3 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10

3 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

«w 10 — VAKIT 3 MART 1932 ğ pi O. SA. LN. Adet 50 100 100 100 1009 3.N. Adet 200 Ustura 50 Et makinesi (Ma yedek) 200 Et bıçağı 50 Çamaşır ütüsü Sırlı berber leğeni Berber bileği kayışı taşı ” ” ön üğü bavlusu » 1000 AL. Ko. dan 2.N. Adet 100 Sırh ve kopalı su havlusu » n —w tükrükkokkası 4.N, Adet 250 Lâke karyola Ba Ada mutarrer ve dört kalemde yazılı eşya bastancler ihti. cı İçin aleni münakasa usulile yacı iç mübayaa ve ihaleleri 5-3-932 cumartesi günü 1. N. lı liste saat 14,5ta iki N.hı liste 15te 3. N. hlisete 15,5 ta ve 4. N.lı biste 16 da münakasaları icra kılına- caktır, Taliplerin şartnamesini almak ve nümünclerini görmek Üzere Kom.a müracaatları ve müveliasaya iştirak edenlerin vakti muayyeninde Kom:a müracaatları. (75) (504) ... Ezinedeki kıtaatın ihtiyacı olup kapalı zarfla münakasaya (Okonulan vehalen pazarlıkta bulunan 250/90 kilo arpanın ihale müddeti 5 —3— 932 cumartesi günü hitsm bulacaktır. *Yaliplerin şartnameyi görmek © üzere her gün münakasaya iştirak edecekle in ise ihale tarihinde Ezine satm ak! wa komisyonuna müracaatları. (80) (585) Erzurum hastanesinin inşası İçin) 90,000 kilo çimento münakasaya kons muştur. > İhale tarihi 15 — Mart ii 892 salı günü saat 15 tir. Talişbırin| gŞartanmeyi görmek Üzere İstanbul ve Bizurum satın alma komisyonlarına ber gün münakasaya iştirak edecek - erin ise ihale tarihinde Erzurum st dn alma komisyonuns müracartları. (83) (584) V ... Ankara hava kıtaatının iktiya- G için 2500 çift fotin kapalı zarf Bsulile mür a konmuştur. İhale tarihi 21 — rınrt — 932 pa- zartesi günü enat 14 tür. Talinle - yin şertnameyi görmek üzere Yi tanbul ve Ankara AL, SA. kemis- .Yonlarına her güm münslacsya iş- tirak edeceklerin de ihale tarihin- de Anlara AL, Kom. nuna müracaatları. (S0) (654) ... K. O. ve 1, inci fırka kıtastının! hayvanatı için yulaf pazarlıkla a- lmacaktır. İhalesi 5 — mart — 932 cumartesi günü sant 165 da yapılacaktır. Ti in şartname sini görmeli k üzere h makasaya iştirak edec mi muayyeninde ko: müracaatları. (100) (769) ... Ağkeri müzede mevcut 20 baş ettirilecektir. İhalesi 7 — 3 — 952 T. de pazartesi günü saat 16,5 ta yapılacaktır. Taliplerin şartnamesi ni slmak üzere hor gün ve pazar- ş a komisyona müracaatiz- rı. (102) (781) . . . İzmir müstaklkem mevki ihti - yacı için kapalı zarf usul nakasaya konulan mu ihtelif eba tan 993 veetra milâbı kereste gö - rülen Füsum üzerine 7 — 3 — 992 i gönü set 15 e talik «e - german z W GRiPE KARŞI EA UCUZ İLİN İRAT KONTAGINIR 00) Öç yıldızlı veyahut V.S. O. P.) AMES KAZ ilmiştir.. Taliplerin İzmir müs - tahkem mevki satın alma komis - yonuna müracaatları. (101) (780) simli zarfı n2zar dağa İT ilân| olunur. (104) (817) » sw K.O. ve 1 inci fırka hayvanatı için kırılacak arpa münekasası bir bafta talik edilmiştir. İhalesi 9 —3 -— 932 çarşamba günü sâat isyonumuzda yapıla - rin şarinamesini al| e her gün ve münakasa- edeceklerin de vakti mu ayyende komisyonumuza müraca-| atları. (105) (821) 5 # : K. O. Merltez kıt'aları yemek - lik odun ihti için: münakasa bir hafta talik edilmiştir. 9-3 — 932 cnrşamba günü sant 15 te yanılacaltır. Taliplerin şart| nameşini almak üzere her gün ve münakaşaya iştirak (edeceklerin vakti muayyeninde komişvorumu-| za müracaatları, (105) (20) >. K. O. için 80 çift 13 tek atlı a- raba konumu kapalı zarfla müna- kasaya konmuştnr. İhalesi 23 —! 932 çarsamba günü sent. 15 uzda icra kılına - let de vakti euayyeninde te- minat ve teklifnameleriyla komis- yonumuza müracantları. (107) (622) İhalesi) , İ pazar günü saat 16 ya kadar Kuleli: Askeri yi ilatiy | için 450 adet karyola somyası eleni münakasa surutile salın alır racaktır, Münakasası 19 mart- İ 932 cumartesi günü saat 16 ya katar Harbiye Mektebindeki sa- tin alma komisyonünda icra kı hnacaktır, Taliplerin şartname Ae nümünesini görmek için ko- misyona müracaatları ve iştirak: için de muayyen vaktinde ko- | misyon riyesetine müracaatları. (222) (691) , Konya Askeri Orta Mektebi için 900 adet filidikos fanilâ ale- | ni münakasa suretile satın alır nacattır. Münakasası 19-Mart- 932 Cumartesi günü saat 16 ya Harbiye mektebindeki satın ak ma Komisyonunda icra kılınasak- tır. Taliplerin şariname ve nü- muvesini görmek için komisyona müracaatları ve İştirâk için de muayyen vaktinde kom'syon ri- | yasetine vermeleri, (223) (652) ... .. Askeri Baylar mektebi için telif eczayı baytariye aleni | münakasa suretile satın alma- caktır. Münakasası 20-Mart-932 Harbiye mektebindeki salın al ma komisyonunda icra kılınacak- lir. Taliplerin şartnamesini gör- mek: için komisyonu müracaat- lan ve iştirak için de muayyen vaktinde komisyonda hazır bu- lunmaları. (224) (693) > Ki men 7 askeri ortam zarlığı 8 — Mart pür tirmekte: si günü saat 16 ya krdâr Harbiye mektabindeki satın alma komiayo-| Bunda icra kilmacnktır. Taliplerin! şartnamesini görmek için kon yona müracaatları ve iştirak Eyüpte Dikim evinde muhtelif köhne esya aleni mü İ yede suretile satılacaktır. M desi 20 mart 932 pazar günü # 16 ya kadar Harbiye mektebi”) deki #atm salma komisyonun! ra kılmacaktır. Taliplerin namesini görmek icin komi: 1 4000 1000 v0 1000 Adet yün fanilâ arda yayılı malzeme Kuleli ri münakasa suretile satın almadı tır. Münakasaları 13 — Mart — pazar günü saat 16 ya kadar Har mektebi satın alma komisyonund4 rn edilecektir. Taliplerin şartnam€”| nümunelerini görmek için komisyi müracaatları ve miünakasaya iştir | için de vakti muayeninde hazır bul maları, (216) (626) ... Kilo 5000 35000 20000 Taze bezelye Taze bakla Adet enginar 10000 Oo Semizotu 8000 Adet maral ç Askeri mekteplerle (o hastanel€” , mayıs 992 gayesine kadar yukardâ! zılı beş kalem sebze kapalı zarf # öle satm © alımacaktır.. İhalesi 18 Mart — 932 pazartesi günü enat 14 da Harbiye mektebindeki entın 2'1 nunda icra kılmacaktır. 8) şartnamesini görmek için & 7 İ misyona miiracaatları ve iştirak * veşlerin şartnamesi veçhile ha: cakları teklif mektuplarını Mhale& nünün muayen vaktinde kom yasetine vermeleri. (217) (625) S..ucssoessessesuosesssuuuemesesseesesdessesussuessessesesessseseseses.eee si bim —— İ? mezunumuz TARİH EL KİTABI rekkop (Sena) ya bırakılmıştı. (Sena) reisi İkanurilârı yapar Harpiline » derdi, Murskabe ş Ispartada mürakabe hakkı müzaviler tarafından segilen beş kişiye aitti. Eforlar kralları bile muhakemeye verirlerdi. Adeta Bunlara Eforlar der #memlekette hâkimi mutlaktlar. Zi Hayat ve ahlâk — Ispartalılar askeri bir haya beş kişilik masalarda yerlerdi. Isparta terbiyesi 4 Isparta terbiyesi yalnız asker yetiştirmiye mahsustu. Çocuk aileden zi- yade devletin malıydı. Doğna çocuk cılızsa bir çukura attlırdı. Çocuk ye - i yaşınıla ailesini terkeder, askerliğe hazmlanmıya başlardı. kırbaç müsabakası yapıldı. Bayılmadan en çok inci ilân olumurdu. İsparta şesuldarı musiki, dans ve Artemis) mâbedind. çı yiyen çocuk b Ömer şiirleri öğrenirdi. Ordu ; Ispartaklar yedi yaşmdan en yedi yaşına kadar askerliğe hazmrlanır « lar. On sekizden altmışa kadar askerlik ederlerdi. muharebalerde Isp: t yaşıyorlardı. (30) yaşına kadar herkes kış» Talarda kakrdı. Yemeklerini evde değil, sokaklarda, çadırlar içinde on Her sene ama TARİM EL KİTABI semanın 45 — adâlarmı da zaptettiler. Bunlar daha son: yerleştiler. 12 site vüc: les), (M la g nes), (Sakız) hicret edenler oldu. Ege denizinin şar kve şimaline giden mubecmlar' yerleştikten son! sekizinci asırda kendi hesaplarına Akdenizde bir çok müstemlekeler de getirdi r. Trakya sahillerine yerleştiler. A! Eolyanım cenup mıntakasıntı ler. En mühimleri (Foça), (İzmir), (Mi * ve (Sisam) dır. Bu havzaya İyonya denildi, Kiklat adalarından da şimalf Afrikaya bir muhaceret oldu. Şimali rikada Bingazide (Kireri) müstemlekesi tesis edildi. Makedonyada Halikidikya (Selânik) yarımadasına da Öbe adasınd a. Abidos ve Bizansı tesis ettile Karadenizin cenvbunda Sinobu ve Trabzonu, Don ırmaklarınm sğzn Mi sis edilmiş bir İyon müstemlekesidir. da gittiler. Atlas denizine kadar çıktılar. Bu müstemlekeler omüba yerleriydi. İyon medeniyetinin doğduğu yerler de buralardır. İyoniya denilen m takada Miken medeniyetine varis'olan Türkler Milâttan evvel on sek: ci asıra doğru İyon medeniyetini kurdular. Bu medeniyet sonra adalafi İstirya, Olbiya, ve Tananis şehirlerini meydana getirildi. Bu yeni sitele müstemlekeleri en ziyade Miletiler tarafından tesis edildi. in 93 müstemlekesi vardı. Marsilya da Foçulılar tarafından £ Yunanlılar İspanyanın cenub ve Altık kıt'asma yayıldı. Yunan me: leniyetinin esası budur. Milâttan €t vel sekizinci asırdan beşinci asıra kadar medeniyetlerin başlıca mer İyoniya idi. İyoniyadaki 12 site (Pozidon) mibedi etrafında toplandı! yadeleri dirsek dirseğe sekiz veya on sira derinliğinde halunur. tek bir n gibi hareket ederlerdi. Ispartanm ordusu kuvvetli olduğu belde Is - arta donanması zayıftı. İeparta, ordusu kuvvetli olduğu için komşuları o- n (Mesenya) ve (Argolit) Torlarınm zararına olarak büyüdü. İsparta İMesenya) yı milâlta nevvel sekiz ve ydeinci asmlarda işgel etti. Mesenay, Lakonyayı ihtiva eden Isparta, Peloponez, hatta E| nt. (Hel Tatte) kıt'asınn en kuvvetli devleti oldu. Nüfuzu arttı. Himeny: İemp) teki Zeüs mâbedine ve Arkadya şebirlerim kadar teşmil etti, tente hâkim oldu. Peleponez devletleriyle bir Mifek sltotti. Bu itifelem başında İsparta bulumuyordu. — Atina — Orta Yunanistarın şark kısmında denize doğru ilerlemiş O yarımada parçasına Âltık denir. Bu adada kasabalar va köyler vardır. Ahali, balıkçılık, gemicilik ve ticarstile meşgul olurlar. Bir kısmı da zi“ raatle meşgul elur. Bu yarımada üzerinde (Atina) geniş bir ova içerisin - dedir. Yüksek bir kaya şehre hâkimdir. (Ak, opol), saraylar, mabetler hu “ kayanın düzlüğüne yapılasştır. (0- di va) güze: ter. Omer ş toplarmşıtır. İliyada Turova muhasarasından, Miken idaresinden Akaların y. ları kahramanlıkları anlatır. Bu şehirlerde ilk edebi lisan teşekkül etti ve bu lisanı ebedileştiren ca yazılmış (Hower) şiirleri oldi: — Omer şiirleri - Torlarm istilâsı üzerine küçük Asyaya hicret etmiş olan Akolar, devirleri hatırlıyorlar ve bunları destan halinde ifade ediyorlardı. (Tw harebesi efsanesini ve muharebeye iştirak etmiş olan reislerin # i İyon edebiyatın en güzel eseri olan (Homer) şiirlerinde & lür. (Order) şiirleri mugannilerin ziyafetlerde ve merasimde Lir okudukları uzun manzum hikâyelerdi. Bunlar içerisinde ea olen pu di, Odisedir. Bunlara Omer şiirleri denirdi. Bu şiirler İzmirli veya Sakızlı Omer minde bir şaire izafe edilmektedir. Omer hakkında biç bir malâmat rleri milâttan evvel 6 me asırdan sonra bir Atinalı tarafım

Bu sayıdan diğer sayfalar: