3 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

3 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A Sıvfı — İSÖN POSTA __________.l_ Kulağımıza Ç(ılmanlurı ST R T b d Burunda Fındık Kabuğu " Gaby Morlay ,, » sinemada görmüşsünüzdür. Güzel ve kıvrak bir kadın değil mi? Şüphe yok. Bir Fransız muharriri bu kadını tiyatrodaki hususi odasında zi- yaret eder: — Affedersiniz, der, ben sizin çirkinleştiğinizi görmek istiyorum. — Hoşunuza giderse... Kadın yüzüne bazı boyalar sürer ve muharrire sorar: — Oldu mu? — Hayır. Henüz mediniz. San'atkâr, bu sefer de boya- larla kaşlarını, kirpiklerini siler, dudaklarını sarartır, ağzının bi- çimini bozar, burnunun sol ka- nadını siyahlatır, herşeyi yapar ve sorar; — Oldu mu? — Hayır, güzelliğiniz hâlâ kendini müdafaa ediyor. Bunun üzerine Goby Morlay burnunun sol deliğine bir fındık kabuğu sokar ve muharrir - şaşa- kalır. Bu fındık kabuğu, güzel kadının yalnız burnunu - değil, yüzünün sol tarafını tamamile #işirmiş gibidir. — Oldu mu? Diye sorar. Korkunç. Söylenecek şey yok. Okadar ki, muharrir yerinden fırlar: — Aman, der, eski halinize geliniz, yüzünüze bakamıyorum. * En Merbut Hayvan Hayanlardan bahsolunuyordu. Birisi köpeklere muhabbetinden bahsetti: — İnsana bukadar yakın, bu kadar merbut hayvan yoktur, dedi. Bir arkadaşımız bağırdı: — Vardır. — Hangisi? - Smük M. Musolını Kıral Faysala Bır Fotoğ- rafını Hediye Etti Bağdat ( Hususi ) — İtalya Başvekili M. Musolini Kıral Fay- sala, geçen sene İtalya ziyareti hatırası olarak çok - kıymatli ve çirkinleş- san'atkârane yapılmış bir çerçe- ve içinde kendi fotoğrafını Bağ- dadtaki İtalya mümessili vastasile bediye etmiştir. Kıral F. ysal da M. Musoliniye kendi fotoğrafımı gönderecektir, Miısır Hükümeti Altın Al_ı_gor Kabire, ( Hususi ) — Son za- manlarda Mısırda altın kaçakçı- | hğı çok - fazlı Gerek sikke halinde ve gerekse ziynet eşyası olarak Mısırdan pek - çok altın. kaçırıldığını nazarı itibara alan hükümet, Mısır kâğıt para- sının vaziyetini tutmak ve kaçak- şmıştır. çılğa mani olmak için piyasadan | altın almıya başlamıştır. Şimdiye kadar piyasada ( 24 ) ayar altın 58,5 Mısır küruşu iken kükümel bu ayardaki altınları (60 ) kuruş (0) milime almıya karar vermiş ve ilân etmiştir. (Hususi) — Bu- gün tecrübe ile sabit olan mühim bir hakikat var. Şehirlerin, kasa- baların ve köy- lerin süratle ta- rakki — etmesini istiyorsak - hiç durmadan — yol yapmalıyız, M> selâ, bizim Dur- sunbey. Burada iki sene evvel bir şose açıldı, bizim kazayı Vi- lâyete ve diğer yerlere bağladı. Yine bu sıralar- da Balhıkesir - Kütahya demiryolu r yapılmıya başlandı. Bu iki mede- niyet eseri bizim kazaya büyük bir tesir gösterdi. Kazamız iki sene evveline nazaran çok değiİş- miş, bariz bir tarakki merhalesi- ne girmiştir. Hiç şüphe etmemeliyiz ki se- neler geçtikçe bu eserler daha feyizli neticeler doğuracak, bu suretle taassup artığı olan eski itiyatlar temamen sönecektir. Dursunbey'de — uğraşılması, üzerinde çalışılması şiddetle lâ- zım olan meseleler çoktur. Fakat Salihlide Bir Maznun Salihli ( Husust ) Bu civarda Durasıllı köyünde geçenlerde bir taarruz hâdisesi olmuştu. Köy sakinlerinden Emine Hanımın ge- ceyleyin evine giren ayni köyden Küçük Mehmet oğlu Osman ile Emin oğlu Hasan kadıncağıza ta- arrüz etmiçlerdir. Bu iki şerir Manisa Ağır Ceza Mahkemesinde mühakeme edilecektir. Bundan başka burada Mitat Paşa mahallesinde Ali oğlu İs- mail isminde birisi, kendi hak- kında tahkikat yapan jandarma- lara rüşvet teklifine yeltenmiş, fakat derhal muamele yapılarak tevkif ed Izmırde Borsa Binasının Borcu Nasıl Ödenecek? İzmir (Hususij — Emlâk Ban- kasının alacağı olan paranın tah- sili için buradaki Borsa binasının, bir- zamanlar haczedileceğinden bile bahsolunmuştu. Fakat uzun m müzakere ve temaslardan sonra borcün —ödenmesi için binanın bir kısmınm kiraya ve- rilmesi v toplanacak paranın Ban- kaya yatırılmasi takarrür etmiştir. Soğukların Tesiri Adanadaki şiddetli soğuklar | bazı meyvelerin bozulmasına se- bep olmuştur. Bilhassa portakal- lar buruşmuş ve yenmiyecek bir hale gelmiştir. Şeker kamışları da istifade kabiliyetini tamamen kaybetmiştir. Mahvolan Servetleen İstifade Etmeliyiz Dursunbeyın İhtıyaçları Pek Çoktur j Dursun bey , Dursunbey kasabasının uzaktan çekilmiş bir resmi | Maarif meselesi ve irfan iktiyacı en başta gelir. Kazamız halkı arasında okuma hevesini ziyade- leştirmek alâkadarların elindedir. Bu hususta şiddetli bir seferberlik yapılmasına, bilhassa münevver- lerimizin önayak olması lâzımdır. Bunun için de spor ve okuma yurtları tesisi çok faydalı olacaktır. Işık ihtiyacı: Kasabamızda henüz elektrik yoktur. Buna bel- ki hayret edeceksiniz. Çünkü memlekette bugün elektrik ışı- ğına kavuşmıyan pek az kasaba kılımşlır. Im Adanada Telefon Rüşvet Teklif Eden| Hatları Adana, ( Hususi ) — Vilâyet dahilinde telefon şebekesi gün geçtikçe — genişlemektedir. En uzak kaza ve nahiyelerin bile vilâyet merkezile telefon rabıta- ları temin edilmiştir. Bozanti na- hiyesi doğru bir hatla merkeze raptedilmiş, ayrıca Bürücek yay- lâsının da merkeze bağlanması takarrür etmiştir. Bu yeni hat, havalar düzelince derhal tesis edilecektir. Garip Şey! Adanada Resmi Dairelerin Camları Mı çalınıyor Adana gazeteleri çok' garip bir. hâdiseden — bahsediyorlar. Mesele şudur: Adanada - Siptilli ismi verilen bir pazar yeri vardır. Bu pazar yerinin » bir köşesinde hurdavatçılık y'rın bazı kimse- lerin son günlerde büyük ve yeni camlar — sattıkları — görülmüştür. Geçen gün polis tarafından kırk kadar cam müsadere edilmiş ve bir de zabıt varakası tutal- muştur. Adana gazeteleri bu camların resmi daireterden birine ait — olduğunu, esrarengiz — bir adamın bu camları hurdavatçılara sık sık getirip sattığını yaz- maktadırlar. Portakal Ticareti Elâziz, (Hususi) — Dörtyoldan şehrimize bu sıralarda mühim miktarda portakal ve limon gel- mekte ve çok sarfedilmektedir. bizim — kasaba merkezi de bun- lardan — biridir. Fakat şunu da söyliyeyim ki buraya — yarım saatlik mesafede boşuboşuna gül- dür güldür akan bir sudan isti- fade etmek için henüz bir hare- ket ve bir teşeb- büs yoktur. Alâ- kadarlar bu su- dan (800) bey- girlik bir kuvvet istihsal edile bile- ceğini hesap ya- parak — anlamış- lardır. Su ihtiyacı: Kasabamız iyi su- ya çok muhtaçtır. Çünkü bugün | içtiğimiz su kireçli ve muzırdır. Halbuki yirmi dakika ilerde te- miz ve güzel bir su vardır. Fakat bu suyun kasabaya nakli, bizi ihya edebilir. Fakat nedense şimdilik böyle bir teşebbüs yok- Şunu da söylüyeyim ki bu işler belediye varidatının yüksel- mesine ve netice itibarile Dur- sın Beyin imarına bir vesile olabilecek mahiyettedir. Eğer bu işler yapılırsa (Dursun ch) Tür- kıye'ıın Edirnede Vilâyetin Bütçesi Tespit Edildi Edirne, (Hususi) — Vilâyeti- miz Umumi Meclisi on beşinci içtimamı Vali Emin Beyin riya- setinde akdetti. Bu içtimada tes- pit olunan vilâyetin yeni sene bütçesine göre İpsalada 1500 lira sarfedilerek bir bakım evi açılacaktır. Ayrıca san'atlar mek- tebi için 357, yalı mektebi için 67,606, Gazi yalı mektebi için 71,951 İira tahsisat konul- muştur. Bunlardan başka Şehir yatı mekteplerine muavenet ol- mak üzere de 7500 lira ayrılmıştır. Diğer taraftan Vilâyetimiz dahilinde meyseciliğin ve bağcı- bğin ihyası için faaliyete başla- nılmıştır. Yakında şehrin ve vilâyetin birçok yerlerine ağaç fidanları dikilecektir. Mersinde Hapishaned; Çdiuk Dao- | Çi Spor Olüyor ğuran Mahkünı Kadınlar Mersin h-ınışhanuvnrîe yatan mahkümlarden Hayriye isminde bir kadın son günlerde bir erkek çocuğu, Halise isminde diğer bir kadın ise yine bir erkek çocuğu doğurmuştur. Bunlardan başka doğurmak üzere olan bir. kadın da hastaneye yatırılmıştır. Bir İmtiyaz Feshedildi Muğla vilâyetinin Köyceğiz kazası dahilinde bir Amerikan mrbunun — uühdesinde — bulunan orm madenin imtiyazı Şürayi Devlet tarafından kanuni müta- Tealar sert olunmak suretile fes- l hedilmiştir. Ve ae AA F | I Söz Aramızda i 8 Dağdaki Gelir, Bagdakr bır dost ziyarete gitmiştim. Odadan içeri girdiğim karşılaşt Şım bütün yözleri müşmeiz gör Ortalıkta, umumun muha kazanmış, fakat vakitten dünyasını değiştirmiş bi hatırlanmasından müt! lenmiş bir keder havas benziyordu. Halin icap eti sükünetli kildim. Bu sırada hazırundan - birisi, benim içeri girişimle yarıda ka- lan babsi tazeliyordu, dedi ki: — Evet, anlaşılmaz bir sey, adam ticaretle meşgulmüş. Sözü, sohbeti de yerinde talâkatina diyecek yokmuş. senin ağzı kaynananın elinde oldu ğünu anlar anlamaz kızdan ziyade asıl fethedilecek kalenin 'kaynana olduğunu anlamış, muntazam ve maharetli bir abluka ile öyle plânlar tertip etmiş ki kale Uzun zaman mukavemet edeme- miş: Kaynana Hanım, öbür ta- rafta duran ve kendisini çok seven oğlunun zararına olarak bütün malıni kızına devretmiş, bu devir muamelesinden sonra da “ Vehbinin kerrakesi ,, anla- şılmış. Damat Bey, akşamları yeisli ve asık suratla eve gelmiye baş- lamış. Bu halden gelin hanımın ne derece müteessir olabileceğini tasavvur edersiniz, Kocasının ele- mini gidermek, onun - sıkınlısına iştirak etmek için vaziyeti iskan- dil etmiye başlamış. Anlamış ki kocasının işleri iyi gitlmiyor. Ma- lümyal ortalıkta iktısadi buh- ran — var, Anadoludan - tahsi'ât yapılamıyor, falan ve filân. İki gün sonra damat Beyin baciz tehtidi ile gelen ilk sene- dini gelin hanımın bankadaki pa- rusi ödemiş. Fakat senetler !ıırr birini kovalamıya başlamış. Şir ortalıkta Bir sıkınt:, bi Kaynana hasta, gelin H. ayda on altı kilo k ybcıı Damadın bir ma sının mal ve uzaklara atıl: evlâdı yeis içinde, Herkes — susuyo tasdik işareti yapıyar, tavırlarile — tanıdık ettikleri bu a'lenin ızı'lüğ" veaen — müteessir Derken - biri, çekmek için, şu ya feyı fırlattı : “— Zekâsının hakkı.,, 4 Ben, bu hükme yorum. desiniz ? Elâzizde zaman rdiği bir tavırla kenara çe- imiş. - Hele Ke iştirak etmi- Bilmem siz ne fikir- Elâziz ( Hususi de spor ve futbel haldedir. Burada vardır, fakat bakım den güne gayrı k bir hale gelmekte Şehrimizde - bir denberi ne sporu te konferans verilir kulübüne ehem Musevi Mekte Balatta Musevi tarafından Fener Kılburnu goz nosunda mektep moenfaatine rak gelecek perşembe akşamıl bir balo verilecektir. buçuk sene- için bi

Bu sayıdan diğer sayfalar: