1 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

1 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 1 Mart 1932 Fransızcadan Türkçey Resimli Tefeyyüz Lügati Mütehassıs muallimler tarafından tertip edilmiş olan işbu lügat Fransızcada kullanılan kelimelerin yeni tabirlerin ve ıstılahların manalarını havidir. Fransızca kelimelerin tam manalarını bulmak isteyenler için çok kıymetli bir rehberdir. (864) sayıfadır. Tab'ı gayet nefistir. Müzeyyen ciltli olduğu halde fiatı 250 kuruştur. Tefeyyüz kitaphanesidir. Büyükada Sanatoryomu Adanın en muvafık ve sıhhi yerinde kâin ve asri konforu havidir. Gıda maddeleri teminatlıdır. Fiyatlar Tenzil Edilmiştir: Tek yataklı oda 6 ve 7, çift yataklılar 3 1/2 ve 4 liradır. Fazla tafsilât talep vukuunda hemen verilir. Adres : Büyükada, Musa Kâzım. bey Sanatoryonu Telefon : Büyükada 75 Avrupanın en mükemmel alım satım merkezi ve 13ilâ 20 mart 1932 de devam edecek olan Viyana Beynelmilel Sergisini ziyaret ediniz. 8 ilâ 12 Mart azimet ve 13 ilâ 26 Mart avdet için biletler fevkalâde tenzilâtlıdır. Tafsilât Avusturya sefaret- hanesinden alınabilir. İştirak kartları ve tenzilâtlı biletler almak için umumi mümessilleri (Galatasarayda “NATA, seyahat acentasına müracâat. Telefon Byoğlu 4914 Kabare “POZ NUAR,, Dansing MUJDE Beklediğnz HARIİSSON balet diğer YENi ARTISTLER ve meşhur CAZ AMERİKAN geldi. 1 inci DEBÜT 2 Mart Çarşamba PERŞEMBE 3 Mart BUYUK SUVARE SÜRPRİZLER ??? Konfeti, serpantin, kotiyon-Yeni direksiyon Emlâk ve Eytam Bankası idare meclisinden 1930 senesi adiyen in'ikat eden heyeti umumiye içtimaında tayin edilmiş olan murakiplerimiz Ahsen ve Feyzi beylerin yerine bu defa 1931 heyeti umumiyesinde sabık maliye müfettişlerinden Muvaffak Rifat ve sabık Ankara mebusu İhsan beyler 1932 senesi için bankamız murakipliğine intihap ve tayin edildiği Ticaret kanununun 359 inci maddesi mucibince ilân olunur. Artık Hanımlarımız İçin Modayı Takip Müşkülâtı Kalmıyacaktır fak olmuştur. Pek Yakında Göreceksiniz! İpekiş Bu mes'eleyi Kökünden halletti “İPEKİŞ, kurulurken şu mühim noktayı esaslı surette nazarı dikkate aldı: Dünya moda cereyanlarını günü gününe takip etmek... .. İDEMİZ , Bu maksatla yüksek mütehas- sısların idare ettiği hususi bir büro tesis etmiştir. Bu büronun bütün meşgalesi, dünya moda cereyanlarını adım adım takip ve PARİS'te çıkan her yeni modayı burada derhal tatbik etmektir. İPEKİŞ moda bürosu Dünyanın en büyük ipek fab- rikaları ve Parisin en büyük moda müesseseleri ile çok yakın- dan temas hasıl etmiştir. Yüzlerce tecrübeden sonra.. İPEKİŞ Avrupa kumaşları derecesinde, hattâ onlardan daha iyi cins kumaş yapmaya muvaf- İstanbul Beşinci İcra memurlu- | gundan : Ahmet beye 990 lira ile masa- rif ve faiz vermeğe borçlu kasap 'Tanaş efendinin mahcuz 3242 lira kıymetinde (bulunan (müstesna seraskeri sabık Hasan Rıza paşa vakfındun “Tatavlada Akajça so- kağında bir mükerrer cedit 90 ve Nalbant sokağında 75 No. lu atik 139 zira 18 parmak miktarında mukaddema bir kıta arsa elyevm ikişer kattan ibaret olup müte- addit odaları ve mutbah ve kuyu ve sarnıç ve helâları kâgir olanın kiremitlik üstünde tahta tarasayı muhtevi iki bap hane ikinci açık arttırmaya konulmuştur. Şartna- mesi divanhaneye talik edilmiştir. İşbu iki bap hane birinci artırma naticesinde 1300 lira bedel ile talibi uhtesindedir. İkinci arttır- iması 26 Mart 932 tarihine müsa- dif Cumartesi günü saat 14 den 16 ya kadar İst. 5 inci icra dai- resinde açik arttırma ile satıla- caktır. Arttirmaya iştirak için yüzde 10 teminat akçesi alınır. ihale tarihinden itibaren işliyecek vergi ve sair rusum müşteriye aittir. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipptekli alacaklılarla diğer alacaklıların irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu- susile faiz ve masarife ait olan iddialarının ilân tarihinden itiba- ren 20 gün içinde evrakı müspi- telerile bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdırde hakları tapo sicil- lerile sabit olmıyanlar satış bede- linin paylaşmasından hariç kalır- lar. Alâkadarların icra ve iflâs kanununun 119 u maddesi hükmü- ne göre tevfiki hareket etmeleri ve daha fazla malümat ve tafsilât 1931 / 1750 dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmeleri ilân olunur. almak isteyenlerin Zayi — 2191 sicil numaralı motosiklet ehliyetimi zayi ettim yenisini çıkaraçağımdan hükmü yoktur. Haliç Feneri incebel sokak No, 53 M. Sami Balya bozmıyan yegâne Tualet podrası PODRASI vr - Karaaydın Madenleri TÜRK ANONIM ŞİRKETİ Heyeti Umumiyei Adiye Hisse darana ilân Ticaret kanununun 361 inci maddesi ve nizamname desile mevaddı tevfikan Balya - Türk Anonim heyeti müzakeresi zım umumiyesi dahilinin 24 üncü mad- müteakıbesi ahkâmına Karaaydın Madenleri Şirketinin ( hissedaran mevaddı âtiyenin nında gelecek şehri mar- tan 29 uncu salı günü saat löte Şirke- tin Galatada Merkez Rıhtım haninda kâin merkezi idaresinde sureti âdiyede akdi içtimaa davet olunur. 1 — Medlisi idare raporu ile mürakıp raporunun kıraatı, 2 —1931 senesi hesabatının tasdiki, mezkür sene neticesine dair meclisi idarenin teklif hakkında ittihazı karar ve meclisi idare azasının tebriyel zim- meti, 3 — Meclisi idareden çıkan azaların yerine diğerlerinin tayini, yahut tekrar intihapları, 4 — Meclisi idareye ita olunacak hakkı huzur mıktarının tayını, 5 — 1932 senesi için bir tayini ve ita ol 6 — Şirketin mürakıp unacak ücretin tesbiti, idarei uumumiyesinin tedviri ile mükellef meclisi idare azala- rile müdire veri meclisi idareye 7 — Gerek şahsen kendi ilecek ücretin tesbiti için salâhiyet itası, namlarile ve gerek sair şirketlerin meclisi idare azası yahut mü dürü sıfatile şirketle akti muamele hususunda meclisi idare a7 larına müsaade İşbu itası, içtimada bizzaı ve bilvekâle hazır bulunmağı arzu eden hissedaran Ticaret kanununun 371 inci mucibince malik oldukları senedatı yevmü maddesi içtimadan laekal bir hatta evvel İstan- bulda Şirketin Pariste Danten merkezi idaresine ve sokağında 3 numarada «Bangue de Paris et des Pays - Bas» bankasına tevdi etmeleri Karaaydın Balya - mdır. Şirketi içtima umumi için hissedarana dühuliye vara- kaları ita edece: Innmayacaklara name nümunelerini k ve içtimada hazır bu- dahi icap enen vekâlet- talaplerinde emir- lerine âmade bulnnduracaktır. Hissedarandan miyeye dahil diğer senedatının bilir. Hisse ğuna dair mü mutat vesikalar içtimai umumid bulunmak üzere her biri heyeti umu- bir zatı tevkil ede- tevdi. olundu- tı maliye tarafından mevdu hisse ser gibi kabul olunacaktır. İstanbul as rinci ticaret dairesinden : mına üç bin edilen İstan Meclisi idare liye mahkemesi bi- 'Tama- lira kiymet takdir bulda şeh Mehmet Geylani mahallesinde Balık paza- rında meyha atik 3 cedit 7 No. lu ne sokağınba kâin dükkânın müflis Sokrat Silvestros efendiye ait 120 hisse bu kerre açık artırmaya vaz: miş olup 20 itibarile 43 hissesi zedil- mart 1932 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edi- lerek 4 nisan 1932 tarihine sadif pazartesi 16 ya kadak mü- i günü saat 14 ten İstadbul © birinci ticaret mahkemesinde açık artırma suretile Satılacartır. o Arttırmaya iştirak için yüzde yedi teminat akçesi alınır. Müterakim vergi belediye ve vakıf icaresi müşteriye aittir, E malâmat almak iste- yenlerin mahkemede iflâs masası idare memurlnğuna ve arttırmaya iştirak etmek arzusunda bulunan- ların dahi yevm ve saa meskür- da mahkemed ilân olun! e hazır bulunmaları Mühim ilân SOUPLEX i SOUPLEX-PLATIN BEYNELMİLEL (INTERNATIONAL) (- Meşhur tıraş bicakları piyasamıza j a gelmiştir ve her yerde satılır. Halis Amerikan MAK - KORMIK Motör sirkeci: Yalı köşkü Cad. No 26 KARTAL Belediyesinden: Metrük mezarlıklarda mevcut 117 adeti selvi ağaci 28/2/932 tarihinden itibaren yirmi bir gün müddetle ve kapalı za müzayedeye konmuştur. 21 mart 93i pazartesi günü saat 15 te ihale edile cektir. Muhammen bedeli 1170 liradır. Talipler şartnameyi görmek için tatil günlerinden maada her gün Kartal bele diyesine müracaatları. Ve müzayedeyi iştirak için de yüzde yedi buçuk temi natlarile ihale günü saat 15 te Kart belediyesi encümeninde hazır bulunma” ları ilân olunur. İstanbul dördüncü icra memur“ luğundan: Temamı 4950 lira kiymeti mus hammeneli İstanbulda Balıkpaza- rında Şeyh Mehmet Keylâni ma» hallesinde Lüleci sokağınna eski 7 yeni 9 numaralı bir bap mağa zanın temami şuyuun izalesi zım; nında açık artırmaya vazedilmişği olup 5/3/932 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edilerek 27/3: 932 tarihine müsadif pazar günü saat 14 den 16ya kadar İstanbu dördüncü icra dairesinde artırma ile satılacaktır. ikincidir. (o Birinci o artırmasınd 2209 liraya talip çıkmış olup bi kere en çok artıranın üstünde kalacaktır. Artırmaya iştirak için yüzde yedi nisbetinde teminat alis nır, müterakim vergildr ile belesj diye resimleri vakıf icaresi müş- teriye aittir. İcra ve iflâs kanu nunun İl9üncu maddesine tevfi- kan hakları tapu sicillerile sabit olmayan ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadaranın ve irtifakı hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu- sile faiz ve masarife dair olan iddialarının ilân tarihinden itiba ren 20 gün içinde evrakı müsbi” telerile bildirmeleri lâzımdır, aksi halde hakları işbu siciller ile sabit olmayanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar, alâ- kadarların işbu maddei kanuniyeği ahkâmına tevlikan hareket etme- leri ve daha fazla malümat almak isteyenlerin 932/9 dosya numara» sile memuriyetimize müracaatlari ilân olunur. İstanbul 4 üncü iera memurluğundan; Mahmutpaşa'da çifte saraylar karşısında) 2 No. lu hanede mukim Sururi ma hallesi muhtarı Ali efendi nezdinde mukim iken ikamelgâhı meçhul olan Ayşe Sıdıka hanım Hissedarınız Halil efendinin Aziz efen- biye 250 lira borcundan dolayı merhun Mahmutpaşa'da Veli mahallesinde Çeşs niğir sokağınd& 9,11 No.lu hanedeki borçlu Halil efendinin 5760 hisoesinden 1200 hissesi açık artırmaya vaz edilmiş) ve birinci artırmasında 100 liraya talibi çıkmış olup bu kerre en çok artıranıni üstünde birakılmak (Oüzere (o 1/3/9383 tarihinde tnamesi divanhaneye talik olunar: 20/3/9328 tarihine müsadif pazar güuü saat 12 den 16 ya kadar dairemizde ikinci açık arttırmasının icra oolunacağma dair ikinci açık arttırma ılânı 931/208 dosyai numarasile o tarafiniza ilânen tebliği olunur. “Sahibi: Necmeddin Sadık Umum! neşriyat müdürü; Enis Tahsin Akşam matbaası

Bu sayıdan diğer sayfalar: