3 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

3 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ii —— ? — VAKIT 3 MART 1932 Sulh kolaylaşıyor Çin ordusu muntazam bir gerilemeyle çekildi Sulh Şartlarını ağır bulurlarsa tekrar mukavemet edecekler! Changhai,2 (A.A) — Voosung mıntakasının M'3o Tehing Teban | mevkiinde bu'unan mareşal Tech ang- Kai- Chek'in 88 inci fırkası bu sabah saat 2de 19 uncu Cankton ordusunun o garbinde 10 kilometrelik bir rcatı icap eltircek şekilde işgal ettiği mev- | zilerini terkeylemiştr. İmtiyaz mınlakasının cenubun- dak Mantao garnizonunda bu u- Dau Çin kuvvetleri de ayni 2 manda Chaoghai-Hang Tebeou battı üzerinde ricat etmektedir. Londra, 2 (A A) — İ.ondra'da Çin'ilerin bütün cephe imtida- dınca çekilmekte (o olduklarına dair Tokyo'dan mevrut resmi haberler alınmıştır, Çin ordusu: nun rüc'ah bu sabah başlamış | ve Han Chana San Kiang isti kametine teveccüh etmiştir. © Ona dokuzuncu Çin ordusun ü esir edilen zabitler bu rüc'a- © tım Çin ceneralları tarafından 's- ji e e v temlen takviye kıtaatınm gönde- rilmemesinden ileri gelmiş oldu- ğunu sövlemektedirler, Diğer taraftan, Şanghaya Ja- pon takviye kıtaatı çıkarılmış ol- duğu ve ihraç hareketi esnasın- | da bu kuvvetlerin bafıf zayiat vermiş oldu'larına dair Londraya | resmi malümat gelmiştir. takviye kuwvetleri Çinlileri mev- zilerini tahliye ve rüc'ata icbar eylemişlerdir. Çinlilerin muntazam bir halde » ve evvelce izhar edilmiş mevzi- lere çekilmiş oldukları zannedi- liyor. Japonların Chapei'i zaptettik- lerine dair olan haberler teyit | Sabık Çin ! Martn on beşinci günü yeni Man- edilmemiştir. Şanghay, 2 (A.A) — M. Wil - den'in bugün Nânkin'den bura- yiz Ni & © hazırda Koun-Chan a gelmesi beklenmektedir. © Şanghayda İngiliz amirali Keliy- “nin teşebbüsüyle başlıyan ve hâ- len devam etmekte bulunan mü- € de Japonlar evvelce ver- oldukları ültimatomda talep veçhile 20 kilometre ge- de bir mıntakanın daimi te aşkerlikten tecridi bak- i noktai nazarlarını muha- | “faza eder gibi görünmektedirler. Bu mıntaka Çin kuvvetlerinden tahliye edilecektir. Bu hal, ev- velâ imtiyazatın tevsii manasini tazammüm edecek, bundan baş- ka ve üğlebi ihtimal Yang « Tze - Kiang ırmağına tamamen balim olacak bir Japon imtiyazlı mın takası teessüsünü intaç edecektir. ! Nantinde Rusyayla olan mü- Dasebât meselesiyle iştigal et- mek üzere bir bar'ciye komis- yonu teşkil edildiği teyit edil- mektedir. Bu mesele Loyang'da içtima eden Kou-Min-Tang mer- kezi icra komitesinin tetkikine arzolunacaktır. Niçin çekilmişler? Londra, 2 (A.A) — Nankin den Revter ajansına bi'diriliyor: Çin karargâhı umumisi, Japon bombardıman tayyarelerinin © Cbangbat-Nankin demiryolu üze- rinde kâin Nanhsiang ve Kauw- Chan istasiyonlarını tamamile tahrip etmiş olduğunu ve beli yakınında © mebri kateden büyük köprüyü bombardıman etmekte bulundu. ğunu almışlar. yi eller | : Si a e keyi Sl eee ei la LA e Kiang-Van'dan buranın şimali garbisinde Yang-Tehe üzerinde kân Luibo'da karaya çıkmış o- lan Japon fırka (tarafından mağlubiyete (ouğratılmamak ve parçalanmamak iç'n ric'at etmiş olduklarım iddia etmektedirler. Şanghaydaki Japon zayiatı Londra, 2 (A.A) — Londra- dai Jipon mahafili erkânından alınan malümat, Şanghaydaki Japon kuvvetlerinin mezkür şe- birle Voosung ve civarında 48 şubat tarihine kadar o'an zayi- akn kara ordusu için 120 telef ve 1030 yaralı ve babriye için de 115 telef ve 650 yaralı ol- duğunu göstermektedir. Japonya Cemiyeti Akvam konseyine cevap verdi Cenevre, 2 (A.A) — M. Sato Japonyanın Cemiyeti oAlivam Lonseyi tarafından Çin : Japon ibtilâfının halti için ileri sürülen tekliferi kabul ettiğinden M. Pau! Poneur'u resmen haberdar elm şiir. M. Eonkur ne istiyor? Cenevre, 2 .A.A.) — M. Yon M. Boncur'la yapmış olduğu bir mülâsatın Şanghayda bir konfe- rasın toplanması derpş edildiği sırada Japonların yeniden taar- ruza geçmelerini tekrar protesto etmiştir M. Foncur M. Salo'yu kabul | etmiş ve Japonya'nın konseyin Cenuba doğru tevcih edilen | | konferansın muhatamaın talili p'ânını kabul ettiğinden dolayı busul bulacak bir itilâfın aktine bağlı buluduğunu hatırlatmıştır. Mumaileyh konferansın toplam masından evvel bir mütarken'n ya- pılması hususunda israr eylemiş- | tir. Sabık Çin imparatoru Şang Şun, (Mançuri) 2 (A.A) — imparatoru OPouyi çuri devlet'n.n riyaseti vaz fesin! resmi surette deruhte eyliyecek ve Şıng unvanını alacaktır. Bu münasebetle Mukden'de bulunan Japon umumi karagâhı da Şarg Şan'a nakledi'ece''tir. Ispnya Musevileri Madrit, 2 (A.A) — Musevi tel- graf ajansı dildiriyor: Hükümet tarafından içtimaa davet edilmiş olan İspanya Mu- Sevileri konferansı içtima ettik- ten sonra mesaisine nihayet ver- miştir. Maarif nazırı M. Los Rios, bir bir nutuk irat ederek İspanva İMusevlerinin vaziyeilerini ve İs- panyaya avdetleri imkânmı ma- hallinde tetkik etmek üzere Bal- kan memleketlerine hususi bir komisyon gönderilmesini teklif eylemiştir. “Il Son Telgrailar Tahlisiye resmi indiriliyor/ Son dakika |İ Şimdiye kadar Karadenize çıkan gemilerden alınan resim Beş kuruşken görülen inkişaf üzerine 83 kuruşa indirildi Ankara, 2 (Vakıt) — Şidiye kadar Karadenize çıkan sefainin beher tonilatesundan beş kuruş resim alınmaktaydı. Son zamanlarda Bulgaristan, Romanya, Rusya bükümetleri tarafından hububat, benzin, gaz, mazot, kereste, ham mâöden, tütün gibi mevaddan fazla miktarda ihracat yaptıklarından dolayı evvelki senelere nazaran Bogazdan Karadenize geçmekte olan sefairi tcariye adedinin çok olması neticesi olarak tablisiye resmi 929-930 ve 931 sensinn sekiz ayı zarfında 885,415 lira mmas- rafa mukabil yalnız tahlisiye resminden 1.260,(45 lıra varidat gel miştir.Bu vaziyet karşısında vekiller heyetince tahlisiye resminden bir miktar tenzilat icrasle bu suretle ticareti bahriyemizin daha ziyade inkişalları esası depiş edilerek tahl's ye resminin üç kuruşa ipdiriimesi için tahlisiye idaresin teşkilât ve vezaifi hakkındaki 1445 numarolu kanunun 1755 kanunla muaddel 3 üncü madde: sinin birinci fıkrasının tadili kararlaştırılak muaddel lâyiha mec- lise sevkedilmiştir. İntihabat neticeleri Yuna- nistanı dalgalandırdı! Atina, 2 (Hususi) — Pre belediye riyaseti intihabatınım ver- diği netice üzerine M. Venzelosun istifa edece;i ve meclisi meb'usan reisi M. So'o'isin riyaseti altında bir kabine teşekkül edeceği rivayeli baş vekil tarafından kali surette tekzip edil- miştir. Bu şsy'alar üzerine borsada panik başlamış ve serbest piyasada dolar 110 Drahmiye fırlamıştır. Fakat hükümetin tek- zibi üzerine tabii bal avdet etmiştir. M. Venizelos meclisi meb'u sanın dünkü içtimaımda, gelecek intihabatta risbi usulün kabulü lehinde vukubulan imaları kat'i surette reddetmiş ve memleket kuvvetli bir bükümete muktaç bulunduğu cihetle, yeni intibaba- tın ekseriyeti mutlaka usuliyle yapılacağını söylemiştir, Hükümet belediye re'siği için Pirede yapılacak olan mu- karrer intihaba iştirâk edecek, ağlebi ihtimal Venizelistler tara- fından belediys'reis vekili Rinopo'osün namzetliği konulacaktır. Vekiller heyeti dün ne:er görüştü Ankara, 2 (Vakıt) — Bugün vekiller heyeti toplanarak geç vakite kadar içtimama devam etti, Bu içtimada 931 bütçesinin kalan ayları zarfında azami tasar- ruf yapılması, vekâletlerce ihzar edien sarf edilmemiş tahsisat- lar üzerinde tetkikatta bulunularak yepılacak tasarrufu tesbit etti. Ankara, 2 (Vakıt) — Vekiller heyetinin içtimanda memur adedinin münhallere katiyen baş iaları tayin olunmamak suretiyle azaltımasının da görüşüldüğü söylenmektedir. Bulgaristana giden tarihi evrak Ankara, 2 (Vakıt) — Refik Şevket Bulgaristana gönderilen tarihi evrakın net'cesi hakkında Maliye vekilinin izahat verme- si hakkında bir takrir ita verdi. Istihbaratıma göre Maliye vekili evrakın geri alınmasını te- min etmiştir. Türk cümhuriyeti arması ve başvekilimiz Ankara, 2 (Vakit) — Başvekil Pş. nın “Çoban,.piyesinde be- ğendiği Cümhuriyet timselinin arma haline getirilmesi bakkında- ki arzularını İsmetpaşa Kız enstitüsü müdürü Münür Hayri B. ibzar etmiştir. Yarın İsmet Paşaya takdim edilecektir. Cümburiyet arması, Türk tarıhini temsil eden istiklâl madal- yasından; kuvvet, Zafer, bereket ve sulhü temsil eden sembuller- den ve yükselen ay yıldızdan ibarettir. Armanın mücessem bir makta: da hazırlanmaktadır. Armanın renkieti beyaz, kırem ve kırmızı olacaktır. Fakirlere yardım için çareler bulmalıyız Dün ge'en “Hakimiyeti Mili- ye,, rehikimizde okuduk: Hilâliahmern Anl'ara merkezi Ankara fakirlerini sevindirecek bir karar vermiş ve kışın şiddet- tini nazarı dikkate alarak haki- ki mubtaçlara odun ve kömür dağılmıya teşebbüs etmiş.. Ne iyi ve yerinde bir karar.. Ne Yazık ki İstanbul bu sene fakirleri için esaslı hiç bir yar- dımda bulunmamıştır. Kışın çok şiddetli geçmesine rağmen bele- diye bile her sene dağıttığı odun ve kömürü bu sene veremem ş- bir, Yukarıki memnun'yet haberi okurken bu acık vazıyeti göz önüne getirdik. Elleri böğründe boş odalarında titreyenleri, dük- kâncı'arın yakmak içn sokağa biraktığı mangallara ilişerek »sıt- mıya çalışanları, sinemaların ka- loriferli kapılanne sığınan so.uk benizli çocukları düşündük. İstanbulun kışları gittiçe daha şiddetli olmıya başlamıştır. Belki bütün fakirlere lâzım olan yar- dımı yapmıya (belediyenin ve hayır o cemiyetlerinin budceleri müsait değildir. Fakat öşle dü- şünüyoruz ki düşünme ve çalış ma sahasındada daba metin olsak, mevcut imkânlardan isti- fade eisek, belediye ve hayır cemiyetlerinin oyardımiyle kışa karşı müşterek biz mücadele tertibatı alsak bu acıklı msnza- İ | lerde şiddetli ranın şekli epice değişe bilir. Mesela diyoruz ki Fransada ve diğer bir çok ecnebi memleket- kış günlerinde fakirlerin polis dairelerinde bile bir müddet ısınmalarına müsade edilmektedir. Hiç değilse bir masrahına taalluk etmiyen bu tedbiri bizde tatbik edmezmiyiz Şehrin işlek noktalarında bele- diye beşon ısınma barakası ihdas oedemezmi? Kurulacak mişterek bir idare mahalle hey- etleri vasıtasile orta balli ve zenignlerden fakirler için senede bir kaç okka kömür temin ede- mezmi ? Düşünmeli ve karar vermeliyiz | Japonlar maksatla- rını elde ettiler mi? Şanghay, 2 (A.A) — Çinli" lerin imtiyaz mıntakasından 20 kilometre geri çekilmeleri ba“ sebile Japolnrın hedef ve mak satlarına vasıl oldukları nann€- diliyor. * Maamafih ebemmiyetli bir Çin grubunun bu mıntakanın haricinde durmakta oldukların- dan endişe olunuyor. Mütarekenin aktedileceği tah- min o unmaktadır. li Suihün tahakkuku için yapr |İ| lacak müzakerelerin yarn Ame- | rikan, İngiliz ve Fransız mü- | mensillerinin huzüriyle (OKent kruvazöründe yapılacağı umu- miyetle zannedilmektedir. Çin erkânı askeriyesi, sulh şerailinin kabule şayan ve ma- kul görülmediği takdirde mu- kavemete devam etmek niye- | tindedir'er. Bir tekzip Ankara, 2 (A.A) — Tütünim hisarlarının bir ecnebi grubs devri mukabilinde 250 milyon dolarlık bir avans alınzcağı hak“ kında bazı gazetelerde intişar. eden baberlerin külliyen asr'sız | olduğunu beyana Anadolu ajan sı mezundur. Mavi yıldırım piyesi | Ankara, 2 (Vakı) — Üçüncü balk temsili olan Aka Gündüzün (Mavi yıldırım) piyesi hazırlan mıya başlamıştır. ğ Bü eser, Münir Hayri'nin sayile sahneye konmuştur. Seyrisefain tekaüt kanunu Ankara, 2 (Vakıt) — 5 c fan ilaresi.t: dön hazırlanan tekaüt kanunu “maliye vekâleti tarafından tetkik edilmeledir. Izmir 600 bin lira istikraz yapıyor Izmir, (Vakit) — Umumi mec l lis bugün 600 bin liralık isük” raz teklifini kabul etmiştir. Bu paray'a Gediz köprüsü yapılacak, bir kısmı da vo'e mektep inşastına sârledilecektif ——— amm Frânsanın ne kadar askeri var? | Paris, 2 (A.A) — Meb'us meclisi dün harbiye bütçesn müzakeres'ne ( baş'amıştır. i Bowil'oux Lafont, mazbata m“ barriri sıfatile bütçeyi müdafs* etmiş ve sosyalist bir meb'usü i #ualine cevaben bugün mev Fransız kuvvetlerinin jandar” da buna dahil olduğu hal. 616,408 kişiden ibaret olduğu” tasrih eylemiştir. N Senevi askeri masarif 7 mi. yon liraya baliğ olmaktadır” bunun 1267 milyonu deniz #f memleketlerde bulunan ku' lere aittir. |; Mumaileyb, Fransanın testi tını mütemadiyen tenkis eder 1913 senesinde mevcut 52 " kasını şimdi 24e indirdiğini efrat miklarınında 786 b 538 bine tenezzül ettiğini #*. detmiştir. Bu miktar Fransız sof raklarındaki kuvveti göster” tedir. pa Mazbâla muharriri, askeri M.. met müddetinin 3 senede” * seneye tenzil edildiğini de 9.

Bu sayıdan diğer sayfalar: