3 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9

3 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— ğe m e 9) VAKİT MART 1977 Telefon şirketi müdürü Papanın mümessili |$ark Domir yolları Türk Anonim dün şehrimize geldi Papanın Türkiye ve Yunanis- lan mümessili Monsenyor Mar- < dün Loyt vapariyle Italya- an şehrimize gelmiştir. de, Sasenyor Margotti şebrimiz- ! *a ayrıldıktan sonra Yunanista- | gitmiş ve Yunan reisicümhu- | «M. Zajmis tarafından kabul | *dilerek © Kendisine Papanın | zamanlarda bastırdığı | Paraların koleksiyonunu * r oişti <Oa8cniyor Atinadan Romaya | Bitmiş papa onbirinci Pie tara- an kabul edilmiştir. SEYRİSEFAİN M, #öentatk Galara köprü başı K 23062 A; Sirkeci Mühürderznde Han 2,2740 Mersin Postası (KONYA) 4 Mart cuma 10 da İdare rıktımından kalkar Mutat iskelelerden omaada ivdette Edremit'e de uğrar. şirketi tescil edildi Şark Demir yolları kumpan- yasının 29-4-929 tarihinde top- nan bıssedarlar umumi heyetinin 13 üncü içtimaıda şirketin fes- hile yeniden bir şirket yapılması İ takarrur etmiş ve bir müddet evvel Paristan gelen iki murah- bas Ankaraya giderek yeni şir- ketin teşekkülü hakkında hükü- metle mutabık kalmışlardı. Yeni şirket “ Şark Demir yolları işledici Türk anonin şir- keti,, namı altında 17-2.952 ta- rihinden itbaren resmen teşekkül bisse senetlerini yakında teda- völe çıkaracaktır. Teşekkür Refikamın vaz'ı hamlinde gösterdiği liyakatten dolayı Üsküdarda. İmrohorda kabile Münire hsnıma elenen teşekkür ederim Mehmet Celâ Kiralık Fevki Odalar Müştemil Dükkân Fatih Kazası Mal Müdürlüğünden: Unkapanında haraççı kara Mehmet mahallesinin Uskibi cad- desinde atik 31 ve 31 müke:rer cedit 27: 29 No.lı fevkinde Odaları müştemil dükkân kiraya verilecektir. Müddeti müzayede 42 Şubat 932 tarihinden 12 Mart 932 tarihine kadar yirmi gün: ür. Taliplerin saat 10da Fatih Mal Müdürlüğünde müteşekki Müzayede ve ibale Komisyonuna 12 Mart 932 tarihine müsadi! “ martesi günü müracaat eylemeleri, (641) a m İm : : : Gazi Ayıntap Belediyesinde ke, Hünakasaya vazolunan ve ibalei kat'iyesi 25-2-932 tarihin. çe edilecek olan Gazi Ayıntap şehrinin umumi haritasının ters 'De şimdiye kadar yalnız üç talip zubur etmesine ve elde mevcu fartnamede bazı tadilât yapılmasına binaen ihale 20-3 932 tarihine düf eden pazar gününe saat on altıya talik edilmiştir. bay aliplerin teklifaame teminat akçeleri ve verakı müsbitelerile likte tarihi mezkürdan evvel Gazi Aymlap belediyesine gönde- Meleri ilân olunur. (811 | ağa bağı cemuben harmanlık ve soğanlık etmiş ve bu guretle tescil mu- | amelesi da yapılmıştır. Şirket yeni Istanbul dördüncü icra me- murluğundan : Fatma Mevhibe hanım ile Ali Müş- teba beyin Etem beyden borç aldıkları paraya makabil birinci derecede birinci sıra nümarasile ipotek kayden Üsküdar halen Kartal kazatının soğanlık kariye- sinde Üsküdar caddesinde 3390 9368-13 1431 177 murekkem evablı mutaddeme man bağ k6şk elyevm tarla 45 gür müddetle müzsyedeye konarak 100 İira bedelle talibi vbdesinde olup bedeli mü- zayede hatti layıkında görülmediğinden bir ay müddetle temdidi müzayedeye konmuştur, hududu şarken Mustafa el- yevm kaymakam M-hmet ber bağ gar. ben Yakacık twiki şimalen küçük Veli tatikile mahduttur tarla boştur içinde bir | euktar incir CEYİZ Ve çam ağacı vardır mesahası ber mucibi senet 24 dönüm terbi'indedir kıymeti mubammenesi 2000 liradır tatip olanların kıymeti mubamme: | nesinin yüzde onu nispetinde pey akçe sini müstehsiben 7-4-9032 tarihinde Saat on dörtten on s'tiya kadar bizzet veys bil vekile ve 928 3544 dosya numara- sile İstanbul dördüncü (e:a memurluğuna müracaat edilmesi ve fazla malumat dos- yasından ita edileceği Jüzemu ilân o dumur Beyoğlu 2 inci Noterliği Canibi Alisine Efendim, Dairenizden müsaddak 22-12- 931 tarih ve 10854 - 267 numa ralu mukavelenama mucibince Edvar Kasarcıyan efendi ile ba- | sıl olan itilaf neticesinde Beyo» | lu 4 üncü Noterliğinden tanzim | edilen 17 Teşrinisanı 541 tarih ve 14197 -542-2 numaralu ve- kâletname ile tarafımdan mu- maileyh Kasarcıyan efendiye ve- rilen vekâlet istirdat ve ibtal | edildiğinden mezkür vekâletna- menin noterdeki kaydına olveç- hile işaret buyurulması zamnında mezkür 4 üncü Noterliğine iş'ar ve keyfiyetin alelusul ilânını | istirham eylerim efendim. Beyoğlunda Feri Köyünde Boz İ karakola |Ust tarafı 1 inci sayfada bulunduğu bu müddet zarfında ve 77 tane de fazla mükâleme olduğu nu bildirmiştir. Ali (o Yaver bey) şirkete müracaat ederek bu müd-| det zarfında evde kimse bulunma- dığı için telefonda mükâleme ic 2 rasma imkân olmadığını söylemis, | fakat şirket hesapların doğru ve| makinenin sağlam olduğunu iddin| etmiş ve Ali Yaver bey istenilen| İ fazla parayı tediyeye mecbur ol muştur. İ Bundan sonra Ali Yaver bey - den teşrinisayi ayı için 134, könü- nuevvel ayı için 133 fazla mükâle me üçreti alınmıştır. Ali oYaver| bey bu aylar zarfındaki müküâle mesinin de kat'iyen bu hadde var-! madığını söylemiştir. Fakat gene ücreti tediye vazıyetinde kalmış - tır. Bunu nüzerine 31 kânunuevvel günü Ali Yaver bey Eminönü ka- zası Beyazıt nahiyesi mü tespiti için evindeki telefonun mü-| hürlenmesini istemiştir. £ Nebiye! müdürlüğü tarafından Beyazıt na- biyesi kâtibi A. Sabri ve Beyazıt komiser muavini Halit beyler bu işe memur edilmişlerdir. Bunlar- dan başka helediye zat isleri sicil| mümeyyizi Hâmi, belediye müfet-| tişlerinden Cemil, Necati ve Feh- mi beyler de şahit sıfatiyle hazım! bulunmuşlardır. Pp Telefon mühürlenmiş ve bir Kurt Caddesinde 51 numaralu | evde mukim Haci Karabet Yezekvalyan (Tarihi mezkürden itibaren mumaileyhin nam ve hısabına hiç bir muamelede bulunamaya- cağı ve vekâleti mezküreden | dolayı hiç bir mes'uliyetim kal- | madığını bilbeyan) (2542 | çağırıldı » zabıt tutulmuştur. Zabtta AB Yaver beyin sarfetm kendisinden fazla ti alındığı ve keyfiyeti tesbit ettir mek niyetiyle nahiye müdürlüğü- ne müracaat ettigi tesbit ve hikâ- ye olunduktan sonra aynen söyle deniliyor: “Müteharrik kadran huzuru - muzla sağlam bir kmnapla bağla- narak ve kınneba merbut ve bal - mumuyla yapıştırılan kâğıtı işbu zaytın tarihi tanziminde © ve saat 13 te muhabere edilmesine imkân bırakmamak üzere kırmızı mühür mumuyla ve Beyazıt nahiye müdi- inin resmi möhrüyle mühür - #rdı imza eylediğimizi mübeyyin işbu zabıt vakarası ma» allinde tanzim ve tahtı imzaya a- lındı. 31 kânuruevvel 1931,, Bu suretle telefon kadranı bağ lanmca Ali Yaver beyin evindeki telefondan harice telefon etmek imkânı kalmamış ve telefon kul» Janılmamıştır. Bir ay sonra şirketten Ali Ya ver beye telefon edilezek: “Bir ay dır hesabımızda bir şey görülmü - yor, acaba telefonunuz b mu?,, diye sorulmuş, Ali Yaver B. telefonun bozuk olmadığı cevabı- nı vermiştir. Birmüddet sonra 18 subat gi Ali Yaver beyden te» İefonun mühürlü bulunduğu za - man icin fazla mükâleme bedeli o- larak 11 Bra 47 kuruş istenilmiş, Ali Yaver bey bu parayı vermiş, makbuzunu (almıştır. Bundan sonra da adliyeye müracaat etmiş» tir, Telefan heniz müdürlüdür. Matb: eserler: a0ruş bu edebiyat, san'at, mmecmuasının dör“ şar etmiştir. Tavsiye teknik ve b düncü sayısı da ederiz. Sj............................. Mz 46 amaaa TARİM ET, KİTARI mama Odise : , Odise İliyadadan sonra tanzim edilmiştir. Akaların en güzel konuşan mazmun TARİH Vİ, KİTARI srmn İZ en — Isparta — si Ülisin, Turovanın zaptından sonre avdetteki sergüzeştlerini hikâye e- ge Ömer şiirleri eski Akaların hayat, ahlâkı ve medeniyeti hakkında bit ikir verebilir. Omer şiirleri dokuzuncu asırda yaşıyan bir İyon şairinin in i Aaklar hayatını nasıl tasavvurettiğini gösteriyor. Miken ve Giritte kp nhafriyatta Ömer şiirlerinin mevzularını aynen nakleden bir ta- m resimler bulunmustur. — Yunanlılarda din ve esatir - di, Şopanlıların hayatında din mühimi bir mevki işgal ederdi. her şeyi iç tanzim ederdi. İyonlar tabiatın kuvvetlerine ibadet ederlerdi. mâbut- de müşahhaslaşmış tabiat kuvvetleriydi. Onları insan şeklinde tasavvur e- ler, heykellerle temsil ederlerdi. Mâbutlar (Olemp) de otururlardı. gçsnler gibi yaşarlardı. Kinleri ve ihtirasları da insanlarmkine benzerdi. & mâbutlar insanlar anazaran ebediyete mazhar olmuş daha güzel, da» etli insanlardı. Esalir : i Yunan mâbutlarıın fevkalâde maceraları, Ta ve sergüzeştler Yunan esatirini teşkil eder. Kâina? telâkkisi : sergüzeştleri vardı. Br (4 Yunanlılar Kaos denilen boşluğa ve Geo denilen yere inanırlardı. Gök tuğ n0s) ile denize Pentüs denirdi. Bu Kaosla Geonun birleşmesinden hu- gelmiştir. Olimpteki mâbutlar da Kaostan çıkmıştır. Büyük mabutlar : o | Raj lempte mâbutlar, mâbut (Zeüs) ün riyasetinde toplanırlardı. (Zeüs) Daytların kralıydı. Gök mâbudu addedilir. Ve kartala temsil edilirdi. Hay mâbudu (Possidon) Zeüsün kardeşidir. Demetra yer mâbudesi- 0 Atalara ibadet ; cehennemler mâbuduydu. Mâbude Hera Zeüsün zevcesiydi. (Apol- Güneş mâbuduydu. Yunanlılar mâbutların hoşuna gitmek için oyun- tertip ederlerdi. (Olimpiyat) oyunları bu meyandaydı. Yaşa inanlar ecdat ruhlarının ebediyetine inanırlardı. Onların mezarda larına kanidiler. Ölülere yemek ikram etmek bir vazifeydi. Yarı mabutlar : Sehrin kakıramanları yarı allah mahiyetindeydi. Herkül Torların milli » Amanıydı. Ülis, Ödip, Teze de meşhur kahramanlardır. İsparta ve Peloponez -nıntakalarından beri olan (Lakonya)iki dağ a» rasında bir vadidir. Burada Örotas çayı akar. Nehrin geçtiği yer mahsul» dardır. Yamaçlarında üzüm, zeytin yetişir. Şimalde de mer'a ve ormanlar vardır. İsparta şehri Örotas üzeriridedir. Altı tepe üzerinde dağınık kasa - baların birleşmesinden teşekkül etmiştir. Ahali : Torlar milâttan evvel on birinci asırda Lakonyanın zaptını bitirmişler. Eski ahali olan (Aka) ları itaatleri altına almışlardı. (Tor) ların hâkimiye- tini mukavemetsiz kabul edenler civar ahalisi Periyek namını aldılar. Tor lara karşı mukavemet eden Akalar ise esir muamelesi gördüler. Ve son mu kavemet gösterdikleri Helos sahasına nispetle Hilotlar adını aldılar. Bu suretle Ispartada iki sıf ahali meydana çıktı: 1 — Müsaviler yani (galipler) 2 — Periyekler ve Hilotlar yani (mağlüplar). İspartada müsaviler milâltan evvel beşinci asırda sekiz bin kişiydiler. Dördüncü asırda yed yüz kişi kaldılar. Müsaviler, devlet hâkimiyetine ait olan işlerle meşgul olurlardı. Periyekler İspartalılardan on defa fazlaydılar. Aşağı Lakonya kasaba- Jarıma inerek ziraat ve sanayile meşgul oldular. Bu suretle zneğinleştiler. Bunlar efendilerine vergi vreiyorlardı. Hilotlar toprağa bağlı esirler balindeydiler. Yalnız bunları ndiğer esirlerden farkları; Efendilerine se « neden seneye çavdar vermeleri ve zengin olabilmeleri imlânıydı. lsps ©» lar Hilotlara itimat etmezlerdi. Her sene genç Ispartalılar Hilotlara harp ilân ederler. Ve yolda rasgeldikleriniboğazlarlardı. — Likürk kanunları — Likürk namına izafe edilen kanunlar, Ispartada milâttan evvel Xl inci asırdan üçüncü asra kadar hazırlanmış olan kanunlardır. Kral sülâlesinden geldiği iddia edilen Likürk efsanevi bir şahsiyettir. Hükümet : Ispartada Heraklesin sülâlesinden geldiği iddia edilen iki kral, dini va zifelere riyaset, muharebelerde ordulara kumanda ederlerdi. Hâkimiyet müsaviler meclisindeydi. Müsaviler meclisi ayda bir defa toplanır, hükümete ait işleri konuşurdu. Maamafih Ispartada asıl selâhi - yet müsaviler tarafından, en aşağı altmış yaşında olan (25) azadan mü- ünl e a ae a ri il nci

Bu sayıdan diğer sayfalar: