3 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

3 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 4 — VAKIT 3 MART 1932 Amrikanın sesi Yükseliyor! | Baş makalemizden mabaatj bahsetmişti. Amerika O hariciye mazınnn Japonyadan ziyade Çinliler le- hine tefsir olunması tabibi olan bu beyanatından sonrâ büyük okyanos sularmda Amerikanın garp ve şark sahillerinde mev- cut ne kadar barp gemisi varsa birleşerek manevralar yapması bu barekelteki ihtar manasının kuv- vet ve ekemmiyetini bir kat daha artıtıyor. Burada batırlamak lâzımdırki Amerikada Japon mallarına kar- gı koykotaj hareketi bergün bir az daha ebemmiyet kespetmek- tedir, American maliye ve tica- ret müesseseleri Japon'arda olan alacak'arım derbal almak için müzakerelerde bulunmaktadır. Nihayet Şanghaydaki beynel- milel: imtiyazlı mıntakanm Japon Günün Muhtırası Takvim — Perşembe 3 Mart 3 Üncü ay 1998 25 Şevval 1350 Senenin geçen günleri; 64 kalan günler 300. Güneş — Doğuşu- 6.36 Hahşı 17.55 Namaz vakitleri — Saban 532 Öğle; 1227; ikindi 1531 Akşam 17,59 Yat 1998 imsak 458 hareketlerini giz.emek için bir perde olarak mı. kullanıyorlar? Yoksa Çine Mançuri hakkında siyasi vasıtalariyle kabul ettire- medeği ağır şartları diğer dev- letlerin tezvıkiyle elde edebilmek ço as'er bir şanlajmı yapı" yorlar? Yoksa dimyata pirin- ce giderken evdeki bulgurdan olmak, yabut ava giderken av- lanmak kabilinden olarak Şang- hay ve Mançuri macerasının ar- ka tarafından bir Amerika mü- dahalesiyle eltüst olması tehlike- sini düşünerek çok ihtiyatlı yü- rümek zaruretinimi hissediyor- lar? Vazıyst o şekildedir ki bu ih- timailerden her birisi ayrı ayrı doğru görülebilir, Fakat Japonya için neticesi itibariye en mühim olan ihtimal hiç şüphesz üçün cüsüdür. Binacnaleyh Japonlar gerek Mançuride, gerek dojru hava kapalı olacak ve Tüzgir meravssat şiddeme poyrazdan esecektir. fugün hatit kar serpintisi muhtemel görülmekedir. Radyo Istanbul — gramofon 19,30 dan 90,30 a kadar İBedai musiki heyeti ve Hayriye banımın iştird- kile $a2; 9030 dan 21 e kadır Darül- fünun müderrislerinden İşmal Hakkı bey tarafından konferans, 91 den 22 ye ka dar Nebil oğlu İsmail Hakkı beyin iştira- kile saz 22 den 2930 » kadar orkestra Viyana — 1230 konser: Sırans, Dehusse. Mozart, Delibes'in eserleri — 1940 Barber de Seville operasından bir parça — 15 plak konseri — 16,30 ba tiron Knapp. Soprans Rohrvasser inra- fından konser — 2040 konser — 2315 Karl Viesmann or esirasiyle konser. 1 Jar tarafından kâfi derecede hi- | dan (oOdoğruya Çinde ileri Heiisberg — 940 Jimnastik — maye “edilmediği şikâyeti ber | bârekâlna Odevam (ederken | ş3 ienziçden nakli — 1745 hafi yerden fazia kuvvetli seslerile daima başka alâkadar dev: | yi, — 5095 wsrt oda musikisi piyano Amerikada yükselmetedir. letlere, ve Amerixalılara karşı | ve keminla — 31 Berlinden dans mu- sikisi nal — 2210 bir piyes Bükreş —- 2010 plık — 2120 senfoni İtonser — 9210 Vincent dim dy'den senloniz bir pat Roma — 91 dini musiki « 2145 San Karlo tyamroğündan nakil — 23.45 envsiki. Praga — 13 saat başı — 1630 kılarnet konseri — 1710 Bratislavadan nakil — 1885 küçük musi işinaslar konseri 2030 trampete Kuarteri — 21,15 keman 'ohseri - 2145 oörkesim konseri — 23 Büno'daa nakil ö Budapeşte — Budaneşe Orkes trası tarafından könser — 183 Sandor emniyet ve ric'at hatlarını düsü- nülürse bunu pek tabii bulmak lâzım gelir. Meşkur bir söz vor dır: Akılı birınsan bir yere girmezden evvsİ nası! çıltacağım düşünür, bilhessa | Japonyanın içerisine girdiği yer bütün düm- yanın a'âkadar oldu'u uçsuz bucalısız bir Çin kıtesı olursa ordularını: Çin liman'arına çıka- nrken gem etini yakarak arka- sım düşünmek istemiyen bir Japonya tamamen omahvolmuş Amerikada Japonya aleyhine gittikçe daha ziyade açık bir şekil alan bu umumi ceryanla Japonların Şanghay havalisinde giriştikleri harekâtın muvaffak yelsiz manzarası arasında bir münssebet bulundu'u muhak- kattır. Japon harp gemilerinin Şang' bay sahillerine yaptı'ları ilk ih- raç bhareketindenberi bir o uçuk ay geçti; bu ibraç hareketiyle e eki meyi m mamaya amam yy şaman beraber Şanghay ve hatta Nan | demektir. Bura'nin Zigen örkestrim — (935 kon- kinin zsptedildiği Takyodan bil- #ehmat Asım | ser — 21 Kinik konser — 2490 Micar dirildiği balde bug'ine kadar bu kümrreti konseri — 9420 tingo konderi haberler filen tahakkuk etmedi. Belypne) Moskova — il den 23.€ kader nakil, Varşova — 1385 mektep konse ri — 1740 pisk — 1810 Poloaya ede- biyau — 19 piyano konseri — 205 plak — 9330 dans. Olobüscilarin davası Belediye talimalnames ne mu- halif bareketlerinden dolayı sey rüseferden menedilen 30 otobüs Japon kuvvetleri ber gün Şang- hay ve civanın» yeni bir taar ruz yapiyorlar. “akat her taar- ruzdan sonra Japon kuvvetleri- bin oldukları yerde kaldıkları | sahibi, bu kararın kasuni olma- görülüyor. Her gün Tokyodan | dığı idasile Adliyeye müracaat gelen haberlerde Şanghaya ye- Jetişle rdir. Bi Kuvvetler o gönderildiğinden Mecidiye köyü bahs ediliyor. Fakat günler, haf- Şehir hududu dabiline alınan talar geçiyor. Uu takviye kıtaatı | Mecidiye köyüne ait muamele gelmiyor! bitirilmek ö#zeredir. Japonların Şanghay harekâ- Mecidiye köyü kasap'arı Kâ- 2 Mart 932 Kambiyo Fınsız Frangı 1 İngiliz Tirası &r. zil mukabil Dola senelik raporunun hazırlanmasiy- p les tmda takip ettikleri taklit o ka- | gıthane ve Zircirikuyu yollarına 1 dar gerptir ki insan şöphelere nak edilmirlerdir, , ağ sey düştor: Acaba Japonlar burada : U o kadar tantanayla başladıkları Bogazlar komisyonu / - Fora bareketi başka taraflarda, ezcüm-| raporunu hazıritayor (: . A le Mançurinin Rus cephesinde Bogazlar kom'syonu dün sa- Ü- * Vezeta yaptıkları daba mühim hazırlık | bah Amibal Vasıf paşanın riya- İş” © Dark emeeemema renas eaneenaan saanen sanane sensen eman z i t < ia lin Üye Gelbou övün. setinde toplanmıştır. Komisyonun Ü. . el i da karaya olurmuş olan Yunan vapuruysa benz kurlarılama- | le meşgul ounmuştur. Tamam- bala yak mışlır İki tahlisiye gemisi tara. | landıktan sonra rapor basılacak re ri fından kurtarılması için çalışı. | ve bir sureti Akvam cemiyetine Nuket ma tadır. göpderi'nemt? 40 İrani (ransız Dünkü hararet derecesi aza- Mlanbui Gümtükierinde de EN mel mi İ, asgari nakıs âtü, saat yeni teşkilat yapılacak #0Lirer İlasiya yediye kaar yağan karın irtifai 8 santimdir. Rasatanenin verdiği ma.ümata göre bugün hava bu- lutlu olscak ve rüzgâr muledil süratte Opoyrozdan esecektir. Bugün ara sıra güneşin görün- mesi ve kar yağması da muh- teme görülmektedir. Fatin 8, diyor ki: Kandili rasatbanesi müdürü Fatin Bey soğuklar hakkında şunları söylemiştir : — Kışm bu kader şiddetli olmasının sebeplerini henüz tah- min edemiyoruz. Karın fası'a- larla daha bir bafta kadar ya- ğacağı zennedilmektedir. Bun- dan başka 15 Marla kadar de- vam edecek sojuklan, yağmur- arın takip etmesi muhtemeldir. Istanbul 25 seneden beri böyle soğuk ve kar görmemiştir. Yakında İstanbul gümrüklerin- de mühim değişiklikler olacağı baber verilmektedir. Bu cümle- den olarak barı teşkilât ilga edilecek ve bazı teşkilatın umu- mw müdürlükten rabıteları kesile- rek vekâlete bağlanacaktır. Haydarpsşa © gümrüğündede bazı tadilât yapılsenk ve bn idare yeni bir tarzda tahvil edilecektir. Ankara gümrük O idaresinin BORSA HARİIÇI Alün l 2 Mecidiye Bankonot Bu dkşaıkı konser Güzide ses san'atkânmiz Mü. nir Nurettin kev bu atşam Giorya, sibemssında bir konser verilecektir. Korser programı bilhassa itiray'r tertip edilmiştir. derecesi de yükzelecektiz. üLünYA'da Cumarlesi akşamından itibaren Amerikann eu dilber Zenci kadını NiNA MAE MCKiNNEY.. ile DANiIEL HAwWNES'i».. Zencile rin hayatı... Kabarelerin... Şarkıarı... Dansları.. Aşkları. Sırf Zenciler tarafın- dan lemsil edilen ilk muazzam filmleri ZENCİ .PIUHU Hava — İünkü hararet <derecesi | azami 4 asgeri nakıs 4, dü. Bügün | Bugün akşam saat (iyebul Belediyesi — Daha evvel başka bir nokta-| yı aydınlatmak istiyorum. Kont Kastelmeyran gözcülerin mevcudi yetinden onlara bahsetmiş mi? — Kimseye bir şey söylemiye- ceğinden bahsediyordu. Fakat E- lena da bu (kimse) ye dahil mi? — Zira Sonya, bana, gözcüle- rin bir şey götüip görmediğini sor- du. — Aferin. Bu nokta o mühim. Telefonla konttan sorunuz derdim ama, tehlikeli.. Zira, kont suali- mizden şüphelenir. — Gidip kendisini göreceğim..| Fethimeyt ameliyesi.. . — Beklemek lâzrm. | — Ya cinayet saati Elenanm a- leyhine çıkarsa? Ya kont otlara İ şatonun etrafındaki ogözcülerden!| bahsetmemirse? 1 Gene bir sey yapamazsınız azizim. Sabretmek lâzım, saber. Sizin kanaatiniz tamamen mans - vidir. Henüz maddi kanaat vere- cek bir şey ortada yok, Lartig dostundan ayrıldı. Meş-! hur polis hafiyesi Krapotun bu! kandr tereddüdüne hayret ediyor- du. Fakat ona son derece emniye' ti olduğu için dediklerini de yapı, yordu. Öğleden sonra kont Kaste'mey rana gitti, : Kont, tekrar amrası- nın şatosuna dönmüştü. Mühendis de oraya gitti ve kontu, polis mü- fettişi Larşeyle, bir hâkimle ko » nuşurken buld. Kont: — Fetbimeyt neticesini biliyo- ruz, dedi, cinayet saat (1) le (2) arasında yanılmış. Mühendis cevap vermedi. Bu netice Elananm aleyhineydi. Kont devam etti: — Çalınan eşya için o yapılan taharriyat hiç bir netice vermedi. Polis müfettişi Larşe söze ka - Tıştı: — Bu hedise, öyle esrarengiz bir sey ki, doğrusu ben izharı ac- zediyorum. — Yani bu mesele dosyasiyle beraber (Hıfz) a mı gönderile - cek? — Hayır.. Yeni bir şey olana kadar... Hem burada anlıyama - dığımız bir mesele karşısındayız. İnat etmiye İüzum yok. Ve osn - sen burada işimiz de kalmadı. En iyisi, benim isin, dönmektir. Kont tasdik etti. . — Filhalsika bir muamma kar- şısmdayız. Kimse ketilin buraya gelditini görmemiş. Yüzerek geç mek ihtims'i de yok.. Kasayı gö- türemez.. O halde... Bir tesadüf. — Daha doğrusu bu meselenin devamı... — Demek size göre heniiz me- sele bitmemistir?. — Evet. Sato, bir türlü anlıya madığım bir sebepten dolayı bir çeteye gösterilmiştir. Çete, her halde gelecektir. Kont kahkahalarla gülerek: | — Hayaletler gibi mi? Dedi, | — Evet. Öyle. Fakat sonunda muhakkak ele geçecek. — Sakın içinde ne olduğunu bilmediğimiz kasanın mühteviya - tı onlara kâfi gelmiş olmasın? 21,30 da Tama Tiğ Musikili Komedi Bestekârı : Hasan Ferit Mi n m mi ii L Galip HLK Fiatlarda zam yoktur. Yakında: KAFATASI, kafatası Raşit Rıza Tiyatrosu Bögün akşam sast 21,30 da (Gahar Hastalığı) vodvil 3 perde. Yazın; Reşat Nuri. bey. Zabitana, . musllimlere ve talebeye birinci 80 duhuliye 30 Kr. Yakında; | (Oreo). i.dü, Nakledeni fa. — Belki de... Fakat aksi de“ labilir. Tali işi bu. Larşe gitti. Şatonun eti jardarmalarla gözcüler vazifele" rine devam (ediyorlardı. ” mühendise sordu: j — Bütün bu hadiseler size *€ kalâde garip gelmiyor mu? Di sordu. Bu esrarengiz kadın, Ki deki gizli kapı.. Sirkat... Ne zık ki bir de cinayet oldu. rine hiç de taraftar değilim. — Evet, Tuhaf olur. — Hem kimse de katili gö mis, O halde ne diye nöbetçi W makta devam etmeli? — Bütün nöbetçilerden kati, yen eminiz. Evet. Bütünn burada. Larşe de bunu söylüğü| — Fakat vazgeçip'gidiyor. tonun etrafına gözcü koyduğu muzdan kimseye bahsetmiş Eni niz? — Haym. Amcam bana İsim ye söylemememi şiddetle tı etmisti. Bunun için kimseye lemedim. Lartig kahkahayla ği a — Aman azizim, dedi, bu dar ehemmiyetle kimseye söyl€” medim demeyiniz. — Emin olunuz kimseye | lemedim. — İnsan öyle zannediyor as” bakmız şeye... Ne bileyim be? Evet, meselâ dostumuz madi Gregorovnaya da söyl mi? Kont tebessiim etti: | — Telmihinizi an'rvorum, &| di, Ailhalska, ben, Eleneyı # dınların en güzeli olarak bulur rum. Fakstemin olunuz ki da söylemedim. Mühendis güldü, baska lerden konusmıva Başladılar. Artık emindi. yi par gi kz k orada o'an biten her se berderdilar ME la eği bir şeğ mii şti, | EBrpPİ GECE Margi d' Oviyak büyük bır ve sükünetle tedaviye «li etmişti. Esasen, doktor $ fun söylediği gibi sancılar cen hema Fakat aynı 2 gün, en son ye sonra 3 ümit mamen kesilmişti. Dobi — Söylemiştim, dedi, bi? bir ihtimal vardı, onu da keyi SE — Yarın, dedi, döneceğini. sasen buraya küçük bir ümü miştim. Tekrar eskisi gibi, b lığıma sülrünetle tahammül ğim. Fakat gitmeden evvel, , tor, size tesekkiir etmeliyim” na sarfettiğiniz itinadan çok “ hassisim. Dektor Suvarof, Marg mob'line binip satosuna € sırada tekrar gidin om Mavi, edirem harcının kolunda iniyordu. tor: : — Bu gün, dedi, Margiyi indireceğim, i Ve sami . Me indiler, İhtivar Margi met#'i muhafaza öd'yordu. Fekek edi Biriyordu. Doktor, birden”. nun kirniklerinde bir damla İyi pırıldadığını gördü. Siddelle tecss'” olarak otomobilin #9 kanadı. dendi Otomobilde, Patris, i karşısına oturmustu. i BY ayal deai, dönyi M>-i şiddetle: — Sus,

Bu sayıdan diğer sayfalar: