2 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10

2 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

' SON POSTA ç—eeamamaa” Mart a yaktdedi Tni Küi CÜMHURIYET İNŞAAT TÜRK | TEMMUZ 1914 Ve tideki mevadın müzakere ve karara raptı için 15 mart 932 Umumı Harp Nasıl Patladı ? Nakleden: H. R. —Kımm Doktor: Semi Ekreme — —l102— Yazan: Emil Ludvig Musiki Şehri Olan Viyana, Harbin Başlangıcını Şarkılar İçınde Karşıladı Bu, demektir ki milyonlarca adam arasında ancak kendilerine benziyenleri korurlar ve ihtiyar- larile ihlâl ettikleri tabil müna- sebetlerin süratle iadesine dair aralarında — temenniyat — teati ederler. x> İki hafta #sonra Almanlar Brükselin idaresini ele aldıkları bir bir sırada Avusturya da na- çar 80 adımı attı, yani Belçikaya ilânı barp etti. Resmi raporlara göre son mülâkatlar esnasında beş defa ağlanmıştır: 1 — Romanya nagihani bir surette hücuma uğradığı zaman bu memleketin asil ve Adil bü- kümdarı, kont Çerninin müvace- hesinde samami göz yaşları dök- Mmüştür, 2 — Pasiç Nişte, Rus masla- hatgüzarile — görüştüğü — sırada sevincinden ağlamıştır. 3— Goşen, Bethman ile veda gırasında ağlamıştır. 4, 5 — Sazanov ve Purtales veda sırasında ikisi de birbirleri- nin gözyaşlarından dolayı sitem etmişlerdir. Bu gözyaşları yalnız hasım ta- rafın raporlarında görülür. Ve dolayısile tarihe mal olur, bundan gıkan mana diplomatlarca mesu- liyetleri öhdelerinde bulunan mil- letlerin mukadderatına ağlamanın makbul birşey — olmamasından, vatandaşları ağlamada serbest bırakmanın daha necip bir hare- ket telâkki edilmesinden ibaret- tir; fakat bu kitap tarihe inikâs etmerz. Hükümdarların ve nazırların sediri azemetlerinde, zayif elle- rinden bir kaya koptu, kurtuldu; hâlâ yuvarlanıyor, tekerlendikçe yolda baş döndürücü bir süratla mütemadiyen büyümektedir. Aşağı vardığı zaman dünyada bir misli daha görülmemiş bir çığ olacaktır. İlk günlerde bütün hükümetler bir , zafer — güneşi karşısında ısındıklarımı - farzetli- ler; halbuki bunun şuaati.. İç- lerinden biçbirine vasıl olmıya- caktır. Halk kendini verdi. Al. datılanlar alayı henüz inanmak- tadır. ve Avrupanın her payıtah- tından kin gürültüleri işidilmek- tedir. * Viyanada heyecan, valslerin ahengi içinde büyütüldu. Fevka- lâde resmi geçitler tertip edili- yor, nizam *ve intizama son derece dikkat olunuyor, orkestra ringin imtidadınca Prens Öjenin mar- gını çalıyor ve Şehramanetine ge- lince, oranın balkonlarında dünya- nın en güzel, en zarif kadınları en mutena ve binaenaleyh en basit yaz tuvaletleri içinde, elle- rinde mendillerle bu resmi geçidi alkışladıkları görülür. Her şey güzel, her yerde ne- şe ve şataret! Yalmız bu alaylar rın temerküz noktası yoktu. Fil- hakika — imperator — (Şoubrön) Halbuki öbür tarafta insanlar böylece boğuşmıya . Başlamışlardı de ikamet ediyor ve şimdiden Demek halk bu büyük bay- esatire karışmış gibi bir İnziva | tamı kendi bildiği gibi kendi hayatı geçiriyordu, kendisini gö- | başma tesit edecekti. O da ağus- ren yoktu, yeni Veliaht kimdir? | tosun beşinden itibaren iki müt- Kimseler ona da tesadüf etme- | tefik imperatoru iki canli tablo mişti. Garibi, nazırların birkaçı lıılıııde_ı'ıhlıeye.çıkardılır:_ senedenberi — ortadan — silinmiş, hrbh'(untı* şehri - olan ıVl;ynnı. & - arbin başlangıcını yaz İol ta- ::ısıînı:e b“;“:']"h""' k'lbq'bmş,l:i rında şarkılar içinde, bir bı;:am ulutlara çekilmiş gi mevsimi balinde karşıladı. bir halde bulıımı,orludı Si YA (R,Ü:,::ı",) İflâs Tehlikesi Olmıyan Bir Ticaret: Kuyumculuk pastırmacılar Kayserilidir. Vesa- ire, Kuyumcuların da Ermeni oluşunun sebebini konuştuğum, bir Türk kuyumcuya sordum. Türk kuyumcu şu şekilde izaha çalıştı : — Biz Türkler eskidenberi çocuklarımızı kalem efendisi yap- mağa çalışırız. Halbuki meselâ Ermeni çocukları mektep tatille- rinde, boş vakıtlerinde burada kuyumcu dükkânlarında çalışırlar. Küçük yaştan para kazanmak zevkini alırlar. Ve bu suretle mesleğe alışıp giderler. Biz Türk- ler de yavaş yavaş küyüm- culuğa alışmağa başlıyoruz. Fakat beğim meselâ benim dükkânıma * i? Kibar - Hanımların Hırsızlığı :’fj:;j daî“î:_?:; hî)“î?”;d“kı Hele kibar Hını:mlırk I:;rknıî : geçirirler on kuruşluk — alış :E:: kişi gelirler. Meselâ bilezik almal etsem gözleri içinde kalır. Ere isterler, çeşitlere bakarlar kolla- | meniler şöyle dursun biz Türkler rına geçirirler.. Manımlar dük- | birbirimizi “kıskanırız... kâmı bırakıp çıkınca bir de ba- karım ki üç bilezik sırra kadem Çuhacı Han Z besmış ÂAman diye vakıt kalma- Kuyumcuların en kesif bulun- dan - Gülkünden “ frlar cokibar dukları yer Çuhacı handır. Burası Bi tabir caizse Altın, gümüş, elmas, H"""fd'."g.'l"' yakalarım. Bunlar | L V n a aebörcet, inci, çok Pış:n ;-" İK Bücelk deği pırlânta fabrikasıdır. Bütün bu — A... Vallahi bilerek de; kıymetli maddelerin işlenip ya- kolumda unıılmu;uı?ı!.. l Derler. pıldiğı bu han bomboş taş oda- Yahut bir yüzüğü içediverirler. lardan ibarettir. Has:r ipli iskemlı Güç iştir bizim iş... Eğer açık K KDA z saç körük ve demir bir kasa lgöı davranmazsak haraptır. ha- | bu odaların belli başlı eşyası imiz.. gi meyanındadır. Kapalı çarşıdaki Kuyumcular Noden Ermenidir? | dükkânlar bu Fabrikaların satış Bizim memleketimizde bazı yeridir. san'atlar, bir kısım millet, veya Vitrinde gördüğüm tek taşlı bir kısım memleket halkımın in- | elmas yüzüğu son olarak ücüncü hisarı altındadır. Meselâ: Gar- | defa doya doya — seyrettikten sonlar Rumdur, bozacılar, şıracı- | sonra bu altın ve mücevhr diya- lar Arnavuttur, helvacılar Kasta- | rından uzaklaşıyorum. monuludur, ahçılar Meüngenlidir, mayeden yer. Bu da bir zaman gelir ki sermaye filan kalmaz. Bu itibarla ani iflâslar yoktur. Kuyumcu Muşterileri Bizim — müşterilerimiz içinde ber çeşit halk vardır. Şimdi hanımlar daha ziyade - bilezik alıyorlar, Yaz geldimi Anadolu- dan çok müşterimiz gelir, Bazı şık beyler, muhteşem hanımfen- diler de gelir. Aman beyim bunlar içinde neler vadır neler.. Bizim iş çok zor İiştir.. Gelirler bakarlar bir saat çene çalarlar bazan da hiçbir şey almadan giderler. Bu kibar müşterilerimiz içinde hırsızlar da vardır. (Baş tarafı 6 ıncı sayfada ) | SABAH tarihine müsadif sali günü saat 16 da şirketin merkezi İdaresi bulunan Ankarada Işıklar caddesindeki dairci mahsusada hissedaran heyeti umumiyesinin alelâde içtimal mukarrerdir. Şirket mukavele- namesinin 24,26 ımcı maddelerine tevfikan hayeti umumiyeye duhul için esaleten ve vekâleten yirmi hisseye malik hissedarların hisse senetlerini yevmi içtimadan on gün evveline kadar şirket veznesine tevdi ve mukabilinde duhuliye varakaları almaları ilân olunur. Ruznamei Müzakerat l — Meclisi İdare ve Murakıp raporlarının kıraat ve tasiikı. 2 — 18931 senci hesabiyesine ait bilânçonun tastikı ve Meclisi İdarenin tebriesi. 3 — Murakıp intihabı. KREDİ LYONE BANKASI ANONİM ŞİRKETİ Tamamen tediye edilmiş — sero 408. - İhtiyat akçesi- 800. - mi'yon Kânunuevvel 1931 tarihindeki Bilânçodur. MEVCUDAT Veznede, ve Fransa Bankasında mevevt nukut Bankalardaki mevcudat Cüzdan ve Müdafaai Milliye senedatı Teminatlı avanslar Hesabatı cariye Esham ve tahvilâtı mevcude ( Hisse senedatı, Bonolar, tahvilâtlar, Rantlar ) Muhtelif hesabat Emlâk milyon 31 Fr. 4.637.803.728,34 7.257.494.799,48 259.269.004,61 4.235.401.368,48 4.626,959,59 674,128.871,86 35.000.000, “ Fr. 17.507.443.344,53 DÜYUNAT Vadesiz mevduat ve senedat Hesabatı carıye Badettahsil vacibüttediye hesabat Poliçalar Vadeli senedat Muhtelif hesabat Senci sabıkanın “Kâr ve zarar hesabı,, bakıyesi Muhtelif ihtiyat akçeleri Tamamen tediye erlilmiş sermaye » 5.523.272.330,71 9.140.631.915,85 269.345.615,88 253.968.768,84 390.456,436,64 711.524,154,17 10,244. 122,46 800.000.000, “ 408.000.000, “ Fr.17.507.443,344,53 Meclisi İdare Reisi Umumi Müdürler Baron örincard R. Masson E, Escarra Merkezi Galata Karaköy. - Büröları Sültanhamamı *ve- Beyoğlu İstiklâl caddesinde. İstanbul Gümrükleri Mu: . w ** hafaza Müdürlüğünden: | — Gümrük Muhafaza Memurları için ( bir kasketle bir ceket ve pantolondan müteşekkil ) 7T18 takım elbise pazarlıkla münakasaya konulmuştar. 2 — Pazarlık 3 mart 932 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te İstanbul'da Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 — Mühürlü lâzime ve kumaş parçalarile dikilmiş takım nümüneleri her zaman için Müdüriyete müracaatla görülebilir. 4 — Şartaame nüshaları Ankara'da Gümrükler Umum Mu- hafaza Kumandanlığı kaleminden ve İstanbul'da Gümrük Muhafaza Müdüriyetinden alınacaktır. 5 — Taliplerin şartnamesini alarak ve nümunelerini görerek ve şerik iseler vesikalarile birlikte ve *67,5 teminatlarile beraber belli gün ve nane puı.rlıktı bulunmaları. Ziraat Vekâletinden Yüksek Ziraat mektebi laboratuarları için bedeli muham- meni 3715 ira bulunan alât ve edevatı fenniye pazarlık suretile mubayaa olunnacaktır, İşbu alet ve edevatı fenniyenin listesi ve şartnamesi vekâlet mubayaa komisyonundan alınacaktır. Pazarlığı 13 Mart 1932 tari- hine müsadif Pazar günü saat on beşte icra edilecektir. Taliplerin ilân edilen muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde temi- nati muvakkateleri ile birlikte yevmi mezkürda vekâlet mubayaa komıiyoııuııı ml'ıraua( eylemeleri ilân alununr. Emlâk ve Eytam Bankası İştanbül Şubesıııden Mevkii Mahallesi Sokağı Beyoğlu Kit pmustafa Çelebi — Hocarade sokak Haliçfeneri Teykicafe Yeni Kiremit Balâda mevki ve mahalleleri gösterilen emlâkin 10/3/1932 tarihinde İstanbul Dördüncü İcra Dairesince sant 14 ten 16 ya kadar ihalei kat'iye- leri mukarrer olup mezkür emlâke talip olanlara gayri menkuller Ban- kaya ipotek edilmek şartile ve Bankanın şermiti mevzuasına - tevfikan bedeli müzayedenin mufı dileceği ilân olunur. Cinsi Numarsı hane 25 Liraya Radyo Makinesi Baltık markalı ve dört lâmba kuvvetindedir. Müceddettir. Bütün Avrapa telsiz merkezlerini hoparlörle dinletir. Akümülâtör ile işler. Akümü'âtür, Jâmba ve eair teferruatınmı satın alan zat tedarik edecektir. Ietanbulda Yeni Postahanenin Üst katında telela telefon şirkatine müracaat.

Bu sayıdan diğer sayfalar: