3 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15

3 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ai Bt Bir Ölünün Hatıra Defterinden : HAİNLERİN İÇ YÜZÜ Yüz ElliliklerNasıl Gittiler, NeYaptılar 'SON POSTA Muharriri : I LA VAKIT MÜSAHABE UMUMİLEŞİYORDU Pehlivan Kadri bazan Sz 4 Beş serseri, pespaye terci- manı etekler gibi selâmladı ve koğuşa döndüler. Mısıra ve Ro- manyaya ayrı ve mümtaz bir kafile halinde gitmekten birkaç türlü menfaat umuyorlardı. Bir kere vapurda kalabalık olmıya- caktı ve bu sayede ambara düşmekten kurtulacaklardı. Sonra gidilecek yerde öbür kafile ge- linciye kadar mevki, mesnet ve tahsisat temin edeceklerdi ! Bu sebeple sevinç içinde idi- ler, biribirlerini tebrik ediyordu- lar. Hele Zeynelâbidin enikonu inşiraha kapılmıştı, tefeüller ya- pıiyordu : — İyi başlıyan iş, diyordu, iyi biter. Tercümanın bize yar oluşa hayır alâmetidir. Görecek- siniz ki yolculuğumuzda madde- ten ve manen müstefit olacağız. Koğuşa geldikleri vakit neşe- lerini sakladılar, kayitsiz bir çeh- re takındılar ve şöyle bir tebliğ yaptılar: — Cetvel tetkik olunacak, belki de payıtahtlarına gönderile- cek. Netice bilâhare bildirilecek. Şimdilik intizar! * İntizar, üç gün sürdü. Koğuş bayatı, biribirine ısınamıyan dört ayaklıların av'aveli Öömrü gibi daimi hınltılar içinde geçiyordu. Kimsenin kimseye — ehemmiyet verdiği yoktu, hele emniyet ve itimat denilen mesnenin zerresi bu avareler arasında mevcut de- ğildi. En samimi görünenler, yek- diğerine —kin besliyorlardı - ve fırsat buldukça da başkalarına bu kinlerini ifşa ediyorlardı. Sövüşmeden, dövüşmeden yo- ruldukları vakit umumi musahabe zeminleri arıyorlardı. Sırf kendi masallarını anlatmak için böyle bir sohbete müsaade eden pelr Kvan Kadri, ekseriya traş hakkını nefsine hasrederdi ve bir sürü palavra savururdu. O, cihanda eşleri bulunmadığını ve Selmanı Farisinin kümesinden ürediklerini bin bir yemin ile temin ettiği horoz- larının Hintten, Arjantinden, Fen- landiyadan — getirilmiş — horoz- larla yaptıkları muzaffer güreşle- ri ballandıra ballandıra anlatır- ken birdenbire bahsi değiştirirdi: — Ah, derdi, sulh konferan- sına ben — gitmeliydim? — Vallahi karşıma çıkan diplomatları be- nim tel kuyruk borozun Hintli pehlivana yaptığı gibi bir yan vuruşla hurduhaş ederdim. Ehli- ha ve mahalliha derler amma siz benim kadrimi bilmediniz, siyase- ti yüzünüze, gözünüze bulaştır- dınız | Pehlivan Efendiyi ancak Refi Cevat susturabilirdi. Çünki onla- Fın münasebeti, bozacı ile mey- hanecinin alâkasına — benzerdi. İkisinden biri davacı oldakça öbürü de behemehal — şahitliği derühde ederdi. Bu sebeple kar- Şılıklı bir nezaket taşıyorlardı. Peh- livan, “yeter ağabey biraz da biz öğünelim ! , Dedi mi Refi Cevat suşardı. Onun “perdahını bırak!,, hayıflanırdı : “— Ah, derdi, sulh konferansına ben gitme- liydim. Vallahı Karşıma çıkan diplomatları, be- nim tek kuyruk horozun hindli pehlivana yaptığı gibi bir yan vuruşla hur- dahaş ederdim..,, demesile de pehlivan sesini ke- serdi. Deliler Ve Sinirliler — ! Refi Cevadım sözleri ekseriya kâğıt hilelerine taallük ederdi. Kılıçtan bakaraya ve pokere ka- dar bütün kâğıt oyunlarında kaç türlü ve ne türlü hile yapılaca- ğını, telsiz. telgraf mucidinin de © şerefli ,icat önünde belki hisse- demediği, heyecanlı bir zevk ile anlatırdı. Bazan hilekârlıkları ha- yalen yaşamaktan okadar vecde düşerdi ki kendini tuta- mazdı, şu şekilde sözler söylerdi: — Bende kıleptomani vardır. Bir dükkâna, bir mağazaya, bir lo- kantaya hatta bir gitsem mutlaka bir şey aşırırım. ( Arkası var) Evlenmesinler Mi? (Baş tarafı 1 inci sayfada) “Aynen ve mübalâğasız anla- tıyorum. Bir anda ben doktorun yalnız misafiri değil, müşterisi olacak halde idim ve garip bir tarzda sinirlenmiştim. Bu telkin nereden geliyor? Hâlâ tahlil et- medim ve hayretteyim. * Mazhar Osman B. söyledi: — Umumiyetle akıl hastala- rının evlenmelerine, hele çocuk yapmalarına ben de taraftar değilim. Hele irsiyet yükü fazla ise hasta hiç — evlenmemelidir. Vakıâ irsiyet nazariyesi hâlâ mü- * nakaşa halindedir. Akıl hastalık- | larının ana babadan çocuğa geçtiği müsbet bir iddia değildir, zaten fende kaç şey müspet ve kat'idir? Altı yedi batın sonra irsi tesirlerin tamamile kaybol- duğunu söyliyenler, aksini iddia edenler ve bazı Amerikalılar gibi, irsi amillere verilen ehemmiyeti fazla bulanlar — var. olsun, biz, kuvvetli ihtimalleri dikkate almak mecburiyetindeyiz. Akıl hastalarında irsiyet yü- kü zaman zaman fazla olur. Marazi tohumun bu devrelerde irsen intikali ihtimali fazladır. Bu devrelerde evlenmek, hele yçocuk yapmak doğru - olmaz. Hatta, bazı hastalarda yumurta- hkları ve cersumeleri tahrip ede- rek sün'i bir akamet elde edi- yorlar. Fakat, erken bunama gibi hastalıkların hâd — devrelerinde evlenmek fena ise de, müzmin devrelerinde zararsızdır. Bunun ibi hastalığın inhitata uğradığı âdivıca mügıı:h devreler vardır. Vötfetti, Fatağraf Tahlili Kuponu Tabiatinizi Ööğrenmek İst'yorsaaıı fotoğralımızı 5 adet kıyoa <a bir lixte gönderiniz. Fotoğrafımı mraya tabidir. ve iade edil nez, veya B Hangi sudleda | cevam ? Ne olursa | Şimdiye kadar akıl hastalık- larından bahsettim. Sinir hasta- larıma gelince, bunların evlenme- lerinde umumiyetle mahzur yok- tur; hatta, birçok sinir hastala- rında izdivacın faydası görülmüş- tür. Dediğiniz gibi sinir hastala- rının evlenmelerine - toj mâni olursak — ekseriyet bel kalır. Yalnız... Sinir hastaları, marazi devrelerde — evlenmemeli, — biraz beklemelidirler. Çünki izdiyacın ilk günlerinde, karı kocadan bi- rinin — sinirli, fazla öfkeli veya fazla mahzun — olması - ailenin ıhengîBni ;ee'ne&ıuinl boazabilir. “ Bir iki sinir hastasının evlenmesi, çocukları için iyi de- ğildir. Bu çocuk, ifrat derecede, if İlıııBnı doğabilir ey, beya- natını bitirdikten sonra yüzü baktı: ei — Çok zayıfsınız, dedi. — Evet, fazla — çalışıyorum, yözümün çizgilerinden anladınız, değil mi? Hâlâ bana dikkatle baktığını hissettim. Mesleki itiyadının sev- kile bende de marazi işaretler aradığı muhakkaktı, hatta... bul- duğu da muhakkak| Ercüment Ekrem Beyin eserleri: Meşhedile ua aa Devriâlem Eiati : 100, ciltlisi 125 Kr. Gün Doğmayınca Fiati: 50, ciltlisi 75 Kr. Sühulet Kütüpanesi Kirahk. Sinema Izmir'de Birinel Kordon'da küin maruf “Sakarya,, sİneması kiralıktır. Arzu edenlerin — İstanbul — Beyoğlu posta kutusu No. 2092 müracaatleri. Şayamnı dikkat bir teklif Yalnız 75 kuruş gönderiniz. Mukabilinde Reisicümhur Hz. nin tabi büyüklükte, san'at- kârane bir büst portrelerini elde edeceksiniz. Türkiyenin bilâmum RicaliÂliye portro- dost evine | RAPYE, 'Bu Akşa;ı_îî—adyod;ı Ncle: Dinliyeceksiniz turka, 20,5 gramolfon, ajans, 71 ikinci kısım alaturka, 22 orkestra. i'sberg — (276 metre, 75 kilo- vat) 20 dans gecesi, 21,10 Daspubli- kum sendet, radyo hikâyesi, Brüno — (4İ metre, 36 kiloyat) 20 konser, 22,55 Çek istasyouların- dan nakil. Mühlaker— (360 metre, 75 kilavat, 19,45 haf f konser, 20,30 edebi mu- sahabe, 21,30 Za'de isminde, şark hayatından bahis bir komedi. Bükreş — (394 metre, 16 kilovat) 20 şarkı konseri, 20,20 senfoni, 20,50 musahabe 21,10 senfoni, Belgrat — (429 metre, 2,5 kilu- vat) 20 doktorun tavsiveleri, 20,30 radyo örkestrası. Dikkat: zaman İstanbulda ŞARK Kullanınız.. Tel. 21128 YEDİKULE BOYAR KASARLAR SANTRAL ZAYİ — İçinda şahsıma ait senetler bulunan hesap defterimi Beyoğlu Beşinci İcra dairesinde muamele takip ederken zayi ettim. Mezkür defter ve senetler kimsenin işine yaramıyaca; bulanların atideki adrese getir- dikleri takdirde memnun edileceği ilân olunur. Kammpaşada Kepekçiler içerisinde 3 No, lı kahvede mukim seyyar yağcı AN Onbapı —a Söhület Kötüpanesi Acıklı Bir —— Leon Tolostoy Fiatı: 50, ciltlisi 75 Kr. Anatol Frans Fiati: 100, ciltlisi 125 Kr. MT KA N.viyı" İLÂN Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: Aksaray Namik Kemal caddesi Çar kırağa —mahallesinde 10 — numaralı 3 Mart 932 Perşambe — İstanbul (1200 metre, 5 kilovat) — | 18 gramofon, 19,5 birinei lesım ala- - Dercetmekte olduğumuz programların | olan kısını vasati Avrupa saatine göre tanzim edilmiştir. Istanbul saatine tatbikı için Avrupada saat (12) olduğu () € geldiği farzedilmelidi. YÜN PAMUK FLOŞ iplikle —bwu_r Boyar Büker Kasarlar î büker |Parlatır (Merserize eder) | besar Grizet Yapar. Pamuk İpek — ve Yün Bezleri Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanları TAMAMLAR. Himayeyi S A N TR A 1L dan arayınız. Roma — WA1 metre, 75 kilovat) 20 dini musiki, 20,45 San Karla ti- yatrosundan nakil. Prag — (488 metre, 120 kilovt) 20,15 keman konseri, 20,45 orkestra, Viyana — (S17 metre, 20 kilovat) 20,40 haftanın hâdiseleri, 21,10 Haydn den bir parça, 22,15 akşam konseri. Peşte — (5S0 metre, 23 kilovat) 20 Elızabet Sandorun şarkı konseri, 22,20 Macar milli şarkısı, 23,20 tan- go onkestrası. Varşova — (Mll metre, 156 kilo- vat) 11,35 gramofon, 19,4$ yadyo ga- zetesi, 2015 akşam koönseri 21,25 komed, 22,10 gramofon. Berlin — (1635 metre, 75 kilavat) 20,45 Kolanyadan nakil, 22,15 politi- ka haberleri. Avrupaya ait Zafiyeti umümiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halâında büyük faide ve tesiri görülen: FOSFATLI MALT Hulâsası Her eczanede satılır lnEnsul:M SANRM Lta” Şirkeli İSTANBUL Tel 21128 ÜTÜLER GENİŞLETİR ZAYİ — Süleymaniye asker- ilk şubesinden aldığım askezlik- ten terhis vesikamı zayi cettim. Yenisini alacağımdan — eskisinin hükmü yoktur. Kumkapı lEif!e elinler sokak 19 Zadil Misak 319 SON POSTA 'evmi, Siyasi, Havadirz ve Haix garzetesi .» stanbul: Eski Zaptiye İdare: Cülnyer MAj Telefon İstanbul - 20203 Posta kutusu: İstanbul - 741 Telgrakı İstanbul SONPOSTA ABONE FİATİ ECNESİ 1Sene — 2700 &r. 6 Ay 40 , 3, 800 ,, . v0 , Gelen evrak göri verilmez İlânlardan mes'ulüyet ada sar. Cevap için mektuplara 6 kuruş < pul ilâvasi Tâzımdı. Adras değiştiril nesi (20) kur ©' . 1400 K 71S0 » 400 » 150 lerinin fiatleri dahi aynidir. dükkânda Ahmet Şevket Bey 14 teş- | rinlevvel 931 taribinde Sandığımıza | BO Posta mesarifi yukariki bedele dahildir.. FOTO — FRANS İlkiğlenidesi No, 191 Bayeğlır t abay Klşesi $)a n a hi'in fa göader eh ir. * dğlas par &7 h Yerei verleceğinden eskisinin bük- | mü olmıyacağı ida olunur, l Son Posta Matbaası bıraktığı para için ver'len 24774 nu- | maralı bonoyu kaybettiğini ı&ylemiçıir_l Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Paşıp Neşriyat Müdürü: — Selim Ragıp ei nti tki eee di SD İ MN AEÜÜMRA A

Bu sayıdan diğer sayfalar: