdüre: —“ Ne için bu talimatnamenin kabili tatbik olmadığını o Vekâlete bildirmediniz”” demişlerdir. Pim bu arada, müdüre, ken: diklerini, çekilmesini öyüyenler de olmuş. Müdür de: *— Zaten ben de artık istemiyo rum” şeklinde mukabelede — bulun- muştur. Tevfik B. in yurt müdürlü- ğünden istifa ettiği hakkında çıkan rivayetin de esası budur. Salâhiyettar bir zat, kendisile gö- «ni mubarririmize demiştir ki: '— Yurtin 350 efendi bulunuyor. olarak il yor, Elbiseleri yaptırılıyor. Az “çok! cep harçlıkları veriliyor. Hükümet, bu bu fedakârlığı yaparken, yurtta mat- lüp olan nine riayet edilmesini de tabiatile istiyor. Sonra yurtta öy- Je talebe vardır ki, taşradaki aileleri tarafından en yurdun ta- Bimatına emniyet etmişlerdir. Binae- maleyb, talimatım harfiyen tatbiki davet ediyor. Korkarım ki, bu gibi hareketler, Leyli Tıp Talebe yurdu için de talimatın ağırlaştırıkmasını davet e Yurttaki hâdise, şehrimizde bulu nan Sıhhiye Vekili Dr. Refik Beyi :İmi muavinlerinden o Sabri Bey tetkik ve Mahkemelerde Yanan bina enkazında gazlı talaşlar Mahmutpaşadaki yangında kast olup olmadığı araştırılıyor Şubatın üçüncü günü akşa- mı Mahmutpaşada bir yangın olmuş, İsrail Çucilya Efendiye | sit bir dükkândan çıkan bu yan | gının tahkikatıma da müddelu- i umilik vaz'ıyet etmişti, Tahki kat esnasında dükkünm 25000 liraya, içindeki eşyanın da 78 in liraya sigortalı olduğu anla şılmıştır. Bunun üzerini kat tamik edilmiş, Müddeiumu buzurile belediye heyeti fenni- yesinden gönderilen bir müte- hassıs tarafından yafğin yerin İ de tetkikat yapılmış ve bir çu- val içinde gazla mülümma ta- laşlar ve gene gazla mülâmma birçok elbiseler meydana çıka- rilmıştır. Bir kastı ifade eden bu gazli eşya tahlil edilmesi i- çin tıbbradli Okimyaharesine gönderilmiştir. Son zamanlar- da İzmirde ve İstanbulda bu yangına benzer yangın vak'ala rının sıklaşmış olması yazarı dikkati celbetmiştir. Müdde'u- mumilik. meseleyi ehemmiyetle tahkik etmektedir. “Tahkikat henüz neticelenmemiştir. Bir- İ kaç kişi bu isten dolayı tahtı zanna alınmıştır. Yarın mes'ul müdürü Yarın gazetesi mes'ul müdü irü Süleyman Tevfik Bey Feni- eme-İ ke belediye reisi aleyhinde Ya- rın gâzetesinde intişar eden ya zıdan dolayı 10 ay mahküm ol- muştu. Bu mahkümiyet temyiz ce tasdik edilip kesbi“kat'iyet eltiğinden evvelki İmuma- ileyh evirde tevkif edilmiş ve mahkümiyetini ikmal'etmek ü- zere hapishaneye gönderilmiş. tir. Süleyman Tevfik Bey ikmali mahkümiyete Yaşınm ve i İsmhhatinin müsait olmadığın. İ dan bahsederek bir istida ile ce zasınm tecilini isteyecektir, Sabıkalıyı öldüren tezgâhtar Silivrikapıda an enin Arnavut Behçeti öldürmekle maznun fırın tezgâhları Mihal geceleri bibiyeliler | vekilirin hastalanarak mahke- meye açma anlaşıldığın- dan muhakeme başka güne ta. lik olunmuştur. Şakadan başlıyan cinayet takdim etmiş ve avukat tutma. ya takati maliyesi olmadığın. dan bahsederek müzahereti - İliye talebinde e Mabkeme heyeti bu talebi ka- bul etmiş ve maznuna bir avu- kat tayin edilmesi için baroya tezkere tastirine karar vermiş- tir. Muhakeme başka güne bıra kılmıştır. Bulgur'u cinayeti Bulgurluda kireç ocağı sahi bi Ahmedi öldürmekle maznun İlhsanm ve İsmail Beyle İhsanı | dövmekten maznun İhsan, Taş | 725“ çı Hasan, Kör Hasan, Nezir, | Murat, İlyas ve İbrahimin mu- hakemelerine dün devam edil. miş, yeniden bazr şahit celbi i- çin muhakeme başka güne bıra kılmıştır. Dokuzuncu ibtisas mahkemesinde Dokuzuncu ihtisas mahkeme si dün bazı kaçakçılık davaları. nı rüyet etmiştir. Bu davalar ih taz mahkemeleri bilfi) fanliye te başlayıncaya kadar onların yerine kaim olan münferit hâ- kimler tarafından rüyetine baş lanılan, fakat neticelenmeden ihtisas mahkemesine devredi- len davalardır, Bunlardan bazı. ları vazife harici addedilerek asliye mahkemelerine gönderil- mekte, , bazıları da dava evra- kı tetkik edilmek üzere İhtisas müddelumumisi tarafından alın 'dığından talik edilmektedir. Rüsumatta Ihtısas Mahkemesi Gümrükte pazar gü- nü işe başlıyor Istanbul gümrüğünde icrayı va- şife adecek olan ihti mahkemesi için salon hazırlanmaktadır. Muha- e pazar başlanması muhtemeldir. a İthalât gümrüğü mü- dürü istifa etti Istanbul ithalât gümrüğü müdü- rü Nimet Bey dün vazifesinden isti- fa etmiş ve arkadaşlarıma veda ede vek ayrılmıştır. Nimet Bey burn ee Türk sigaraları| Kötcesit etmiştir, Vekil B. in emri; | | Çeşmemeydanmda Musrda Tür EA e e ml | el aç mz i ir ve düzde İ ina İsi sı Nimet Beyin yerine Galata itha- penye nr Tütü Jia e De mekle maznun Süleymanın ma | ye gümrüğü müdür muavinini Met- nr lerini tesbit etmişlerdir. Mifet emmi hi Beyin tayin edileceği söylenmek lam KARE e lela eli tik kara! rar a Galata ithalât gümrüğü e r, | Esti rmamesi ün ün Ingiliz sefiri gidiyor Viliyet ebhiye müdürü Ali Rez | muş, mazmun isticvap edilmiş | dürü Memduh ve Haydarpaşa vel in Vekâlet müfettişlerinin tahkikata il dinlenmiştir. Muha. ; Vag ei Si, Cer Kök ba | Sevam ettilderini, yurt müdürü Tey | ve sabitler er ik B. in verilerin: keme esnasında mazmun fakrü mel, Sai A me Hözlemiştr etiğini İh eline dair mahallesinden aldı. Diğer taraftan, talebe de kandile. ğr bir ilmühaberle bir istidayı rini bal 1 bulman dırlar, Kendileri. | seseamammsensamaneaammanaamsanananaanannan Kâbil seirimiz geliyor | itü de hr | ol pm. Kâbil elçimiz Hikmet B. in Kâ- Rella ee. Bak le ei a Kepir Bi e Yan ei Gm e er hamamda, ayrı ayrı birden hard tiği çnlaşlmı. fatdz Hülbinde, yükse”. e Sahhiye Vekletime müren ve yi: rayı teşriflerinden sönra itimatname Hikmet B. Bombay - sonunda gelecektir. nn dünkü başka törlü yaşıyacak, Az kalsın baş kn türlü sevinip başka türlü muzta- rip olacak diyecektim; fakat acaba dünyanın bu “beşinci devri, mde 40- ve ıztırap bulunacak mi? Biz, “conlinuit3,, ye inananlar, bü. tün Fdeerimizi bu esap üzerinde kurduğumuz için onların arzulara Sara Me Fakat zannedi- endileride sadece o arzu- ve iyice he ağlıyor al dedikleri kei nryor fertler. yacak, İnsan kle türlü hissedecek, | & müdür aleyhine hakaret ameli p çeken ml dahi telin eliz Orta - Zaman. İşte istedikleri. Yakup Kadri: “İkinci Orta Çağ, Go gik'e mukabil, Kübik'i çıkarmıştır. diyor. Sonra ilâve ediyor: “Mnasır edebiyatın hareketleri, henüz kendi- sine, bir ad verilecek kadar meydana çıkmamıştır. , Gireceğimiz devir, ha- kikaten Orta - Zaman'ı an. zannederim ki edebiyatı bir isim ala mıvacaklır: çünkü o da, birinci Or. küyette sini takdim edecektir. | | Ahmet oğlu İsmail Beyle oğlu tespit edilecek Belediyede Bütçe Umumi Encümende! Encümen toplanarak tetkikat yapacak Belediye kanunu mucibince mar- tın birinci günü bütçe, daimi enci- mene verilmek lâzımdır. Hesap işle. | vi müdürlüğü bütçeyi dün daimi en- cümene vermiş ve daimi encümen Muhittin Beyin riyasetinde toplan: rak tetkikata başlamıştır, Bütçe tet- kikatı bir bafta devam © edecek ve sonra tabı için matbaaya verilecek tir, Daimi encümen 800 bin lira e- çığı kapatmak için masraf kısmında tasarruflar yapacaktır. Bebek tramvaylarında sür'at arttırıldı Tramvay şirketi, Belediyenin, makliyatın daha seri temin edilmesi için yaptığı teşebbüs üzerine Bebek ami ia 4 de işliyen katarları sonuncu vazon- ları kaldırarak iki arabaya i tir. Bu sayede Bebek - nie ndaki mesafeyi, yolda herhangi bir rıza zuhur etmezse, tramvayla İ rm 35 dakikada katetmeleri imkânı hâsıl olmuştur. Ayni mesafeyi, 3 va- gondan katarlar 42 - 45 dakikada katedebiliyorlardı. Şirket, mezkür katta işliyen 12 katarı oda 13 e çıkarmıştır. Yalnız tedbirin sür'ati temin etmekle beraber, bil. bassa arka vazonlarda izdiham hu- gzlüne sıbep lamaği salaplmekiz. Mecidiyedeki kasaplar Mecidiye köyünün şehir hududu dahiline alınması üzerine, buradaki kasaplar Zincirli kuyu ve Kâğıthane | Fisk Je köylerine nakle başlamışlardır. Bu nakilden beledi; «i iye gene endişe Otobüsçüler cemiyeti Otobüsçüler yarın Kadıköy iske- | kil almış olacaktr. le gazinosunda ilk içtimalarını yapa- rak teşkil ettikleri cemiyetin idare beyetini intihap edeceklerdir. Bu iç- tmam oldukça gürültülü - olacağı Konservatuvardaki alaturka kısım Haber aldığımıza göre, konserva- tuvar müdürü Yusuf Ziya Bey İş- tanbul belediyesine bir takrir vere- rek konservatuvardaki © “Alaturka klâsik asarı icra heyeti” nin ilgasmı istemiştir. Belediye bu hususta tetki. kat yapmaktadır. : mnalkişinmıl arasında endişe uyandırmıştır. Tak. rir kabul edildiği takdirde konserva tuvarda alaturka kısım kalkmış ola caktır. , Tepeköy Heyelânı Vaziyette bir değişik. lik Maarifte Mekteplerde Kooperatif —— Nizamname tasdik edilmek üzre vekâlete gönderildi Masllimler birliğinin ve manı müdürlüğünün müşterek tetkiki peticesinde vücu tepler kooperatif: samnamesi berayi tetkik Vekâle Gönderilmiştir. Vekâlet nlzamnan Yi tetkik ve tasdik ettikten sonra de edecektir. Nizamname gelir gelmez dert tatbikata girişilec-k ve kooperatil ler teşkil edilecektir. ik şimdilik beri Kooperatifçilik ekepte teşkil edilmiyecek, yaln ebesi fazla ve kalabalık mubitle di mektepler tercih edilecektir. Hukuk fakültesinde Hukuk fakültesi meclisi meğdi risini dün içtima ederek fakülte ait bazı meseleleri tetkik etmiştir. Ecnebi mekteplerde türkçe dersler Aldığımız malümata © göre, | sene başında tatbik edilecek ik) tehir edilen, ecnebi mekteplerde e nebi çocuklar için umumi tarih coğrafya dersleri önümüzdeki sen) den itibaren türkçe olarak okutul mıya başlanacaktır. Hali hazirda e) Debi tabansı çocuklara yalnız türk, Bsanı dersi mecburidir. Önümüzde seneden itibaren, bu mekteplerdel ami zig ha sy Sa een bi öde hangi kitaplarını pilecektir. Bu suretle bu de Türk kültürü daha nafiz bir Güme Halkevinde yeni şubeler Kahve İhtikâr Komisyon dün piyasadi tedkikat yaptı. at mize toyhus » Fakat o) i berabe rim. Fakat: “Kurunu Vasta'da ne Aristo gibi müşahedeci bir mütefek- kir, ne Eflâtun gibi bir filozofa, ne de Sofokles Ziya'dan ayrılırım; Saint & Ağuin'i Katedralleri, ifleri, - | Düreri, kahramanlık masallarını, Ni ebelungen'leri unutamam. Bunun içindir ki Yakup Kadri'nin | müjdelediği devirden —gelmesini ir | tercih etmekle beraber — hiç de kork Orta-Za | mıyorum. Onun da çok güzel san'at Pelerin, ediyor. Bile KİŞ ie Si yakmaya, yor ve onu, beyninin bütün kuvveti- ni sarfedip ancak bir damlâ şiir çıka- le inkâr eden ferdiyetçiler, tarafta zamanımızın bütün gi lerini redde çalışan, onlardan aldığı için içi içini kemiren bir ferd yetçi... Seyri güzel oluyor. Ne yazık ki Yakup Kadri “Serer

Bu sayıdan diğer sayfalar: