3 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12

3 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ ahmmidi e İP amı ie ei i $ ya vi m 12 — VAKIT 3 MART 1932 Nafia Vekâletinden: Çanakkale vilâyetinde Balya - Çanakkale yolunun Çandan iti- baren 494-700 kilometresinde kâin Nişankaya mevkiinde inşasına lüzum görülen 2X17,5 metre açıklığında betonarme köprünün inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Köprünün bedeli keşfi 25,900 liradır. Münakasa 14 Mart 932 tarihine mü- sadif pazartesi günü saat on dörtte Nafia Vekâletinde yapılacak- ur. Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenniye vesikalarını sekiz gün evvel yollar umum müdürlüğüne ve teklif mektuplarını mü- nakasa günü saat 14 de kadar Nafia vekâleti müsteşarlığına vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia vekâleti yol- lar umum müdürlüzüne, İstanbul, Izmir, Çanakkale Başmühen- disliklerine müracaat edebilirler. Münakasa evrakı (5) lira bedel mukabilinde Nafia vekâleti levazım memurluğundan ve mezkür vilâyetler Başmühendisliklerinden satın alınabilir. (634) Yalova Malmüdürlüğünden: Samanlı köyünde şarkan değirmen su bendi garben şose you şimalen değirmen bendi ve şose cenuben de Emlâki Milliye tar lasile mahdut 60 dönüm tarlanm mülkiyeti müzayedeye çıkarı!- mıştır. Taliplerin 13 Mart 932 tarihine müsadif pazar gönü Ya- lova Malmüdürlüğüne müracaatları. (813' Afyon Nafia Başmühendis- liğinden : Kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu evvelce ilân edi- len (5869) lira bedeli keşifli Dinar - Isparta yolunun 118--115—120 “- 000 kilometreleri arası tamiratına talip zubur etmediğinden 13-3: 932 tarihinde saat 15 te ihale edilmek üzere tekrar mü nakasaya konulduğu ilân olunur, (671) Köprülİnşaat Münakasası Istanbul Evkaf Müdi- riyetinden: Mahalle ve mevkii (o Sokağı No. sı Cinsi o Müddeti gcrimisli Icar Lira Beyoğlu Hüseyinağa Zambak 3-5 Hane 1-sene (o 40 ”» Pangaltı Yunus 4-46 ,, Ni 12 we Kamerbatun Eleni 1a$ ©, wi 26 Galata Bereketzade © Zürcfa 18-24 ,, # 16 Feriköy Rum kilisesi Arka 5. (2212 ,, N 10 Akasya 4114 ,, ö 3 Pangaltı Cedidiye 155-185 ,, » 8 Amavatköş Yenima- 10-552 ,, “ 4 halle Kadıköy Osmanağa © Feridiye gı. © 21 Ortaköy Taşçı m " 3 Haydarpaşa İbrahim Camişerif 19 Muvakkithane ,, 2 ağa Şişli Mecidiyeköy 13-15-9.11 Dükkân maa ,, 8 * — ardiye Pangaltıda Çayır 53-63-1 Dükkân m a Galata Bereketzade (o Yüksekkal- | 53 ,, “ 36 dırım Taksim Firuzağa Sıraselviler | 105 — . 6 i vi 107 di - 14 Galata Arapcamii Mahmudiye Ba 2 9 Tophane Kılıçali Medrese 8&-n — - 6,5 Ortaköy laşçılar ği Es 8 Erenköy Istasyon caddesinde kli " 15 ” ” ” 3 " 17 vi >. . Sr i 15 Beyoğlu Feriköy Akasya 14 Baraka — 1 Taksim Kazancı Çeşmearkası (87 “ ön 4 Erenköy Hatboyu 1-2-oda Si 10 Şişli Mecidiyeköy 9-11 Garaj v 8 Ortaköy vapur iskelesi caddesinde (o 6-4 Gazino iş 3 Tophane Karabaş Mektep çık- 38-40 Arsa yi 4 mazında Kadıköy Osmanağa © HaydarpaşaC, 1 Hane 2sene 20 “ Yogurthane ile ” i5 Erenköy İstasyon caddesinde 2 Dükkan gi 6 Kadıköy Osmanağa (Haydarpaşa C, 60 z. vi 3 Kadıköy Caferağa (© Ruşen 1 Hane 3sene o 35 Galata Yenicami Persembepazarı 16 Dükkân pin 70 Galata Arapcamii Kalafatçılar 179-161 Baraka Gi 6 » O Hâcama Şehit Meh. 6 Bodrum ö 3 metpaşa ca- mii altında Fındıklı Ayaspaşa Yeniyol 71-81 Dükkân " 10 Frenköy Istasyon caddesinde 1 ” ” 38 — 5 ir ge ve 17 mezi ” 18 " ” ” Balâda mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlâk hizaların- daki müddetlerle kirayâ verilmek üzere müzayedeye konmuştur. Hhaleleri Martın 23-cü çarşamba günü saat İdte yapılacaktır. Taliplerin yevm ve sanli mezküra kadar Çemberlitaşta Evkaf müdiriyetinde Akarat kalemine müracaatları, (812) Doktor Hafız Cemal Dahili hstalıklar mutahassısı Cumadan maada her gün öğleden sonra sağt 230 dan 5 e) kadar İstan. bulda divanyolunda 118 numarak hu: susi kabinesinde dahili hastalıkları muayene ve tedavi eder. Telefon: İs. tanbul (2. 22398) Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı Doktor i Hüseyin Naşit | Türbe, eski Hilâliahmer binasi Adres: Istanbul Ankara caddesi Vakn. yurdu Telefon ı Yazı işleri 23812 idare 24370 Posta kutusu: 16 . Telgraft Istanbul Vak 24379 ve Abone şertları: i 3 öö 12 Aylık Dahilde 150 400 750 1409 Kuruş Hariçte — 800 1450 2700 m a Mân şartlarımız: Resmi o Hususi Sanrı 10 Kş 12,50 Kş Santimı o. » Küçük ilân şartlarımız: ———— — — I 2 3 4 110 Defah. 30 50 65 75 100 Kuruş A — Abonelerimizin her üç aylı- h için bir defs mecesnendir B —4 satın geçen ilânlırın fazla satırı için 5 kuruş zammolunur, VAKIT Matbaası Sahibi: Mehmet Asım. umumi neşriyat müdürü; Relik Ahmet Yakında Piyasaya Çıkıyor | alabilirler. İpekli kumaşlarda en mühim bir mes'ele de (Renk) ve (Boya) dır! DERİZ En son tatbik sahasına konulan makinelerle mücehhez asri bir Solmaz Boya Fabrikası Tesis etmiştir. (lpekiş) in en- fes kumaşları işte bu fabrikada boyanır, Bu kumaşlarda: 1 — Boyalar sabittir, kat'iyyen solmaz. 2 — Boyalar hiç bir zaman çıkmaz. 3 — Boyandığı zaman kumaş dalgalı bir manzara arzetmez, kumaşın her yeri aynı derecede boyanmıştır. 4 — Renkler çok canlı ve mo- danın en cazip renkleridir. bürosu) tarafından verilir. Boya- ma âmeliyesini omütehassıslar bizzat yaparlar. (Solmaz boya fabrika-) sı) boyaları, doğrudan doğruya İngiltere'nin en mühim kimya mü- esseselerinden celp et- mektedir. Köprü İnşaat münakasası Nafia vekâletinden: Antalya vilâyetinde Antalya - Serik yolu üzerinde bulunan be» tonarma ve (73042,09) lira bedeli keşifli Aksu ve Sinop vilâye- tinde Taşköprü - Boyabat yolunda Gökırmak üzerinde keza be- tonarma ve (29200) lira bedeli keşifli Ispiroğlu köprülerinin in- şaatı (evelce ayn! talibe ihale edilmek üzere birlikte olarak mü- nakasaya konulmuş isede münakasada yapılan tenzilât haddı lâyık görülmediğinden bu kere) ayrı, ayrı talibine ihale edilmek. üzere kapalı zarf usulüyle yeniden münakasaya konulmuştur. i Münakasa 10-3-932 ye müsadif perşembe günü saat ldde Nafia vekâletinde yapılacaktır. Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenniye vesikalarnı sekiz gün evel yollar umum müdürlüğüne ve teklif mektuplarını, muvakkat teminatlarını senesi içinde alınmış N ticaret vesikalarını münakasa günü saat on dörde kadar Nafia vekâleti müsteşarlığina vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia vekâleti yol- lar umum müdürlüğüne, İstanbul, Izmir, Antalya ve Sinop Baş” mühendisliklerine müracaat edebilirler. Her köprüye sit münaka” sa evrakı beş lira bedel mukabilinde Nafia vekâleti levazım me murluğundan ve mezkür vilâyetler Başmühendisliklerinden salı (612) Devlet Demiryolları ilanlârı Haydarpaşa - Ankara hattı üzerinde Doğançay istasyonu ci” varında 147--750 inci kilometrede vaki taş ocağından çıkarıla* © cak üç bin metre mik'abı balastın ihraciyesinin kapalı zarfla mü” nakasası 23 Mart 932 Çarşanba günü saat 15 te İdare merke” | zinde yapılacaktır. 7 Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer liraya 58” tılan şarnamelerde yazılıdır. (814) : Ankara istasyonundaki satış barakası iki sene müddetle “9 aleni müzayede ile kiraya verilecektir Müzayede 22/Mart/932 salı günü saat 15 de idare merk” zinde yapılacaktır. i Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ellişer kuruş” / satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (815) | dl 5 — Renkler, bütün düya ile | temas hasıl eden (Ipekiş moda |

Bu sayıdan diğer sayfalar: