1 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

1 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 4 Akşam Cenevrede Akşam (Baş tarafı birinci sahifede) münakaşa heyecanlı oldu. Günün kahramanları, İngiliz hariciye nazırı M. John Simon, Fransız başvekili M. Tardicu, Sovyet murahhası M. Litvino Tesadüf, oraya Tevfik (Rüştü beyi de karıştırdı. Fakat, tesadüfe teşekkür etmek lâzım, çünki hariciye vekilimiz, M. Tardicu ile arasında hâdis olan küçük hir vakayı, hem memleketimiz için hem kendi şahsı için mühim bir muvaffakıyete (o tebdil O etmek fırsatını kaçırmadı. İşin içinden meharetle çıktı. M. Tardieu, konferansı ve Cenevreyi sadece bir nazır, hem de kabinesi sukut etmiş bir sabık nazır sıfatile bir gece ansızın terkettikten iki gün sonra, başvekil olarak tekrar gelmenin verdiği — gururu gizliyemiyor. Ağzında uzun bir ağızlk ve ucunda sigara biç eksik değil, Not alıyor, ve sözüne bâkim, kudreti bir hatip gibi konuşuyor. O söylediği vakit, o salonda daha fazla süküt ve dikkat var. © İngiliz hariciye nazırı Sir John — Simon, yaşlanmış bir sportmen tipi. Odasında arkadaşlarile konuşuyor o gibi, sade ve tabii söylüyor. © Soğuk kanlılığı hiç kaybolmu- yor. Ne zaman hiddetli, ne zaman memnun, biç belli değil. M. Litvinof, yuvarlak ve sevimli çebresile pişkin bir diplomat. Kâpitalist devletlerin arasına na- .slsa düşmüş, bepsile alay eder gibi bir bâli var. Söz söylediği © zaman, rusça konuşuyor zannettim. , Meğer ingilizce söylüyormuş! Şi- vesini bile değiştirmiyor. Fikirle- rini sini değiştire e niyeti yok. Fakat, m im eksik olmıyor. © Bu günkü içtimada bu üç y güreştiler. M. Litvinof, ir aralık sıkışmış gibi oldu. — Fakat hiç yılmadan, ahir ve “tedrici ricatlerle işin içinden sıyrıldı. Teklifi - tam terki teslihat - © bittabi kabul edilmemedi. Reye o konduğu vakit, bir kendisi el kaldırdı, bir de bizim heyet... Öğleden sonra, tali komisyonlar teşkili meselesi konuşuldu. M. - Tardicu, kara, deniz, hava, bütçe komisyonlarındön başka bir de “siyasi komisyon teşkilini teklif etti. Tevfik Rüştü beyle arasında hâdise, işte o esnada oldu. M. Tardieu, tezini müdafaa ederken dedi ki: © “Teklifim, Cemiyeti Akvama © mensup devletler için pek tabii © bir tekliftir. Şunu da ilâve edeyim ki, Cemiyeti akvama mensup ol- mayan iki devlet için, projemizde beynelmilel ayrı bir teşekkül - derpiş ettik.,, : M. Tardieu, “iki devlet, de- © mekle Amerikayi ve Rusyayı © kastediyor, Cemiyeti oakvama dahil olmayan Türkiyeyi saymıyor- du. Acaba unuttu mu? Unutmuş olması muhtemeldi, fakat iri hazır bulunan Türkiye mümessi- linin, bir de Türk devleti mevcut © olduğunu hatırlatması lâzımdı. - Tevfik Rüştü bey hemen söz aldı, sıra kendisine ogelince ayağa kalktı ve dedi ki: “Komisyonların teşkili esasında « M. Tardicu ile hemfikirim. Fakat Türkiye için çok vahim olan bir noktayı tebarüz ettirmek isterim. Oda şudur : Kendilerine ait ve herbiri i muhtelif olan sebep- lerden yı Cemiyeti Bia dahil olmuş bulunmak zevkine malik olmıyan devletler arasında Türkiye de vardır. Binaenaleyh, Cemiyeti akvama dahil olmayan devlet yalnız iki değildir. Yalnız şu fark var ki, bunlardan bir kısmı büyük “olmayan devletlerdir. Eğer, M. Tardiecu cenapları, | Türkiyenin, gayet sulbperver olan leri esasen bu gibi teşek- » küllerde temsile ihtiyacı olma- “dığın anlatmak istedi ise, MOSKOVA Çocukları'nın kalplerinde uyuyan ihtirasları teskin etmiyordu. Bu mübeyiç ve müessir filmi YARIN AKŞAMDAN itibaren OPERA Sinemasında göreceksiniz. Çok eğlenceli musikili bir komedi, fevkalâde bir balet temaşası, ilkbahara ait bir manzumedir. KAÇAKÇILAR Türkçe Sesli, Sözlü, Şarkılı temiz heyecanlı bir aşkı, gi aile ve içtimai facialar içinde yaşatmağa muvaffak olan Türk san'atkârlarının abideleştiği bu muvaffakiyet Ofilmi O alkışlar içinde ve hergün saat 2-4-6 ve gece 9,5da ALEMDAR sinemasında seyredilmektedir. Tenzilatlı talebe ve muallim gecesi Şehzadebaşı Raşit Riza tiyatrosu Bu akşam saat 21,30da Bahar hastalığı Vodvil 3 peres Yazan: Reşat Nuri Bey. buadan dolayı kendisine derin teşekkürlerimi arzederim. Fakat, eğer, Türkiyeyi unutmuş iseler, bu sile, hatırlatayım ki buraya davet edilmiş bir Türkiye vardır. Ayni vaziyette bulunan diğer devletlere gelince, (o kendilerini (o bildirmek onlara aittir., Bu ani ve gayri omuntazar müdahale herkesin hayretini mu- cip oldu. M. Tardieu, yanında oturan ve saçları Hamdullah Suphi beyin saçları gibi bem beyaz olan M. Paul Boncourun kulağına eğildi, bir şeyler konuştular. Acaba, M. Tardicu, Tevfik Rüştü beye cevap verecek mi? Filhakika, söz sırası Fransa başvekiline geldi, sözünü bhitirir- ken bu bahse temas etti, yalnız iki devlet dediğinden dolayı özür diledi, ve Tevfik Rüştü beyin tarafına dönerek, büyük bir neza- ket ve zarafetle : “Türkiyeyi unutmadım, dedi. Rüştü bey ne kadar zamandan beri, bizim aramızda ve bizim mesaimize faal bir surette iştirak etmektedir. Artık biz kendisini, bizden addediyoruz..,, Özür nazikâne idi, herkesin hoşuna gitti, gülüşmeler oldu ve celsenin nihayetinde, Tevfik Rüştü bey, çıkarken, M. Tardicunün | elini sıktı, İ Necmeddin Sadik Soğuk geceler MEME, | GELAR Bu akşam İstanbul Belediyesf &. 2130 da oo ŞehirTiyatrosu Müşkül itiraf Hn Facia 5 perde Yazan: M. A. ve Otto E. Hasse Tercüme eden: Nabi Zeki AN NAAR 0. LANAN EMAN AKAY meclis huzurunda müsaade- Nasıl unutabilirim ki, bizzat Tevfik taganni ediyor. İstikrazlar i Yarın akşamdan itibaren ARTiISTIK GLORYA SWANSON'u ÇILGIN DÜL| Filminde. göreceksiniz. Bu büyük artist hakikaten SÖZLÜ SİNEMANIN KRALİÇESİDİR. Ve bu filmde çok beğenilecek mizahi nükteler istimal eylemiştir. Bu eserde ( No... No... NANETTE Yin bestekâr VİN- CENT JOUMANS"ın üç şarkısını Serlevhaları şunlardır : OVE IS LIKE SONG, “ SAY.. OUI CHERİE,, ve “TO THE ONLY ONE,, GLORYA Sinemasında 3 mart Eeee akşamı 21,30 da sinema ve Münir Nurettin KONSERİ Proğram: Yeni ve müntahap eserlerle geçen konserlerde çok muvaffakiyet kazanan bazı eser- ler ithal edilmiştir. evvelden temin edilmesi rica olunur. Fiatlar: 75 - 100 - 150- 200 - 800 ve 1000 kuruştur. Yerlerin İstanbul 29 Şubat 1932 (Akşam fiatları) Tahvilât Elektrik Tramvay Ist, dahil #— Şark d. yolları o 3,25 D. Muvahhide © 53,25 Rıhtım Anadolu “Mümessil Terkos Çimento Ar. Ünyon dey. Şark dey. Şark m, ecza Telefon (kap. sa. 16) Viyana Madrit 4,2148İ nen 130 haneden ibaret muhacir ika pr met etmektedir. 4,2148 köyü ) deresi Varşova 39428) yazılı malüm ve muayyen hudutlar ile 20,45 taganni konseri, 21,05 radyo Bükreş Belgrat Moskova 1089,50 tarladan ve 6000 dönüm meradan ibar (satış) kuruş | 27,000 liradır. 1 gilin, Av, 1 pezeta 1 Mark 1 Pengo 20 dinar 1 Çermoveç 1 Alın 1 Mecidiya 1 Banknot yasetinden: a mobilya om> efendi: gümrükler 5,10 Saydi mahi 4,50 Bagdat. 1,50 T. askeriye Z Esham İş Bankası 9,60 Anadolu 29,40 Reji 405 Şir. hayriye 16,30 Tramvay 57,50 Umumi sigorta o 10,90 Bomonti 21,25 Çek flatları Paris 12,06 Londra 731p Nüyork 04727 Milano 9,1339 Brüksel 3,4126 Atina 36,71 Cinevre 244 Sofya 66,28 Amsterdam 118 Nukut kuruş 10 (. Fransız 170— aterlin 735— 1 dolar 211,— 20 liret 190— | 20 f. Belçika (A 217— 20 drahmi 46,— İ 20 Slsviçre 815,— 20 leva 26,50 1 florin 84,50 | 40 kuro Çek.) 125.— Beyoğlu icra İstanbulda Eminönünde Di #nda 59 numaralı m i ticaretile müşleğil <Lcon nin konkordato talebile vaki müra üzerine icra kılınan tetk at neticesinde ısına, | tahvilât hisse senedatının satılması konkordato talebinin nazara alını Ekmek fiatları İstanbul Belediye riyasetinden: Martın ikinci Çarşamba günün- | den itibaren ekmek yedi francala | bu bap on bir buçuk kuruştur. Fransızca, ingilizce, Almanca, ispanyo'ca, ye BERLİTZ Çabuk İyi ve Ehven öğretir. Sınıf ve hususi dersler Memurin, Muallim ve Zabitana hususi tarife Kayıt açılmıştır. Meccani Bir Tecrübe Dersi Alınız. Hacibâyram caddesi İstanbul : 373 İstiklâl caddesi MUHIM TEBŞİR Yarmki Çarşamba günü matinelerden itibaren ALKAZAR, ve ŞIE sinemalarında İlk Türkçe Sözlü ve Şarkılı film olan İSTANBUL SOKAKLARINDA Darülbedayi sanatkârları tarafından temsil edilen bu ş.heser, bütün dünyada büyük muvaffakiyetle gösterilmektedir. () M. D. Bu film Beyoğlun'da sinemalarımızdan başka hiç bir yerde gösterilmeyeceğinden görmeyenler için son fırsat. HOLiVUT'un iÇ YUZU Tamamile Fransızca sözlü film SUZY VERNON tarafından film memleketinin bütün esrarını, cazibeleri ve maceralarını size ifşa edecektir. Perşembe akşamından itibaren MAJIK'te Ankara : İstanbul gümrükleri mu- hafaza müdürlüğünden: 1 — Gümrük muhafaza memurları için (bir kasketle bir caket ve pantolondan müteşekkil) 718 takım elbise pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 2 — Pazarlık 3 mart 932 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te İstanbul'da Gümrük muhafaza müdürlüğünde yapılacaktır . 3 — Mühürlü lâzime ve kumaş parçalarile dikilmiş takım nümu- neleri her zaman için Müdüriyete muracaatla görülebilir. 4 — Şartname nüshaları Ankarada Gümrükler umum muhafaza kumandanlığı kaleminden ve Istanbul'da gömrük muhafaza müdüri- yetinden alınacaktır. 5 — Taliplerin şartnamesi: şerik iseler vesikalarile birlikte “(7,5 teminatlarile gün ve saatte pazarlıkta bulunmaları. i alarak ve nümünelerini görerek ve beraber belli İ Gori icra memurluğundan : Aleko Panciri ve Dimitri Vasniyakos || efendilerin Fatma ve Nakiyo hanımlarla 4;85| Emir zade Halit bey zimmetindeki ala 23,99) caklarından dolayı mahcuz Çorluda kâin 475) (Pınarbaşı) namile maruf çiftliğin ewilâk Mr | kısmının 48 selim itibarilo borçlulardan 2,30) Halit beye ait 24 sehim ve Yatma ha: YARASA yil nıma ait $ sehimi ve Nakiye banıma “ ait 7 sebimi ve arazi kısmmın 16 hisse itibarile mumaileyh Halit beye ait sekiz Radyo 2560| hissesi ve Fatma amma âit 2 hissesi *—-| ve iye hanıma ait 3 hissesi 30 gün 1 Mart Salı akşamı 2190| müddetle ihalei evveliye ilânma kon- 215İ muştur. Mezktr çirtiğin emlâk kısıma 285 ait ebniyesi halen 2 binadan mürekkep 15,55) olup bunlardan ahşap bina, bir oda l ahır ve 1 sayayı bavidir. Diğer kâgir bina 1 anbar | oda 1 mutbağı havi olup 16r-| üzeri kiremitlidir. Mera kısmında tahmi- Istanbul ( 1200 m.) — 18 gramo- fon, 19,30 Hafiz Bürhan B. 20,30 Gra- mofonla opera, 21 Hafiz Bürhan B. 22 orkestra. Belgrat (4298 m.) — 19 Çek lisan dersleri, 19,30 konferans, 20 mtlli şarkılar, ),30 Zagrepten nakil, 2250 radyo orkestrası, Bükreş (394,2 m.) — 19,40 muzik, 20. radyo orkestrası. 20,30 Konferans, Bu kısımdan ( Paşa r. Tapo kaydında 79,20 mahdut olup ewlâk kısmı sekiz bin 26,71 | arşın mıktarmda ve arazi 4950 dönüm orkestrası. Budapeşte ( 550,5 ın. ) — 18,10 muzik, 19,10 Fransizca ders, 19,40 Macar şarkıları, 21 konferans ve konser. Roma (m. 441,2) — 19,10 havadis, 20 Macar muzikası hakkında musahabe, plâklar, 22,45 muhtelif muzik, 22,55 radyo jurnal. Varşova (m. 1411) — 19,35 mazik, 19,45 radyo jumal, 20 tefrika, 20,16 rattir. Emlâk ve araziye ait hisselsrin mecmutna ait kıymeti muhamınene p olanların kıymeti muhammenenin yüzde onu nisbetinde pey akçelerini müstashiben ve 931/140 dosya numarası ile 2/4/932 tarihine tesa- düf eden cumarlesi günü saat 14 den 16 ya kadar bizzat veya bilvekâle mü- | baik konseri, 22,10 operadan şarkı, racaatları ve fazla mallmab almak (sie | gop miyo gazetesi, 2060 dans —| yenlere dosyasının irae edileceği şii Senle Viyana (5172 m.) — 1940 252,—| nbul ikinci Ticaret mahke- | jimnastik, 19,30 havadis, 20,05 şarkı, mesinden: Memaliki şarkiye Fran- | 21,10 konser, 22,10 havadis, 22,25 askeri muzika. 2 Mart Çarşamba akşamı Belgrat ( 429.8 m.) — 19 Alman- ca ders, 19,30 şarkı, 20 milli şarkılar, 20,30 konferans, 22 radyo orkestrası, 22.50 cazbant. sız bankasından istikraz eylediği on bin dört yüz dört Fransız fran- gının vadesinde tesviye edilmedi- ginden bahsile merhun bulunan ve icra iflâs kanunun 287 ve uncu | talebine dair olan istida medyun Bükreş ( 394,2 m.) — 20 Viyolen maddeleri mucibince borçluya iki ay | İstanbulda 4cü vakıf hanında bi- | sel konseri, 20,40 Konferans, 2040 piya müddet atada De zinci katta 33/35 No da mukim | Do Konseri. 21,16 keman konseri zorta di (650,5ni.) — 18,2 i€ Gigorta: | ize e. Hiyades ef nin mahalli ;| Miliipeşte (âöü,nc) — BEAM i en GEMiD 2 Me : musiki havaları, 19,30 operadan alınan r ine ve işbu mühletin ilâi- | mezkfirdan çıkarak bir ti meç şarkılı bir: Komedi daireleri ve tapu sicil numara- sittiğinden tebligat ifa edile- m 5 i annn bildirmöetne “ElEa veridi, | vole gittiğinden tebiig ? Roma (41,1 m) — 16,30 şarkı ve Di mediği mübaşir tarafından yazılan konser, 20 gramofon, tıbbi musahabo, olunur. 8 5 ” , 20 g , İ şerhten anlaşılmış olduğundan ticas | 20,45 opera. ret kanununun 766 cı maddesine | Varşova (ill m) — Ka ' gramof 5 tevfikan tarihi ilândan itibaren 3 l 10. opera şarkıle gün zarfında medyunu mumaileyhin 19,05 Fran- ler, 20,05 gra: 22 dans havaları. 2,60 muhtelif, i Viyana bir göna itirazı varsa | gızca ders, 19, bildirmesi lüzumu ilân olunur. mofun, 21 b

Bu sayıdan diğer sayfalar: