3 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

3 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ae GA LAİ , Siyaset Âlemi İspanya Musevileri Çaşğırıyor Madrit, 2 — İspanya hükü- meti, bütün İspan musevilerini umünl bir koferansa davet et- miş, konferans iki gün içtimadan sonra dağılmıştır. Maarif Nazırı .M. Los Riyos, bu münasebetle bir nutuk söylemiş, — hariçteki İspanya musevilerinin vaziyetini mahallinde tetkik etmek ve İs- panyaya dönüp dönemiyecekleri İmkânını araştırmak üzere Bak kan memleket'erine hususi ma- biyette bir komisyon göndermeyi teklif etmiştir. Macaristan Sıkıntı İçindedir Budapeşte 2 — Hükümet Na- ibi, Mebusan Meclisini ayın otuz birine talik etmiştir. Muhalefet mabafili, bunu, bir takım çetin istizahlara maruz kalmamak için #etmektedir. Mamafih memleketin geçirdiği buhran karşısında bu bir takım taahhütlere girişmiş bulanmaktadır. Hazinenin vaziyeti de gergim dir. Varidat hakkında hazirandan evvel kat'i birşey söylenemiyeceği anlaşılmaktadır. Anglo Sakson alacaklılarla yevilan — müzakereler, bu - son günlerde çok az müsait bir şe- kilde ilerilemiştir. Döviz vezaifi, iktısadi faaliyeti felce uğratmaktadır. Naibi hükümetin emirnamesini Kont Karoli okuduğu — zaman Sosyal Demokratlar şöye bağır- aaışlardır : *Bu, adeta — diktatörlüktür. Bundan sonra sosyal demok- yatlar Betlen kabinesinin divanı #liye sevkini istemiş ve bir tak- tir vermişlerdir. Reiş bu takriri reddetmiştir. -— TAKVİM —— / PERŞEMBE J $4 Gün 3 - Mart -932 — Kammil Ruml 19 -Şubat- sani - 1343) - 1350 Vakit Ezani | V. et D Vaktt Buıl Veti ailnıı Z, 30)6. 39| Akşam ll.— ı& 2 Öğle |& ıılıı. 26| Yatsı Va Solis, 3: Ükindi |9 Salis. 36 | Tmsat tü 5 Almanya Ve Hava Taarruzları Berlin 2 — Son Çin hâdisatı, Alman sivil halkının hava taar- ruzlrina akarşı ne derece müda- faasız bir vaziyette — olduğunu göstermistir. Hükümet, bu mese- leyi derin bir tetkike tabi tut- maktadır. Bu maksatla ve askeri mahiyette olmamak üzre Alman- ya, sivil halkı icabında bir hava taarruzundan — haberdar etmek için bazı tedbirler almaktadır. Bu münasebetle sivil halk için şehir ve köylerde umumi ve müşterek melceler tesis oluna- caktır. Sun'i sis ve dümandan da istifade edilecektir. Lindbergin Oğlunu Kaçırdılar Newyork 2 — Polis tarafından radyo ile neşredilen bir babere Öre maruf tayyareci Lindberg'in :ğlıı dün ıııly'ly ile 10 arasında babasının evinden kaçırılmıştır. Evin civarında polis bir mer- diven bulmuştur. Çocuğıı kaç- ranlar mühim miktarda fidyei ne- cat istemektedirler. İngilizler Borçları İstemiyorlar Londra 2 — (1 martta Pariste toplanacak — beynelmilel — ticaret odası için İngiîiz Milli ,komitesi harp ve tamirat rına ait bir vapor hazırlamıştır. Bu ra- porda, iktısadi fıılıyelın yeniden başlaması için değil, ayni zaman- da cihan bubranının daha vahim bir şekil almaması için tamirat we harp borçları mese'elerinin kat't surette halli lâzımgeldiği mütaleasında bulunmuştur. Bundan dolayı komite, alâka- dar devletlerin bir konferans akdetmelerini iltizam — eylemek- tedir. İngiltereyo Nak!edan Sanayi Londra, 2 — İnyilterenin ah dığı gümrük himaye tedbirleri neticesinde ve son haftalar zar- fında gerek Avrupadan ve gerek Amerikadan İngiltereye ( 30-40 ) fabrika hicret aderek orada te- essüs etmiştir. EDEBİ TEFRİKAMIZ: 48 AÇLIR Dükkâna girdim ve patronu #ordum; beni yazı odasına aldı- lar. Adam oturmuş, gnul. son modaya muvafık olarak giyinmiş kâğıtları tetkik ediyordu. Bir mazeret kekeledim ve Meseleyi açtım. Kendisine müra- taate macbur — olmuştum.. Bu Parayı kendisine iadede geçik- Miyecektim.. Paramı gazeteden alır almaz borcumu ödiyecektim.. Bana öyle bir iyilik etmiş ola- caktır ki: Ben asöylerken ©o yazı masar Müellifir Knut Hamsun Mütercimi: P. S. sına döndü ve çalışmasına de- vam etti. Ben sözümü bitirince bana yan gözle baktı, başını salladı ve : — Hayır! dedi. Sadece: Hayır, İzahat yok. Bir kelime yok. Dizlerim şiddetle tütriyordu ve küçük cilâlh parmaklığa yas- landım. Bir kere daha baş vur- mak lâzımdı. Yatelanel imahal- lesinde ismi birdenbire aklıma nasıl gelmişti? Sola doğru biraz meylettim ve vücudumu ter kap- Banlar, Şimali Çinde Mogol askerlerinden iki Üptir. ııwıli olan bu adamlar İçin hayatın umumiyotle M)yü bir hyııtl yoktıı- Mançuride İspanya Yahudileri Davet Ediyor. Lindbergin Oğlunu Kaçırdılar karşı harp eden Mançuri ve Japonlara Harbi ve mücadeleyi bir aevi meslek haline Almanyada yeni İktısadi Tedbirler Berlin 2 — Almanyanın fiat- lar komiseri M. Gördeler pera- kende Fiatlerini daha — ziyade düşürmek kararını vermiştir. Bu kararın, 1931 ağustosun- danberi tatbik edilen deflasyon yani tenzili fiat sistemine nihayet vereceği — zannolunuyor. Bunun sebebi, bu usulün, kendisinden beklenen neticelerin — zddı . bazı neticeler vermesidir. Bu hal, amele kütlelerinin va- ziyetini pek az ıslah etmiş ve umumiyetle ticaret işleri mikta- rının azalımasına sebep olmuştur. Çünki, alıcı, fiatlerin daima düş- mek temayülünde olduğunu gö- rünce muhteriz davranmakta, bu da muamelenin durmasına sebep olmaktadır. Amele mehafili, bu karara şiddetle itiraz elmeldedır Çünki İttalyan Vapur Kumpanyaları Birleşti Roma 2 — Adriyatik — deni- zindeki bütün seyrisefain kum- panyaları birleştirilmiş!erdir. Bu kumpanyaların merkezi Venedik olacak, sermayesi ( 100 ) milyon Hirete baliğ bulunacaktır. Ekserisi yeni olmak üzere de elinde (30) gemilik bir filo vardır. Bu suretle senede ( İ ) milyon millik bir mesafa üzerinde mun- zam bir servis temin edilecektir. Avrupada Bir Kimya Tröstü Berlin, 2 — Avrupanm kimya istihsalât müesseseleri aralarında bir itilâf yaparak bir tröst vücu- da getirmişlerdir. e— — ——— bunların iddiasına göre ücretler umumiyetle yüzde (12) nisbetinde düşmüş, fakat hayat ancak yüz- de (7-8) nisbetinde ucuzlamıştır. Bundan dolayı hükümeti lan vaitler dğ (ululııııııuıçlîr İ Nezlei Sadriyenin Önünü Alınız. oamam aa SLOAN Mahlülünü Kullanınız Ovuşturmadan — Ihtikanın merkezina kadar nüfuz vetase kan hücum ettirerek ağrıyı tahfif eder. Şodaldi hava altında çalışan- Tara, ağrıyan adaleler ve mafsaları için S oan mahlülüaden daha mücssir ilâç yoktur. SLOAN,İ bileümle boere ve adele ağrılanada — kullanınız. Sloan's Liniment —Ağrilari Keser ladı. H, ddd.ll çok zayıfım, adamakıllı — hastayım, — dedim, heyhatl ve parayı kırk - sekiz saatte ödiyeceğim. Biraz lütufkâr olmak istesel — Be adam, niçin bana geli- yorsunuz? dedi. Benim için siz kaldırımdan gelme, meçhul bir insansınız. Sizi tanıyan gazeteye gidiniz, — Fakat yalmız bu gece içini dedim, Gazete şimdi kapalı. Karmm çok aç. Durmadan başını şallıyor, hat- ta ben elimi hEıun tıpıııunı koyarken bile ediyordu. — Allaharsmarladık, — dedim. Duınlı bu semadan gelme ltnı değilmiş, dedim. Bir çıyre saat, bir çeyrek daha, İ lendim. Elverir ki beni tevkif etmesinler! Hücerenin korkusu, beni hiç rahat — bırakmıyarak, her an takip ediyordu; yolda bir. memura her rasigelişte başka — tarafa kaçıyordum. Yüz. — adım daha atalım, dedim ve talihimizi bir daha deniyelim! Elbette bir çaresi bulunacak.. Hakir bir makaracı dükkânı- na girdim, oraya hiç ayağımı atmamıştım. Tezgâhın arkasında tek bir adam, kapımnın üstünde rselen bir levha ile içerilek ir —yazıhane, kâğıtlarla dolı raflar — ve uıı bir masa ... Wırluh dükkândan çıkıııııı bekliyor- Ü Ze L ae orada, buruda ve bir taş basa- makta oturup dinlenerek sürük- Etmeyiniz Erkek ve kız kardeşler ara- sındaki münasebet muhtelif saf- halar geçirir. Küçüklükte iki ta- raf biribirine karşı kıskançtır. Biraz yaşlanınca erkek kız kardeşinden uzaklaşır, onu ihmal başlar. ençlik — başladıktan — sonra erkek kendisini faik görmiye ve kardeşine karşı ya kafa tutmiya ya hâkim dıııyı veya hamilik yapmıya Evde her 4kun temasta bulun- duğumuz, bütün iyi ve kötü huy- larını bildiğimiz hemşirelerimize karşı nadiren hürmet ve muhab- bet duyarız. Başka kızları ekse- riyetle ona faik görürüz. Çünkü kardeşlerinize karşı kati- yen lâkayt kalmayınız, onları ih- mal — etmeyiniz. karşı anlamıya çalışmız. Dünyada bera- ber yaşamıya mecbur olduğumuz insanları anlayıp tanımamak ka- dar tellikeli şey yoktur. Arada sırada onu dinleyiniz, dertlerile alâkadar olunuz. Sırlarını —size söyliyebilecek —kadar — arkadaş olunuz. En buhranlı, en müşkül zamanlarında size bir arkadaş gibi müracaat ve iltica etmekten çekinmesin. Kız kardeşinizi tenkit etmeyi- niz. Açık konuşatağım diye onu rencide edecek sözler söyleme- yiniz. Mütemadiyen hatası üze- rinde durulan bir adam daima bizar ve bedbin olur. Onunla sert ve acı konuşmayınız. Fakat bühassa alay etmeyiniz. Hemşirenize — muhabbet — ve hürmet gösterirseniz, onun neka- dar güzel ve nazik bir insan olabileceğini tahmin edemerzsiniz. Kızkardeşler bazan geçinmesi güç insanlardır. Fakat muhabhe- tini kazanan bir erkek kardeş için böyle bir güçlük mevzubahs değildir. rulâsa kızkardeşinize varlığı- nızin en İyi tarafımı veriniz. Kimbilir, belki bir gün sizin için bir kuvvet membat olur. HANİMTEYZE dum. Çenesinde çukur bulunan genç bir kadın. Ne mes'ut bir hali vardı! Bir iğne ile tutturul- muş ceketimi ona göstermemek için arkamı döndüm. Memur sordu; — Bir şey mi istiyorsanuz ? — Dükkân sahibi burada mı? diye sordum. — Jatun heimen de gezmiye çıktı, cevabını verdi. Hususi bir şey mi söylüyecektiniz ? Gülümsemiye çalışarak cevap verdim : — Yemek yimek için birkaç ör istemiye geldim; açım ve bir ör üm bile yok. yle ise siz de benim kadar zenginsiniz, dedi, ve ma- kara sıraya koymiya ÇArkam var ) öns ğ S AA RRR U CA |

Bu sayıdan diğer sayfalar: