3 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

3 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

S<PLO:R Okuyunuz... Haftada İki Defa Spor Peruubo—;ı_Cuıınui Günleri Çıkacak Spor Sayfalarımızı Bedii Sporlar Boks Ve Yüzme Bu Hu- susta Birinci Saftadır Üİit e bilirae üi >ıığı KH Cansız bir modelin yanında canlı bir vaziyet Spor, hayatın her cephesinde dikkatle takip edilen bir mevzu olalı beri, san'atkârlar da spor- calarla yakından meşgul olmıya başlamışlardır. Bilhassa Alman beykeltraş ve ressamları mevzu- larmı lan almakta en ileri [ıloılxrı Geçende hususi bir içtimada toplanan — Alman — san'atkârları Ingilterede Futbol Kupasının Dömifi- nal Maçlarına Başlanılıyor Londra, 29 (A. A.) — Futbol kupasının kur'ası neticesi dömi- finale kalacak olanlardan Arse- nal'in Mançester Citiye ve Villa Parks'a karşı çıkacağını göster- mektedir. Bu maçın tekrar — edilmesi icap ettiği takdirde, oyun Şeffild- Vednesday sahası Üzerinde yapı- lacaktır . Şelsea takımı Nevkastel takı- mile karşılacaktır . Yeni Koşu Rekoru Nevyork, 19 (A. A.) — İsveçli bir Amerikan olan Gene - Venz- ke, kapalı sahada yaptığı 1500 metre mesafelik bir koşuyu 3 dakika 53 saniyede tekmil etmek süretle yeni bir dünya rekoru tesis eylemiştir. Hokey Maçı Belfast, (A. A. ) — Beynelmi: lel bir Rol takımı G 4âle key maçmda Irlanda e$ takımını Te karşı elkciştir. —— barile, bedii derecelerini tayin etmişlerdir. O içtimada şimdiye kadar Almanyada mevzuu spor olarak — yapılan — eserler - tetkik edilmiştir. Neticede erkeklerde boks, kadınlarda da yüzmenin bedil vaziyetleri en çok olan sporlar olduğuna karar verilmiş- tir. Tenis bu hususta bu iki spordan çok sonra — gelmekte- dir. Mısırda Macar Ve Mısır Milli Ta- kımları Berabere Kaldılar Kahire (A.A. ) — Mısır ve Macar - Milli — takımları icra edilen futbol sıfır sıfıra beraberlikle bitmiştir. Macar Milli takımı şimdiye kadar iskenderiye ve Kahire ta- kımlarını ayrı ayn dört defa mağlüp etmişti. Beraberlikle ne- ticelenen bu maçtan pek mem- nun kalan Mısırlılar; Milli takım- larımın Macarları yenebilecekleri- arsın'a ni ümit — etmekle — beraber, Macarların kendi - oyuncularının fevkinde — olduklarını da — iliraf etmektedirler. Bir Mağlübiyet Londra, (A. A.) — Maruf İn- giliz amatör Kotinthians takımı | takımını | Zürih'in — Grassoppers 1 e karşı 4 le mağlüp etmiştir. Yunanistanda Futbol Atina, 29 (A. A.) — Panali- naikos ve Aris takımları arasımnda- ki futbol maçı 0-0 berabere ne- ticelenmiştir. MK rlür müsabakası | Heryerde Tuvalet yapar Sporcu Kadınlar - İçin H İcat Edildi Kadınların erkeklerden fazla spor yaptıklarmı gören fabrika - lar, kadınlar için sporlarda kuk lanılabilecek tuvalet eşyası icat etmişlerdir. Hali hazırda her spor için ayrı şekilde tuvalet çantaları yapılmıştır. Meselâ ata binen bir kadın için — keşfedilen — tuvalet çantasile, yüzen ve Tenis oynuyan kadının kullandığı - çantalar - ara- sında büyük farklar vardır. Amazonlar için yapılan - tuva- let çantaları modellerinin ekseri- si boyundan yana asılan bir çanta şeklindedir; - Bu çantanın içindeki podrahk. ve allık - kotusu, sarsın- hlıu mukavemet edebilecek tarz- Pıly.:pılııııtıı Amazonlar için lu çınlılaı:ı en ;üıîn tarafı Yli erine at kuyruğun Örü- fj( zatif kuluplardır. Bu ve- simde gördüğünüz İngiliz Mis iki | yarış arasındaki zamandan istifa- de sürüyor . ederek dudağının — boyasını 'Otomabil 'Yarışları E Bourget, 28 (A.A.) — | ÖOtomobil yarışçısı Kayton iki ar- kadaşile beraber buraya gelmiş- tir. Mumaileyh Monthlöry otomo- bil sahasında 24 ve 28 saatlik otomobil rekorlarım kırmıya te- şebbüs edecektir. Rugby Edinburgh, (A. A, ) — Bey- nelmilel Rugby mevsim şampiyo- nası için 30.000 seyirci huzurun- da yapılan maçta İrlanda 8e karşı 20 puanla İskoçyayı mağlüp etmiştir . 5 P O R 4 Tuvalet Çantaları | Gazetemiz şimden soura perşembe ve cumar tesi günleri olmak ürere haftada — iki haay neşredecektir. Te Perşembe günkü apor sayfasında dünya sper hareketlerini, okuyacaksımız. Cumartesi sayfusında memleket — sper — hödiselerini Cuma günkü — maçların tafallktıni bulacaksınız. Yorucu Skiy Sporundan Bayılan- Sporlar lara Tesad if Ediliyor Amerikada yapılan lıış olım— piyatları, sporda şimdiye kadar teesslis etmiş kaidelerin birço- ğünu - değiştirdi. Sporların yoruculuk cihetinden evvelce yapılmış olan tasnifleri bua olimpiyattan — sonra değiş- miştir. « En yorucu ve en sert olarak birinci derecede isimleri geçen sporların yerini bir gün gelip kış sporlarının alabileceğini kim- se ümit etmezdi. En hafif spor- ları - bile ağırları gibi tat- bik eden Amerikalılar, kızak ve buz patinajlarının. manasını ve şeklini değiştirdiler. Avrupa dağlarında, İsviçrenin güzel - tepelerinde — bir eğlence , halinde tatbik edilen Skiy sporu şimdi en ağır ve en güç yarışlar arasma girmiştir. Kış olimpiyatlarımda Amerika- yı galip çıkarmak için Amerika şampiyonlarının ölüm — kadar çikan — feragatlerile — kızakçıların sarfettikleri — gayretler — epeyce belli oldu. Şimdi sporlarm insanlar üze- rinde bıraktıkları tesirleri ölçen | mütehassıs doktorların - tetkikati- le kızak yarışlarının boks maçın- dan daha ziyade vücudu yorduğu sabit olmuştur. Bu nazariyeye taraltar olan doktorlar bu kış elimpiyadında birinci gelen ek- seri atletlerin yarısın sonunda bayıldıklarımı kaydediyorlar. Fakat biz bu neticelere hay- ret etmemeliyiz. Çünki sporda cebit ve gayret, programlı ve ölçülü olmak şartile, birinci de- recede gelir. Tembelliğin, daha doğrusu — ataletin barımamadığı yerlerden birisi de spordur. Bu seneki kış olimpiyadında Ameri- kalıların zaferi yalnız bu ölçülü gayret neticesinde tahakkuk et- miştir. Derhal ilâve edelim ki | sporda ölçülü — gayret nekadar Közüumlu ve faydalı ise, ölçüsüz, şuursur. gayretler de okadar za- rarlıdır. Birinci kısına dahil olan cehât ve gayret Amerikalları zafere götürdü. Son kısma temas edes Eğer Yarın Hava Güzel Giderse... Geçen çuma günü birkaç futbol müsabakası — yapılacaktı.. Fakat 'cuma — sabahi birdenbire başlıyan — kâr- fırtınası hepimizi evimizde birakmıya mahküm etti ve tabi maçlar da yapılamadı O gündenberi —havanın — iyiliğe yüz tutar tarafını göremedik. Buua rağmen - İstanbul Futbol Heyeli maç programını tesbit ve ilân etti. Eğer hava yarın açık ve müsait giderse şu müsabakalar yapılacaktır : Taksim stadyomunda Süley- maniye - Kasımpaşa, Eyüp - Bey- lerbeyi, Altınordu - Hilâl, Süleye maniye - Anadolu, Vefa - Beykoz. Voleybol Müsabakaları Yarın Galatasaray salonunda aşağıki takımlar arasında voley- bol — şampiyona — müsabakaları başlıyacaktır : — Topkapı - Eyün, Vefa- Süleymaniye, Beşiktaş - Ga- hatasaray. Bayılan bir kızakçı müşfik ellerden yürdün görüşe. a

Bu sayıdan diğer sayfalar: