3 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14

3 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AM Sahife 14 Tösarruf dir'lük GRİPE KARŞI| EN UCUZ iLÂÇ MARTEL Konşağıdır (üç yıldızl veyahut V.5.0.P.) İstanbul dördünei icra memurluğun- dan: Madam Melinanını temliken madam Annanın madam Ojeni varislerindeki alacağından dolayı mahşuz ve fürubtu mukarrer Beyoğlunda Hüseyin ağı ma- hallesinde İşkembeci sokağında Kılburnu caddesinde 42 numaralı bir bap hane ve talıtında #wüştemil 2 numaralı dükkânı otuz gün müddetle ihalei evveliye mh zayedesine vazolunarak iki yüz elli lira bedelle talibi uhtesinde olup bu kerre yüzde beş zamla ve 15 gün mfddetle ihalei katiye müzayedesine- vazolunmuş- tur. Mezkür haneye ahşap çift kanatlı kapıdan girildikle zemini alta düşeli bir taşlık Ozerinde merdiven altında bir hela bir oda zeinini Yurik taş döşöli maltız ocaklı ve bahçeye bir kapısı bulunan mutbalı ile kebir bir musluk taşı mev- cuttur. Bu katlaki odanin tahtında İşkembeci yokuşunda kapısı “ bulunan kismen tahtelârz bir şekilde bir oda vardır. Üst kat bir &ofa üzerinde döşe- mesi ve çatısı çöküş, balibazırda' isti- mal edilemiyen bir oda ve ymutbahın üzerinde de evvelce mevcut olup | hali hazırda hedmedilmiş olduğu halde hali hazır vaziyetinden anlaşılan odanın ta- rasa halindeki tahta döşemesi amevcut- tur ve kabili inhidam bir haldedir. F trik cihazile bahçede bir küyu ve bir dut, bir asma mevcuttur. Bina ahşap olup son derece haraptır. Hududu: Bir tarafı Yani Ve zevcesi Marikanın hane ve bahçesi ve bir tarafı bakkal “Tanaş hanesi ve tarafeyni tariki âm İle malıduttur. Mesahası 110 arşın iden 62 buçuk arşın bina Mmüteba- dir. Kayımeti muhamınenesi ) lira olup talip olanlar kıy- yeti wuhamineneniy yözde onu 3 tindo pey akçelerini 928, dosya numarasile a Mtenl6yal kadar 19/3/932 tarihinde İstanbul dör. düncü icra memurluğuna müracaat 6y- lemeleri ilân olunur. Alafranga Keman dersleri Almanya'da Ballenstedt kon- servatuvarı keman muallimi İzzet Nezih B. 0. Parmakkapı Afrika han 28 4 ders 5 liradır. Istanbul Asliye linci hukuk dairesinden: Çengelköyüude Havuz başında 23Nolı hanede mukim ve İstanbulda Yeni pos- tahane karşısında kâin Erzurum hanının birinci katında 5 No'lı yazıhanede emlâk ve anücevherat alım vo satim tellallığı ile meşgul iken iflâsına karar verilen Mehmet Nuri efendinin uhdesinde olup açık arttırma suretile satılması takarrür eden emvalinden Çengelköyünde Çakal dağı sokağında 27 mükerrer Nolı ve beher dönümü Kırk lira kıymeti muham- meneli 22 dönün iki yüz Zirâ arazi ile Çarşıyıkebirde Uncu oğlu sokağında kâin 9-11. Nolı ve 600-650 lira kıymeti muhamnineli bir bap dükkânın 7/4/932 tarihine müsadif Perşembe günü saat onbeşte İstanbul Asliye birinci hükuk mahkemesi iflâs odasında peşin para ve arttırma İle safılacağından talip olanla- rın arttırma şartnamesini görmek ve arttırmaya iştirak etmek üzere yüzde yedi nisbetinde pey akçesini wüstashi- ben malıkemeye müracaatları lüzumu ilân olunur. Şile Belediyesinden: Şilede kasaba içinde Boyacı çeşmesi başından Bali bey camii yanıma kadar (640) metro murab- bal ve yine boyacı çeşmesinden fener sokağı başına kadar tesviyei türabiyesi yapılmış olan (1200) metro murabbaındaki yolun arna- vut kaldırımı ile (25) santimlik birer metro uzunluğundaki beton | borularla (110) metro lâğım inşaatı 1 Mart tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zaşf | usulile münakasaya vazedildiğin- den talip olanların şartnameyi | anlamak üzere “/, 15 pey akçesile birlikte Şile belediye encümenine müracaatları lüzumu ilân olunur, Akşam Kali Satılık ev Burgaz adasında Manastır sokağında (1) numarada kâin ve 4000 arşın mesahai osathiyesinde (bahçeli güzel ahşap bir ev satılıktır. Bu hususta tafsilât (ove malümat almak isteyenler İstanbul'da Yeni pos- tahane arkasında (o Hanimeli sokağında Istanbul Hanının üçüncü katında 25 numaralı yazıhaneye müracaat: edebi lirli stanbul birinci iflâs memurlu- fundau: Müflis, müteveffa tenekeci zade Hacı Mehmet Emin efendiye ait olup birinci artırması 16/K.- sani/932 tarihinde ve ikinci artır- ması 47 Şubat/932 tarihinde icra kılınıp 19600 lira kıymeti mu- hammenesine karşı her iki artır- mada da beş bin liradan fazlaya talip çıkmayan ve birinci derecede emlâk ve eytam bankasına ve iki- nci derecede Haim Danon efendiye ipotekli bulunan Üsküdarda paşa limanı caddesinde eski 18/20-18/20 yeni 11/13 ve 11/1 No larla mü- rakkam ve kayden 392 arşın 12 parmak mikdarını havi şemane gediğinden münkalip müfrez iki kıt'a arsa halen yekdiğerine maklfip 2 bap mağazayı müştemil ve şehri iki yüz kiraya mütehammil fazla şehri halin 15 inci salı günü saat 13den 16 ya kadar açık artırma ile sureti kav'iyede satılacaktır. Pey akçası yüzde on olup satış bedeli peşin- liradan hane dir.Talip olanların yevm ve vakti mezkürda ve şartnamesini görmek ve fazla malümat almak isteyenle- rin her gün öğleden evvel Adliye yında vakı birinci iflâs memur- ina müracaatları i olunur. Kiralık sinema Birinci İzmir'de kordon'da kâin «Sakarya» 1 kiralıktır. İstan maruf | Arzu edenlerin | kutusu Dr. A. KUTİEL Cilt ve KaraXöy, böyük mahallebi bastalıklar mütehassısı i yanında No,34 zührevi lu posta | 3 Mert 1937 a a — —— : m : li ET NAFİA VEKÂLBTİ Ankara şehri içme suyu komisyonundan: Komisyon Ankara şebri dahilinde bazı ana boruların ferşiyatıle bunlara müteallik müteferri imalâtı 1/3/932 tarihinden itibaren 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir.. Münakasa 31 mart 932 perşembe günü saat on dörtte Ankarada Işıklar caddesinde içme suyu komisyonunun dairei mahsusasında icra kılınacaktır. Teklifnameler ve taliplerden aranılan vesaik ve muvakkat teminat bu husustaki münakasa şartnamesinde izah edilen tarz ve miktarlarda olacaktır. Talipler bu husustaki şartname ve projeleri (10) lira bedel mukabilinde komisyondan alabilirler. Istanbul Evkaf Müdüriyetinden: Kıymeti muhameni Lira 6150 Tamamı (410) arşın terbiinde bulunan Galata'da Yolcuzade mahallesinde İskender caddesinde (31 ilâ 41) cedit (21 29) numaralarla murakkam mukaddema arsa elyem tabtında iki bap dükkânı müştemil üç bap hanenin nısıf hissesi satılmak üzre (3/3/932) tarihinden itibaren (4/4/932) tarihine müsadif Pazartesi gününe kadar dört hafta müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye vazolunmuştur. Talip olanların balâdaki kıymetin */, 7,5 gu nisbe- tinde olan (461)lira (25) kuruş pey akçesi veya banka kefalet- namesile teklif mektuplarını yevmi mezkürde saat (15) şe kadar İstanbul Evkaf Müdüriyeti binasında müteşekkil İdare Encümenine tevdi eylemeleri ilân olunur. — m zenlik kaynağıdır. TÜRKİYE 4 Devlet Demiryolları natı Ankara istasyonundaki satış barakası iki sene müddetle ve aleni müzayede ile kiraya verilecektir. Müzayede 22/Mart /932 Salı günü saat 15 de idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ellişer kuruşa satıl- makta olan şartnamelerde yazılıdır. * Haydarpaşa - Ankara hattı üzerinde Doğançay istasyonu civarın da 147-750 nci kilometrede vaki taş ocağından çıkarılacak üç bin metre mik'abı kapalı zarfla münakasası 23 Mart 932 Çarşamba günü saat 15te idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. balastın ihraciyesinin a a e e O AAA anma

Bu sayıdan diğer sayfalar: