3 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

3 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tonga Dünyanın beş kıtasından biri olan Okyanosyayı şüphesiz bi- lirsiniz, Hatta burada Polinezya adaları olduğunu da okumuşsu- nuzdur. Bu adalar ahalisi ekse- riyetle vahşidirler, fakat bunların içinde Tonçalılar müstesnadır. Buranın ahalisi temizliği pek severler, kuvvetli, cessur adam- lardır. o Kadınları o umumiyetle gözel ve sevimlidirler. Daima gölgede bulundukları için renk- leri beyazdır. Tonga adası hakkında yerlile- rin ğarip bir masalı vardır. Din- lerinde sanat allahı diye iman ettikleri mabut Tongaloa bir gön balık avlamak istemiş. O tasının İğnesine bir böcek koyarak gök- lerden Oğyaros denizine uzat- mış, fakat iğne deniz içindeki kayalardan birinin bir deliğine takılıvermiş. Mabut oltayı bir az salhyarak ağır olduğunu hisset- İ miş, omutlak büyük bir balık Yakaladım zanniyle var kuvve- | tini vererek çekmiye başlamış. O, oltayı çekdikce kaya da yukarıya doğru çıkmış ve nihayet büyük bir ada halini almış. Bunu gören | Mabut, dünya yüzüne yeni bir kaya çıkardığından pek mem» hun olarak üzerinde otlar bit- — | Fa ydalı Bilgiler >—..Bir milyar altın para... Sakın ha, hayretle bakakalma « Yin.. Bir milyar yani bin kere bir altın para denildiği zaman > ne anlarsınız? Belki çoğunuz al Tİ tan paranın ne old tu bilmezsi - niz; fakat bilenlere meselâ banker re sorsanız; onlâr ds bunun ne demek olduğunu anlatamazlar, Altm madenleri olan Yuhans- burg şehrinde çıkan bir gazete bi- “Ze bunu anlatıyor, diyor ki: & Bir milyar altın para üç yüz yir- mi bk bin beş yüz seksen Lilo z Bırlığındadır. Bu Parayı taşımak) ondan.. | Fakir yavrul ş Salihli (Himayei Etfal) cemiye-| beş en Şeker bayramı için otuz Bu oyunun esası şudur: gö, Selonda bulunanlardan biri , al, ediği şeylere dair sorulan su- doğru cevaplar verecek; Keşf etmiş olacak. lena Yapacak her kimse güz - Many ağlanır, yahut, bir parava- İdare arkasına geçer. Oyunu kim! bardan bp salonda bulunan») in yanına gelir ve ona! ii ünlere başlar, öteki her i . — VAKIT 3 MART 1932 ee | Uzak oMemleketlerde sonra ve bikes yavruyu giyin -| re heyeti azaları görülmektedir. e ve bike yara giyin | Salon O Tonga adalarında yaşıyanlardan bir kadın mesini ve hayvarların basil ol- masını emretmiş. Bu da olduktan iki oğlunu zevceleri ve çocuklarını oraya göndermiş. Bu masala göre Tohga ahalisi ma- budun çocuklarının nesli imiş | Bu gün Tonga adası oldukca meden'dir. Kral ve kraliçeleri Avrupalılar gibi giyiniyor ve hükümet merkezi olan Hoabai şehrinde bir sarayda otoruyor- lar. Yukardaki resim bir Ton- galı kadınm resmidir, için almış vagon lâzımdır ve her vagon beş bin kilo alabilmelidir. | Bu kadar altın parayı eritip bir milimetrenin dörtte üçü kalımlığın. da bir tel yapılacak olursa bu kürrei arzı, hattı üstüva istikame- tinde, tamsmiyle sarabilir, Şimdi bir milyar altın paranin ne olduğunu anladınız mı? Bana sorarsanız, hayır diyeceğim; çün- kü bana ait olmıyan ve dünyada olmıyacak olan bu paranm şerefi- ne akirmı kaybetmek istemem de arımıZz dirmiştir. Yukardaki resimde * yavrularla beraber cemiyetin ida - mm yunları — Selma hanımı (yabut Şakir beyi) tanıyor musunuz? — Evet. — Biliyorum. — Elbisesini? — SŞapkasmı? — Evet. — Eldivenlerini? — Evet. — Ya kemerini? — Evet. ; — Ayak kaplarını? GM 2 Ti | Hesap İşleri | | Daima Aynı Adetler! Bir arkadaşımıza deyiniz kk — Bana göstermeden hangi rakkam- ları kullanırsan #vllan, yaporacağım ame- liyatın necicesinl sana şimdiden söyliye- bilirim. *Söylel, derlerse, biç tereddür etme den 1080 dur cevabını verin Evet he- kikaren öyledir. Hangi rakkamla yaparsa yapsın netice daima böyle çıvar. Yalnız bir şerm var, aym rakkamı yanyana koy- mıyacak. Meselt: 69 yahut 77 ve saire İ gibi. Şimdi nasl olacağım anlatalım: Baştuki büyük sondaki daha küçük olmak şartiyle #ç rakkamdan müretkep bir adet alınacak. Mesel: 826 gibi. Son ra bu adet aksedilerek aluna yazılıp tarhedilecek: 86 —682 198 Çıkan netice tekrar aksedilip altna yazılacak ve bu defa cemedilecek: 198 g891 1089 Nesil oldü mu? İsterseniz başka adet- le yapalım. 52 o 297 gz 1089 Bu Gn ötekinin aynı Çocuklar! Mektep kitapları- nızı parasız i i il ; ve vereceğiz * Vakıt , ın bu hediyesini almak Için yalnız “Vakıt,,ı okumak, Vakıt karli olmak ve “Vakıt,, ın hergün başli- ğının sağ tarafında neşre- deceği kuponları biriktir- mek kâlidir. Başka hiç bir zahmeti ve külfeti yok .. Çacuklar Bugün birinci sayıfamız- daki ilânı okuyun ve H velilerinize okutun e EE — Evet. — Coraplarmı? — Evet. — Çorap lâstiklerini (Jarti - yer) ? ye bil , — Aferin, ne eyi biliyorsunuz Sizi tebrik ederim. Artık bu ka- darmı bildikten sonra lütfen şunu- da söyleyiniz. Ben Selma hanımı (yahut Şakir beyi) neresinden tanıyorum? — Kemerinden. — Aferin, Artık soracak bir şeyim kalmadı. Evet (kemerinden) dediği za - man doğrusunu söylemiştir. Şim - di bunu nasıl bildi diyeceksiniz deyilmi? Pek basit. z ki gözleri bağlanacak yahut parava- na arkasına çekilecek olanla ev - velce görüşür, Ve ona der ki: — Sana bir takım sualler sora- cağım, bunların hepsine (Evet) diye cevap vereceksin. Seni tebrik Boyaların Köpek mi, 1 — Kerim usta parkın kanepe- lerini bu. | 2 — Parkta dolaşan bir köpek! yanına geldi; fakat fena bir niyeti 3 — Kerim usta kanepenin ar - kasını boyamakla meşgulken, kö-! pek obür tarafa geçti rahat rahat, uyumuya başladı. 4 — Boyaların bozulacağını an- | Eğlenceli oyunlar Şeytan işleri Bu kış günlerinde ve gecele- rinde mangal yahut sobanın yar- dımiyle türlü türlü eğlenceler yap- mak kabildir. Meselâ: Soba bo- rusuna bir demir tel sarar, uzun- ca bırakacağınız bir ucunu yu: karıya kaldırırsınız. Bir kâğıt parçasından yılan gi- bi bir parça keser ve tepesinden, delmemek şartile tele takarsınız. Kâğıt telin etrafında dolanmış olacak ve hemen dönmiye baş- hyacak. Sobada ateş bulundukça bu dönmek devam ader. Bir kâğıt üzerine evvelce li- mon, yahut soğan suyile istedi- ğiniz bir yazıyı yazarsınız. Sonra arkadaşlarınıza gösterirsiniz. Kâ- gıt üzerinde hiç bir yazı görül- mez, Mangal yahut soba yanında bulunmayı da unutmayın. Arka- | daşlarınıza deyin ki: — Şimdi dikkat edin, şeytan- lar bu kâğıda yazı yazacak, Bu sözleri ağır ağır söyler ve söylerken kâğıdın yazılmış tara- fından ateşe yahut sıcak soba borusuna doğru tutarsımz. Sıcağın tesirile yazı renk ala- rak meydana çıkar. Ve guja şey- | tan efendilerin yazdığı bu yazıyı, arkadaşlarınıza gösterirsiniz. Eğer sırrının söylemezseniz tabii onlar ettikten sonra bir sual daha yar.| hayret edip dururlar. Onun cevabı da, evelce sorduğum suaİler arasmda hangisi (Ye) eda-| j tile başlamışsam © olacaktır. meme sneeresnasi tinizsa, başteki sunller arsmda (Ya kemerini) demiştik. Artık akisleri Kaplan mı? kıyan Kerim usta, hemen gelip hayvanı kovdu. 5 — Köpek kanepeden atlayıp kaçarken o sırada, mektepten çık» mış, biraz bava almak için parka gelmiş olan çocuklarla karşılastr. Köpeğin üstü çizgi çizgi boya ol « muşlu, Bunu gören çocuklar, kap « lan zannederek büyük bir dehşet « le bağırıp kaçmıya başladılar, Yeni bilmecemiz Ben neyim, anlatayım, dikkatle dinle. yiniz« Beni totımazsınız, göremezsiniz de six, Fakat ben sizl emar, yere bile çarparıtnş Kasırga, fırt nada arayın mutlak yarım. Saçınızı okşırım bazı pek tatlı tatlı, Küçüx kelebek gibi, ince ipek kanatlı, Yerden sa çıkarın, size buğday ve Erim, Deniz seyahatiniz gene benim eserim. Anlıyamamışsanız, şunu söyleyim yalaik Farisi bilirseniz zamanda arayınız. “Vakit bilmece kuponu 3-31952 Geçen defaki bilmecenin hal- ledilmiş şekli Para bu! Küçük Rüştü havuza düşmüş- tü. Hemen çıkardılar. Bereket ver- İ sin su yutmamış, tehlikeli bir vas zıyete girmemişti. Havuzdan çı» kınca ağlamıya, tepinmiye başla - dı. — Şimdi ne ağlıyorsun? Kurtul. dun işte! Dediler, O cevap verdi: — Beni niye çikardmız? Ben Bu suretli: | ehemmi; tlil gözü bağlanmış olana da, (Nere kurtulmak için havuza atılmadım, olan veli bul Par mesi pek| sinden tutuyorum?) sualine (Ke-| düşen bes kuvuşumu (kurtarmak tabii bir şeydir. Eğer dikkat et-; merinden ) cevabını ver demiştik.| için atıldım.

Bu sayıdan diğer sayfalar: