3 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

3 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA * HARUNÜRREŞİT e Eanna AF A v ** Tarihin Esrarengiz Sayfaları Abbasiliğin — tarihi ©o sırada | Abbaseyi yem gibi kullanmak | arasında paylaşılamaz bir nur yarım asri henüz dolduruyordu. Lâkin bu kısa müddet içinde ya- cinayetlerin, — fezahatlerin cinayet yedi — balayığın nun, bu ilâvenin ne iy vardı? Her meyva yetiştiği ağaca yakışmalıdır. — Seffahın — yeğeni, Mansurun torunu da o amcaya, t ve hil- oluyordu! Harunun — güzel — karısı, ” bir mebze bu mülâhazalarla meşgul oldu. Mütcal saraydan çıka- cağını teemi istikbalini göz öal g yeni baştan pilân- larını sıralamıya koyuldu. Muhte- vis ve zalim kadın, herşeyden evvel kendine uyutturucu, uyuş- turucu — bir. muhit — hazırlamak istiyordu. Öyle bir mubhit ki gecesinde — neşe — güneşleri ve gözünde kahkaha yıldızları eksik olmasın, Bunun İçin her eğlenmek için muhtaç olduğu vas sıtaların en mübimmini elde etmiş — bulunuyordu. O, bü yıktan renk renk olacaktı. Bundan sonra Reşide hücum Zübeyde, ut çalmaktaki meharetile meşhur idi. Abbase, kendi görümcesi olup Harunun son- derece mü- habbetine mazbar olan bir emire idi. Cafer, Yahyanın oğlu idi. Zübeyde, çok genç ve çok güzel bir dal olan görümcesini iki erkeğe, Abdullah -ile Cafere bir anda sevdirmek istiyordu. Halife zade Abdullah ile Vezir zade Caferin Prenses Abbaseye gönül vermeleri halinde Harunun mevkiü müşkülleşecekti. Zira —onun biraderzadesine muhabbeti ve siyaseten de em- niyeti yoktu. Abbaseyi ona ve- remezdi. Koca bir saltanatın ya- rısını vali sıfatile eline verdiği Caferi ise - © geniş tevsccühüne rağmen - eniştelik mevkiüne ç- karamazdı. Çünki bir halife kızı |- ve halife hemşiresi, ancak kendi kanı keklerle evlenebilirdi. İş bu dereceyi bulunca husu- metlerin başlaması tabil idi. Ab- baseyi alamıyacak olan Abdullah amcası aleyhine harekete geçe- cekti. Oğlunu aşkta yese düşmüş ancak ve taşıyan er- ayni yola girecekti. Harun, bu cepheli düşmanlığın önünde ecek ve ezilecektil Bötün bu işlerin olabilmesi için Abbaseyi sahneye çıkarmak lâzımdı. Erkekler, nihayet bir balığa — benzerlerdi, — güzel - bir yere çarçabuk iştahlanıp gönük- lerini ağa kaptırabilirlerdi. Lâkin ecek olan vezir Yahya da | raz müşküldü. Onun herhangi sebeple şüpheye — düşmesi, rı ve ümitleri suya düşüre- irdi. Gerçi kocadan kal için onu sevdavi şürmek kolaydı. bu dul kadını Abdullah ile Cafer üzakereli (Baş tarafı 1 inci sayfada ) Gerek Şankay - Çokin fırkala: (, gerek 19zuncu ordu münte- zam surette geride hazırlanmış edilen 19 zuncu orduya mensup bazı zabitler, bu çekilmenin, bek- lenen Çin takviye kuvvetlerinin gelmemesinin bir neticesi oldu- ğunu söylemişlerdir. Şanghaya çıkarılan yeni Japon kuvvetleri, müsademe neticesinde hafif bazı zayıata uğramışlardır. Cenevre 2 (H. R) — Çin ve Japonyanın — sulh müzakerelerini kabul ettikten sonra harbe de- vam etmeleri Cemiyeti Akvam mehafilinde elim bir intiba br rakmıştır. Cemiyeti Akvam Reisi M. Pol Bonkur arka, arkaya Çin Nankin 2 — Japon. tayyare- leri ” Şanghay-Nankin - demiryolu üzerindeki Naziyang ve Kunsig- | Müzakerelerin Ka Şanghay 2 — İngiliz Amirali Kellinin — tavassutile — Çinlilerle Japonlar arasada başlıyan selh müzakereleri devam etmektedir. Bu müzakerelerin icrasına, İngiliz Hariciye Nazırı Sir Con Simonun müdahalesi sebep olmuştur. Japonlar, bu mıntakadaki Çin Jaron askerlerinin mütekabilen gökilnciini pişlata- kübul elmip xse de Japon askerlerinin Çinli- ayni zamanda çekilmesine tmişlerdir, ler, askerlerini — bitaraf mıntakanın 20 kilometre ötesine çekilmek hususundaki - vaitlerini rşılaştığı M yerine getirmedikçe Japon asker- Şanghay 2 — Yeni Japon Başkumandanı Ceneral Şirakaava Çinliler kendiliklerinden çeki lerse Japonların kemen harbe ni Mahmut Yesari Beyin eserleri Su Sinekleri Fiati: 150, ciltlisi 175 Kr. Bahçemde eu <a Bir Gül Açtı 1 150, ciltlisi 175 Kr. Kırlangıçlar Fiati: 50. ciltlisi 7S Kr. Ak Saçlı GençKız Fiati: 150, ciltlisi 175 Kr. Sübulet Kütüpanesi vaziyetine getirmekte idi. zâfa düşüp te ikisinden gönül - verirse plânlar yine aksı- Binaenaleyh onu hem düşürmek, hem — zâfa kapılmaktan korumak icap edi- yordu, adın (Arkası var ) Muharebe — şahsen yapacak birşey olmadığını söylemiştir . Pol Bonkur, bandan sonra Ja- pon murahhasına bazı tavsiyeler- de — bulunmuş Şanghayda mubarebe durdüruülma . şartiledir- ki sulh konferansının toplanabi- leceğini bildirmiştir. wo_ Bonkur bu münasebetle Japon bhükümetinin tasavvurlarını Ööğrenmek istemiş ve Japon hü- nihayet akhıselimin se- dinliyeceği ümidini izhar et- ve Şanghay 2 — Vosng mınta- n Miyao-Çing-Çan mevki- Mareşal - Şan-Ka; Çekin (88) inci fırkası m_. sabalı saat ikide 19 uncu ordunun gar- binde on kilometrelik bir ricati cek şekilde mevzilerini ir. İmtiyazlı mıntakanın cenubundaki Nantao garnizonun- da bulunan Çin kuvvetleri de Şanghay-Hankou hattı üzerinde Demiryolu Bombardımanı Başladı ang mevkilerini tahrip etmişler- dir. Tayyareler şimdi Kunsiyang civarındaki şimendifer köprüsünü bombardıman etmektedirler. üşküller in çekilmesinin mümkün ob- ğı beyan edilmiştir. Çünki Japonlar, in sözlerini tut- mamaları linden endişe et- mektedirler. Çinliler çekilir çekil- mez Japonlar da gemilerine bine- rek “Japonyaya — döneceklerdir. Fakat Çinlilerin tokrar dönme- meleri için bitaraf askerler tara- fından — lâzimgelen — tedbirlerin lınmasını istemektedirler. Japon- taraftan Japonlar, Yang-Çe neh- rine tamamen hâkim yine imti- yazlı bir mıntaka ihdas etmiş olacaklardır. Yeni Başkumandan Ne Diyor? yet vereceklerini beyan etmiş ve: — Elverir ki tebaamız ve im- tiyar mıntakasını tehdit eden imdiki bubran süratle zail olsun. Hindistanda Müebbet Nefi Cezası Şittarong 2 — Hususi mah- keme 1930 senesi Eylülünün 18-19 gecesi bir silâh deposuna taar» Tuz eden İ0 maznunu mücbbet nefi cezasına mahküm etmiştir. Bu taarruz esnasında yedi kişi telef olmuştu. SUZ Yarın akşam satt 9,30 da =>.—=A M—zmg>m_2—v> Holivut'un iç Yüz D Soğuklar ve Karlı Havalar €MEEKEZ, ARTİSTİK sinemasında gösterilmekte olan ÇILGIN DUL ZENCİ RUHU gPzEMM> Bu akşan: ASRİ simma GEREMEER>, ŞANGH AY GEMİSİ İlkveten: T ASAYELOFF'un yenl repartuvarlarında Son haftası ve teni numaralar. ALKAZAR ve ŞIK sinemalarında Türk — san'atkârlarının ibda etlikleri İSTANBUL SOKAKLARINDA llk Türkçe SÖZLÜ: ve ŞARKILI film büyük muvaffakıyetlerle devam ediyor. MOSKOVA ÇOCUKLARI Bararengir ve casusluk filmi olap OÖPERA özüümen temaşakiramı — beyecank saniler geçirmektedir. İüveten ; POX MAGAZİNE görülmemiş Yarımn aat 1040 da — matine Umumi dühüliye 25 Kr. TANANILE FRANSIZCA | SOZLÜ-ŞARKILI BezerZEVKNEŞE ; 3 |4 a1 | 15 02 | 44 64 | 08 sinemasında ijız Bu akşam saat - 21,30 da 16 | 05 sinema ve 4| 22 e c 6 Münir Nurettin * KONSERİ “ « Yeni münteha; öi gepie konalarda gi 79 muvaffakıyet kazanan — bazı 26 eserler ithal edil evvelden temin olunur. Fiatlar : 75- 100- 150- 200 - 800 ve 1000 kuruştar. İSTANBUL BELEDİYESİ n Bugün akşam saat 21,30 da 'YALOVA TÜRKÜSÜ Musikili komedi Bestekârı: Hasan Ferit Nakili: L Galip Fiatlerde zam yoktur. Yakında: KAFATASI, kafa- tası, kafatası. Tamamile Fransızca sözlü film Y . VERNON tarafından.

Bu sayıdan diğer sayfalar: