1 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

1 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çin ile Japonya arasında sulh müzakeresi için temaslar başladı Zabıta komünistlik pro- pagandası yapan 11 kişiyi tevkif etti N Sene 14 — No: 4810 — Flafı her yerde: 5 kuruş SALI — 1 Mart 1932 Telefonlar: Tahrir 21686 — Idare 21434 — Klişe 20113 Cenevrede Akşam Bir celsenin intibaları M. Tardieu ile Tevfik Rüştü bey arasında küçük bir hadise Tahdidi teslihat konferansı içtimaından bir sahne Cenevre, 25 — Salon ufak, | umumi komisyon içtimaında bir kalabalık çok olursa, havadaki | kere daha gördük. Müzakere hararetle beraber sinirlerde ger- | mevzuu basit ve ehmmiyetsizdi, ginlik artıyor. Bu bâli, bugün (Devamı dördüncü sahifede| 30,000 ermeni muhaciri Yunanistandaki ermeniler Ermenistana sevkediliyor Atina 29 (Hususi muhabirimizden)— | Yunanistanda bu- lunan ve mitdarı 30,000 kadar tah- min edilen ermeni muhacirlerinin Sov- yet Ermenistanına sevkine (o başlan- mıştır. Ermeni mu- hacirlerinden1200 kişilik ilk kafile, Yunan bandıralı Hidreos vapurile |; Batuma mütevec- cihen Pireden ha- reket eylemişler- dir. Ermeni muhacir- lerini hamil Yunan | yapuru, İstanbulda tevakkuf etmeden boğazlardan geç- miştir. Bu kafile- den sonra ikinci ermeni muhacirleri kafileside bura- *EöX dan sevkedilecek- Sovyet Ermenistana sevkedilen ermeni tir. muhacirleri vapurun güvertesinde Bu muhacirlerin sevk masarifini | Sovyet sefiri vapura giderek mu- Cemiyeti akvam (ödeyecektir. | hacirleri teşyi etmiştir. Hidreos vapuru hareket ederken (Devamı ikinci sahifede) Mali tetkikat Masrafı azaltmak çareleri aranıyor Ankara, 29 — Fırka maliye komisyonu (tetkikatına (devam ediyor. Komisyon masraf bütçesini tetkik etmektedir. Komisyon va- ridatı arttırmak, masrafı azaltmak için muvafık göreceği çareleri hükümete bildirecektir. Diğer taraftan bükümet te bütçe üzerinde £ çalışmaktadır. Dünkü içtimada bu hususta uzun müzakereler (olmuştur. Hey'eti vekile masraflarda azami tasar- ruf yapılması, elzem olmıyan mas- rafların kaldırılmasi için tetkikat yapmaktadır. Her vekil de ayrı ayrı bu hususta tetkikatta bu- lunuyor. o Mevzuun (ehemmiyeti iktisat ve tasaruf edilecek mik- tarın çok mühim bir yekün tut- masından ileri geliyor. Bu açığı küçük tedbirler ve küçük tasar- ruflarla kapamak müşküldür. Onun için hükümetin ve fırka komisyo- nunun tetkiklerinden esaslı ve radi- kal tedbirler beklenmektedir. Üç aylıklar bugün veriliyor Eytam, eramil ve mütekaitlerin mart, nisan ve mayıs üç aylıkla- rının malmüdürlüklerine merbut on gişeden tevziine bu sabahtan itibaren başlanacaktır. İzmirde bir cinayet Katil lâz Mustafa Maktul şoför Nuri Et. Çapey'de tankların himayesi altında hücuma hazırlanan Japon piyade askerleri Japonya ile Çin arasında sulh müzakeresi Japonlar bazı şartlarla bir konferans toplanmasını Londra, 29 (Hususi) — Şang- hayda dün nisbi bir sükün hüküm sürmüştür. Yalnız vakit vakit topçu ateşi vuku bulmuştur. Çinliler Kiang Wan dan bir kilo- metro kadar gerideki hatlarında bulunuyorlar. Bu hat tahkim edil- diği gibi geride diğer müstahkem hatlar da yapılıyor. Son günler zarfında Çin kuv- vetlerine yeni askerler iltihak etmiştir. Japonlar geriden asker kabul ettiler nota vermişler ve nakliyata niha- yet verilmezse bütün cephe geri- sindeki yolları topçu ateşi altına alacaklarını bildirmişlerdir. Diğer taraftan Şanghaya yeni Japon askerleri gelmiştir. Bunlar, vukubulan protostolara rağmen bitaraf mıntakaya çıkarılmıştır. Gelen askerlerin miktarı şimdilik beş bin kadardır. Dünün en mühim hâdisesi Çin ve Japon ricalinin bir İngiliz (Yazısı 10 uncu sahifemizdedir) | gelmesine mani olmak için bir | (FR > >— EE EE Eski Defterdekiler Bir zamanlar Istanbulun, bilhassa gezme ve eğlence yerlerinde tesadüf edilen, belli başlı simaları vardı. Bugün gençlik çağını geçirmiş, her biri kâmil birer insan olan bu zevatın hiç şüphesiz eski Y)) zamana âit bir çok hatıraları vardır. Bu hatıralardan bir kısmı (i( herkesi alâkadar eden, o devrin tarihine ait kıymetli vesikalar hükmündedir. Tatlı uslubile Akşam karileri tarafından çok sevilmiş olan Sermet Muhtar bey bu zevat ile ayrı ayrı görüşerek bir yazı silsilesi yazmıştır. Eshi Defterdekiler Namı altında intişar edecek olan bu yazılarda, bu tanınmış simalar nerede gezip eğlendiklerini, hangi semti sevdiklerini, vakit geçirmek için neye merak ettiklerini, en ziyade nenin hasretini çektiklerini, ne biçim güzel beğendiklerini, bugün 25 yaşında olsalar neye heves edeceklerini birer birer anlatıyorlar. Yi Söyliyenlerden gelişi güzel bir kaç sima daha : Eski sporcu- lardan sine kemani Nuri bey, merhum Ibrahim Ethem paşa Iffet hanım, Ertuğrul mağazası sahibi Nihat bey, Febüs fotografha- nesi sahibi M. Paul, genç şairlerimizden Sabri Esat beyin İğ valdesi Nev'iye Esat hanım, merhum Bahaeddin paşa zevcesi WE Mukadder hanım.. Haftada dört gün neşredeceğimiz bu ( yazılara perşembe gününden itibaren ( başlıyoruz. (Devamı ikinci sahifede) Şeker, gaz, kahve ihtikârı münasebetile canlanan hatıralar!.. — Muhtekir beyefendilere ithaf —

Bu sayıdan diğer sayfalar: