1 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

1 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a RR a m ğe na 1 Mart 1932 “AKŞAMDAN AKŞAMA geli Dide eninde Dört senede bir yaş atlamak usulü! Kadınlar için yaşın çok mühim alduğu malümdur. Hattâ, bir mec- Miste, okâmilce hanımefendilerin yaşı belli olmasın diye, erkek- İsrinkinden bahsetmek bile neza- kete muhalif addolunur. Değil ki, böyle, gazete sütun- larında, bir hanımefendinin yaşı teşhir edilsin... Heyhat | Hâdise okadar enteresan ki, nezaketsizlik yapmağı bile göze alacağım ve dilimi tutamıyacağım! Maçka'da oturan Salt paşa hafidesi Ferahnaz hanımefendiyi tanır mısınız? İşte bugün bir par- mağıma dolamak istediğim şah- siyet kendileridir. Dün, bizi salonuna davet etti. Mükellef bir çay hazırlanmış. Konuşuldu, o dansedildi o poker oynandı. Akşam hepimiz yemeğe alıkonulduk. Şaraplar, şampan- yalar... Nihayet, Ferahnaz hanımefendi, bu mükellef davetinin sebebini bize söyledi: — Bugün bir yaş daha atllattım da, onun içın sizi çağırdım. — Tebrik ederizi- dedik. Fakat, kaç yaşına bastığını Ferahnaz hanımefendiye, berayı nezaket sormadım. Garip şey, bizim ona sorama- dığımızı o bize sormasın mı; — Kaçına bastım dersiniz? Eh, şöyle bir, yetmiş beşine diye tahmin etmek mümkündü. Lâkin, ibtiyata riayeten: — Şüphesiz ki ellisinde yoksu- nuz hanımefendi İ - dedik. Ferahnaz H. bu sözümüzü ilti- fat telâkki edeceğine, bilâkis kızdı : — Ellisinde mi? Ne münase- bet ?.. Tabii, otuzunda bile yo- kum... Yirmisine daha bugün bastım... —ı1.. Hanımefendi, soğukkanlı soğuk- kanlı izah etti: — Insan, doğduğu günün senei devriyesi gelince yaş atlamaz mı? Meselâ siz, 20 kânunusanide doğ- muşsunuz, Hatice Süreyya H., her 20 kânunusanide bir yaş atlarsı- nız... JDeğil mi?, Bense, 29 şubatta doğdum... 29 şubat her sene gelmiyor da dört senede -bir geli- yorsa kabahat bende mi?... Ben dört senede bir, yani her 29 şubatta bir yaş atlıyorum. Senei devriyem gelmedikçe atlamama imkân var mı? Bu suretle, şimdi, RL area Eeyie (Hatice Süreyya) EŞ Yenibahçe stadı Istanbul cihetindeki spor klüp- leri için Yenibahçede bir saha yapılmasına şehir meclisince karar verilmişti. Yenibahçede alınacak Çarşının tamiri Yıkılmak tehlikesi mevcut değildir “Kapalı çarşının tamiri için çarşı esnafından dört yüz kişinin Emin önü Kaymakamlığı vasıtasile bele- diyeye müracaat ettikleri yazık mıştı, Belediye reis muavinlerin- den Hamit ve fen işleri müdürü Ziya (Obeylerden (Oaldığımız malümata (göre belediye fen heyeti çarşıda evvelce tetkikat yapmıştır. Bu tetkikata göre çar- şıda bazı tamirlere ihtiyaç varsa da âni bir inhidam tehlikesi mevcut değildir. Mesele şundan ibarettir: Çarşıdaki esnafın çoğu kiracı- dır. Esnaf, çarşıdaki ali ların (o çatılarının Otamiri o için mal sahiplerine bir çok def- alar müracaat ettikleri halde mal sahiplerinden çoku yanaşmamışlar- dır. Bunun üzerinde esnaf, tamir için belediyeye müracaat etmiş- lerdir. Belediye kanununun bir maddesine göre böyle müşterek bir sakıf altında bulunan çarşıların tamirile belediye alâkadardır. Bele- diye, bu maddeüzerine mal sahip- lerine tamir için tebligat yapmış, fakat bu tebligata rağmen tamire başlanmamıştır. Şimdi belediye, kanunun ver- diği salâhiyete binaen kendi vesaiti ile çarşıyı tamir edecek ve tamir masrafına karşılık olmak üzere kira bedellerine vaziyet edecektirr. Yapılacak masraf, Her mağa- zanın kıymetine tamir edilen saha nisbetinde mağazalara tak- sim edilecek kira bedelleri bu masrafı kapattıktan sonra mal sahiplerine terkedilcektir. Dava kazanılırsa.. Belediye asri mezarlıklar yaptıracak Surp Agup mezarlığı ihtilafı devam ediyor. Mahkemece tayin edilen heyet harita ve tarihi vesikalar üzerinde tetkikat yap- mıştı. Şimdi mezarlığın Beyazıtı Veli vakfı hududu dahilinde olup olmadığının tetkiki kalmıştır. Bunun için henüz gün tayin edilmemiştir. Mezarlığa bir buçuk milyon lira kıymet konulmuştur. Belediye davayı Okazanf da mezarlığa sahip (oOolursa bu mezarlığı satarak bir kısım parasile Istan- bul, Beyoğlu ve Üsküdar tarafında son sistem mezarlıklar yaptıracak- tır. Belediye, cenaze işlerini de kendi idare etmek istiyor. Belediye, yapacağı teşkilât ile cenazeyi öldüğü yerden kaldırarak mezara defnedinciye kadar bütün merasim işleri, tanzim edilecek bir tarife ile ve muayyen bir üçret mukabilinde, yapmak fikrin- dedir. Mi Va. 4,58 Fukaraya kömür Şehir meclisine bir takrir veriliyor Evelce kışın belediye tarafından fakirlere Okömür ( dağıtılıyordu. Fakat bir kaç senedenberi bütçe ve sair sebeplerle fakirlere kömür tevzi edilemiyor. Bu sene kışın şiddetli olması üzerine bu iyi âdetin ihyası husu- sunda şehir meclisi âzası arasında bir cereyan mevcuttur. Bunun için buğün (müzakere edilmek üzere bir takrir hazırlanmaktadır. Bu arzuyu bilhassa meclisin hanım âzalarından bir kısmı ter- viç etmektedirler. Ayni takrir münasebetile odun ve kömür fiatlerinin yüksekldiği hakkında münakaşalar olacağı (tahminedi- liyor. Maslak kazası Seyrüseferden menedilen otobüs davası Kânunuevelin otuz birinci günü akşamı Taksimden hareket eden ve Cemile hanım isminde birine ait bulunan bir otobüs Maslak cıvarında devrilmiş ve bu kaza yüzünden dört kişi yaralanmıştı, Bu kaza üzerine belediye tahkikat yapmış, otobüsün talimat ve nizamnamelere mugayır hareket ettiğini, Otayin ederek kanuni takibat yapılmak üzere Cemile hanım ile şoför Bedros ve arkadaşı Yorgi aleyhinde müddei umumiliğe müracaat etmiştir. Aynı zamanda belediye tara- fından ruhsatiye de istirdat ve otobüsün işletilmesi menedilmiştir. Cemile hanım otobüsünün işle- mesine mümanaat edilmesi üze- rine belediye aleyhinde zarar ve ziyan talebile hukuk mahkemesine müracaat etmiştir. Selim Sırrı beyin konferansı Yarınki çarşamba günü akşamı saat sekiz buçukta Selim Sırrı beyin radyoda vereceği konferan- sın mevzuu “S5. Lagerlöfün gözle görülmeyen rabıtaları ,, dır. AKŞAM ABONE ücretleri sam Türkiye Ecnebi 1400 kuruş (o 7700 kuruğ © >» ww >» mw > v9 >» 160 » - ep” Abono ücretleri doğrudan doğruya AKŞAM idaresi namına gönderilmelidir, Adres tebdili için yirmi beş ku- ruşluk pul göndermek lâzımdır. SATLIK SATLIK 1 AYLIK Şevval 23 — Kasım:1lö S, İmsik Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı E, 10,56 12,36 6,25 9,34 O12 1,31 6,36 12,25 15,34 18, — 19,38 Kazanç vergisi İktisadi buhran nazarı dikkate alınacak Seyyar esnafın kazanç vergi- lerini tayin etmek zere her sene Belediye bunların gündelik ka- zançlarını tetkik eder, neticesini defterdarlığa bildirir. Bu senede defterdarlık Belediyeye müracaat etmiştir : Belediye iktisat müdürlüğü bu- günlerde tetkikata başlıyacaktır. Ancak şimdiye kadar yapılan tet- kikatta bazı isabetsizliklir oluyor, kazanç neticeleri iyi tahmin edil- mediği için itirazlar vuku bulu- yordu. Bu sene buna imkân ver- memek üzere belediye iktisat mürakipleri iktisadi buhranın te- sirlerini de nazarı dikkate alarak seyyar esnafin kazançlarını ona göre tayin edeceklerdir. Tepeköyündeki heyelân Bir gazete, geçenlerde Paşa- bahçede tepeköyünde vuku bulan heyelân üzerine Paşabahçede de yüz elli kadar evin tehlikeye maruz olduğunu yazıyordu. Belediye reisi muavini Hamit beyin bize verdiği malümata göre Tepeköyünde beş altı evin heye- lândan başka hiç bir hâdise yok- tur. Yüz elli evin yıkılmak tehli- kesinde olduğu haberi katiyen doğru değildir. Tepeköyündeki bu altı (evin sahası yüz elli metre mürabba- ındadır. yüz elli evin tehlikeye maruz olduğu şayıası bundan galettir. Açıkgöz hırsızlar Dilenci tavrını takınarak evleri soyuyorlarmış Merkez efendi jandarma kara- kolu yeni bir hırsız şebekesi meydana çıkarmıştır. Bunlar, ken- dilerine dilenci süsü vererek ma- hallelerde dolaşmakta ve evlerin kapılarıni çalmaktadırlar. Bu suretle, hangi evde adam bulunmadığı tespit ederek bir fırsatını bulup evi saymaktadırlar. Bunlar müteaddit evleri soymuş- lardı. Jandarma karakolu bu kumpanyadan Abdullah, Hüseyin ve Ali isimlerinde üç kişiyi yakâ- lamıştır. Bunların diğer arkadaş- larının kimler olduğunu ve daha nereleri soyduklarının tesbiti için tahkikata devam edilmektedir. Yunanistan afyonu inhisar altına alacak Yunanistan (o bükümeti afyon ticaretini inhisar altına alacaktır. Ihracat ofisine gelen malümata göre yunan hükümeti bu hususta bir kanun layihası hazırlamak- tadır. erazinin haritaları tanzim edil- Surpagup (o mezarlığının satı, miştir. Yakında istimlâk muame- bedel mezarlık yanina lesi ikmal edilecek ve esasen | arta kalacak mütebaki bedel de elde para olduğu için sahanın | şehrin diğer imar faaliyetlerine tanzimine bu yaz başlanacaktır. tahsis edilecektir. Amca Beye göre... TY MİKİ yn (hesir gırpad İl l Limon hanıma açık mektup Azizem Limon hanım, Haber aldım sen de beyazlığı ve bayıltıcı tadı ile öğüm öğüm öğünen hain şekerlerden ibret alarak O ibtikâr eşyası arasına katılmağa karar vermişsin... A bücür haspacık, a şırfıntı, a cüce aşifte, bu senin neyine? Sen de mi kendini fasülye gibi nimetten sayıpta boyuna bosuna bakmadan ibtikâr eşyası arasına katışmağa karışıyorsun a haddini bilmez ba- caksız... Sanki ahım şahım bir lezzetin varmış da, dillere tat, ağızlara pek fevkalâde bir lezzet veriyormuşsun gibi... ” Bak portakal ağabeylerine.. Onlar hem senden büyük, hem de lezzetli oldukları halde nasıl uslu akıllı, efendi efendi oturu- yorlar.. Senin gibi aşiftelik, şır- fıntılık yapıyorlar mı?.. o Tuuu.. Tuuu... Hanımlığına yakıştırmadım doğrusu... Seni gidi beni bilmez hasba seni... Pek o kadar kafamı kız- dırırsan seni tuttuğum gibi orta- dan ayırır da damla damla kanını çorbaya sıkarım... Bacaksız limon.. Daha düne kadar iranlı çaycının tepsisinde küçük küçük dilim halinde emri- mize hazır dururken birdenbire bir ortadan çekildik... Amanl. Küçük hanım da bir kurum.. Bir eda... Bir çalım. Bir yüksekten bakma... Artık bizlere gelmez oldun. Seni bazen büyük bakkalın camekânında, beyaz bürümcük kâğıttan ince Okombinezununun içinde görüyorum da bana selâm bile vermeyorsun.. A yosmacıkl, Balık pazarlarında dört taneni 5 kuruşa aldığım günleri unuttun galiba.. Şimdi böyle burnunun birdenbire büyümesi ayıp degil mi..? Inşallah dilerim Allahtan köprü başında altı taneni bir çeyreğe satarlar da dönüp şöyle yüzüne bile bakmam.. A sarışın şırfıntı. Eski aşınalarından: Hikmet Feridun “Frenköyde açılacak verem hastanesi Verem mücadele cemiyeti verem hastanesi yapmak üzere Erenkö- yündeki Muhittin paşanın köşkünü satın almıştı, Bu hastabanede yirmi beş yatak tesis edilecek ve hastahane mart içinde açılacaktır. Şayet cemiyet beş bin lira bir para temin ederse sırf çocuk veremlileri için de bir pavyon daha açılacaktır. Limon fiatleri Ticaret odası piyasa cetvellerine göre içinde 500 tane limon bu- lunan sandıkların fiatı 700 ku- ruştur. Bundan bir iki hafta evel fiat 600 kuruştu. Piyasada mal azdır. oFiatlerin daha ziyade artmak ihtimali vardır. Bazı limon tacirleri bu neticeyi tahmin ettikleri için ellerindeki malı saklıyorlar. — Gelirken, yolda bir hanr mefeni gördüm Amca Bey, nasıl tarif edeyim... —— a 7 w Bir gözü var amanallaaaaah.... . İnsanın aklı başından gidi- yor, o ne renk o ne renk... .. Hani iskele altlarında koyu yeşil, neftimsi yosun rengi vardır, işte orenkl... A.B. — Dikkat et, sakın boya olmasın?...

Bu sayıdan diğer sayfalar: