3 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

3 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bursada Buhran! Bir kısım tüccarın işi çok bozuk gidiyor (Milliyet) — şebrimizde de hal İŞ ri e gm yy ! hem kabiliyeti hem de tediye kabiliye- ini li in İ | İ çi i ? i i: i ; | ii ji il p B E ; ig il rn Eş ; i A i ; i i : E i i i i : : i ; : ; i i i ; ! ii 4 yi i ji ş i : il i i Hi i İş il i ; i F i z i i ! : i ; ; i i i p ji Boğazlar komisyon raporu 5 Boğazlar komisyonu, dün sahah binada mutat iştimamz İçtimada komisyonun MİLLİYET PERŞEMBE MART | © Birinci sahifeden geçen yazılar o | BERELER NE AV NC ENA 2 2 Çinliler ric'ata mecbur kaldılar Türkiyede (Başı 1 inci sahifede) taç edecektir. Nankin'de Rusya ile olan müna- sebat meselesi ile iştigal etmek üze- kikine arzolunacaktır. Jöpon cenerali ne diyor? CHANGHAİ, 2 A.A. — Japon kuvve seferiyesi yeni başkumanda- nı jeneral Shirakawa, o Changhaia muvasalitmda Çin kuvvetleri kendi tekliflerini hüsnü niyetle kabul ede- rek sür'atle çekilirlerse Japon kuv- vetlerinin muhasematı tatilde tered- düt etmiyeceklerini beyan etmiş ve demiştir ki: — Harekâtımızi asgari hadde indirmek için mümkün olan berşoyi yapacağız. Elverirki tebanmı Zi ve imtiyaz mıntakasını tehdit et- İ mekte olan şimdiki buhran süratle nihayet bulsun. Japonlar çekilmiyorlar TOKİO, 2 A.A. — Cenevre'de Sir Jhon Simon tarafından yapılan ve İnponya'nın Çin ve Japon asker- lerinin ayni etmiş olduğu şeklinde | olan hakkındaki © mütalealarını serdeden hariciye mezareti erkânın- malları. dan ve mezkür nezaret namına ida- i rei kelâma salâhiyet sahibi olan zat, İ Japonya'nın Changhai cephesindeki Çin ve Japon askerlerinin mütekabi- i Jen çekilmesi esasını kabul etmiş ol- mmakla beraber bunların ayni zaman ile teyit etmedikçe cile rar an cağı ilâve etmiştir. Mazideki tecrübeler, Japonlara Çinlilerin vaitlerine fazla itimat et. Memeği öğretmiştir. Fakat Çin'liler, çekilir çekilmez. Japon askerleri Japonya'ya mütevec cihen vapurlara binmeğe başlıyacak. tar, Akin bunun için de Çinlilerin bir daha övdet etmelerine mâni ola- €ak olan zaruri tedbirlerin bitaraf Askerler tarafından ittihaz olunması i Şanghay'daki Japon zayiatı LONDRA, 2 A.A. — Londradaki Japon mahafili erkânindan alman malümat, Şanrhaydaki Japon kuv- vetlerinin mezkür şehir ile Voosung telef ve 130 yaralı ve bahriye için de 115 telef ve 630 yaralı olduğunu göstermekti tedir. Japonlar demiryollarını #nh>ip ediğarlar NAŞİN,2 A.A. — Bir idirildiğine pi 3 in 1 : .yareleri li ii ; İk Sabahleyin biri M. Yen ile M. Sato| imtiy, ya kabul etmiştir. M. Yen, iki ta. M. Pauj Boncour, birini müteekip Sato'dan hükümetin bu hususta ne yapınış olduğuna ve ne yapmak ta- savvurunda bulunduğunu bildirmesi ni istemiştir, Mükâleme esnasında M. Boncour, yarm Cemiyeti Akram. fevkalâde meclisi * açıldığı. zaman ıghai'da harbin devam etmeme si için Changhai harekâtına bilöte- ahhur nihayet verilmesi | zamnında Japon mümessilinden musirrane re- şerai müzaksre edilebilir. Fakat vakit ge- çirilmeksizin ateşin söndürülmesi Cap eder. 'M. Boncour, Japon hülcümetinin mihayet ellin nidasını dinliyeceğin- den lmit vardır. Beynelmilel polis kuvveti LONDRA, 2 A.A, — Akvam Ce- miyeti, mukarreratına o riayet ettir. mek için beynelmilel bir polis kuv- veti ihdasına matuf olan Fransız tek lifini ne derece muhik olduğunun miş olan bir hareket tevlit etmiştir. N Efkârı umumiyede ih kuvveti teşkilinin rarureti lehinde bir takım salâhiyettar sesler yüksel- mekte ve birçok şahsivetler, azete- İere mektup ee İngiliz eğ- kör umumiyesinden Fransız proje- sini birdenbire reddetmiyerek bilâ- emperley, M. H, G. Wells tarafın- * | dan imza edilmiş olan mektup var- der. “Bir Japon muhtırası yeti tarafından e zatına bir muhtıra verilmiş olduğun dan bahsolunmak! Sabık Çin imperatoru CHANG-CHUN, (Mançuri) 2. ALA. — Sabık Çin imperatoru Pouyi | Margoti, ki “| günü Papanın taç giydiği tehdit yünümü | kilisesinde yapılacak Ayine riyaset edilmesi | edecektir. | Tedrisat (Başı 1 İnci sahifede) larmm doğrudan doğruya mek- tep diplomalarile Darülfünuna kabul edilmeleri caiz olamaya- cağından geçen sene bu suretle Darülfününa girenlerin bu ders senesi sonuna kadar resmi bir li söde bakalorya imtihanı verme. leri ve bu seneden itibaren lise derecesindeki bütün mekteple- rin mezuniyet imtibanları res- mi bir lisede bakalorya imtiha. nı şeklinde icra olunması karar İlaşarak tamim edilmiştir. Bu karara göre her sene resmi lise lerde son sınıf talebesi ile lise derecesindeki hususi ekalliyet ve ecnebi mekteplerinin son si- nıf müdavimleri ve hususü ola. rak lise derecesinde malümat e indiğini iddia edenler bakalor ya imtihanına girecekler ve bu - imtihan meticesinde “alacakları str. İdiplomalarla Darülfünuna gi bileceklerdir. Hâkimiyeti Mi! ye bu münasebetle âtideki müta leayı serdetmektedir: “Bakalor | ya imtihanlarımın bu suretle u- ki | 9omi bir mahiyet alması Maa rif vekâletinin tedrisatta ve u- sullerde bütün Türkiye dahilin deki mektepleri tevhit yolunda ki prensibin tezahürlerinden bi ri addedilebilir” em Fırka halk arasın dan hatip seçiyor (Beş 1 inci sehifede) sikredilmiştir. Bilâhare vilâyetlerde bu hatiple- rin daha iyi (yetiştirilmeleri için kurslar açılacaktır. Kalabalık vilâyet merkezlerinde de 15 kadar hatip bulunacaktır. Bu iye büyük ma lara rüşvet verecek © mahiyette söz #övlemekteni sakımacak, bi- Bükis icabrn, hayır müesesesi cuma kendi muhitindeki iki Yüz aile. ye 3000 kilo kömür tevzi ede. cektir. Müessese, m fukaraların çokluğunu nazarı dikkata almış ve bu zle tevsi etmeği düşünmüşse maddi imkân bulamamıştır. Fa kat bayır sahipleri tarafmdan fukaraya kömür tevzi edilmek üzere aynen veya nakten teber- rü vaki olursa müessese yardı- —ie—— Papanın vekili geldi M. Margoti, Atinadan sonra Ro- maya gitmiş ve Vatikanda Papa tara fından kabul edilmiştir. M. pazar günün i | yollara dökmüştü Her | ne caddelerdeki bir iki karış ka- hal: | rı temizlemek için değildir.” i- İdolayısile şehirde odun kömür 1932 25 senedir böyle ikış görülmemiş İ (Başı 1 inci sahifede) böyle devamlı kar ve soğuk gö rülmemiştir. Karm 15 marta kadar devam edeceği bile söy- lermektedir. Mülhakattan aldı ğamız haberlere göre, köylerde | donan veya kurtlar tarafından | parçalanan kimse yoktur. Yol- lar da kapanmış değildir. Tram vay şirketi dün sabah erkenden kar ve buz arabalarını tahrik e- derek hat üzerindeki karları te- İmizletmiş ve tuz dökmüştür. Dün akşama kadar yağan kar- | İarın mikdarı 8 santimetreye ba Bğ olmuştur. Dün azami bara- ret 1 derece, asgari hararet te nakıs 4 idi. Bugün hava bulut- Vu olacak, mutedil poyraz ese- eek ve güneş görünecektir, Ha- fif kar sarpmesi muhtemeldir. Havalar şiddetini kaybetmiştir. Belediye sokaklardaki karı te- mizletmek için bütün amelesini den sonra köprü üs büyük caddeler kâmilen tem'z- lermiştir. Belediye kaymakam. | hıklara bir tamim göndererek kar topu oynanması memnu ol. duğundan zabıta memurlarınm müdahalesini bildirmiştir. Kar mukin-sı makinesinin faaliyetini isteyen- lere cevaben demektedir ki: — Bizim aldığımız kar meki nesi sokaklarm karını temizle. yecek makine değildir. Karla kapanan yolları açmak içindir. Makine iki metre genişliğinde bir yol açar. Birkaç sene evvel İstanbulda müthiş kış olunca sehrin uzak semtlerinin ve mül bakatın yolları kapanmış, bura ları ekmeksiz kalmak tehlikesi. ne düşmüştü. Biz bu makineyi | onun için getirttik. Gene öyle panan yolları bu makine ile aça | cağız. Yoksa elimizdeki maki. | Odun, kömür ihtikdrı yokmuş! Diğer taraftan" belediye kış değil- | dir. Onun için fevkalâde bir ted ihtikârı olduğuna kani bir İttihazımı: düşünmemekte- dir. Odun kömür fiatleri daimi kacti altında bulundurulmak Vapur seferleri sekteye uğradı Dün sabah şiddetlenen kar- dan dolayı vapur seferleri sek. teye uğramıştır. Kar saat sekiz buçuğa doğru tipi halini aldığın günü | dan Şirketi Hayriye ve Seyrise fain vapurları seferlerini tatil etmişlerdir. Bu hal saat ona ka dar devam etmiştir. Dün Yeşil- köy rasat merkezi İman idaresi ne yıldız karayelden bir fırtına mın gelmekte olduğunu ve teda bir alınmasını bildirmiştir. Li- man idaresi bütün Karadeniz Yimanlarıma vaziyeti telgrafla bildirmiştir. Muğl 'da havalar MUĞLA, 2 (.AA.) — Muğ. Jayı çeviren Yılan'kı ve Çökte. pe gibi yüksek dağlara külliyet i kar düşmüştür. Gelip gitme müşkülâtla . Ha- valar vilâyet andırır derecede mutedil git- mektedir. Her tarafta bademler çiçek ter. MUĞLA, 2Z(AA.) — Son günlerdeki soğuklar bütün fi- Ğanları yüzde altmış hasara uğ ratmıştır. Zürra yeniden fidan | tintak Yalova yolunda bir adam dondu son kadro münasebetile açığa çıkarılmış bir memurdur. Adı Ertuğrul Efendidir. Bu zat ha- linden şikâyet için . İstanbula gitmeğe karar | vermiş, parası olmadığından Yalovaya kadar yaya gidebileceğini tahmin ede rek yola çıkmıştır. Yolda kar başlamış, Reşadiye köyü civa- donmuş! Belediye kış dolayısile kar| şiddetli bir kış olursa karla ka- | muhi Vilâyette Fabrika Markaları Beynelmilel tescilleri nizamnamesi geldi Fabrika ve ticaret markaları nın beynelmilel tesçili hakkın - daki nizamname dün Vilâyete gelmiştir, Markaların beynelmi — tesçili için arzuhal örneği şu rt Marka sahibinin isim san'at ve adresi: Vekilinin isim ve adresi (var ise): Markanın milli. tesçil tarih ve numarası: Beyrelmilel tesçil harcını ha vi çekin numarası ve mubtevi olduğu meblâğ: Marka klişesinin iki sene son ra masrafı verilmek suretile ia- desi istenilip istenilmediği: Markanm konulacağı eşya: (Mill tesçil kaydına aynen te- vafuk etmek üzere ve Fransız. <a ifade ile). Tafsilâtı yukarıda yazılmış olup nümuneleri ve klişesi (ve. ya klişeleri) birlikte takdim e- dilen markanın (veya markala- rın) namma © (veya namımıza veyahut müvekkilim namma) beynelmilel tesçili için lâzımge len muamelenin yapılmasma müsande buyurmanızı rica ede- Efendim. Taklit edilen Pullar Taydos usulü kabul edi- dirse taklit edilemez Damga pullarmı taklit ede- rek sahte pul imal etmekle maznun bazı eşhasın adliyeye verildiğini yazmıştık, Bunların akemelerine yakında başla. nacaktır, İlk ecümhuriyet posta pullarının resimlerini yapan res sam Ali Sami Bey bu münase. betle kerdisile görüşen bir müz harririmize demiştir kiz — “Cümhuriyet evrakı nak- diyesinin taklidi kabil değildir. â, İngiltere bile bizim usu lümüzü kabul etmiştir. Fakat damga pullarımız, tipografik olduğundan kabili taklittir, Bu- Otobüsler trenlere rekabet etmiyecek 2 — Muntazam tari- sıhhi ve ” i Rıhtım suiistimali mah- kemeye intikal ediyor IZMİR, 2 (Milliyet) — Rıhtım yapam banka müdürlerinden 9 aliş sapan hi ni ve bu raporun şirket aleyhinde bu Hidise et- H | Mevkuf | Komünistler Müddeiumumilik tah- kikata devam ediyor Polis birinci şube müdürlü- İğü tarafından yakalanan 6 ko- münist müddeitumumilikçe tah ti tevkife alınmıştır. Bu 6 maz Dun tevkifi ile İzmirde yapılan tevkifat arasmda şimdilik bir münasebet yoktur, Müddeiumumiliğin o meza. reti tahtında tahkikata de vam edilecektir. Tahkikatın in kişafında bu altı maznunun İz- mir hadisesiyle alâkaları görü lürse İzmire gönderilmeleri me. uhtemeldir. Konuşulmayan Telefon parasi Ali Yaver Bey şirket aleyhine dava açtı Belediye müfettişlerinden A» li Yaver Bey Telefon şirketinin konuşulmadığı halde fazla mu. habere kaydederek para aldığı. ilmeye cek bir şekilde mübürletmiş ve telefon şirketinin ay sonunda gelecek tahsildarını beklemiye başlamıştır. Ay sonunda tahsil faturasını getirmiştir. Ali Ya- ver Bey gelen faturayı bilâ iti Faz bedelini ödeyip almış ve me seleyi vazıhan kaydederek mak buz da melfuf olduğu halde bir istida ile müddeiumumiliğe mü racaat etmiştir. Müddeiumumi lik istidayı Beyazıt polis komi. serliğine bavale etmiş, bu su- retle de keyfiyetin tabkikına başlanılmıştır. Şirket komiseri ne diyor? Ali Yaver Beyin tesbit ettiği bu cürmü meşhut hakkımda te. lefon şirketi komiseri Fuat Bey bir muhaerririmize demiştir ki: — Hâdiseyi tahkik etmekte. yiz. Eğer bu şekilde bir mese- le vâki olmuşsa tabiidir ki icap eden mnamele yapılır. Turing kulüp Turing klüp idare — heyeti dün heyeti a iel ve rurnamesini tesbit ile meşgul ol. maştar. Hali tasfiyede bulunan TÜRKİYE TÜTÜNLERİ MÜŞ- TEREKÜLMENFAA REJİ ŞİRKETİ İLAN Hali tasfiyede bulunan Türkiye Tütünleri Müştereküilmenfaa Reji Şirketi hinsedaranı 28 Mart 1932 ta- rihinde öğleden sonra saat 8 de Ga- Jata'da Voyvoda caddesinde Türki- ye Tütünleri İdarci İnkisariyesi merkezinde aktedilecek olan heyeti umumiyeye tasfiye memurları tara- fından davet olunurlar. RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 — 1931 senesi zarfında tasfiye muamelâtmin cereyanı hakkımda taş fiyedaran tarafından verilen sepor, murakıp raporu —3 Künümev- vel 1931 tarihinde katedilen hesabat we bilânçonun takdim ve tasdiki, 2 — 31 Kânumuevvel 1931 tarihi- ne kadar olan müddeti idamelerin- den dolayı tasfiyedaranın ibrası, Heyeti umumiyeye iştirak edebil. mek için lâakal otuz hisseye malik | olan hissedaran nihayet 17 Mart 1932 tarihine kadar hisse senetlerini İstanbulda: Osman! Bankası mer Osmanlı Bankası Şubesine, 7 Chau- chat sokağında Union Parisicnne Bankasına, Berlinde: Behrensir, 63 sokağın- fuer Handel und gewesbeye, İstanbulda: hisse senetlerini tev- di edecek hissedaran içim tevdi müh mucibince 20 Mart 1932 tarihine ka-

Bu sayıdan diğer sayfalar: