2 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

2 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ra Defterinden : SON POSTA HAİNLERİN İÇ YÜZÜ Yüz ElliliklerNasıl Gittiler, Ne Yaptılar TERCÜMAN KÖTÜ KÖTÜ GÜLDÜ: PEKİ, DEDİ KARILARINIZIDA SİZİNLE BERABER YOLCU EDERİZ ŞÜygi Kadrinin böyle bir ihtarda bulunması kuru bir gevezelikten ibaret değildi. O, Hürriyet ve itilâf kodamanlarının ne düzembaz olduklarını - şüphe yok ki nefsi kiyas ile - biliyordu. ginıeı—.alcyh idare heyetinin, fırsat bulabik dikleri takdirde, kendi çıkarla- rımı düşüneceklerine, — bütün o kalabalığı yüzüstü bırakacaklarına kanaali vardı. Fakat, bir noktayı unutuyor- dü: Huy değişmez! Nitekim Ho- ca Sabri ile arkadaşları da ko- guşdan çıkar çıkmaz koridorun görünmez bir köşesine kümelen- diler, dudak dudağa verip mü- zakereye giriştiler.Hepsinin mak- sadı bir olduğu için bu müzake- re uzun sürmedi, seri bir anlaş- ma ile neticelendi. Biraz sonra, beş serseri, şen bir yüzle tercüman Efendiyi se- lâmlayıverdiler ve ayakta durduk- ları halde Mustafa Sabrinin ağzile yalvarıyordular: — Cetveli takdim ediyoruz. Fakat sizden hususi bir ricamız yardır: -Asaletinizden bu rica- mizin kabul edileceğini umuyo- ruz; Mısır ve Romanyaya gidecek Mültecileri ikişer kafile olarak sevkediniz. Tercüman, meşhur Babıalinin dendi önünde bir daha eğildiği- ni Ürdü ve yine sefil bir gurur ra kapıldı: — Peki, dedi, efendi takımını ayrı gönderelim, külhan beyleri- ni sizden ayıralım. — Yanınızda kimlerin bulunmasını istiyorsanız söyleyiniz. Mustafa Sabri, heyete dahil olan üç kişiden başka Kürt Zey- nelâbidini, belediyeci Fevzi ile kardeşini, Şaban Ağayı, Muhid- din Paşayı, Rıza Tevfiği yazdırdı. Kiraz Hamdi de Miralay Sadıkla Hoca Vasfiyi kaydettirdi. Tercüman, ahlâk ve vicdan düşkünü heyet azasına İütufkâr görünmek için sordu: — — Başka birşey istiyor mu- sunuz? Süleyman Şefik, bir temenna çaktı; ELRERDET LT AAT N #Fatoğraf Tahlili Kuponu Tablstinizi öğrenmek istiyarsımı fatoğrafının 5 adet kapon ile bir: likte gönderiniz. Fotoğrafınız meaya tabidir. ve iade edil.nez. Foetojraf intişar evecek ml ? Fetoğrafın kilşesi 3) kuruşlur pul mukabilinde gönderi eblir. I Malüm ya! Bu iş politik olmaktan ziyade ekono- miktir. Bütçemizde sev- kiyat için para yok. Şu- nun, Bunun madamını, matmazelini de kaçırır- sak masrafın altından Kalkamayız — Evimde üç çuval vardır. Bunların içinde resmi ve hususi kâğ.tlarım bulunuyor. Mükemmel bir hatırat yazmak için onların yanımda bulunmasını istiyorum. Hoca Zeynelâbidin, yanaştı, bir tutam sakalını — sıvazlıyarak mırıldadı: — Kabil ise çocuklarımızı? e Sin ( Baştarafı 1 inci sayfada ) Fahreddin Kerim Beyin mektu- bunu dercediyoruz. Peyami Safa Bey de kendi sütununda cevap verecektir. Bu mesele hakkında, lüzum gördükçe, bütün akliye ve asabiye mütehassıslarımızın mü- talcalarına müracaat edeceğiz. Mektup şudur: Muhterem Efendim Ruh hastalarmın evlenmesi meselesi hakkındaki — yazınızı okudum. Alâkadarlığınıza teşek- kür ederim. Şu kadar ki “Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti,, için “umu- miyetle izdivaç aleyhtarı değilse bu kararı değiştirmeli,, buyuru- yorsunuz. “Akıl Hıfgssıhhası Ce- miyetinin mneşredeceği — muhtıra milletimize sağlam seciyeli — ve saglam fikirli nesil yetiştirmek esası üzerine müstenittir. İzdivaç aleyhtarlığı bir an bile hatırımızdan geçmemiş ve geçmez de, Ruh hastalarının evlenmesi ve bilhassa çocuk yetiştirmeleri cürsume (doğum tohumu) noktai nazarından zararlıdır. Seririyat müşahedeleri, hayatiyat kanun- karı, irsiyet laboratuarları tohum — Hepinizin çocuklarını mı ? Hayır, benimle Hoca Ef, Hııreüuı'min çoluğumuzu, — çocu- — Çocuğunu anladım. ik ne oluyor ? gada Çöke — Madama, tercüman bey, | | madama | Tenüm_ın. kötü kötü güldü: — Peki, dedi, söz veriyorum. Karılarınızı da sizinle beraber yolcu ederiz. Fakat dilinizi sıkı tutun.Öbür arkadaşlarınız duymasın. Ve bu tavsiyedeki hikmeti izah için de ilâve ettik — Malümya, bu iş politik ol- ııık.lın ziyade ekonomiktir. Büt- çemizde sevkiyat için para yok- tur. Şunun bunun — madamını, matmazelini de kaçırmıya kalkı- şırsak masrafın altından kalkamayız. ( Arkası var ) irlilerin Evlenmesi üzerinde ir;iletiıı tesirini vazıhan ispat etmektedir. Binaenaleyh bu müspet müşahedeler karşısın- ::ıi Al:;;:tllîlır takim meselesini sürmüşlerdir. Bu tavsiyeyi Freudism nazariyesine mugayir buluyorsunuz. Gerçi bu nazariye tenasüli iktibasları (Tatmin :Jilııîyın cin- ler Dinliyeceksiniz 3 Mart 932 Perşambe — İstanbul (1200 metre, $ kilovat) — 18 gramofon, 19,5 birinci kısım ala- turka, 20,5 gramofon, ujans, 21 ikinci kısım alaturka, 22 or<estra. Hei'sberg — (276 metre, 75 kilo- vat) 20 dans gecesi, 21,10 Daspubli- kum sendet, radyo hikâyesi, Brüno — (34İ metre, 36 kilovat) 20 konser, 22,55 Çek istasyonların- dan makil Mühlaker— (360 metre, 75 kilovat, 1945 hafıf konser, 20,39 edebi mu- sahabe, 21,30 Za'de isminde, şark bayatından bahis bir komedi. Bükreş — (394 metre, 16 kilovat) 20 garkı konseri, 20,20 senfoni, 20,50 musahabe 21,10 senfoni, Belgrat — (429 metre, 2,5 kilo- | vat) doöktorun - tavsiveleri, 20,30 radyo orkestram. 20 dini musiki, 20,45 San Karla ti- yatrosundun sakil. Prag — (488 metre, 120 kilovat) 20,15 keman konseri, 20,4$ örkestra. Viyana — (517 metre, 20 kilovat) 20,40 haftanın hâdiseleriş 21,10 Haydn den bir parça, 22,15 akşam konseri. Peşte — (550 metre, 23 kilovai) 20 Elizabet Sandorun şarkı konseri, | 22,20 Macar milli şarkısı, 23,20 - tan- | go oakestrası. | Varşova — (I4II metre, 156 kilo- vat) 11,3$ gramolon, 19,45 radyo ga- zetesi, 2015 akşam konseri 21,25 | komed, 22,10 gramofon. Berlin — (1635 metre, 78 kilovat) | 20,45 Kolcayadan nakil, 22,15 politi- | ka haberleri. İ — Roma — (4i metre, 75 kilovat) z Dercetmekte olduğumuz programların Avrupaya ait Dikkat: olan kısmı vasati Avrupa saatine göre tanzim edilmiştir. İstanbul aaatine tatbiki için Avrupada saat (12) olduğu zaman — İstanbulda () e geldiği farzedilmelidi. | si arzuların ruhta birikmesi) nev- | rozların (sinir hastalarının) — te- kevvününde rol oynadığı tar- zındadır. Fakat — tenasüli ihti- basların tatmini ile evlenme me- selesini karıştırmamak lâzımdır. Tabit bu noktanın münakaşa- sını ancak ilmi bir mecmuada yapabiliriz. İlmin ve seririyatın gösterdiği gayet açık bir ikat vardır. ki, akıl hastaları imkânı olduğu derecede — evlendirilme- meli, şayet — evlenmişse — nesil yetiştirmemeli, çocuk oldu ise akıl hıfzıssıhhası dahilinde yetiş- tirilmelidir. Bu tavzihimin sütu- nunuzda neşrini rica ve bilvesile teyidi ihtiramat eylerim efendim. Cit ve zührevi hastalklar müte- bazsısı. Karaköy büyük mahalleble yanında 34 E ko o Vıln . skişehir Vilâyetinden Eskişehir - Sögüt şosasının mebdeinden 1-600 inci kilomet- rosuna kadar olan kısımda beş yüz metroluk harap kısmın tamiratı esasiyesi 3189,75 lira bedeli keşifle 28-2-932 Tarihinden 20-3-932 Pazar günü saat on beşe kadar açık münakasaya konmuştur. Taliplerin bedeli keşfin * 7,5 ğu nisbetinde teminatı muvak- kate akçası veya banka mektubu vermeleri ve inşaatın devamı müddetince ehliyeti Nafıa Baş Mühendisliğince musaddak bir Fen Memuru veya çavuş istihdam edeceklerine dair fen memuru veya çvuşe taahhütnamesinin yevmi ihalede ibrazı Tâzımdır fazla ma- lâmat almak istiyenlerin Nafıa Baş Mühendisliğine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. Yerli Mallar Pazarı HEREKE, BEYKOZ, FESHANE ve BAKIRKÖY fabrikalarile sair milli fabrikalar mamulâtı mallarımızın mükemmeliyeli ve fiatlarımızın ucurluğu küçük pir-tecrübe ile anlaşılır. Kontenjan dolayısile pahalılıktan şikâyet edenlere mağazamızı ziyaret etmeden hüküm vermemelerini tavsiye ederiz. Kostümlük kumaşların envarı, en nefis ipekli kumaşlar, sağlam ve zarif kunduralar, her çeşit seyahat levazımı, balis yün battaniyeler, hazır elbiseler, ipek kravatlar ve saire.... İstanbul, N Mezkerzi: Babçekapı, Birinci Vakıf Han - *Şübesi: B. O, istiklââ Caddesi Hoçopulu pasajı yanında & | e- PARA Kıymetini - biliniz, KIZTN israf etmeyiniz. Hergün ne yiyeceğim diye düşüneceğinize, senede beş yüz lira yemeğe masraf edeceği- nize, yüz kuruş vererek bir Aşçıbaşı kitabı alınız. tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. Türk Neşriyat Yurdunda bulunur. &£| ı y PHİLİPS'in En son sistem 930 A tip numaralı radyo Makinası piyasaya çıkarılmıştı. Ahlın! Tecrübe Edin! Ahizeye merbut hoparlörile beraber Fiatı 225 Türk İirasıdır. Posta Ücreti Almadan gönderilir Hocasız Fransızca Öğrenmek Çok mükemmel kitap 100 kuruş Kendi Kendine Fransızca Fransızca ögrenmek için mükâleme kitabı 75 kuruş. Fransızcadan Tükçeye” Mükemmel Kamus Elli bin lügati havidir; 250 kuruştur. Resimli Tükçe Kamus İki bin resmi, renkli tabloları havidir. 200 huruştur. Merkezi. Türk Neşriyat Yurdu «gapazi

Bu sayıdan diğer sayfalar: