3 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

3 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MER Ee e a TE TE Hariciye vekilimiz Dün Cenevreden Ankarayla telefonla konuştu. 6 Martta reketi bekleniyor. 15 inci Yıl * Sayı : 5082 ha- Perşembe 3 MART (3 üncü ay) Fakirlere yardım için çareler ii “ bulmalıyız ! — 2 inci sayfamızda — oo Sayısı 5 Kuruş 3 Kuruş 1932 Çinliler 20 kilometre geriye çekildiler Japonların istediği olmuş, sulh kolaylaşmıştır. — Telgraflar 2 inci sayıfada— Amerikanın sesi Yükseliyor ! Dünkü telgraflar (160) parça ! büyük ve küçük gemiden teşek- kül eden Amerika harp filosu- Bun büyük Okyanosta toplandı. | ğını bildiriyordu. gene telyraf- lar ilâve ediyorki 1919 senesin- denberi iki Amerika filosunun bir araya gelişi busvretle ilk defa vaki oluyor. Büyük Okyanosun Garp sa- illerinde Japon ve Çin askerle- Yihin boguşmakta olduğu, Japon barp gemilerinin büyük bir faa- İiyetle Japon adalarıyle Çin kıt- â5ı arasında mekik dokuduğu İF sırada Âmerikanın iki büyük harp filosunu birleştirerek büyük Okyanosun Şark — sahillerinde manevralar yapması alelade bir areket olarak talakki edilemez. Bu manevralarda Çin ve Man- çuri topraklarında hergün hare- ket sahasım biraz daha tevsi eden Japon kuvvetlerine karşı ciddi bir ihtar manası pek açık- tır. | Netekim bir kaç gün evvel de Amerika hariciye nazırı M. Stimson ayan meclisi hariciye ! enelimeni reisi M. Borab'a bir | mektup göndermiş, bunda Ame- rikanın Japonya lehine tefsir olunması güç olan siyasi prem- siplerini göstermiş, bilhassa mu- ahedelerin masuniyetinden bü- yük okyanosta statükonun mah- fuziyetinden, Çinde açıkkapı politikasının devamından, hatta | Çinin tamamiyeti mülkiyesinden i Mehmet Asım Alttarafı 4 üncü sayıfada Fransız emniyeti tehlikede ! O Fransanın ki 2800 tayyaresi, 621 bin askeri 3500 tankı var ... DERTLİ Almanyada çıkan Der Heimat- dicnet gazetesi Fransızların Al Man tehikesinden bahs etmelerine Mukabil bir resim meşretmek- edir. Bu resimdeki yazıların ma- şudur: Yukarda : Fransayı görüyoruz. tansanın 2800 harp tayyaresi, halinde 4,5 milyon sulh de 621,000 askeri, 6300 Je, 3500 tankı ve hudutlarında İ lermiş. çok kuvvetli istihakâmları vardır. Altta 5 Almanyanın hiç istih- kâmı, harp tayyeri ve tankları yoktur. Sade 288 epey 100000 askeri vardır. Yukarda sağdaki küçük resim Fransız bududundaki istikâmla- rın mükemmeliyetini gösterir, Fransa ile Almanyanm orta- sındaki şerit üzerindekiyazı şudur: Fransa emniyeti tehlikede! * Bu iddiaya göre Fransa mec- lisi âyan âzasından birisi, Fransa nın, Alman propagandasına karşı mücadele etmediniz,Heimatdienst gazetesinin Alman hükümeti ta- rafından para alarak çıkarıldı- ğını ve sade propaganda yapıl dığını söylemektedir. Fransız âyan âzasına göre, Almanlar, propagandaya sarfedilmek üzre So milyon Mark, takriben 30 milyon Türk lirası tahsis etmiş- Mitabuğını dünkü görünüşü ! de, hrimizde kar dün de devam etmiştir. Resmimiz Tophane- IM görünüşünü gösteriyor. Irakta Büyük Reisimize tahassür ve iştiyak Iraklılar, Göğimizin ziyaret- lerine dair haberleri işti- yakla ki ettiler Bağdatfa çıkan (Elırak) gaze- tesi Türkiye— İtak arasında akto- lunan muahedelerin neşri dolayı- siyle yazdığı bip başmakalede bu muahedelerin iki memleket ara- sındaki dostluk, uhuvvet, iktısa - di ves iyasi wiki mesaiyi son derece kuvvetlendireceğini, iki memeleket aragındaki (o ticaretin canlanacağını izah etmekte ve şun ları söylemektedir: “Irak başvekili Nuri paşa An - karayı ziyaret eltiği zaman Türk mahafili ve mafbuatı (kendisine çok güzel ka kle Tür- kiyeyle Irak arasındaki dostluk! rabıtalarını teyit etmiştir. Irak! Kıralı da Türkiyede fevkalâde hüsnü kabul görmüş, Iraklılar kırallarının Ankarayı ziyaretine karşı Gazi Hazretlerinin Irakı se- ir er ihtimaline ait ha- eri derin biriştiyakla beklemi- ye başlamışlardır. pe Bu üç muahede (Türk — Irak) anlaşmasını samimiyetle dileyen, yüksek siyasilerin uzun mesai ne- ticesinde elde ettikleri semeredir. Bu üç muaher» imei Irak! rabrtalarınm en semeresi olduğundan bunları de - rin bir memnuniyetle karşılıyo - TUZ. Kıral Feysal hazretlerinin An- karayı ziyaretleri ve Gazi hazret- leri tarafmdan (okabul edilmesi münasebetiyle alınan filimler ge- cen hafta Halepte gösterilmiş ve halk, Gazi (hazretlerini, görür görmez heyecan ve sevinç içinde alkışlamıya başlamışlardır. Filim bir hafta gösterildiği halde salon- da tek yer kalmamıştır, Gazi Hz. Cazi hazretleri dün saraydaki mesai dairelerinde meşgul olmuş- lar, bir yeri teşrif buyurmamışlar, Ankara 2 ( Vakıt) — Gazi hazretlerinin bu halta şehrimize teşrifi beklenmektedir. Alpullu fabrikası Sulh birinci ceza mahı- kemesine verildi Müddelumumilik, ihtikâr ko- misyonu tarafından verilen şeker ihtikârına ait mazbotanın tetki- kini dün bitirmiştir, alpullu şeker fabrikası sulh birinci ceza mal- kemesine verilmiştir. Davaya bu gün öğleden sonra başlanılacak- tır. Öğrendiğimize göre, fabrika müdürü Hayri bey avrupada bulunduğu için, muavini Haydar bey omabkemeye çağırılmıştır fabrikâ vekâletini avukat Salih Zuhtü ve Ismail Isa beyler üzer- lerine almışlardır. e Mudde'umu- milik şeker ibtikârın da müteba- ki 19 tüccar hakkındaki tetkikini henüz bitirmemiştir, İbtikâr ko- misyonu dün de fealiyetine de- vam ve kahvedeki ihtikârı tetkik | etmiştir. İ ( a VAKIT Karileri! Yavrularınızın ilk mekte p kitaplarını z size “ Vakıt,, YE edecek | i i ? : v ; E # £ (CVAKIT ) in bu hizmetine mukabil, size yüklediği hiç bir külfet yoktur. Bu hediyeyi almak için yalnız, VAKIT karii olmak “ VAKIT ,, okumak lâzımdır. a array yy ayr Telefon şirketi müdürü karakola çağırıldı Ali Yaver Beyin açtığı davaya ait ilk tahkikat yapılıyor keti umumi müdürü M. Fransis Duglas Vatsonu da karakola da- vet etmiştir. M. Vatson karakola gelmemiş, onun yerine şirket me- murlarından bir zat gelmiş, fakat kendisine şirket namına © cevap vermiye ve mes'uliyet kabul etmi- ye salâhiyettar olup olmadığı 80 rulunca bu zat müsaade istemiş, bunun üzerine (o zabıta kendisine müdürü umuminin bizzat karako- la gelmesi ve ifade vermesi lâzem olduğunu söylemiştir. . Duglas Vatsonun bu gün saat 14 te Beyazıt polis merkezine gelerek ifade vermesi beklenilmek tedir, Davanın hudusuna sebep olan Ali Yaver B. İstanbul belediyesi müfettişle- rinden Ali Yaver bey tarafından müddeiumumiliğe müracaat edile-! rek telefon şirketi aleyhine bir da- va açıldığını yazmıştık. Ali Yaver beyin istidanamesi ilk tahkikatın yapılması için Be-| yazıt polis merkezine havale edil-| miştir. Beyazıt merkezi müşteki A li Yaver beyi dinledikten | sonra ifadesini almak üzere telefon $şir- telefon Şehzade başında Muhtar paşa caddesinde 17 numaralı ev- dedir. Şirkete 20636 numşrayla abonedir. Ali Yaver (Obey evine geçen nisanda telefon koydurmus, mayısta sayfiyeye gitmiş, mayıs, haziran, temmuz aylarında telefon kullanılmamıştır. Şirket Ali Yaver beye (bedeli beşin verilmiş olan bir senelik mu- tat beş yüz mükâlemenin evin boş | Ale tarafı 9 uncu sayıfada | Vakıtbugün IZsayıjfa Sinema ema — Çocuk ve Akbaba sayıfaları Meşhedi Caf& Sanghayda !! “Akbaba,, kaşilerini memsugi elik üzere Meşbedi Caferle arkadaşı Toya Necmiyi Gin BSİSbon (barbinin safahatını takibe memuğ-füpis-ve kendildibu teyyalyle Şanghaya gön- dermiştir. MeşKedi Caferm»yoklikgühderdiği ilk mektubu bugün parasız takdim ettiğimi g'Akbabânn içinde bulacak- sınız. Yedinci ve sekizinci sayftlağrnızBfülfen görünüz. Bir kaç gün sonra gazetemizin başlığının sağ tarafında bir kupon bulacaksınız. Ders senesi başında hediyemizi al- mak için bu kuponları sadece kesip saklâmak kâfidir. 50 kupona mukabil yavrunuza ilk, 60 kupona mukabil ikinci, 90 kupona mukabil üçüncü ve 210 kupona mukabil dördüncü veya beşinci sınıfın er takdim edeceğiz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: