3 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

3 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Sayfa lv FHaikın Sesı; Hem Müddei, Hem Hâkim Mevkiinde- ki Şirketler Belediye Müfettişi Ali Yaver Bey, salâhiyettar memurların rile geçen ay telefonunu ürletmiş. Bu ay, girket Idarını gönderip hem tak- t, hem de fazla mükâleme | parası istemiş. Yaver Bey de bir — zab mahkemeye müracaat etmi,tir. Bu müna- sebetle, dün hkarilerimizle gö- rüştük, Bize dediler ki: Kemal Bey ( Fatih Macar kardeşler caddısi 78 ) — Telefon Şirketinin hiç ko- nuşulmıyan bir makineden mü- kâleme — ücreti istediği tesbit edil.niştir. Eğer bu vesmi bir makam ve memur tarafından tespit edilmemiş olsaydı insan inanmak istemezdi. Telefon, elek- trik, havagazi, su gibi imti- yazlı hizmetlerde şirketler, daima hâkim ve davacı vaziyettedirler. Yani Halk su ve elektriği pi- rinç, bulgur gibi bu dükkândan olmazsa öbür dükkândan alır m, diyemez; buna imkân yoktur. Halkin itimat ve emniyeti ile ayidar olan bu müesseselerde g'; gibi şeylerin görülmesi insanı hayretten hayrete düşürüyor. Bu ibi müesselerde kontrol mese- sinin tam bir emniyet uyandı racak şekilde yapılması neye mülevakkıf ise ciddi ve seri tedbirler alınması lâzundır. * afettin Bey ( Beyoğlu lstiklöl cad- desi 37 — Telefon Şirketine atfedilen sabtekârlık iddisam bugün ge- getelerde okudum da hayretim- den — donakaldım. — Memlekette her türlü kapitülasyonları kaldır- dık. Fakat umumiyetle imtiyazlı şirketlerde fili bir inhisar vardır. ğnpııeı'ıı dünyanın her yerinde e bunlar böyledir. Başka türlü olmasına da imkân yoktur. Bu müesseler her fırsatı ve her türlü hareketi tuttukları için daima halka karşı hâkim vaziyetinde — bulunurlar. Halk, bunlardan yalnız birşey bekler: O da doğruluk. Bu gibi umu- mi hizmetlerde luk olmazsa halk çok dilgir edilmiş olur. Bu şirketler ancak halka telkin et- tikleri itimat ve emniyetle yaşaya bilirler. Servet B. (Beşiktaş A karetler 23) — Şimdiye kadar ben, bizde nispeten en muntazam ve n dürüst müessese olarak - telefon ve elektrik şirketlerine görür ve Terkosun da bu müesseler gibi nı daima şurada burada ü baber benim e sıtkımı sıyırdı. Bu fili bir imtiyaz vardır. iâ bugün yapamazsak ellerindeki fırsattan istifade ede- rek derhal suyumuzu ve cereyan- ları kesebilir. Bunların az mı zahmetini çekiyoruz. Buna mukabil eğer işe — sahtekâr- Bir Ev Halkını Telâşe Veren Bir Yaramaz Aksarayda, bütün bir ma- hallenin karma karışık olmasını neticelendiren bir hadise olmuş- tur. Tahkikatımıza göre, Aksa- rayda Sofular mahallesinde otu- ran Şükrü Beyin iki yaşında Ay- han ismindeki çocuğu ortadan kaybolmuştur. Evdekiler her ta- rafı aramışlar, yakım uzak kom- şulara — sormuşlar, fakat küçük yavruyu bir türlü bulamamışlar- dır. Tabü ana ve babanın tees- sürünü tahmin edersiniz. Ancak uzun bir taharriden sonra eve dönenler küçük Ayhanın yüklük içerisinde çocuk sesile bağırdığı- ni duyunca hayret etmişler ve biraz sonra da sevinç içinde kal- mışlardır. — Hadise şöyle olmuştur: Öğle- ye doğru evin hizmetçisi kapının önünden yoğurt almış ve kapıyı aralık bırakmıştır. Ayhan da bu sıralarda kaybolduğu için herkes sokağa çıktığını zannetmiş ve neticede polise bile —malümat verilmiştir. Bu vaziyet akşama kadar devam etmiş, nihayet ço- cuğu yüklük içinde bulmak saa- deti annesine nasip olmuştur, Devamlı Kar Gripin Önüne Geçti Bir haftadanberi devam eden karlı vaziyetin bariz bir faydası tespit olunmuştur. İki ay kadar salgın bir şekilde birçoklarımızı yatağa düşüren grip, devamlı karların tesirile kırılmış ve şid- detini kaybetmiştir. Son iki gün- denberi grip vak'aları münferit bir vaziyettedir. Bu hususta Sıh- bat Müdürü Ali Riza Bey bir muharririmize şunları söylemiştir: “— İstanbulun sıhhi vaziyeti çok iyidir. Son zamanlarda salgın bir halde yürüyen grip vak'aları da, havaların ittıratı Üzerine ta- mamen azalmıştır.,, Bir Genç Kız Kayboldu Beyoğlunda Kırzade apartı- manında oturan İhsan Hanımın hizmetçisi 17 yaşlarında Vasfiye H. bir hafta kaybolmuş ve bütün taharriyata — rağmen bulunamamıştır. evvel hk ta karışıyorsa vay ha « derhal — faaliyete geçmeli ve böyle bir şey varsa bu şirketin —burnundan getir- melidir ? Alâkadarlar Amerikalı Mütehassıs Dün-| Dört Memur Rüşvet Cürmün- den Mahkemede Tütün Piyasamızda Satış | Hareketleri Başladı Kilo Tütün Alm Birkaç gün evvel bu sütun- larda hayırlı bir müjde vermiştik. O zaman kısaca bahsettiğimiz bu haber, bazı ecnebi gurupların, tütün almak üzere piyasada tet- kikata başlamalarından ibaretti. Öğrendiğimize göre Samsuna giden İtalyan heyeti ora piyasa- sında tetkikatına devam etmek- tedir. İtalyanlar bizim piyasalar- dan hersene yarım milyon kilo- dan fazla tütün alırlardı. Fakat geçen sene hiç tütün almadıkları için, tetkikatın hitamından sonra bir buçuk milyon kilo kadar tütün satın alacakları tahmin ecilmektedir. kuvvetle Kısa bir müddet evvel İzmir- den (600) bin, Bursadan da (120) bin kilo tütün alan Avusturya Ayasofya den İtibaren İşe Başladı Ayasofya camiüinde sıva ve badana altında kalan tarihi mü- zayikleri meydana çıkarmak için şehrimize gelen Amerikalı profe- sör iptidai tetkikatını bilirmiş ve dünden itibaren camiye iskeleler kurdurmıya başlamıştır. Profesör evvelâ dıvarlarm küçük kıtada fotoğraflarını aldıktan sonra bun- lar üzerinde tetkikat yapacak ve bir de harita hazırladıktan sonra İtalyadan getirteceği iki usta va- sıtasile bunları meydana çıkara- caktır. Haber aldığımıza göre Maliye Müfettişleri -tarafından — Galata gümrüğü memurlarından bazıları hakkında tahkikat — yapılmıştır. | Bir rüşvet meselesinden yapılan bu tahkikat neticesinde dört me- mur — mahkemeye — verilmiştir. Bunların itham edildikleri cürüm rüşvet almaktır. İtalyanların Piyasadan Bir Buçuk Milyon aları Bekleniyor heyeti — mübayaalarını — durdur- muşlardır. Diğer hlarla mukabil sına — dair taraftan — Avusturya- hükümetimiz — arasında mal Mmübayaası esa- müzakerelere — baş- lanılmıştır. — Oldukça — ilerliyen bu —müzakerelerin neticesi iyi çıkacak olursa Avusturya heyeti bir miktar daha tütün alacaktır. Bu hususta — görüştüğümüz alâkadar kimseler, son mübayaa- ların çok faydası dokunduğunu göylemişlerdir. Diğer taraftan haber verildi- ğine göre bazı Macar ve ]apn) tacirleri de memleketimizden pa- muk almak arzusunu göstermişler ve teşebbüse başlamışlardır. Pa- muk stokunun az olduğu söylem- Ne Şekilde İhraç Edilecek? Fransa hükümeti Türkiyeden Fransaya gönderilecek konserve kutularına “La Turguie, kelime- sinin yazılmasını mecburi addet- tiğinden bu kayıttan evvel ha- zırlanan — könserveler -Fransaya gönderilememekte idi. Bu suretle istok konserve kalan tüccarlarımız. müşkül bir vaz- yette idi. Hükümetimizin yaptığı teşebbüsler üzerine Fransa hü- kümeti, üzerinde menşe ve ismi bulunmıyan Türk konserve kutu- larınm bir sene müddetle daha Fransaya ithal edilmesini kabul etmiştir. ellerinde Yakalanan Sahtekârlar Bazı sahtekârların Sırp para- sını taklit ederek muhtelif mem- leketlerde piyasaya — sürdükleri yazılmıştı. İstanbul Polisi bu sahta | paraların Türkiyede de sürüldüğünü hal almış, tetkikatına başlamış, neticede birkaç kişi cürmü meş- hut halinde yakalanarak derhal Adliyeye teslim edilmişlerdir. Gazi Hfz. nin Avdetleri Alnan haberlere göre, bir müd- detten beri şehrimizi şereflendiren Reisledinhur Hz. birkaç güne kadar Ankarayı teşrif buyuracaklardır. Hı. dün *hçedeki dairelerinde — meşgul , tarafa çıkmamışlardır. Papanın Vekili Papanın vekili Monsinyor Margoti dün İtalyadan şehrimize gelmiştir. Tıp Yurdu Hâdisesi Tıp Talebe Yurdunda müdür - ile talebe arasında çıkan bâdise müfct- tişlere intikal etmiştir. Bakalorya İmtihanları Maarif Vekâleti lise derocesinde bulunan ccnebi mektepleri mezun- larının da resmi liselerde Bakalorya imtibanı vermelerini şart koymuştur. Bu gibi mekteplerden — Bakalorya vermeden çıkan Darülfünun talebe- leri sene sonunda bakalora imtiha- nına gireceklerdir. Fakir Ailelere Kö- mür Veriliyor Topkapı Fıkaraperver sesesi yarın iki yüz faki y kömür tevzi edecektir. Her aileye on beş okka kömür verilecektir. Eğer teberrular devam edecek olursa müessese bu hayırlı işi daha geniş mikyasta tatbika imkân bulacaktır. İki Top Kumaş Çalmış Sabıkalı Şıpşak — Halil dün Kalpakçılarda manifaturacı Van- gel Efendinin iki top kumaşını çalmış ve yakalanmıştır. Halk Hatipleri Halk Fırkası balk arasından çeceği hatiplerle yeni z teşkilât yapmıya karar vermiştir. Bu Cümhuriyet umdelerin siyasi hâdiseleri halk izah edeceklerdir. Tahlisiye Resmi Tahlisiye resminin üç kuruşa ten- xili için Millet Meelisine bir verilmiştir. Çankırıda Yangın Evvelki gece Çankırıda büyük bir yangın olmuş, beş ev yandıktan sonra söndürülmüştür. — Ankaradan da itfalye gelmiştir. (Yarın ) Mes'ul Müdürü Evvelce on ay hapse olan eski ( Yarın) gazetesi müdürü Süleyman Tevfik Bey hapse konulmuştur. İhtiyarl dolayı cezanın - tecilin tabakalarına lâyihz. mahküm mes'ul dün ından vhit İnhisar idarelerinin tevbidi mese- ıInhisarlar ve Te lesini tetkik eden komisyon faali: l tine devam etmektedir. Verilen ma- | lümata göre tevhit kararının tatbi- kinden sonra pek az memur açıkta kalacaktır. İşe yaramıyan memurların da vazifelerine nibayet verilecektir. | Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Âşık ' Hasan 1: Genç Bey, Aşık... Bak şu resmini gördüğün kıza sevdalandım. âşıkım: 2: Genç dan gitti. — Kalbim - yanıyor, tutu- şuyor, deli divane oldum, aklım .- başım- 3: Genç — kızla olurum. evlenmezsem, bu deli Hasan Bey, ben büsbütün evlenem miyeti ,, dalılardan daha 4: Hasan Bey — Bundan sonra âşıklar iyecekler. “ Akıl Hıfzıs. akılsızları — evlendiri akılsız insan olur mu, delikanlı ? Kendine gel

Bu sayıdan diğer sayfalar: