3 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

3 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Iran mektupları: 8 Siyganikâhı nasıl yapılıyor ? İranda saatlık, haftalık, aylık nikâh lar yapılıyor; gizli fuhş yok gibidir eş Biel hr Bazılarında aynı zamanda peçe İranda kadınların çoğu çarşaf giyiyor. SE yerini tutan birer güneşlik vardır. Kadın resimde görüldüğü &. onu başına koyar, ondan sonra çarşafım örtünür. TAHRAN, (Milliyet) — İranda nikâl ği Nikâh iki türlü: nikâh, öteki muvakkat nikâh... Ikat'i nikâh, kadınla erkeğin arasırda üç defa yapılabilir. Yani erkek kadını üç defa alıp boşamak hakkını haizdir. Bu a- Mp boşama, üçü (tecvüz ettiği takdirde hülle icap eder. Hul- le, vaktile bizde de olduğu için burada izah etmeğe hacet gör- müyorum. “Boş oll,, İranlıların kat'i nikâbile bi- | di zim eski hoca nikâhları arasım- da büyük bir fark vardır. İran- da erkek kadına: — Boş ol! demekle boşanma fili'vukua gelmez. | Bunun mutlaka a er tar, runda yapılması şarti si vi Şahın bulduğu çare nedir? Bakınız nasıl: Bir gün, Şah nasılsa zevcelerinden birini t8- lâkx selâse ile boşamıştı... Aradan bir müddet geçtik- va sonra yaptığı işe pişman ol — Nasıl etsem de, tekrar ni- kâhımızı tazeletsem diye düşü- nüyordu. Vakıa “Hulle” yapı- labilirdi, Fakat nikâhlı karısmı ken- di elile bir yabancı erkeğe tes- 'im etmek hükümdarın işine elmiyordu. Nedimlerinden bi- i, Şaha Şeyh Hasan Kâşii »i»de bir hocayı tavsiye etti: Müşkülünüzü olsa olsa bu deliri halleder!,, dedi. a h Hasan Kâşi, dört mez lee bir mecliste Şahın arzusuna göre bir içtihat (o zemini bulacağını vadetti. Meclis, Şahın huzurun da toplanmıştı. En sonra ge- len, Şeyh Hasan Kâşi idi, Ka- pıdan selâm vererek içeri girdi, ayakkapları elinde idi. Bunları doğrea Şahın oturduğu sedi. rim önüne bıraktıktan sonra kerdi de sadrı meclise geçip 0- turdu, Şahın bu küstahlığa canı sr kılmıstı, Öteki âlimler: — Hocam.. dediler ayakkap- ların: koyacak başka yer bula. madı mi? z Hasan Kâşi şu cevabı verdi: korktam ki pabucum çalınmasın.. — Peygamber zamanımda, bebelerden birinin, o papucu çalınmıştı, Kim çaldığını 2raş- tırdılar.. İmam El İ çald: 1 anlaşıldı. Burada ds Ebuhanife mezhebinin bere vardır. Ayıp değil ya, benin. Papuç'arım çalınmasın ye korktum.. Mecliste bulunan Hanefi ho cası atıldı ai — Hoca.. sen ne söylüyor” sun? İmamı azam ( Ebuhanife Peygamberden , yetmiş 89- ne sonra dünyaya gelmiştir!. Husan Köşi: — Öyle ise unutmuşum... dın boşanmı ie. İbir sözle kadın Bu sefer şafii hocası cevap verdi: “ Canrm Imam Şafil, Ebu | hanifeden de sonradır. Hasan Kâşi : — İhtiyarlığıma bağışlayın, dedi İmam Maliki diyecektim, Cahilin biri imişsini. Maliki hocası kızdı: |, * “Sen de cahilin birisi işim sim YA» Köşi, teiğini bozma de - “© Unutkanlık. Hanbeli di , ?“ “lanbeli imamı sabredeme- İCGo Yazık ki başıma bu koca man sarığı sarmışsın! Hasan Kâşi, © zaman ağın. layı çıkardı: ss rs yuş ml LE si peygamberden sonra gelmiş. b e azdı. Bu imamlar, boşamağı, dinin hangi esasından almışlar?.. Hiç kimse makul bir cevap veremedi. Şah Hudaben. seneler İngiliz elçiliğinde es İran tarihi ismindeki eserinde yazar. Siyga nikâhı nasıl olur? İran aile hayatımda Müt'a (muvakkat ni rol oynar. alınmıştır. ikâh manasına ge- nl iyade siyga derler. dahi Zekekle bekâr bir kadın, yekdiğerine siyga ile bağlana- bilirler. Erkek evli de olsa pi ga enizdir. Kadının serbest e ması siyga İçin Mana Siyga, daha ziya: lari lenme tarzıdır. Yabancı aliş bir müddet ya mecbur olanlar bir veya 9x pe ikm evle “ erer muay- en değildir. Iki saatlik siyga- e bile yapılabilir. Memet; siyga ile evlenip. biribirlerin- den honlama içi san beraber y: tan " kat'i nikaha tebdil eden siftler pek çoktur. Siyga nasıl yapı i öyle yapılır; Tara- faza take biran rini Kadın, erkeğe “ben seni alıyo- rum, der. Ürkek te “kahul e- diyorum” cevabını verir. Bilâ. hara siyganm müddeti ile erke gin vereceği ücret tayin edilir. Kadın, ücreti az görürse siyga ile bağlanmaktan vazgeçebilir. Ücret, bazan peşin olur, bazan da siyganm sonunda verilir. Siyganm hitamından itibaren kadın dört ay müddetle başka erkeğe varamaz, hâmile olursa, çocuk siyga yapan erkeğe ait. tir. Siyma nihâhı, kibar ahali ve kendini bilen insanlar arasın ri değildir. Avam tabaka- ya rağbet lar? Pola Negri ilk sesli filmini çevirdi Hollyvood'da uzun ve | tehi bir hastalıktan kalkan, hattâ bile ilân edilen (o Pola Negri şimdi nekahet devrini geçirmek üzere Nev yorkta ame ereği devrini geçirmek için Nevyorkun münasip bir şehir olup olmadığı da câyi sunl- dir, Maamafih Pola şimdi sıhhatini tamamen iktisap etmiş bir vaziyette dir. Orada kendisile konuşan bir ge- zeteciye şu sütunları anlatıyor: — İlk sesli filmim olan “Kadın e- mirleri” ni bitirdim. Çok mütehey- yicim. Bu film muvaffak olacak mı, İ olmayacak mı, hiç bir şey tahmin e- demiyorum. Filmi çevirirken basta- landım. Fakat ateşime rağmen filmi bitirinceye kadar kt kalı çalıştım. Nihayet gösterdi. Buzlar içinde tedavi dim. Film bittikten sonra, artık a- yakta durmağa tahammülüm kalma mıştı, Yıkıldım. Ciddi bir ameliyat yaptılar. Dostlarım ve aşinalarım € dişeye düştü. ulümle kucaklaştım. Film hakkında bir şey bilmiyorum. Acaba halk sesimi o beğenecek mi? — Demek bu filmde şarla da söy- lediniz. — Oh, bir tek şarkı! Benim sesim kontraltödur. Kendimi glenalen şar kı söyleyebilirim. Belki ir mrtist sak yeli Fakat Rus şarkılarında, Bohem şarkılarınla kendimde unsur bulabiliyorum. Yalnız itiraf etmeli ki, bu, benim ilk sesli filmimdir. — Fakat sahnede oynadınız de ği mi? — Efbettel Max Reinhardt'la oy nadım, Moskovada oynadım. Fakat sahnede olyanamakla sinemada oyna yunu bir defa oynarımız. Fakat mak arasında ne büyük (fark var, Sahnede oyunu bir defa oynarımız. Fakat filmde ayni sahneyi bazan on Million yorulmak bilmez. Şi de Leon Matonun nezareti altmda bay aram e kğ hında bulundum. Erkekle kadın, yanyana hâ. kimin huzurunda idiler. Hâkis usulen bunların isimlerini, ba- ba ve ana isimlerini, şöhretleri- ni filin sorduktan sonra arap, ça “sizi nikâhladım, ve evlen. dirdim” mânasına gelen $u cümleyi söyledi: — Enkâhtü ve zevveçtü! Erkek ve kadın namına gene vekâleten: — Masır'da milli fileler vücude ge- örmek için ilk fili teşebbüsler 1921 de başlamıştır. Fakat müteşebbisler bidayette gayet büyük müşkülât ile he , Film vücüde geti- vememekle bereber, konferanslar ver vişler ve Avrupa'dan iyi filmler cel başlamışlar. nımdır, Di e ge | halka sineme ni wüseue| Galatasaraylılar birliği yerek bunu iki tarafın de. Se z Kabak eleiderini “Bildirdi, Mu, | < ulaş dere öne ii mik Bilme | çi, Sek çelik Mİ leri görülmeğe başlanmıştır. Bu film İer vakıa mükemmel değildiler, Se- maryoları da, temsilleri.de bozuktu. vakkat nikâhlılara birer nüsha- sı verilen kâğrıtta şu sözleri o. kudum: © İ Fakat yavaş yavaş Mist'daki sine; | gilerek erki cemiyetinin nizamname Bervechi mezkür siygai şer” | ma profesyonelleri teknik kabiliyet | sinin tetkikle ve yeni bir nizamname $ ci gül” ve vukuflarımı artırdılar ve vücude| hasırlamağa memür edilmişti. Ko- getirdikleri küpler iyi çel de getirmeğe başladılar. Şimdi alâ- kayı celbedecek kadar iyi Misir 6 İmleri vardır.Hattâ Dirs'da Avrupa tüdyolarında film çevirebilecek ka-| Bünü İranda muvakkat nikâh usu Tünün tatbik: savesinde, gizli| fuhuş, tevessü etmek imkânmı bulamamıştır, misyon tetkikatını Muvaffakıyet kazanırsa, sesli filmlere devam edecek : Milli San'atkâr ve mütefekkirlerimiz bu mesele için ne söylüyorlar? Mill abidelerimizin Türk san'atkârları tarafından yapıl- ması fikri etrafında topladı mız mütefekkir ve san'atki larımızın mütalealarını neşre devam heykeltraş Zühtü Beyin noktai nazarını dercediyoruz: Heykeltraş Zühtü B. ne diyor? rihte şöyle bir harp | yapmışlardı? Elbiseleri şu şekilde. Baş kumandan ları şu zatti gibi, tarihi bir vesika ise her hangi milletten olursa olsun bir san'atkâra tarif edilir, elbise nümü neleri gösterilir ve nihayet burada yalnız bir daktilo vazifesini gören san'atkârın mermer veya bronzdan tarih kitabı nereye dikilecek ise di- kili. Fakat ben abide mefhumunu, bir milletin duygusunu, bilhassa harsı-| nr gösteren en büyük bir medeniyet nişanesi olarak kabul ediyorum. Bil- İ inen bu halde bunu ecnebi mi, Türk âbidelerimizi kimler yapacak? ediyoruz. Bugün de)! li a | Heykeltraş Zühtü Bey Otuz senelik bile heykel tarih olmıyan Türk milleti çocuğunun; hattâ çarpık çurpuk bile olsa yapa: &ser yüzümüzü kızartmaz. Çün kü onlar yarmki neslin san'atkârına üzerine düşen vazifeyi gösterecek tir. Sonra son senelerde Güzel san'at | fendilerle vektile muhteliff sebepler || 2 — Kadıki M | hallerine davetiye maktadır. Yukarıdaki resimler “Sah | rada bir püse,, filminin mümessilleri | rek 21 mart 932 tarihine kadar de- Padro Lama ile Fatma Rüştü Ha-| vam edecektir; Her karyenin yokla- miyetinin yeniden ihdasına teşebbüs | edilmiş ve mekteple yapılan bir iç- timada altı kişilik bir komisyon se- bitirmiş ve bir nizamname projesi (o hazırlamıştır. Galatasaray mezunları yarınki cuma — i i a * mü yazar susline lüzum kalıyor mu? Ben size Türk şirini ecnebi mi Tür; mü yazmalıdır. diye bir saal #orarsam bana: Ne cevap verirsi- ler akademisinden bir kaç genç Av- rupaya gönderildi ve heykeltraşlık. vidi ettirildi. Eğer bu gençler ora ışmışlarsa bir şeyler öğrenmiş- ii. Acaba şimdiye kadar bunlara “ — Sizlere bu kadar para sarfettik. Neler o öğrendiniz?,, diye soruldu. mu? Hayır! Şu halde bu mevzu üzerinde ne diye konu; 3— ve Kanonika'nın İs tanbul'daki bronz ve mermer işlerin den başkasını görmedim. Bunlar hak İ kmda yegâne söyliyeceğim şey en | küçük bir teknik İiymeti bile olma- diğıder. niz? Türk harbini nasıl Türk askeri ise, o muhakkak ki Türk harsında Türk sam'atkârı yaratır. Madamki abideler harınmızı gös- | teren en büyük eserdir, Şu halde bu | nu bizler yaparız. bir çok aleyhinde ve İ ya lehinde söyleyenler var. Bu eserlerin bin bir hata dolu ol duğunu kabul edelim. Fakat bütün milletlerin asırlarca evvel başlamış | san'at tarihlerini açarsk, orda kasa- cık bacaklı, yamru yumru suratlı elleri, ayakları topaç gibi bir talrm insan benzeri eserler görürüz. İnsaf ile hatırlıyalım ki “Dona- tello,, nün “Gottamelata,, sını «Ver rocehio” nun “Le Collone” ni yara- tabilmesi için. Ondan üçyüz sene ev vel Italyan kavmi “Nicola, nin «Sa int - Zenon» | kilisesindeki acemice eserlerini Ne Kanonika'nın Tuksimdeki, figürlerin üzerine şimdi yıkılıp eze cekmış gibi yükselen rsazzam kub- be, ve onun üst kısımla hiç bir kom. pozisyon kaidesine sığmayan alacalı bulacalı iy alkışlamıştır. Her kes bilir ki: o Fransızların «Wagner Mozart, Bachs gibi Memlekette Mağaza kasten mı yakılmış? İzmirde evvelki akşam Odunpaza rında manifaturacı Mehmet oğlu Ce- mal ve Zekeriya efendilere ait mani- fatura ve tuhafiye mağazas, yanmış tı. Mağazedaki bazı eşyanın üzeri | me ispirto Sökülmek gretile yangı. na sebebi, toplar yen efendiler behemhal kanunen mu | rındaki elele la den anla ayyen olan bu hizmetlerini ikmal ile | mış ve tahkikata vaziyet eden hâlim mükellef bulunduklarından nihayet | Celilettin Bey tarafmdan mağaza $ mart 93 cumartesi gününe kadar | sabipleri hakkında tevkif karın o sureti katiyede nufus hüviyet cüz-| rilerek ikisi de ii ö il danlari ve eğ eg ehliyetna- | miştir. Mağazadaki oşya melerile birlikte le isbatı vücut | sigorta şirketi; in liraya si, etmeleri ilan olunur. yi tali idi BM vw Kadıköy ankerlik şubesinden: | hizmet keri yüksek ehliyetnamelilerle (D) fıkrasına tabi olan Kadıköy - Kartal - Adalar mntakasında ve hasbel va- ; zife mahelli aharda ikamet eden © | le emsalleri gibi 931 senesi teşrini sanisnide ve daha evvelki devreler manik iğ sima klima mein Hiç yüzünden cinayet niz olup kısa hizmete tabi olan e- | © Malatya civarmdaki köylerden bi fendilerin 1 mart 932 tarihinde ha- | rinde pir bir cinayet gerim imla ll am | gal göre Mela e Öz la in y- — A-| özminde ük i dalar mitakasmada ekim işbu Shi, viii yetnamelilerin yevmi wezkürde ve #aiki askeriyelerile birlikte şubede i İ batı vücut etmeleri: . i beee rim şiddetli bir merkezi ile mülha. | arak şü li bin wenya tutuş. katında 398 doğumluların ve bunla, | maşlardır. Neticede Mehmet bıçağı. tabi bulunan yerli ve, | nı çekerek Cemalin üzerine hücüm il yoklamasına başlan. | etmiş ve öldürmüştür. Katil derhal mahallenin münasip ına | yalmlanmıştar. pusulaları talik © | 36 erk hangi sin Fas bir | Prnintganatla ölüm i şlanacağı zil Dursa n bildiri! ğe maayeneerine başlanacağı lr el) Değe Mame imi a si | miştire 3 bir deli . İ 3 Kartal kaza ve mülhakatmen Be mn enne de, fazla ih | dabi nine yollamanına 7 hart | tutulmuştur. Ba delikanlı, kendisini 932 bed edile, | tedavi ettirmek için Babkesire kadar gitmiye mali iletiler; bul ——As dan, daha ameli bir çare düşünmüğ a “ade Mehmet bir oktan vak salahstada şanlıdır; Pİ çerken eline geçen bir ilâer, hastalı: 4 — Adaların ilk yoklamasna 12| fn tedavi eder zannile kadehin i- mart 852 cumartesi gününden itibe-| Sağ He vi Sepil AC be yn Haşlanan har damın se gönle-| eğ elan be teli mebel ri yoklamalarının yapılacağı adalara | ha ietilleki beer al Me tali Şölen davetiye al ini elk “ei yazılıdır; Meni debi Biran. een — şekilde ölmüştür. a7 28 doğumlu yerliler nufus: | © "Tahkikat meticseinde bu madde. hüviyet cüzdanları ve ikişer kıta ve-| nin Pormangamt olduğu sika fotoğrafları ile henüz © nufusa | pr, i kayıtlı olmayan yabancılarında nu! z fus muhtarası ve iki kıta vesika fo- mmm toğrafları ile: simi İkmal etmiş 303 ilâ 324 doğum 6 — 328 doğumluların ilk yokla-| tulardan olanların da ihtiyat yok'a masından başka 314:315 doğumlu- | maları yaptlacağından bunlar hak | ihtiyat efradınm nufus hüviyet cüz- | kında kazanın her mahalle ve karya. zat yek! na | sinin heyet ye di y sa | si he:

Bu sayıdan diğer sayfalar: