3 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

3 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ticaret — Ve Iktısat İhtikâr üzerine Lüzumsuz yere fiyatları yük- maddeler hakkında tet- kikatta bulunan ticaret mıntakası Wüdüriyeti dünde tetkikatına devam etmiştir. Dün bilhassa pi- © fiyatları üzerinde durulmuş- Aldığımız malümata göre pi- Yinç fiyatlarını yükselten 11 tüc- Sardı. Bu tüccarlar aralarında NE üst tögkeil ederek” pirinç msit maliyet fiyatı Iİ kuruş pirince 16,5 kuruş gümrük etmi verildikten sonra okkası ü kuruşu bulmaktadır. Bittabi fiyatın üzerine ayrıca nakliye Basrafiyle muayyen bir nisbet i inde kâr ilâvesi lâzımdır. Halbuki pirinç tröstüne dahil Hunan bu İl tüccar ellerindeki i piyasaya çıkarmamak Mretiyie fiyatların yükselmesini in ettikten sonra pirinçlerinin «kasını 44.45 kuruştan ve top- e spekülâsyon yapmışlardır. | l İbtikâr yapılıyor! satmışlardır. Kömür ve odun Havaların o fırtına ve karlı | İ Karadenizden odun ve kömür miş ve bu yüzden fiyatlar | Atmıştır, Evs elce çekisi fabrika- İ dan 180 ve depoda 240 kuruşa Milan meşe. odununun fiatları ğ tayıkda 280-320 kuruşa çıkdığı Hibi depolarda da kesilmiş ola- | tak 6 lirayı bulmuştur. Yapılan tetkikata göre Fın- İx Kabataş, Haliç, Kumkapı İ| | Bkapıdaki odun depolarında sene mahsulü pek az kalmıştır. Yalova civarı nanlarından getirilen odunlar e Sörgenle karışık olduğu gibi | ktır. i » Piyasada mapğal komürüde il ümre Yerli kok kömürü de diği kadar tedarik edile- | Semektedir. 19 a mukabil 32! hg lebin fazlalığı (o karşısında m“ kömürü fiatları fazlalaştırıl- ihr, Fakat kok kömüründeki i ve daha ziyade bayilerde yi, rakendecilerde görülmekte- U Şirketin kendilerine tonunu İl liradan verdiği kömürü bayi | Mağerakendeciler 32 liraya sat- dırlar. Maden kömürü fiatlarında da asından bir kaç gündenberi | Daimi eacimen Şehir budçesini tet- kike başladı Daimi encümen dün Muhittin beyin riyasetinde toplanarak se- nelik belediye bütçesini tetkike başlamıştır. Bir haftaya kadar ikmal edilecek olan yeni bütçe- de ev yazıldığı gibi 800 bin lir açık vardır. Tetkik bitirilince basılacak ve Nisan devresinde umumi mecliste müzakere edi- lecektir. Maarifte : Müfettişler toplandılar Dün, maarif müdürlüğünde, müdür Haydar Beyin riyasetin- de müfettişler bir toplantı yap- mışlardır. Bu toplantıda nakille- rini ve tebdillerini istiyen mual- limlerin vaziyetleri konuşulmuş ve bir liste hazırlanmıştır. Liste bugünlerde tastik edilmek üze- re vekâlete gönderilecektir. Bazı mekteplerde odun bitti Kışın ve soğukların devamı dolayısiyle bir çok mekteplerde odun bitmiş, ve bazılarında da odun tevziatınm biraz gecikmesi yüzünden talebenin bir kısmı öğleye kadar, bir kısm da öğ- leden sonra ders okumuşlardır. Maamafih maarif idaresi yeni- den odun alınmasına ve tevziine | başlamış bu müşkü'ât da hali- edilmiştir. Mart kontenjanı Mart kontenjan listesi üzerin- den tevziat yapılan beyanname- lerin gümrükler tarafından alâ- kadarlara verilmesine başlanmış- tır. Tescil borusunda mevcut be- yannamelere yapılan tevziat ne- ticesinde bazı maddelerin konten- fanı bitmiştir. Dün muhtelif maddelere ait birer mikter mal gümrükten çıkarılacaktır. im ingiliz setiri izin aldı logiliz sefiri Sir Corç Klerk bir iki güne kadar mezuniyetle Londraya gidecektir. Sefir Lon- drada iki ay kaldıktan sonra İ tekrar buraya dönecektir. yüde yirmi nisbetinde bir tereffu| vardır. Ticaret mıntakası müdi- riyeti sair mevat meyanında mah- rukat fiatlarını yükseldiği hak- kında da tetkikata başlamıştır. Mahmut Nedim Bey 30 Senelik Siyasi Esrarı iişa Ediyor ! LAEAŞALAŞEM Sa ye L, ttiği acelenin ve bilme-| sa kuvvei maneviye ve iradesini bir işe karışmanın bu| hiç kaybetmemiş görünüyordu. İ : p,ekibeti karşısmda susmuştu. Yaygak Miyan gibi ne kıymet ve ehem| Bu olabilirdi! i Manasız sefer, yüzlerle, bin- tin, Mehmetçiğimizin kanıma, pad dan ayı. Ümera ve zabitan- Yox bir çok şehit o vermiştik. Yarağı Seyyar hastanelerimizdeki : Va yz yi içinde bırak- | mecbur kalmıştık. | imiz nüfuz ve itibar: Mba iz nüf ibai a İni kale almamak daha S» çerây ulansın ç liği Fens paşayı Sana kapı sk. Muhterem ihti- api bazlı daha lazerle. Mvveği >X rağmen gene dinç ve! bilhas- bu sükütun da, evvelki; var kabail rüesasını orada alıkoy- ( Son Yemen valisi ) Tetrika:5Omum” Tercüme ve iktibas hakkı mahfuz San'aya girer girmez, paşa, ci- duğumuzu görerek: — Bunları burada tutmuş ol - masaydınız, kim bilir ne halo ge- lirdik, Allah sizden razı olsun... dedi. Filhakika ordunun arkası, an - cak bu meşayihin elimizde rehine gibi sayesinde temin edilebilmişti. Feyzi paşa da yollarda topla -| di dığı yüzden fazla şeyhi eileri ke- İepçeli ve zincirli olarak San'aya getirmişti. ... İhtiyar müşir sarayı bir türlü affedemiyordu. Bir gün çenesi titriyerek: Bozulduk.. Fakat günah as dire ği see | la kahraman askerde Adliyede 3 Bir maznun Kendisini müdafaa için adliyenin yar- rarınaitirazediyorlar dımını istedi Çeşmemeydanında Saim is- minde birini öldürmekle maznun Süleymanın muhakemesine dün ağırcezada devam (edilmiştir. Muhakemenin dünkü celsesinde bazı şahitler daha dinlenilmiştir. Bunlar Süleymanın O aleyhinde şehadet etmişler, fakat maznun şahsi infialleri yüzünden hakika- tı gizlediklerini ve kendisine is- nat da bulunduklarını iddia ede- rek bütün ifadeleri reddetmiştir neticede, bir şey deyip demi- yeceği sorulduğu zaman, Süley- man mabkeme riyasetine bir istida vermiş ve garipliğinden bahsederek, müdafaasını yapmak için vekil tutması hususunda adliyenin yardımını istemiştir. Mahkeme, maznunun arzusunu yerine getirerek baro riyasetine tezkere yazılmasına karar vet- miştir. Muhakeme 16 marta kalmıştır. ped Tevlik ve Burhanettin li beyler hapishanede Finike belediye reisini tahkir- den dolayı Yarın gazetesi mes'ul |" Şebrimizde bulunan yeni Irak müdürü Süleyman Tevfik beye verilen 10 ay mahkümiyet kara- nnı temyiz tastik etmiş ve Sü- leyman Tevfik bey mahkümiye- tini geçirmek Üzere hapishaneye sevkolunmuştur. Gene başka davadan dolayı altı ay bapse mabkâm edilen aynı gazetenin mes'ul müdürü Burhanettin Âli bey de hapisa- neye gönderilmiştir. Komünistler izmire gönderilecekler mi? Bir iki gün evvel şehimizde teykif edilen 6 komünist hakkın- daki tahkikatını adliye benüz birmemiştir. Burada yakalanan maznunların İzmirdeki komünist- lerle biriikte muhakemeleri için İzmire gönderilmeleri ibtimalin- den bahsolunmakta isede alâka- kadar makamlardan yaptığımız tahkikata göre şimdilik buna lüzum görülmemektedir. Iki kaçakçı yakalandı, Zabıta, Ramıde tütün kaçak- çılığı yapan Recep ve Ayasofya da sigara kâğ değildir... Saray ulansm! Derken, yumruklarını öyle sık - Günün Haberleri kaçıran Hakkı <> Küçük esnal Ticaret odasının kü- Bilâmum esnaf ve küçük san- atkârlarla küçük tacirlerin odaya kayt ve tescil muameleleri hak- kında oda meclisinin verdiği ka- rar bir kaç gündenberi muhte- lif vasıtalarla neşir ve ilân edil- mektedir. Bu karar mucibinde Haziran nihayetine kadar tescil yaptırmayanlar hakkında odalar kanununun beşinci maddesi mu cibince dogrudan icra marifetile tahsil edilmek özere cezalar ve- rilecektir. Bu karar evvelsi gün- den itibaren tatbik mekiine kon- muştur, Bu kararı haber alan esnaf mensup aldukları ocemiyetlere | müracaat ederek kararın mahi- yetile tatbik sureti hakkında ma- lümat istemişlerdir, Verilen ma- lümata göre odaca tesbit edilen tescil bedeli iki taksitte a'ına- caktır. Esnafın çoğu bu karar. | dan memnuniyetsizlik göstermek- te ve tadili için teşebbüsatta | bulunmaktadırlar. Irak sefiri setiri emir Zeyt bazretleri önü- müzdeki hafta içinde sefaret maslahalgüzarı Ata Emin beyle birlikte Ankaraya (gidecektir. Emir Zeyt hazretleri reisicum- hur hazretlerinin Ankarayı teş- riflerinden sonra itimatnamesini takdim edecektir. ismlerinde iki kişi yakalamış ve adliyeye vermiştir. Maznunların muhakemeleri Ibtısas mabkeme- sinde yapılacaktır. Halı hırsızları ve esrarcılar Neşer, Halil ve Cemal isim- lerinde üç halı hırsızı yakalan- mış ve adliyeye verilmiştir. Beyazıt polis merkezi de Yah- ya, Mehmet ve Zibni isminde gizli esrar satan ve içen üç ki- şiyi yakalamıştır. İhtisas mahkemelerinde Adliyede çalışan 9 nnmaralı ihtisas mahkemesi, evvelce ha- kimi münferitler tarafından vazi- yet edilip muhakemelerine de- vam etmektedir. Dava evrakının bir Kısmı mütalea için muddeiu- mumiye verilmiştir. nulduğunu bile unuttuğu zaman lar olurdu. Şakir paşa uzun seneler Rum-! 1 3— VAKIT 3 MART 1923 Günün Meselelerinden iklimler Değişiyor mu? Istanbula ilk kar düşeli bir ay oluyor. Ardı, arası kesilmi- yor. Yağmakta devam ediyor. Yalnız İstanbul değil; Anadolu- nun bemen her tarafından gelen haberler kışın şiddetini gösteri- yor. Başka senelerde kışın nisbe- ten hafif geçtiği bazı yerlerde insanlar donmaektadır. şiddeti ölümlere sebep olmak- tadır, Fatin Efendiye bakılırsa bu kar sağnağı bugün yarın da bitmiyecek, oMartın orlalarına kadar sürecekmiş... Fakat garip olan cihet şudar ki biz arzın mutedil İklimli bir | memleketinde kışın şiddetli kar- larından şikâyet ederken şimali Almanya ve İskandinavya gibi Avrupanın soğuk iklimli mem- leketlerinde yaşıyanlar bu kış hiç kar yüzü görmemişler! Buna bayret etmeyiniz. Ver- ! diğim bu haber çok doğrudur. i On beş gün evvel İstanbula gelmiş olan İsveçli bir tüccarla, ip görüşüyordum. Bu zat bana de- di ki: — Biz bu sene İstokholm'de hiç kış görmedik. Memleketim» den çıktım. Buraya gelirken ilk kara Almanyanın Münih şehrins de tesadüf ettim... İsveçli zatın bu ifadesine ba. kılırsa arz üzerinde iklimlerin büyük bir tebeddül geçirmekte olduğuna hükmetmek icap edi- yor, değil mi? Acâba bu te- beddülün ilmi sebepleri nedir, | Fatin Efendi hocamız bunu izah edebilirler mi? ... Dünkü havs Bir kaç günden beri devam eden kar fırtınası evvelki akşam ! birdenbire şiddetlenmiş ve sa- i baba karşı da tipi haline geç- miştir, Bu bal dün öğleye kadar devam etmiş olduğundan Ada- lara işleyen vapurlar 3 saat; Kadıköy ve Böğaziçine işliyen vapurlarda 2 sat işliyememiş- lerdir. Öğleden sonraysa hava yavaş, yavaş düzelmiye başla- mış ve saat 17 de karın yağ- ması tamamiyle durmuştur. Liman ve tahlisiye idareleri; de yaptığımız tabkikata gör denizlerde bir dair bir haber gelmemiştir. Bir (Lütfen sayfayı çeririniz) asker arasında hafif de olsa bir anarşi baş göstermişti. Feyzi paşa, bu işte Şakir paşa mış, öyle sıkmıştı ki o anda Ab-| elide bulunduğu için, Draç. Yan-i nın günahkâr olduğunu, kiç değil dülhamit karşısma çıksa, muhak-İ ya, Serez ve diğer Rumeli liva ve; se, bn askerin onun tarafından kak bu kısılmış pençeler onun ka- fFasına inerdi! Hafiyeler Sarayın Yemende bile sürü! gi Oda sürü hafiyeleri vardı. İnsan bun - ların neden kullanıldığını, ne ise yaraya bileceklerini bir türlü kes- tiremez. Vardılar... Ve o kadar çoktular, ve her biri ötekinden o kadar fark- İı ve binnetice öyle biri birini tut- maz jurnallerle sarayı bunaltırlar- dı ki, zaten $ kalmış olan biçareler günden güne daha irade- siz, kararsız bir hale gelirlerdi. Hatta saraydan ögrenerek bir zamanlar OYemendeki velilerin ve kumandanların bile biri birle - rini tarassut ve takip için hususi hafiyeler kullandıklarını biliyor - üm, Saray ahlâkı memleketin en u- zak köşelerine kadar sirayet et- mişti, - Asker arasında.. Şakir paşa da Müşir Feyzi pa - şa; hissinin o ğa lee ü ol müş“) terek bir düşman k rfisnda balu:). fırkaları onu tabii bir merci add- ederlerdi. Bütün dertlerini, şikâ - yetlerini, arzularmı ona söylerler- bunları dinlerdi. | Bu asker — Biz buraya Sanayı! istirdat için geldik ve işte Sanayı aldık, Üstelik, bir de lirei harekâta; iştirak ettik, ta Haşit'e kadar da gittik, bozulduk, kırıldık.. Şimdi! terhis edilmeliyiz, diye mırıldanmı! ya başladı. İ Ve bu mırıldanış bir gün isyan! şeklinde tecelli etti. Bir kaç tabur. asker silâhları omuzlarında, tor-| baları sırtlarında kıslalarını bira -| karak şehirden çıktılar ve Hudey- de yolunu tuttular, Artık emir dinlemiyorlar, söz anlamıyorlardı. Vaziyetin kesp ettiği bu nez - ket karşısmda Müşir Feyzi paşa Ahmet İzzet beyle birlikle (*) Sana'da sakin kalan askerin başı» na geçti ve ilerileyerek kaçan as- kerin yolunu kesti, hatta top isti- mal ederek bu askeri geri çe - virdi. Fakat e e Ü — Bilerek veya bilmiyerek — tey- ci edildiğini söylüyordu. Sarayla uzun uzadıya muhabereden sonra Şakir paşa İstanbula çağrıldı ve yerine heyeti teftişiye reisi olarak Selânikten Ferit paşa gönderildi. Yusuf Pş. İmam Haşit te, olduğu yerde o- turuyordu. . Biz de onun karşısında gene Hâşitten sayılan Amran kazasım - da Harif, Rede, Dahyan minta- kasmda mühim bir boğazı tutmuş bekliyorduk. Buraraki fırkamızın başında Yusuf paşa (**) vardı. Yusuf paşa İmamım biaman bir düşmanıydı. O da müşir Feyzi paşa gibi İmamla kat'iyen anlaj- mak, itilâf etmek taraftarı değil- di. Harp, ne olursa olsun herp istiyordu. | Bitmedi 7 (*) Bilâhara sadâzam Ah- met İzzet paşa. (**) Bu Yusuf paşa : vak'asını müteakip idam © günden sonra, bittabij tir. | © — 31 mart b kaza vukuuna ıle ka *- e iy a “. nh v- - La i z j

Bu sayıdan diğer sayfalar: