2 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

2 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GÜNÜN EEE — li İhtikârve M akyavelin Bir sözü Birer, birer sırayla çıkıyor. İh- iirdan bahsediliyor. Şeker elde Varan iki: Kahve! Varan üç: Gaz! Varan dört küsur! Daha bir haylı varanlar sayıla- bilir, Komisyonlar toplanır, mazba -| talar yapılır. Ve adliye | ihtikâr, kanuniyle işe başlar. Kimi mah- küm olur. Kimi beraet eder. İ Fakat... Bu işin bir cephesidir.! Ve henüz işlerin © başlangıcında bulunuyoruz. İktısadi hadiseye sade kanun - la mücadele ne tesir eder? Bunun bir hastalığm ilerlememesini te - Min etmek gibi menfi bir vazifesi Vardır, Fakat bu gün karşısında bulun dağumuz. belki de henüz pek cid- vazıyet karsısındavız. Günde- İk tedbirlerle bu hadiselerin ört s edilebileceğine ciddi bir hüs-| Mü niyetle kani de olabiliriz . | | , Fakat ortada devlstçe almmış Milli bir iktisat tedbiri var. Bu il Üsedi tedbirden kendi hesapları” ha istifade etmek istiyenler de bir! haylıdır. Bir değildir, beş değil dir. Fertlerin menfaatleri kadar Soletur. Memleketin iktısadi muvaze -| ini yerine getirmek icin alı Dan bu tedbirlerin tam va "at'i ne- ler verebilmesi için ferdi men- İnne p'ânlarının nihayet misli ik - at plânına engel olmaması lâzım » Hiç olmazsa milli bir plânın İatbiki, geniş halk kitlesinin ha- undan me yapılmasına mas olmalıdır. . Bunun çaresi, dev» İtin simdiden ihtikâra Maddeler üstünde hâkimiyetini te- 8S edecek iktrsadi tedbirleri almı- Ya hazmlanmasıdır. | Misli görülmemiş bir olarak piyasaya hükmetmiyen| müÜssiti Türkiye inkrlâbma O muhtekir <>emen softası kadar muzırdır. Bun muhtekire yar olamaz. dan | ehe edebilir? Derdin evvelde! M kat tedavisi kolaydır, dert mey- ma çıktıktan sonra teşhisi kolay akat tedavisi güçtür. SADRI ETEM Çİ, Gelenler, gidenler ki Amerika sefiri Mr. Gru akşam- trenle Ankaraya gitmiştir. Amerikanm Tokyo sefirliğine izin edilen Mir. Gru © Ankarada tak etimiz erkâniyle vedalaşa- İ ve önümüzdeki hafta içinde Memlekatimizden ayrılacaktır. 200 seyyah Dün akşam Felemenk bardıra- Elmas sanayii buhran geçiriyor Cenubi Afrika maadin nazırı - nm beyanatına göre elmas maden leri uzun müddet kapalı kalmıya » caktır. İki aydanberi, bu madenler! de çalışan amelenin yevmiyeleri maden sahiplerinin vazıyetleri, iş- lerin durması yüzünden güçleşmiş! değildir. Nazır, Sehlesinger gru * bunun Namagualand arazisinde el mas taharriyatına başlamak hak - — satım aldığını tekzip etmekte- ir, Diğer taraftan Premier Dia - mand madenleriyle Consolidated Diamands madenlerini n31 martta kapanarakları söyleniyor. (De Beers) in neşrettiği bir teb Tiğ, hali hazırda elmas sanayiinin görülmemiş bir bulıran geçirdiği » ni bildirmektedir. Şirketlerin va - ziyetleri vahimdir, ve şimdiye ka-i dar talep vuku bulacağına dair hiç bir emareye de tesadüf edileme - miştir. Buhran önüne geçmek ve emniyet tesis etmek için sadece ek faaliyetlerin durması lâzım” Ir, Beers madenlerinin kapanma - sı 330 Avrupalı memur ve 1500 yerli amelenin işsiz kalmasma se- bep olacaktır. Şirket sadece 65 &- dam muhafaya edecektir. Papa murahhası Papalığm Türkiye murahhas! Kardinal Margoti .bu gün Roma - dan şehrimize gelecektir. Kardi - nal, Papa on birinci Pie'nin taç giyme yıl dönümü münasebetivle pazar günü Pangaltıdaki Saint Es- prit kilisesinde ruhani bir âyin ya- pacak, müteakiben büyük bir ka- bul resmi tertin edecektir. Troçki ğe m dan Taym's gazetesine Çekoslavak | ya bükümetince, M. Troçkiyle ailesinin bir Çek kap'ıcasında üç ay kalmasına müsaade ettiğini fakat bu müddet bittiği zaman Türkiyeve dönmesini şart koydu- nu haber vermişti. İng. üzdeki Çekoslavak- ya konsolos'uğunda tahkikat yap» tık, Ceneral konsolos M. Koper» nik bu bususta konso'os'uğa res- mi hiç bir malumat ge'mediğini sövledi, Istanbul - Berlin ve isviçre telefonları Istanbul - Berlin ve İsviçre te- lefonunun teçrübeler müsbet ne- tice verdiği takdirde hat yakında umuma açılacakır. eee ee yen desen 200 Amerikalı seyyah gelmiştir. Günün Haberleri Maarifte : Teftiş devam ediyor Maarif müfettişleri ecnebi ve ekalliyet mekteplerini tefüşe de- vam etmektedirler. Müfettişler yal nız talebenin derslerdeki vaziyeli- ni değil, aynı zamanda da mektep idarelerinin kayıtlarını da tetkik etmektedirler. Bu arada gayrı ka- yarıya indirilmiştir. Binaenaleyh! Bani talebe almıp alınmadığına Ds bir ehemmiyet verilmekte- ir, Millet mekteplerinde imtihan basladı Millet mekteplerinde dün gece- den itibaren imtihanlara başlan - muştır. İlk tedrisat müfettişleri her semtte imtihanlarda hazır bulun- maktadırlar, Poliste : Büyükderede üç ev yandı Dün sabah saat 8,30 da Büyük- derede Paramaçko sokağında 12 numaralı belediye doktoru Svat ve merkez memuru Mur'at beylerin oturdukları evden yar”m çıkmış, derhal etrafa siyaret etmiş ve an- cak üc ev yandıktan sonra söndü- rülebilmiştir. Zabıta tahkikata devam etmek tedir. ——————... Tıp talebe yurdun- daki hadise Tıp talebe yurdunda bir kaç talebeyle aralarında vuku bulan bir hadise dolayısiyle yurt mü- dürü Tevfik beyin istifa edeceği şayialarından bahsedilmişti. Dün sıhhiye müdürü Ali Riza B. hadise hakkında şu izahatı vermiştir: “Böyle bir hadise vaki olmuş- tur. Mektep müdürüyle talebe arasında hası! olan bir ihtilâftan ibarettir, e çi REŞLİN Ancak meselenin mahiyeti hak- kında henüz birşey bilmiyoruz. Vekâlet müfettişleri derhal tah- kiksta başlamışlardır. Teafik be- yin istifa ettiği haberi doğru de- gildir.,, Talebeyle mektep müdürü ara- sında geçen hadisenin bazı ta- lebenin yurda geç gelmeleri me- “selesinden çıktığı söylenmektedir. | Kısa Haberler | Hukuk fakültesinde bu gün müderrisler meclisi toplanacak, fakülteye ait bazı meseleler görü- şülecektir. Divanın da pazara toplanması muhtemeldir, Ihracat ofisinde — Dün rütün- cülerimiz ofis müdürü Cemal beyin ri- : Rotterdam vapuruyla şehrimize Seyyahlar bu gün gideceklerdir. e Mahmut Nedim Bey (Son Yemen valisi ) 30 Senelik Siyasi Esrarı işa Ediyor ! m azar T efelka: 49 ur Tercüme ve iktibas hakkı mahfuz ve ordu ötede meşgulken! liyacaktı. Fakat heyeti teftişiye Diyordu. Sarayın bu emrini dinleme- mekse gayrı mümkündü. Binaenaleyh ordu gene hare - kete geçti, ilerde © telgraf hattı! yoktu, bir ay kadar bir zaman! Feyzi paşadan hiç bir haber ala -| Imadık. (Necap) lar (*) çıkar- dık. Ve böylece tahhürle öhvak| den haberdar olmıya basladık. Müşir Feyzi paşa bir taraftan da yeni kuvvet istiyordu. Çünkü ZE tahir gile çıkararak San'ayı| reisi Müşir Şakir, mirliva Feyzi| Feyzi paşa yollarda harp ederek kendi Ve tazyik edememeleri için, paşalarla Ahmet İzzet bey ve di-| ilerliyor ve ilerledikçe © gerisini teni lerini misafir olarak tatyip| er ümera bu seferin bir müddet tahtı temine almak için o yer yerl İŞ ve gün bir o bahaneyle tehiredilmesi buuzun ve büyük! kuvvetler bırakıyordu. İ i alıkoymuştum. Bu ha-, hareket için lâzım gelen erzak ve Bozgun | Yündjezine ee da sevinir gö - m e hazırlanması! O Mirliya Ali Rıza paşa kuman- Yindiler» i de hakikaten se -| fikrindeydiler. dasmdaki beş tabur Crafta bir - » Çünkü onlar da bu keş- Hâsit bir milyona yakın Zey-! denbi; Burad bu kan akışından bizar 3 n Zey-| denbire bozuldu. Buradan ancak diyle doluydu. Bunlar hepsi de-| üç tabur asker de, oda haylı İ cephanesini, | 1 | ihüikâr işleri Adliye bugün (| İ kararını verecek | Ibtikâr komisyonu dün mesai» | sine devam etmiştir. Komisyon kahve ihtikâriylemeşgu' olmakta- dır. Adliye, şeker i“tikârı bak- kındaki mazbatanın tetkikini bu gün bitirecek va mahkemeye verilip verilmiyecekleri hakkında bir karar verecektir. Halk evlerinde faaliyet Halk evleri faaliyetlerine de- yam etmektedirler. Önümüzdeki cuma günü saat 15 de evde | Türk san'atlar şubesi hakkında görüşü'ecek ve idare heyeti se- | şilecektir. Resim, mimari, hey- keltraşlık,, sanayii tertihiye ve musikiyle alâkadar zevatla şube- ye evvelce yazılmış olanların cu- ma günü halk evine gelmeleri rica edilmektedir Ticaret odası kongresi devam ediyor , Ticaret ve sanayi odası kon- gresi dün müzakerelerine devam etmiştir. Bu celsede (ihracat em. tiamızın maliyet fiatları ve ihraç masrafları) na ait oda tetkikat ve istihbarat şubesi müdürü Hakkı Nezihi B. tarafından tan- zim edilen rapor okunmuştur. Bunda istihsal ve ihraç mas- rafarı tekik edildikten sonra bunların azaltılması tedbirleri gösteriliyordu. Raporun okunma” ını müteakip söz * ; kongre, azalar! raporun esası surcitz tanzim edildiğinden bahsettiler. Azadan biriside raporun İstan- bul ihracatcılariyle beraber Anı doludaki müstahsillerida alâka- dar edecek maddeleri ihtiva ettiğini söyledi. Neticede raporun evvelâ bir komisyon tarafından tetkik edil- dikten sonra umumi heyete bil- dirilmesi kabul edildi. Bu ko- misyona Nemli zade Mitbat, Fur. tun zade Murat, müderris Zöhtü, ibracat ofisi Cemal, Naili bey- lerle Taranto efendi seçildiler, Bu komis;on rapor üzerindeki tetkikatını cumartesi ginüne ka- dar bitirecektir. Kongre cumar- tesi günü son celsesini yapacak tır. Mahaza korgrenin bir gün iç kaybetmiyen bu büyük i İ tiyar gene toplandı ve ilerledi. | Şimdi en tehlikeli mıntakada, | sağından, solundan sürü sürü çı - kan âsilerle boğusa boğuşa aske- rinin başında yürüyordu. Ikinci bozgun ! Fakat Paskal Cemil isminde! beceriksiz bir binbası — İmamın pek ehemmiyet verdiği, bütün levazımını, o erza- kını, hatta parasmı hıfzettiği — Şahhade kalesi önünde bu kaleyi ele gecirmek üzereyken pabarema| birdenbire geri çekti. Bunu bir panik takip etti. Zaten birinci | bozgunumuzun O hatrasiyle bet! mesi âsiler, bu defa çılgına dön düler. Çekilen askerimizi sardı- lar, pek kanlı çarpışmalar oldu. Fakat asker gene büyük bir me-| haretle kendini topladı, zayiat! mi sonra etrafta ufak te- erin Meeeki daha ea darma ağınık Hâşite “başladılar, Şi Pdülhamidin inadı ! # asıl büyük harekât baş- Mi necek (derecede müsellahtılar. Arazi bizce meçhul onlarınsa öz! yurtlarıydı. Başlarmdaki İmam hırsından ve hiddetinden her şe - yi göze almış bulunuyordu. Fakat Abdülhamit bir lâhza nefes aldırmıyordu: perişan ricat edebildi. Ali Rıza paşayı da karnından hançerliye - rek sehit ettiler, Bu haberle âsiler coştu, kuv - vei maneviyeleri arttı. Feyzi pa- şaysa çok müşkül bir © vazıyete düstü, a beraber geri çekilebil - “Müşir Feyzi paşa gönderdiği necatlarla gene kuvvet istiyordu. Biz de San'ada yalnız bir ta- bur alıkoyarak me var, ne yoksa Fakat iradesini ve kuvve- hepsimi harekât sahasma yolla -. 3 — VAKIT 2 MART 1993 sz Günün Meselelerinden Otomobil kaza- larına karşı Olomobi! sahiplerinin de malt mes'uliyetikabul edilmeli Gün geçtikçe otomobil kazala» rı azalmıyor, artıyor. Otomobil ka zalarının bir çok sebepleri olabi - lir, Fakat bu kazaların sebepleri - İ ni, ayrı, ayrı tetkik etmek müm - kündür. Fakat bu sebeplerin ara» sında birisi pek çok dikkate lâyık- tır. Otomobil kazalarından dolayı açılan davalarda çok defa mali mes'uliyetler ortadan kaybolup git mektedir. Otomobil kazaları vukua gel « dikten sonra doğrudan doğruya mes'ul olan şoförlerdir. Halbuki 6 tomobillerde çalışan şoförlerin bir çoğu kazayı vukua getirdikten sonra mahkemeye tevdi ediliyor. Eğer muhakeme neticesinde mes'- " uliyeti tebeyyün ederse cezalandı rılıyor. Fakat bu neye yarar? Çok defa kazaya uğrıyan za“ vallının tedavi ücreti, yahut alma- sı lâzım gelen tazminat tahsil edi- lemez bir hale giriyor. İşinden çr- kân, hapse giren bir şoförün elin- den ne alımabilir, nesi vardır ki kazazedeye verilsin! Onun için tazminat meselesi fi: il halinde daima tatbik edilemi » yor. Halbuki kazaya uğrıyanların hukukunu, bilhassa tazminat me « selelerinin esaslı bir surette halle- dilmesi, yani otomobil sahipleri - nin nakliye vasıtası işleten mües- seseler gibi mes'ul olması lâzım gelir. Bugün otomobil sahibi olan bir insan otomobilinde kaza vu- kun geldikten sonra etomobilini herhangi bir adama sattı mı der- hal işin içinden sıyrılıp kurtulmak tadır. Nakliyat işinde birinci mesul v- larak şoförü yakalamak belki ilik tedbir olarak akla gelir, fakat o- tomobil kazalarında mal sahiple « rinin de hiç olmazsa şoförler ka « dar mes'uliyetlerini “kabul etmek lâzıradır. Bu suretle otomobillerin ehli- yetsiz şoförlere tevdii menedilmiş olacaktır. Aynı zamanda bu usul, kusurlu otomobillerin piyasuda iş yapmasına imkân bırakmıyacak - tır. Yakın otomobiller o muayyen bir zamanda fenni omuayenelere tâbidirler. Fakat ekseriya firenle- rin, ve motör aksımınm ârızalı ol duğu ihtar edilir. Fakat bu nokta- nın üzerinde fazla ısrar edilmez, mal sahibine ârızaları tamir ettir“ mesi tavsiye olunur. Çok defa öy le bir otomobil piyasaya çıkar ve bir gün bir kaza yapar. Bu kaza - nın müsebbibi şofördür denir. Ve hakikatte de mes'uliyet sade şofö- rün üstüne yüklenmiştir. Buna mâni olacak en kestirme tedbir otomobil kazalarında mal sahiplerinin mes'uliyetlerini birin- ci safa geçirmektir. Netekim dieğr nakliye vasıta - (Lâfen sayfam çeviriniz) alam sak iz ma nz EŞ, | dik. Artık son kozumuzu oynu - yorduk! Bu sırada eydilere düşman ve bize sadık olan Tehameliler - den istifade etmesini düşündük. Fakat bunlar (oOCıbal kısmında İ harp edemezlerdi. Kablumbağa - nın kabuğuna alışması gibi, on lar da kendi iklimlerinden hariç» te, hele dağlık arazide bir türlü iş göremiyorlardı, bu tecrübeyle sabitti, çağırsak geleceklerdi. Fa- kat bilmiştik ki onlarm faydadan ziyade zararlarını (o görecektik.... Vazgeçtik! Ric'at! Feyzi pasa San'adan gönder» diğimiz kuvveti alınca, San'aya doru ricate basladı. Artık İma- ma karşı harekât nihayet bulmuş tu. Dağınık kuvvetlerle, bilhas- sa kuvvei maneviyesi ümidin fev- kinde artmış olen &silerle başa çı kabilmek imkânı kalmamıştı. Müsir paşa yollarda harp ede ede ve icap eden noktaları tah- kim ederek, oralarda İzm oldu- Kame mi ya i (Bitmediy

Bu sayıdan diğer sayfalar: