1 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

1 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iyle yeni bir yayı akdi: bet öyliye yecektir. ve yerine teşrik ekaiyi İki Avruba, Yazan: Francis Delaisi Ve e yahut bütün devletler elbir- Mü a sahası arı- de cümlesi 'si- şte bu yayılma sahası mevcut tur ve kapımızın önündedir; am serma- hillerin. albuki bis şim til yerlerinde duran insanla: var; Türkçeye çeviren: F. O -175- | Avrupalının selameti Avrupa'- ya en 5 1913 arasmd. aruz kalacağı| gar! mit çi sınaatındaki büyük ini let, komşur-| şafr kaydeder. O sırada liker tin 212.000 den 73. , um ilâkis her devlet mühaceret e hareketindeki” iştirak çözecek, ihracat| hissesinin de Şo 33 den Yo 5e düş k, ve M. si bi ie ileri geliyor. ghile reka- Aynı müddet zarfında, B avru- ikame Şa el knta) vuku bulan muha- ceret Sam den 907.000 e yüksel iğ muhaceret yekünundaki e İce Yo 27 Je 66 ya 2 | çıkmıştır. Je 40 dan o 29a düşmüştür. den 39 zayüt, zirai bir Ri itibariyle B a mleketleri | e | arasında tasnif ettiğimiz İrlanda- dan hasıl olmuştur. Sınai ve zirai Avrupalar arasında tesbit ettiği- KALAR. bu ti Birinci Kısım: Nüfus Atlas Okyanus” unun diğer r sahillerine muhaceret Senelik vasati rakamlar 1. — A avrupası (Yalnız kıta). 881-90 — 1891-1900 1901 - 1910 1911-13 134.242 28 27.90 22.359 4.027 850 3.055 5.607 5214 2.393 2.801 2.374 8167 “ S1SI 34 7.632 32.751 20.451 22.464 16.228 Nor: e e 19.086 XV İsvi 4.90 - 58 Kina / A 212. ii 97. mi 87.560 (709) 70. ii (5) — B avrupası (Yalnız kıta) 1881-90. 1891 - 1900 1901 - 1910 1911-13 22.384 35. 110.332 240.979 .006 © 157.959 361.517 408.550 37.782 38.780 09.090 161.709 Muhaceret Ye künu Bk i ye koliden ibarettir, Tupa sınaatı yeni m eçilmesi Vaffa! k ol 255.853 e i imkânsi Se Şi bekledikleri Bu vasıtalar in edilsi tahsi iller la denizaşırı pizasaların & ö- sız bulun ta akid kolaylıkla elat mu caki e e cihaz aş 1 32.531 82.909 a aki andiy: 15.883 13.384 kağ 180. m e iş 265. ZED 629.353 (o 63) 907.531 (7 66) a e Britanya ve İrlanda e ei O ii 279 e e ki 281 oi e uz 28) 390.292 (9529) 1.368.357 e fark bu suretle ii defa daha eyyüt etmiş oluy. AMR var) ya avdet, in tekni ve e zamanda içtimai, Eri ve siyasi artlarını tetkik edeceğiz. izi mutlak hareket r. Ben oraya gelmeden, siz kendinize zekât ii NE ei aki SE Tu — a yet senelik vasat rakamı 255.000 | S€ ölen | HAKİMİYETİ MİLLİYE ünceler: HAKTAN ZİYADE SURETİ H HAK! den Eş sil ngilterenin imdi ise| leketin dahili poliika cereyanları 1 nelmi ne olursa olsün, ii. lerde rediği ei | çektil iriyor. Hükümet Yağ ör harsları bir. a atılıyor, Şi kârı umu ci elerd. nasil ERSE Hususi EEE na- beri mal ediliyor! e pepe vasıtasının is-| V si ay Ni » devirde yaşıyo- Bilh Anadolu'da Köy ve Köy İktsadiyatı, 1 MART Bu, Orta Ticaret Mektebinde Verilen bir konferanstır. Orta Anadolu'daki köyler, ça- ir Şeptr anlariyle beraber yaşıyor. B tim: Bu vesiyle ile bir noktaya te- mas edeceğim. Bizde köyleri si. düfen tetkik eden bir münevver, ekseriyetle meseleyi yanlış koyar . a gidince, köylerden o sene bi- re kaç mahsul aldığını sorar. Köy odacıklarında le si e köylüye Ji lâzn bezini, bası ezin liralıktan fazla mensucat PP Ge eyi anlıyı Ye a e kö tö nsucat mevzubahs olunca ç dür. :0! halde 7 Türkiye “de me sanayii kurmak m olan kaput E kalın kaba şayak- zdi mdır. Şehirlile- rin güler ei kumaşlarda ol- kaba kumaşlar için de lüs O köylünün bizzat ye- ek de e > hti- duğu gi bi, bu e in iplik ithaline zum yoktur. tiştirdiği yünü işlem. vie kapatabilir. Köylü abun gibi “diğer az e ihtiyacmın yanında çok kü- vki tutar, zarlar unutulup tezler memlekete e li izim matbuata gelince; harici Şi dağınıklık olmadığı halde müspet neşriyat Yaptığı gını da adm yiz. » Ya apı lan; ni ricin man klişe ha e basılan ei 1 er için m in keileştrlmeke e ajansın sulü gelir. Halbuki yanlış ie gekilde eğik e e| lüye kaç mahsul a yli rını sordum. azancını nerelere sarltiğin set kik ettim. Ondan ada e Sar para ge: çeğini araştır. ım. “Birinci man aldığım ac şunl lar Ew ela, m > öy ylüi ine, ei bilha nün sani nün gelir membalarıma ge assa durmak leme aklma, memba deyi De ak pm yo m gibi hububat m Tir. Valim bu da pi için a membardır. Fakat kö; yl. ne buğday, ne de. andır. g e bi nün vk e. vip a de gil, hay' LER 5 te köylüni ün kullandığı raati is ii aletleri o kadar iptidai ve 2 fettiği şeyler azdır. Köylü, şehre inince pek mahdut şeyler alır. Bun lar tuz, gaz, elbise, hayvan yuları, bazan sabun gibi DEMİR eş- yadan ibarettir. Fakat bu birka kaç bütün seneyi mi iktısadi kurul mevzubahs olunca, bizim içi! mühim ip uçlarıdır. Mesela gezdiğim köyler de halk sefalet içinde olması delim? ere imi hali ise perişanlıkta ajanstan fark 1 de; gildi ir. Sansasyon yapacak bir i İmdi iniz | seleleri | içi lara te- ( ei ciltte iş DE > ik mi 'da ne: şriyatını Tayin arında yer İ| bulamadıklarmdan yapamıyorlar. Resimlerden, masal tarzındaki ta- ribi tefrikalardan, büyük başlıklı cin; mişti, masi rafı mi k ova, Peşte, nuş bise e bende m balarda da YARİYEt bu Şökildedir. Anadolu larında vaktiyle ic niz, içindeki am eşyası ta- mamen Avrupa malıdır. Bu Suret- yildem üz 8 vd ie Türkiye” ye senede toprak o kadar çoraktır ki köylü- nün e zirai mahsullerden e men hemi iç para geçmez. Sen de birkaç ay ii e Köylü topral didinerek öylüsi n ..| sene bedava çalışır ve e aldığı dani | senelerde zirai iie Fake feci sukutu nzimam etmiştir, Ka; zi azanç membaları r, denemez: dr yi de ii mil aman için pagandaya daha ziyade ehemi »İyet verilmekte ve bunu, belki bizi den başka bütün dünya tam randı- manla istismar etmekti tedir. Devri- munda büyük bir rol kikimiz ie an asıl seir nemban n hayvan olduğunu ml Anadolu ri kd â- k oynamağa başlıyan dünya efkârı r li Diyord hepsini sy TA Tü 1 00 yere bağır çağırdı. Karşı taraf ie üğüşüyr men hepsi kaçmağa başladılar. Osman Beye de: — Topunu bırak, gel!,, diyorlardı. nim e bırakamam. Ne diye kaçı- © Silahı lar, sapar mağ develer, ve erzak, hepsini seferden bize gene ve yalnız bir isimsiz nişansız mezarından başka bir Türk onunki senii olarak parçalanan Oniz 333 #en&si haziranının üçüncü | günü ölüp gitmiştir. © Falih RIFKI (Devamıvar) > bedii m gidipte şehre girecek olursa, biz de he- dar muvaffak ye bu kada um ine rağmen. hareket et- ynen Eğer ket etm e ya- oi biliyeti yalnızİmek dü üncesizlik addelunuyor; nl Palm, henüz idi MEL e v Bizim ii olar i ime zmei 2 Biz emire e y A6 Bü Sa için propaganda vasıtala “İrrda seferber ediliyor. ra nya Tazim Osman Heyei. Aşiyret cdi e doğru yürüyüş Be tekrar ei ri or.) MB taraftan Cemiyeti “ Akvam'di- serpe zaman, bir vadiyde ateşe uğradı: Pistine eat ei ali ger taraftan da a Çin aleyhine vee e 000, Daha e propaganda için kullanılan e vasıtasının anlatin ii ca »m başı bozuk vaziyetine İs stan. Şasina asla yanaşmıyan ve kazanç Mİ te- | yor. ke mun muhafaza ve iadmesini n için “ 5. Si ile alay edercerine su gara- ti kan tımız bitmiştir,, diverek tatil etti. Karain ideal dene- İcek kadar i Fransa, gayri — kabili je“ atıyor ve, uİkuk “bir projenin dünya efkârı ime r bütüm ne-karşi ve: beye e ballandırılrldsı lâzım ge- ii tezi başkaları tarafın- d ar ve köylüyü eyi tanıyan ari temas ettik, ve anladık ki, köylü bügün vergi ve- rebiliyor ve ii olsun elbise bır. larak çıplak kalm ımıyorsa, bü ancak kri i fedakârlık! arbi urumideki ihmale: iz saikiyledir. (*) B (*)“Yn lal il Beli, ismin-| e zi eserin imethaline | ba-| müttefik memleketlerde“ o matbuat- SER same “devam ediyor. 8 vaffakıyet rgin için Yi katilmamız|. herhalde a ellik, sün y “dayım, Resit HA YRİ ol siri? m ğı “koyun ve e n-köylüni ne te geçmese, hepsi ölüm 've ya- 5 m da m baka, ne MED “değil, ği von £ üm

Bu sayıdan diğer sayfalar: