1 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

1 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e Shaife 8 TIBBİ MUSAHABE: Çay yerine ıhlamur... Çay yerine ıhlamur içmek, ça- yın memleket baricinden geldiği düşünülerek çok defa hatırdan geçip, söylenmiş yazılmıştır.. Se- nelerden beri alışılarak içilen ça- yın yerine zordur.. Çay bir çoklarımızla iti- yat halini almıştır.. Bu iki neba- tada failde ve mazarratlarını bilirsek zevkımizi feda ederek faidesi olanı içmeğe çalışırız... Bunun için de burada ıhlamur ile çayı mukayese edeceğiz. Insan alıştığf şeyi güç terkedebilir.. Fa- kat çay içinde harice bir çok para veriyoruz.. Eger bu sıhhati- rize muzır ise onü israf ederek içmekte bir mana yoktur.. Seve seve içtiğimiz bu çay nedir?. Terkibinde ne vardır?.. Nasıl bir tesiri vardır?.. Evvelâ bunu görelim: Çay “ternstromiacee, familya- sına mensup bir nebat olup bil- hassa Çinde yetişir. Maamafih bugün muhtelif memleketlerde ve hatta Batum havalisince bile ye- tiştirilmektedir. Bu nebatin yap- rakları kullanılır. Maddei omtessiresi “Cafeine, thösphyiline, tamin,, ve bir mad- dei mülevvineyi havidir: Ve bun- dan başka oldukça fazla miktarda “Oxalate de potasse,, vardır. Çay yemekten iki saat sonra ufak bir kadeh alınırsa bazı dafa hazımı teshil eder. Fakat yemek- ten evvel alınacak iştihayı bilâkis tenkis eder. Çay kabiz hassasile bilhassa bağırsak hkstalıklarında hastanın su zayiatını temin etmesi dolayı- siyle çok faidelıdir. Hakikaten çay bağırsak (hastalıklarında bir deva gibidir. Fakat buna mukabil bir çok bastalıklarda çay çok fena tesir eder.. Asabi bünyelerde, kalp hasta- lıklarında, o tasallübü (o şerainde, tazyikı şiryanisi yüksek olan has- talarda, nikriste, çay muzurdur.. Kezalik böbrek kum ve taşlarında fazla ( Oxalate ) ti havi olduğum- dan hastaya iyi gelmez. Çayın sui istimali çarpıntılar, Kâzip hü- make sadır, ve neurasthenie yapar. Tiliacses familyasından olan ıhlamurun faideleri çaydan pek çoktur.. Bu nebatın çiçekleri müs- tameldir. Yalnız kullanılan bu çiçekler taze olmalıdır. Eğer bu çiçekler fazla kurursa mevcut has- sasını kaybeder.. Ihlamur hakika- ten nebati bir çok faidesi olan bir devadır. Evvelâ asabı teskin eder. Ihla- mur asabi insanlar için pek mükemmel müsekkin bir ilâç gibidir. Gece yatarken alınacak bir bardak sıcak ıhlamur rahat bir uykuyu davet eder. Müsekkin hassasından o istifade © edilerek küçük çocuklara gelen havale hastalığında (o çocuklar (ıhlamur banyosuna konur ve bunlara gayet güzel tesir eder. Yemeklerden iki saat sonra içilerek bir çay kadehi ıhlamur hazmı teshil eder. Ihlamur sıcak içilirse insanı terletir, ateşli has- talıklarda ve soğuk algınlıklarında bu hassasından istifade edilir, ıhlamur idrarı çoğaltır, tabiatı raülâyim tutar. Ihlamur yalnız tabiatı mülâyim (tuttuğu için bağırsak hastalıklarından iyi elmez. Fakat diğer bir çok evaidi çaya nazaran pek çoktur. Lezzet ve zevk meselesine lince bu herkesin kendi zevk ve arzusuna tabidir.. Bizi küçükten beri çaya alıştırdıkları çayı çok severiz.. Maamafih güzel yapılmış bir ıhlamur menkuu çaydan fena değildir. Iblamur memleketimizde meb- zul miktarda yetiştiği halde çay gibi ıhlamur içmek bir itiyat baline konmamıştır. Meselâ kah- velerde çay daima mevcut ve ihlamuru koymak | 1 Mart 1923 e Akşam | Amerikada komünist nümaiyşleri iğ Ea e 8 Amerikada komünistler sık sık nümayişler yaparak hadise çıkarıyorlar. Geçen hafta gene 8000 komünist Nev Yorkta büyük bir nümayiş yapmıştır. Komünistler ellerinde yaftalar olduğu halde şehrin büyük caddelerinde dolaşmışlardır. Bu sırada bazı hadiseler olmuş ve işe polis müdahala etmiştir. Neticede polisler nümayişçileri dağıtmışlardır. Resmimizde komünist nümayişine ait üç safha ve nümaişçilerin dağıtılması görülüyor. Şanghayda imtiyazlı mıntakaya koşanlar İğ e Şanghay civarında şiddetli muharebeler devam ediyor. Bu münasebetle Çinlilerden bir çoğu gülle ve bombalardan tahaffuz için imtiyazlı mıntakaya con atmıştır. Fakat burada duracak yer kalmayınca Çin mahallesi ile imtiyazlı mıntaka arasındaki köprübaşı dikenli tel ve sair manialarla kapatılmıştır. Resmi- mizde bu köprübaşını gösteriyor. NSABAENEAZASUREUDENANUDUBANANEAUESAKUAAAENUAE0EOAUUAUNAENENAUUNA LANE ODUANUNU SAS OONGAUUENSEN ZA SENESUZSOABAUANEUNOGNNUNANSANEADANUNS SANAN hazır olduğu halde ıhlamur yoktur. | çok kimseler ıhlamuru sevdikleri | Vücudumuza nafi leziz bir deva Acaba her kahvede ıhlamur ihzarı | veistedikleri halde hazır olmadı- gibi, çazı da arasıra zevk için mecburi yapılamaz mı?. Kahve- | Zından içemezler. içmelidir.. lerde ıhlamur bulunmadığı için bir Herhalde ihlamuru her zaman Dr. Ekrem Emin Memleket haberleri Boluda kar Bir çok köylere kurt sürüleri indi Bolu 25 (Hususi) — Bu sene Boluya çok kar yağdı. Karın irtifaı şehirde bir, dağlarda iki metroyu buldu. Bundan dolayı yollar yedi sekiz gün kapalı kaldı, posta ve yolcu münakalâtı durdu. Bolu - düzçe yolu dağdan geçer. Her sene kar, bir kaç defa, bura- sını kapatır. Bu mahzurun izalesi için yolun dağ eteklerinden dolaş- tırılması düşünülüyor. Maamafih bünun yerine bir |kar makinesi almanın daha ucuza mal olacağı fikrinde bulunanlar da vardır. Henltiz bir çok köylerle müna- kalat tamamen temin edilmemiştir. Amele kuvvetile açılan yollarda da seyahat karın kesafetinden bir çok müşkilata uğruyor. En çok kar yağan kasabamız Gerededir. Burada o kadar çok kar olmuştur ki şehir içinde caddenin bir tarafından öbür tarafına geçebilmek için bazı yerlerde kar altindan tüneller açılmağa mecburiyet hasıl olmuş ve işleri başına gitmeye mecbur olan bazı ihtiyar ve aliller vazife- lerine başkalarının sırtında gidip gelmişlerdir... Uzak köylere giden köylüler- den yolda donanlar ve kurtların hücumuna uğrayanlar olmuştur. Şehrimiz tacirlerinden Hoca zade Mehmet efendinin atı şehre 5 kilometro mesafede, tamamile kara saplanmış, çıkarmak için bütün gayreti boşa gitmiş ve donmak tehlikesini (hissedince istimdada başlamıştır. En nihayet tabanca seslerini işidebilen civar köy halkı kendisini baygın bir vaziyette bulmuşlardır. Muhakkak bir ölüm telikesi geçiren muma- ileyh elleri donduğundan şimdi tedavi altındadır ve ellerinin biraz tehlikede olduğu söyleniyor. Kurtlar ise sürü halinde köy- lere taarruz etmektedirler.: Şehre kadar gelen bu kurtlardan bir tanesini tüccardan Tayyar bey penceresinden vurmuştur. Kayarak düşmek burada çok tabii şeylerdendir. Fakat geçen gün bu da feci bir kazaya sebe- biyet vermişti : Imaret mahallesinden bir zat düşünce elindeki ucu sivri tahta bir gözünün çıkmasına sebebiyet vermişti.. Yaranın diğer göze sir.yet oetmemesi için doktor kendisine (| Istanbul'da ( tedavi tavsiye ediyormuş. Kar şimdi eski şiddetini kayb- etmekle beraber gene hemen her ün yağmaktadır. Fakat havalar ei ekl soğuk değildr. Bu kışın en soğuk günü nakıs 18 olmuştur. Buralarda bazı defa 20, 25 de yaptığı vakidir. Havaların muhalefetinden tarla- sını şimdiye kadar ekemiyen çifçi müsait zamanları dört gözle bek- lemektedir. Şehrimizde grip salgını umumi olmakla beraber çok hafif geç- miştir. Bunu da memleketimizin yüksek mıntakada olduğuna ve devamlı soğuklarına medyunuz. Meclisi umumi vilâyet 3-4 gün içinde müddetini tamamlayarak dağılacaktır. Encümeni daimi âza- ları maaşlarının 80 liradan 120 liraya iblâğı hakkında 7 imza ile verilen takrir meclisin münakaşalı mevzularından birisini teşkil et- miştir, Bu takrir 8 reyle redde- diliciştiri Ağrı şakilerinin muhakemesi Adana 28 ( Hususi ) — Ağrı şakilerinden 162 maznunun muha- kemesine dün de devam edilmiş- tir. Gelen bazı istinabe evrakı okunmuş ve muhakeme başka bir güne talik edilmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: