3 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

3 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MM... e 9 Sahife 10 Dikkat: — Bilmece hallini 15 gün zarfında gön- deriniz.İki bafta Sıra ile almadığımız he- diyeleri bir daha alamazsınız ! Emr neee Mükardle Albayrak mektebi yavruları Ankarada “Albayrak,, ilk mektebi 3 üçüncü sınıf talebesinden bir grup (Ortada görünen muallim Suzan H.) | m | o Anne sözütatmalı!. | > | Kurak Ağustosun son gecesi.. Yer.. Gök sıcağın eğlencesi.. Evler, kiremitler sıcağın dehşetin- den alev alev yanıyor!.. Ali minder üzerinde uyuklarken babası seslendi: — Ali.. Kalk git yatağına yat.. Oturduğun yerde ( uyuyorsun.. Annesi de ilâve etti: — Pencereni de kapamayı unut- ma.. Sonra sivri sinekler girer de senin yüzünü, gözünü ısırırlar.. Beni de, kendini de üzersin.. Onun için tenbiblerimi iyi dinle.. Camını indirl. , Ali, annesi böyle söylenirken odasına çoktan girmişti. Kendi kendine: 5 — Hava çok sıcak, diyordu, insan neredeyse bayılacak.. Ben bu sıcaga nasıl tahammül eder, kapalı yerde nasıl yatarım? Onun için penceremi kapatmayacağım.. hiç olmazsa ruzgâr içeri girer de ben de serinlerim!.. Çocuk böyle düşünerek pence- reyi kapamadan yatağa girdi. Odada yanan ufak bir idare dört köşeyi az çok aydınlatıyordu.. Ali uyumağa başlamıştı ki, bir sivri sinek sessizce pencereden içeri girdi.. Ve varlığ (cız ciz) diye belli etti.. Odada bir müddet dolaştı. Sonra Aliciğin küçük — Küçük hikâye — yüzüne kondu.. İğnesini sol gözü- nün üstüne batırdı.. Alinin kanını derin derin emdikçe çocuğun göz kapağı gittikçe . kırmızılaşıyor ve şişiyordu.. Nihayet zavallı acıyı duyarak gözünü açtı.. Ve elini yüzüne doğru salladı. Amma Sivrisinek kaçmadı. Buna daha ziyade kızarak iğnesini Alinin burnuna batırdı.. Çocuğun canı çok acımıştı. Tahammül edemi- yerek elini sinegin üzerine hızla yapıştırdıl. Kâfir sinek hemen öldü. Çocuk, iğnelerin acısından ya- nan yüzünü uğuşturarak: — Annemin sözünü tutmadım , camı kapatmadım., dedi. Sinek de içeri girerek benim yüzümü harap etti.. Kabahat bende... Neyse bari şimdi camı kapatayım!. Annem benim bu yaptığım kabahati ve sineğin (marifetlerini oduymazsa bundan sonra işimi bileceğim. Annemin dediğini hemen yapa- cağım! ,, Yatağından kalktı.. Camı ya- vaşca tutup indirdi. Sonra tekrar yatağa yatti. Fakat uyuyamadı. Hem gözü hem de burnu şişmişti... Ali bundan sonra anne sözü tutmağa ahtetmişti!.. Küçük Muharrir Halka doğru!. » Cumhuriyet gencine - Fikrimiz azmimiz bir, ateşli bir orduyuz. Biz günün çocukları, hür günlerin oğluyuz. Cumhuriyet aşkına - gönülden - coşanlarız. Biz günün çocukları bir gün kararmış vatan Semasında kurtuluş alevleri parlatan En büyük kumandanın izinden koşanlarız. Döndü artık sırtımız karanlık şarka doğra, Duygumuz, düşüncemiz yükseldi hakka doğru Türk genci ilerliyor yükseliş yollarında: Her zaman nura doğru, her zaman halka doğru, 1932 * Kadıköy: H. Adnan Rize'de çalışan çocuklarımız Yukarıdaki resimli bilmecemizi hallediniz! Hediyelerimiz: Doğru balledenlerden 1 inciye çok şık bir yazı takımı, 2 nciye türk- çeden fransızcaya ciltli mükemmel “bir lügat, ve diğer 200 karii- mize de albüm, şekerleme, bisküvi, cetvel, mürekkep, cep defteri, ipekli mendil, esans, atlas, roman, kart gibi hediyeler verilecektir. (Bilmece müddeti 15 gündür.) istanbulda kış ül, Gar Nr. Istanbulda kış, bir aydan beri bütün şiddetile devam ediyor. Sokaklarda kar eksik değil. Mektep çocukları akşam üstü mektop- ten çikinca, rüzgârsız havalarda bazı semtlerde kar topu oynıyor ve kardan heykeller yapıyorlar, Yokuşlara su döküp dondurduktan sonra ufak kızaklarla kayanlara da tesadüf edilmektedir. Yağmur | — Sinemadan çıkınca yağmur yağmaya başladı. | —Siz sinemada iken yağmi- yormu idi? — Hayır. Yağmiyordu. Çünki üzerime bir damla yağmurun düştügünü görmedim!?.. Açık muhab O. Eskişehirde Necati B. * Gürbüz çocuklar müsabakamizı hor sene sonba- Mamafih anlamak iste- Müsabakamıza iştirak ediniz! Eserlerinizi sergide teşhir edeceğiz. | KE DK A ELAN Nisan'a kadar hazırlanınız. Ne güzel oynıyordu Bir cuma günü Doğan; Görseniz şaşardınız Yavrunun sevincine : Küçücük kollarını Uzatarak, musluktan Kocaman bir leğenin Su doldurdu içine! O dakika ruhunda Coşgun bir rüzgâr esti: Oyunun yaklaşmıştı Çünkü en güzel demi | Bir gazete alarak, Hemen dört köşe kesti: Ortasından katlayıp, Yaptı güzel bir gemi! Küçük vapurda yoktu Bir parça hata bile: Ona bir kaç dakika Dikkat ederek baktı : Yaptığı ilk eseri, Ufacık ellerile, Leğenin içindeki Durgun suya bıraktıl... Mekteplerde : Hesap ve hendese notları Bu seneden itibaren orta mek- #eplerle (o muallim mekteplerinin ilk sınıflarındaki hesap ve ben- dese dersleri riyaziye namı altında birleştirilmişti. Sene nihayeti yak- laştığı için talebeye verilecek riyaziye notlarında bir şüphe hasıl olmuş, bunun üzerine talin ve terbiye dairesine müracaat edil- miştir. Talim ve terbiye heyeti bu vaziyeti müzakere etmiş ve şu kararı vermiştir : Badema riyaziye derslerinde numara verecek muallimler ev- velâ hesap, sonra hendese için ayrı ayrı numara verecek ve bu numaralar cemedilerek vasatisi (riyaziye) namı altında talebeye verilecektir. Talebe velileri Maarif vekâleti bilhassa leyli mekteplerde evlâtları olan velile- rin, çocuklarile nasıl ve ne zaman konuşacaklarına dair bir talimat- name (hazırlıyarak (o mekteplere tamim etmiştir. Bu tamime nazaran her mektep idaresi talebelerin velilerile konu- şabilmesi için muayyen bir gün tahsis edecekler ve bu günlerin haricinde veliler çok mühim bir mazeret olmadan talebelerle gö- rüşmiyeceklerdir. «E ahriyeli Çocuk l 3 Mart 1932, Akşam bilmecesi İsim: al Halli : ———— 3 Mart 932 Arkasında takılı Ay yıldızlı bayrağı, Ne güzel sallanıyor, Ne güzel yüzüyordu | Dört taraftan sarmıştı Bir neşe yavrucağı : Bakıyorken zevkinden Gözünü süzüyordu! Ey, küçük babriyeli 1. Şimdi çocuksun gerçek, Fakat büyüyeceksin Geçince bir kaç zamanl Şimdi oynadığın su Karşında kesilecek, Sonu gelmez bir deniz, Fırtınalı bir umman... Bu kâğıttan gemi de Bir drednot olacak, Alacaksın geminin Kumandasını ele! İleride kurtaracak Sensin vatanı ancak : Hasret; ey küçük Doğan; Ömrünü bu emele1.. Necdet Rüştü Maarif haberleri: Mektepler teftiş edilecek Maarif vekâleti İstanbuldaki bilumum lise derecesindeki mek- teplerin sıkı bir surette teftişini alâkadarlara emretmiştir. Bu emre nazaran İstanbuldaki vekâlet müfettişi umumileri liseleri ve ilk tedrisat müfettişleri de ecnebi ve gayri müslim mektep- leri sıkı bir surette teftiş ve kon- trol edeceklerdir. Ecnebi mekteplerini teftiş ede- cek müfettişler bilhassa yeni tamim üzerine birinci sınıflardan itibaren son sınıflara kadar tedris edilen mecburi türkçe derslerini teftiş edeceklerdir. 'Talebeler ve Halkevi Yeni küşat edilen ve maksadı yalnız memleketin harsi, ilmi ve bedeni sahalarda yükselmesine matuf olan Halkevlerine talebele- rin kaydedilip edilmemesi hak- kında maarif vekâletine bazı mü- racaatlar olmuştur. Bu müracaat- lara vekâletin verdiği cevap şudur: Bütün lise ve ayni derecedeki mektepler de bulunan 18 yaşından yukarı talebeler derslerine zarar gelmiyecek şekilde Halkevlerine giderek istifade ederler. Konfe- ranslarına iştirak ederek malümat sahibi olurlar. Vekâletin bu kararı bilümum mektep idarelerine tebliğ edilmiştir. e İ imiminilerin köşesi — | © | Rae Küçük ressam..

Bu sayıdan diğer sayfalar: