2 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

2 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a a m m m m — —ş—ş—ğ— m mm m N | SPOR Telefon şirketi Söz ve hadise hava nakliyatı Bu halisi. maçlar Meşhut cürüm “m 6 — VAKIT 2 MART 1932 lemleketimizde Amerikalı mümessiller İstanbul - Eskişehir hattı tetkikatını bitirdiler Memleketimizde havai nakliyat © yapılması için tetkikatta bulun - © mak üzere şehrimize gelen Curtiss © Wright aviation (Corparation) A merika şirketinin Oomümessilleri © dün tayyareyle Ankaraya gidecek © İerken havanın fenalığından dola» — siller şehri yı hareketlerini tehir etmişlerdir. Mümessillerden tayyare mey - danı mütahassısı M. Cock tetkikat yapmak üzere daha evvel trenle ankaraya gitmiştir. D'#er mümez izdedir. Bunlardan © Curtiss şirketinin ikinci müdürü M. Vilyam Robertson dün ken: le © görüşen bir muharririmize şimdi- kadar yaptıkları tetkikat hak - da su izahatı vermiştir: © — Mensup olduğumuz şirket © tarafından Türkiyede hava posta- ları tesisi için Türk hükümeti na - di mına tetkikat yapmıya memur €- iştik. Eskisehire kadar olan erindeki tetkikatımızı bitir- hat “dik. Buhat yaptığımız iptidat tetkiklere göre Eskişehirden son - ra Ankara, Dikarıbekir ve Van- dan Rusyava geçecek ve beynel - Ni milel havat hatlarla birlesecektir. Diğer bir hat İstanbuldan baslı © yarak Eskişehir, Ankara, Adana- dan gererek ve Marmara, Ege sa hillerini takip edecektir. Üçüncü bir hat Eskişehirden İrana geçesek, ve Hint yollarıy - > Ja birleşecektir. — yanlış çıkması beklenebilir. Bundan dolayıdır ki salâhivet -| tar askeri muharrirler, Uzak Sark ta vuku bulan hadiseleri 1914 se -! 'nes'nin hadiselerine müşabih sör| “ mektedirler. Yalnız 1914 hadiselerinin kab. ramanı Almanya, 1931 hadiseleri" © nin kahramanı Japonyadır. İstanbul — Eskişehir yolunun tetkikatını bitirdiğimizi söylemiş - tim. Bu yol, oldukça yüksek iki dağ tarafından (o keslmiş olduğu için fırtınalı ve karlı (havalarda bazı müşkülâta sebep olabilir. An- karayla Adana yolu üzerinde bu - lunan dağlar da tayyareci için ay- nr aşı zor olan maninlardır. Fakat bunlardan en mühimmi, Ankarayla Diyarıbekir O arasında bulunan ve tavyarecinin o yolunu kesen dağlardır. Bu dağlar çok yüksek olduğu ve siddetli hava cerevanları bu - lunduğu için üzerlerinden aşmak tayyareciler için hemen hemen im- kânsızdır. Bunun için burada dağ larm etrafını dolasmak lâzımdır. Bu noktaları ehemmiyetle ve ciddi surette tetkik ettikten snora hazırlıyacağımız raporu hüküme « te vereceğiz. Tetkikatımız iki ay kadar süre- cektir. Sabık Kayser boğaz kanserinden hasta (Şikago Tribün) ün Berlinden| aldığı malumata göre bronşitten muztarip olan sabık Kayser (Vil- helm) in hakikatte boğaz kanse- rine duvar olduğu anlaşılıyor. Vilhelm'in babası ve hemşiresi de aynı hastalığa uğrryarak vefat et- mişlerdi. Sabık Kayserin hastalığı oldukça ilerlediğinden mutahassıslar Kay- sevin nispeten mutedil iklimlerde ik set ettiği takdirde yasryabile - ceğini söylemektedirler. Kayserin kendisi, yeni bir inzivagâh ara - mayı düşünüyorsa da dostları onun İsviçreye gitmesini tavsiye etmek- tedirler. İhtimal ki Kayser, Al - manyadan geçerek bu seyahati ya pacaktır. İstanbul, 1 (A A) — İstanbul Furbol heyetinden tebliğ edilmiştir: 4-3 - 032 Cuma günü Taksim sudyomunda İcra edileeek lik maçlırı: Süleymaniye - Kasımpaşa saat 1030 hakem Sahip bey, Eyüp - Beylebevi sast 11,45 bekem Şahap bey, Altınordu Hilal saat 1330 hakem Emin ber, Sü- leymaniye - Anadolu saat IR15 hakem Retik Osman bey, Vefa Kumkapı - Bey- koz saat 1600 hakem Arif bey. Süley- maniye « Anadolu müsabakası muhalefeti havadan dolayı noksan oynanan on beş dakikayı itmam edeceklerdir. Voleybol Istanbul, 1 (A A) Voleybol heyetin den tebliğ olunmuştur: 4-3-932 cw ma günü Galatasaray kulübü lokalinde yapılacık Voleybol maçları * Topkapı E:üp sat 17.00 hakem Nibat Haydar bey, Vefa-Kumuapa - Sü- leymaniye saat 17,30 bakem Seyfi bey, Beşi taş - Galatasaray seat 18,00 hakem Sami bey. | Ticaret ve Iktısat | : Zeytin yağları İtalya, Yunanistan ve Ispanyada Zey- tin mahsulünün toplanma ameliyesi baş lamıştır. Yunanistanın bu sene ihraç ede- bileceği zeytinyağı 4500 con olarak tes bit edilmiştir İta'yadı zeytinyağ fiztları eksira yüz kilosu /00 Liret, iyi cins ya kın yüz kilosu da 606 Lirettir. Filistin sergisino iştirâk ede- cek müesseselerimiz Filistinde Tel Avir de açılacak olan beynelmilel sergi için istibzarata devem edi mektedir. Aldığımız malümata göre iş ipek mensucat fabrikası da bu sergiye iştirake karar vermiştir. Sergiye İştirik için şimdiye kadar ofise müracast eden müesseseler yirmiyi geçmiştir. Bunlar a rasında kehribar, kemik ve fi'dişi üzerine imalât yepan müteaddit müesseseler de bulanmaktadir. Deri ve balık konserveleri Fransa hü ömeti Fransaya ithal edi lecek deriyle balık konseryelerini kon tenjana tabi tutmuştur Gu maddeleri Frnrsava ithal etmek istiyen tüccerlar çe Me ofisi etraflı “malümat ver mektedir, Halinde yakalandı! |Ust taralı 1 ini sayfada | şirketinin fazlai mükâleme bedeli taleplerinin önüne geçmek için bir çare aramış, nibayet Beyazıt nahiyesi müdürüyle komiseri ve- saireden mürekkep resmi bir heyeti evine davet etmiş ve bun- ların huzurunda telefon makinesi bağlanarak heyet tarafından mü- bürlenmiştir. Ondan sonra gene şirketin fazlai mükâleme bedeli istemek için memur gönderme- sine intizar edilmiştir. Şu noklayı işaret edelim ki heyet tarafından makinenin mü- hürlenen kısmı otomatik mükâ leme için ilâve edilmiş olan par- çanın İstimaline mani olacak şe- kilde bağlanmasından ibaret ol- duğu için Ali Yaver beyin evin- den mükâ'eme yapmak imtânı yoksa da hariçten © numara arandığı takdirde cevap vermek mümkün olmaktadır. Onun için bu intizar günlerinden birinde bir defa şirketten Ali Yaver be- yin numarası aranmış, telefonda bir bozukluk olup olmadığı s0- rulmuştur. Bu suale cevap ola- rak: “Hayır, biç bir bozuk'uk yok!,, denilmiştir. Bundan başka biç bir mükâ- leme cereyan etmem ştir. Bunun- la beraber ay nihayetinde gene şirketten tahsildar gelmiş, fazla mükâleme bedeli istemiştir. Ali Yaver bey bu talebe karşı biç itiraz elmemiş, istenilen parayı vermiş, makbuzunu da almıştır! Bunun Üzerine Ali yaver bey telefon şirketinin biç kullanıl mıyan numaradan faza mükâle- me İalep etmesi suretinde vaki ne oldu? Söz ve hadise M.Tardieu ne demişti İ Plân mecmuası (Salâhiyettar bir adam) serlâvhası (altında şu sakırları yazmaktadır: 1913 senesinde kendisine( Avu pada bir harp olacak mı) sualini soran (Marz) isimli Alman mec“ muasına, Mösyö Andre Tardiev | şu cevabı veriyor: — Bu suale şu cevabı veriyo * rum: Hayır! İşte sebeplerim: (Avrupada harp istiyen hiç bir hükümet yok- tur. Bütün hükümetler sulhpervef dir. Otuz senedenberi, yani bugün kü diplomasi sistemi teessüs etti - £i gündenberi harp etmek için bir çok fevkalâde vesileler bulundu. Fakat buna rağmen sulh idame © dildi. ! Avrupa diplomasi sistemi bir harp olmak ihtimaline müsaade et mez. Zira, bu sistemde sulh esasla rı, harp esaslarına galiptir. Niha - yet, bütün Avrupada, harp vesai- | tinin kıymeti hakkmda kat'i bir | malümat yoktur. İşte bunun için harp olacağına inanmıyorum. 1 — Diplomasi sistemleri bu“ günkü haliyle kalmalıdır. 2 — Hiç bir yerde, askeri kuv« vetler za'fa uğramamalıdır. Ben, sulhün, kuvvetli bir surette silâh - lanmış olduğu için harbe inanmı* | yorum. 1932 senesinde Mösyö Tardi « eu'nün fikirleri değişmiş değiller | dir, yukarıya naklettiklerimizin ay | nıdır. Fakat 19:4 te harp olmuştu | ve bugün, M. Tardicu terki tesli « hat konferansında Fransanın mü” rahhasıdır. sense enses mas smns0 000 sama savas ssaanaezel olan bu suiistimalin vesikasını alarak şirket aleyhinde mahke- meye müracaat etmiştir. Yakın- da muhakeme esreyan edecektir. © , 0555555055504 2555 0550450655 05505005 0051154555055 5055000500000 an İİ mmm TARİH EL KİTABI emmesi Milâttan (3000 — 4000) seneleri arasında şarktan gelenler Giridin şi « ol sahillerine çıktılar. Ve civarda bulunan bazı adaları zapt ve işgal et- Giridin şarkı şimal sahillerinde (Makles) harabesinde bunların eski © bakır âletleri ve eski mezarları, vazoları, resimleri ve bir çok san'atları, Ni medeniyetleri hakkında bir çok malümat vermektedir. Bu eserler kıy- n dır. Bunlarda vazoculuk, mücevhercilik çok ilerlemiştir. Ressamlık bir vaziyettedir. üzerine kazılmış bazr resimler, ilerlemiş olan san'at ve lerini ngüzel birer şahididir. — Miken medeniyeti — Miken şehrinin ismine izafetle (Peleponez) ve vasati Yunan medeni yetien (Miken medeniyeti) denir. Mi-kenin reisi olan (Akalar) Girit me - deniyetine varis oldular. Giritten bir çok san'atkârlar getirdiler Miken ve Tep şehirlerinde Girit eserlerini ve Girit mimari tarzını taklit ettiler, â Miken şehri iki kısımdır: j ; ie yüksek yerde inşa edilmişti. ; 1 — Akropol — Tepe üzerinde inşa edilen yukarı şehir. 2 — Dağın eteğinde inşa edilen aşağı şehirdir. Bu iki şehir büyük taşlarla harçsız olarak yapılmış surlarla çevrilmiş « tir. Bu taşardan bazıları dokuz metre uzunluğunda altı metre kalınlığın « dadır. Akropole arslanlar kapısından girilirdi. Kralın sarayı tepede en 4 Akaelleri ve müstaomlekeler ; Torların istilâsı Yunanistanı karışıklık içinde bıraktı. Milâttan evvel 12 inci asırdan ikinci asra kaadr Yunanistan bir derebeylik hayatı g»çir di. Muheriplerin ve serbest adamların yanında esirler de meydana çıktı. -- Torlar ve iyonlar -- Torların istilâsı İyonları başka yerlere ilticaya mecbur etti. Kiklat ada » larıyla Anadolu sahiline dağıldılar. Torlar ise Pelopones ve Argolit mın- © — takalarına yerleştiler. Iyonların, torların yayılması ; Milâttan evvel 12 inci ve 8 inci asırlarda iki defa muhaceret oldu. İlk ni Tor istilâsı zamanında olmuştur. Tesalya ve Beotiyadan koğu- lan A (İyonlar) Anadoluya geçiiler. İzmire kadar o » lan sahile yayıldılar. Bunların en mühim şehri (Lespos) kasabasıdır. Bu .—.. TARİH EL KİTABI muz Âİ uu (Tahiriler), CAlimüveyh), (Saman) oğulları namında muhtelif devlet - ler İranad teşekkül etti. Bundan sonra (Harizm) devleti meydaan Fakat (Cengiz) in zuhuru bu devletin inkırazma sebep oldu. Milâttan sonra (1275) senesin den sonra (Cengiz) in torunu (Holagu) Bağdada girmiş ve (1285) te hi- lâfete nihayet vermiştir. (1335) ten (1331) e kadar İran karışıklık içinde kaldı. (1389) da (Timur) İraan girdi. Ve hükümeti ele aldı. Bundan sonra İran devleti (Akkoyunlular) a intikal etti. Bu devletin inkrazından sonra İrana (Safeviler) hâkim oldu. Oşmanlılar Safevtlerin elinden İranın garp a zaptettiler. Bu sülâlenin kuvvetlenmesine sebep (Şah Ab » 25 Ü (1722) den sonra (Efganlılar) İranı istilâ ettiler. Osmanlılar (Azer « baycan) a girdiler. Ruslar (Derbentve Bakü) yü aldılar. 1747) ye kadar devam eden (Avşar) Türklerinden (Nadir şah)m sal tanatı bu devirlere tesadüf eder. (Zent) kabilesinden (Kerim han) m dey ri (1761 — 1779) İran için yeni bir inkişaf devresi addolunur. Bu devirden sonra İranda dahili muharebeler baş göstermiştir. Bu ğ muharebeler (1794) te (Kaçar) hansdanının müessisi olan (Mehmet ağa hanın) zuhuruna kadar deva metmiştir. İkinci (Kaçar) hükümdarı (FetihAli şah) kadim İranm garbinde yeni bir devlet vücuda getirdi. Birinci (Napoleon) la tedafii ve tecavüzi bir mu ahede imzaladı. ğ Fakat (1827) de Rusya ile yapılan muharebeler devleti çok kuvvet * ten düşürdü. Bundan sonra İran faal bir rol sahibi olamadı. — Ege medeniyeti — Ege havzası: i Eger denizirni içine alan Raraparçalarıyla bu denizin içindeki adalarm vücuda getirdiği sahaya Ege havzası denir. Bu kara parçaları, Anadolunun garp sahiliyle (Balkan) yarımadası * nm (Trakya, Makedonya) sahilleri, (Yunan — Peloponz), Girit adasın* dan ibarettir. Ege havzasının iklimi mutedil Akdeniz iklimidir. Akdeniz meyvalari arpa, buğday buranm başlıca mahsulâtındandır. Ahali : Ege havzasınm şarkında yani Anadolunun garp sahillerinde (Etiler | Frikler, Litler) namını taşıyan Türkırkına mensup Milâttan (4000) sene evvel burada yaşıyan uzun kafalı (Diliaksfal) lar (Brakisfal) lara hâkimdiler. Bu tarihten sonra (Brakiefallar) bir ! Anadoludan garba doğru â geçtiler. # ği Ga 3 ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: