3 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

3 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 Bu Haftaki Geçen Bilmece- ÇOCUK SAYFASI — Yeni eri Doğru Bilmecemiz Halledenler Bn 18-2-932 tarihli nöshrmizda Resimde neşrolunan (cambazhanede saklı esi hayvan) bilmecesini iyi boyayan- Ban 5 Bİ lardan bediye m isimle- eyi çi ir > rini aşağıya neşrediyoruz. Bilun iz Emelle Gün Ay, karda kızak Köpeği kızağa bağlayıp koş- Fakat köpek kediye rasgelir Hediye alacaklardan İstanbul- kaymıya çıktılar. turmıya başladılar, gelmez her şey altüst oldu. da bulunan karilerimizin pazar- Emelle Gün Ayda yere yuvar- landılar. tesi, mbe günleri öğleden sonra Pbizzat idaremize a hediyelerini almaları lâzımdır. Yalnız taşra karilerimizin he- diyeleri (o posta ile adreslerine AY KUYUYA Sami Bo a .. .. sinden 307 İsmail, emo ikinci Bu resmi kesip bir D U 9 T U Süreyya, “or am 9 uncu mektep e (B) harfile gös p Kasımpaşa 21 - — terilen mean Demiş: “Biçare “ay. ya D. orta mektep barfile edilenleri pekin “metlâka kurtarmak talebesinden e Ari Bey ve m ni ge “Bolidi boğulup, gider, Birer A4 İst Santimetre - Emeği rmğiiliğ *Çengelle çıkarmalıl.... Adet Santim Cetvel güzel bir resim elde etmiş ola- Kazananlar Bu resmi Bilmece Mu- » Galata ie Benuva mektebi ie m ii A t r su ta tir, anlarım on gün Ri ya EE lisesi birin- Ee Sonra, çengeli kapıp, Heybeliada — İlkmektep Lâstikten içeriye fırltamış! vi 2 Ni Handan, Oyuncak * taleberikden; “FAS Bel Hami Mektep çantanızı karıştırırsa- Beyoğlu dokuzuncu İlkmektep niz, ee pg — işe “Ay, « çıkaramamış ikinci sınıftan yi ir Be- ramaz er bulacaksınız. Bizim akılı hoca 12 inci inci amm parçalarını ei toplu İ lik açınız. Bu deliklerden iplik Şöyle bir karar vermiş: Geçmiş köye saatler: ya ' 8 Hüseyin ame iğne sipir Ni. hayvan geçirip uçlarını yukarıda birleşti- Çengelin sivri ucu ey ln — iz bajör elinizde demektir, > ei ma üreme a ar al nizde dem. * İl “Sular, aktı, ve X Şimdi bunun içine gece kandil Meullldn, giblri Z Birer Adet Albüm Kazananlar lerinde kullanılan mumlardan bi- “Sabahleyin rahatça Olanca kuvvetini ç Ankara Sakarya mektebi be- rini yerleştirip yakınız ve abajö- || «Ciçeklere dökerim! Verince bileklere, şinci maftan 74 Adi, Ankara ortamektebi birinci sınıftan 216 rünüzü asınız. (Pek hoşunuza Kopmuş çürük ip.. Gelmiş Feridun, Adana ortamektep te- gidecektir. & Hoca; se Şeğel habanladan 253 Kn eni 4 mekti ncü sk Lâstiklerden btiyüğünün altıma Sifi ile Biçen kovaların » miftan 184 Nihat,” Süleymaniye ayak le vii e ve En büyüğünü seçmiş! a. break azıfesinı & çek “kün be isiği diğe İMahabere he hekice e Görmüş, arkası üstü, o ianbaul 44 üncü ükmelirb DE bir iğne ile ön tarufa yapıştırr mz. Bu lâstiğin iki tarafına kar lemle siyah birer göz yapınız. Bir İğne de kuyruğa (yapıştırınız. şte size mükemmel bir hayvancık. Einize boş lâstik geçtikçe bu Syuncakları fazlalaştırabilirsiniz. SON POSTA KULÜBÜ KUPON Şimden sonra Son Posta Klübüne «xa olabilmek için her hafta bu sayfada Beşredeceğimiz kuponlardan dört tane Oplayıp getirmek Oveya o göndermek lzumdır. Bu kuponları kesip toplayınız. şinci sınıftan Melâhat, Muğla ikinci ilkmektep beşinci sını 133 Fuat, Menemen Kubilây Mek- tebi birinci sınıftan Berkemal, Fatih 13 üncü ilkmektep ikinci sınıftan 244 Cemalettin, Sıvas Fevzipaşa (o ilkmektebi (o beşinci sınıftan o 453 (O Musliha, OKu- leli Askeri lisesi 11 nci sınftan 261 Hakkı Suha, Samsun Kız orta mektebi talebesinden Ay- ban Rahmi İtanbul Birinci ilk mektep talebesinden 260 Mec- dettin Kanlıca 3önci mektep dördüncü sın ftan 50 Mahmure, Hanım ve Beyler. ( Arkası var amam, Bir anda gökyüzünü: - Havadaki beyaz ay Kamaştırmış gözünü! * Demiş kendi kendine: “Hiç merak etme artık; “İpi kopardık, amma, “Ay,,« sudan çıkardık!...,, Kuyu başına geçmiş! Wektepte arkadaşlarınız ara- sında gizli muhabere etmek isti- Da yorsanız, size bir şifre öğretelim. : Bu şifreyi tatbik ederseniz yaz- EE pesin eğilip dıklarınızı arkadaşınızdan başka | Bakınca içeriye, kimse anlıyamaz. Bağırmış: “Zayallı - Şifre şudur Alfabedeki keli- || Kuy97a düşmüşt., diyot melere (A) dan başlıyarak birer * numara koyunuz. (A) harfi (1) olursa (Z) harfi 28 olur. Bu su- || Hiç ay yere düşer mil, retle harf yerine rakam kullan» || Bu hoca hikâyesil.. nız. Kelime bitince nokta koyu- İİ M. ku vurmı BÜYÜK BABA nuz. Kendi aralarınızda tecrübe- iyii li Bir n sini yapınız. Pek memnun olacak ve ber vakıt tatbik edeceksiniz. I — Mahallede Cabi Beyin 4 — Yedi. 5 — Bir de baktılar ki kom- vam sal yorlardı. Müzayede Müzayede memuru — Artır | şunun Gün Er.. Müzayede me- (omuru bir yazoyu satıyor ve ran kim?, muru onu yakalayınca kapı dı ağırıyordu. Beş lira.. Beş lira... şan atıverdi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: