1 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

1 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(meye muvafık bir şekilde yazılıp gel Mecliste heyecanlı münakaşalr | (Başı 1 inci sahifede) cağına göre bir sene iki sene, 3 s6 Be evvel tahaddüs etmiş ihtilâfat ne suretle halledilecektir?. Iktisat ve bütçe encümen- lerine göre Reis Hasan Bey — Efendim İk- twat encümeninin mazbatası madde ye yeni bir fıkra ilâvesi şeklindedir. Halbuki bütçe encümeni bu şekli ka bul etmiyor. Eğer iktısat encümeni- min teklifini müzakere etmek lâzım- sa meseleyi inde etmek icap eder. Hükümet tefsir isterken Bütçe encümeni reisi Hasan Feh mi Bey — Teşviki sanayi kanunu 1 tarih ilmi alacak. Bugüne kadar vergi verdik, vermedik diye bir vaziyet yoktur. Satış mağazalarından bu resim alın maktadır, Haliçte bulunan bir fabri kanın mallarını satan Beyoğlundaki bir mağaza elbette bu vergiyi vere- cektir ve vermelidir. Hülümetin is- tediği tefsir bunların kanunun mun- fiyet hakkımdaki maddesinin mefhu- omuna dahil olup olmamasıdır On se ne sonra böyle bir tefsir istiyor. Hükümet tefsir isterken iktisat encümeni tadilât yapıyor. Nazarı dik kate anacak nokta iktrsat encüme- minin ve bütçe encümeninin mevcut kanun ahkâmile ve tefsir suretile sa tiş mahallerine muafiyetin teşmili- «e müsait olmadığı noktasında her iki encümenin ittifak idir. Binaenaleyh biz iktisat encümeninin bu tadil teklifine iştirak etmiyoruz. Ve yerli mevaddı iptidaiyelerimizin menfaatini koruyacak şekilde yeni bir teşviki sanayi kanunu yapılması için de bu münasebetle birde te- mennide bulunuyoruz. Munaksşalar Refik Şevket Bey (Manisa) — Bütçe encümeninden bir suni soraca ni mazbatasmda “yüksek Meclise takdimini hükümetten ehemmiyetle temenni etmektedir” cümlesini kulla sıyor. Hasan Fehmi Bey — Yani encü- men temenni ediyor. Refik Şevket Bey — Gerek encü men, gerek meclis temennide bulun- maz, hükümete emreder. “Yaşasın #'emalar, ç Hasan Fehmi Bey — Encümen nazan dikkatini celbedi- 7” Mazhar Müfit Bey (Denizli) — aa ülemalar; bükümete erare- Müteakıben Reis Hasan Bey her iki mazbata hakkında Meclisin ileri sürdüğü mütaleaları hülâsa etti. Remzi Bey (Sivas) bu serada «öz istedi. Reir, “talırirleri okutayım ondan sonra lüzum görürsem *öz ve ririm” dedi, Rüştü Bey (Bursa) — Takrirleri okutunuz. İzabat vereceğim, diye 18 rar etti, Remsi Bey (Sevas), esas hakim dn söz istediğini ifade ederek kürsü ve geldi ve dedi ki: Astl lâzım olan — Bu istisna ismen Hâzem, ks wen değildir. Asıl lkzmm olan istisna ne gibi şeyler için lâzımdır. Arzede- ceğim, Meselâ Kartaldaki Beykozda Eşi çimento fabrikaları ve Hasköyde ki deyirmen mamulâtme şehir dahi linde, bürolarında mal teşhir etmeksi | Bele sin vaki olan talepleri is'af etmek su | retile muamele yaparlar. Teşviki se. mayi kanunu demiştir ki kazanç vergisinden muaftır. Ayni zamanda bu fabrikaları işgal! ettiği arazinin hududu dabilinde mu | str. denilmiştir. Şu halde arzettiğim fabrikalar bu muafiyetten istifade edemeyecekler. dir. Çünkü şehirden saatlerce uzak bir mesafede olanlar şehir dahilirde mamulâtın; satamazlar. Bunlar mu. af olneaklar mı? Yani teşviki sana- yi kanununan islihdaf ettiği maksat bu mu idi, Encümene iade Ismail Bey (Şebin Karahisar) — i n tadili müzakere — biç şekilde yan; tenmül ve nizamına | memiştir. de bu hatayı iti ref ediyorum, Bu mesele Meclisin ta tilinden evvel encümende müzakere #dilmiş ve bülçe encümenine tevdi edilmişti. Müsaade buyrulursa encü- mene inde edilsin ve mizamnameye mwuyaf'k bir şekilde tanzim edilerek Omer Y (Gümüşhane) — Madam ki iktırat encümeni maz Sam geri istiyor. Usulon hiç bir! İster erzedilmeksizin geri si eder. örüktüler).. üileynan Sırı Bey (Yozgat) — bütçe encümeni l Tadil edilmemeli j Ahmet ben Bez (Onlu) — Bey)“ © fendiler, burada söz almış olmama Umrete sanayiin teşviki © 18 sene müddetle verilmiş bir hak- tr. Bu devletin bir taahhüdüdür. E- ğer tadil sözleri böylece devam edip giderse o kanunun menafiine münafi #lur. Bu taahhüde istinaden bir çok MİLLEYEN Birinci Sahifede SALI 1 MART en Geçen Yazılar BM EE EE RAE NE |Çin - Japon muharebesi ve Rusya; Rusya- Japonya yer. İ Eğer sz söylenecekse o söz ka- Bunun umumi mahiyetine tasİlük ct melidir. Yoksa tadil mevzuu bahis olursa büsbütün ecnebi sermaye nin gelmemelerini Hagır tadil edilmeli Zamir Bey (Adana) — Mubte.| rem encümenimiz ırazbatasında teş- viki sanayi kanununun — tadilinden bahsetmiş. Bu mesele hakikaten çok | mühimdir. Ve hatti kanunun tadili çok lâzımdır. Vaziyet öyle bir şekle girmiştir ki bugün her şeyden evvel devletin büyük iktsadi vaziyeti mevzmu ba-| histir. Dahili kumaşlarmızı dehilde| mal edilmiştir diye seve seve ve göğ sümüz kabara kabara giyiyoruz. Fa- kat itiraf etmek lâzımdır ki mesele nin içyüzü öyle değildir. Makineler hariçten geliyor, Hattâ iplik bile bo yanmış olarak haricten gelmektedir. | Yerli malı yapağı iplik pamuğı. muz pek ucuz olarak gi yok. va GEM boya ipli belinde memleketimize geliyor. İşte böyle! af tutmak hiç te doğru değildir. Teşviki sanayi kanununun tadili | lâzımdır. Hasan Fehmi Bey — Bravo Za. | mir Bey, Bravo Zamir Ber. Zamir Bey (devamla) — Alik: dırlar bumeseleyi memleketin heyeti umumiyesi noktasından o tetkik ile) meşguldür. Binmenaleyh bu işi tetki- | katın ikmaline bırakahın. Rüştü Bey tekrar kürsüde Rüştü Bey (Bursa) — il sanayi kanunu diyor essezelerle en bul razi ve müştemilâtı müsakkafat, ka zanç vergisinden muaftır ve yeni bir kanun çıkıncaya kadar bu hüküm ba kidir. (İktisat encümeni bunu tetkik | ederken diyer ki “Vergiden istisna kaydı hiç şüp- hesiz muafiyetten istifade eden fab rikalara aittir, satış mahallerine ait değildir.” Demek ki bir şehir civarındaki bir arazide bulunan bir fabrikanın malı fabrikada satı a resme tâbi ol mayacaktır. Fakat bu mal başkası ta rafından şehir dabilinde satılırken resimden maf olmayacaktır. Bu ada ete muvafık değildir.” Müteakıben Tekirdağı mebusu! Mahmut Rasih Bey vöz aldı. Fabri-| kasyon ile satışı ayırmak İâzem ge- İdiğini ve satıştan vergi alınmasının doğru olacağını idin etti, Bundan sonra muhtelif takrirler roya kondu. ve bütçe encümeninin. mazbatası kabul edildi. Tefsir talebi reddolundu. Dört Almana ait teka- üdiys meselesi Bundan sonra sekıt hükümet ta- | rafından istihdam edilmiş olan dört Almana sit tekaüdiye ve eytam maa yn verilmesine dair kanun lâyiha müzakeresine Celâl Nuri Bey| (Tekirdağı) 25 aldı. Celi Nari Bey bütçe encümeninin bu meseleyi mut- lak bir karara raptetmelle mükellef olduğumu iddia ederek mukaveleler | kanununların fevitindedir. Böyle bir | eng talebinde haklı iseler encümen | bu ciheti reddedemez. dedi. Belediye resimleri ANKARA, 29 (A.A.) — Büyük Millet Meclisi bugün reis vekili Ha- Şan Beyin riyasetinde. toplanmıştır e vergi resimleri kanununuz 31 inci maddesinin tefsiri baklımda ki dahiliye encümeni mazbatasının müzakeresi münasebetile Sırrı Bey (Kocaeli) mevzuu müzakere olaz mesele hakkında mazbatada encü- men tarafından mütalea beyan edil. memiş balunduğunu re ederek bunun tavzihini talep Şükrü Bey Gan da ye encümeni namına izahat zinlerin duhuliye resminden muafi- yetine imkân görülmediğini ve maz batan da ret mahiyetinde eonddelere ait duğunu ve bu itibar la hava dairesince mezkür benzinler. den bu hudut dabilinde tarfedilecek mikdar için duhuliye tesminin veril- mesinin abi olduğumu, ancak hava da ve diğer mahall kısım içim resim Siniri inin doğru olmayacağını kaydederek; “Bu iti barla mezkür maddenin tefsirine ine ân yoktur.” demiştir. Şükrü Bey (Çanakkale) , Kamu- Bun 35 ir * mmddesinin buna dair ah kâme ihtiva eylediğini ve belediye hududu haricinde istiblik edilecek ei için resin almamayacağını söy Balik Şevlici Bey, müzbatann sa rih olmadığı noktasına iştirak ettiği ni söyleyerek mazbatanın sarih yazıl gasmı istemiştir. Verilen bir takrir üzerine mazbatanın dahiliye encüme nine indesi kabul edilmiştir. Bazı dairelerin beremleri Müteakeben bazı dairelerin barem kerine dair kanun lâyihaları hakkın. da bütçe encürüeni o mazbatarmın İ Esi göstermiyor. * | hallinde yaptığım £tetkikata naza- Dünkü umumi meclis (Başı 1 param vardı inci sahifede ) kat çok arzu İederim ki plâj işi muvaffak ol- sun ve ben oraya gidirce mah- mucip olacaktır. | çup olayım, Muhittin Beyefen: | tanbula 20 kil di derhal beş senelik imar pro gramını ileri sürüyorlar. Hal buki son iktisadi buhran bütün millet), programlarmı alt üst etmiştir. Beş serelik gram bir korkuluk gibi göst. liyor. Programı derhal de; meli ve plâj hakkındaki m yi çıkar mezi dar kıymetini mii aya sarfedilecek para bize ki havadan g: yor. Bn şayan; | hayret tir, buki bu p cu Mili paranın böy le dabi i hakkak bir su mese İ gül olmak istiyorlar len suyumu şehre an'aneye göre, ayran de- n ile değil, çeşme suyu Çocuk bahçesine gelince bu- İa muarızım. Mademki asri plâi yapılacak, araları, babala- | ri denizde yıkanırlarken çocuk- ili | Tarı da kumda oynarlar.” Bundan sonra Nazmi Nuri B. | söz alarak bu meseleyi üç nok- tadan mulâhaza (etmek lâzım geldiğini söyledi ve dedi ki: — Şehrin ana ve öz ihtiyaç- ları, hizraetleri yapılmamış du rurken, plâj yapmak bir amme hizmeti ifa etmek demek değil .İdir. İktisadi noktadan da zarar | Ir buluyorum. Burası belediye | ye hiç bir varidat getirmiyecek tir, Belediyenin şimdiye kadar | gi , asri farm, Yıldız ku- marhanesi, kanalizasyon, ve ire gibi işler bilâkis belediye- yi zarara duçar etmiştir. Bura- ya plâj yaparsak bütçeye bâr olacaktır. Şehirde hastahane yol gibi ihtiyaçlar temin meden plâj yapmak doğru de- çatısı. Bı örteriz. Çünkü yağmurun al tında banyo etmek güzel bir şey değildir. Plajın yapılması bir çok beledi hizmetlere engel olacaktır. Heyeti umumiyenin bunu katiyen kabul et miyeceğini biliyorum. Ecnebi sey- yah celbi meselesine gelince: Hiç bir seyyah buraya gelince, plâj yar pılmamış diye ne medeniyetsiz mil. Jet, demiyecektir. Evvelâ mübrem âmme ibtiyaçlarını ifa etmek Jâ- sundır. Belediyenin giriştiği diğer ticaret işlerinin davaları halâ mah- kemelerde sürünüp duruyor. Bura sı da öyle olacaktır. Önümüze der | hal beş senelik program sürülüyor. Programda kabul edilmiş diğer maddeler de vardır. Onları niçin yapmiyoruz? Çocuk bahçeleri me- #elesime gelince: buna muhalif de ğilim, kabul ediyorum. Nazmi Neri Beyden sonra Galip Bahtiyar B. encümen nama söz aldı. Encümenin noktayi nazarında isabet olduğum müdafaa etti. Müteakiben Tevfik Salim Pşsöz istedi. Uzun uzadıya Filurya plâj nın aleyhinde bulunarak dedi ki: — Ba işin sonu ne olacak, nasıl işletilecek, yüz bin Jira fazla para İzm , onu nereden bulacağız? İş- Jetince para kazanabilecek yin Encümen mazbatasında bize verilen bir iki rakam var. Bunlar kati bir hesap ve netice Ma- Tan, halen plâja a2 kimse gidiyor. Günde iki bin kişiyi geçmiyor.Her Filuryaya giden plâja gitmiyor. Halk sepetlerinde dolmalarını alıp orada, ağaç altlarında oturup yiyor Jar. Bu hususta daha etraflı tetki- kat yapılabilirdi. Plâja gidenlerin muktarı resmi hükümet vesikaların dan anlaşılabilir. Biz plâjm bir k mını mübayaa edeceğiz. Öbür tara- fını ne yapacağız? Bizim alacağı- muz kısım, öğrendiğime göre Şükrü B. isminde bir zatın elindedir, Son senelerde ziyan ettiği Ode muhak- m kanun Kiyihası mezkür mü Öziyet teşkili kanın © iyihasmm meclise arzına ve Ankara şehri imar müdiriyeti memurlarmın e ücretleri Bin tevhit ve teadülü kanun lâyiha. sı mezkür müdiriyetin muvakkat bu e itibarile baremin mezkir müdiriyet memurlarma teşmiline lü zum görülmediği Konya ovası sula- ma idaresi memurlarma ait baremin için Nafia vekâletince ekilir kanımun- dan €vvel bunun tayinine imkân bu- İspirto ve İspirtolu içkiler inhisarı idaresi ile tütün inbi sarı memurları (o ğeretlerinin tevhit ve teadül kanunlarının inhiserlnr haldunda alınacak yeni karara intizn ten tehirine dair mazbata kabul eğil | kaktır. Ondan orasını almak kendi si için;bir himerdir. Ziyan etmesin diye hatır'için alacağız. Biz kaza- İ nacak mıyız? Pilurya gittikçe rağ- betini kaybetmektedir. e Burası İz- metredir. Buraya gi- İ den yol iyi olabilir. deği Mesele ve » Buraya modem para ile yapacağız? Warsa daha çok mu Sonra burası a burası hissçdarlı, dava silâfk bir yerdir. Jülüsa bu hesapsız ve yanlış bir diy işler dava 3 süt işi, gin ği bir çok ti- neticelendi. Ka- Sarayburnu, ek Monte- diye Yıl. Fakat kâfi izahat verilmiş değildir. 30 bin lira ile kaç bahçe ve nereye bahçe yap Müteakiben İsenail Şevket B. söz aldı ve dedi ki — Bu paranm müsaadesi şehir İş- tükdirde sarfedile- mez. Velev ki varidat getirmese bi- İle İstanbulun bir kapısı demek © lan ve memleketimize gelen ecnebi- nde bulunan güzel İ ii imar ve tezyin etmiş olu- İ ruz, Bütün zevk we eğlence yerleri | Beyoğlu tarafmdadır. İstanbul ta- halkını da düşünmek Hâzımdı iddin By cevap veriyor hu Bundan sonra Muhittin B. söz alarak muarızlarına birer birer ce- vap verdi. Dedi 'i İ — Bir çok edebiyat yapıldı, hâ- | kiketler de söylendi. Size beş sene- lik proğramdan'şimdi ayni şeye iti- raz eden zevatm © vakit altma im- za ettikleri fikirlerini okuyayım. Muhittin B. program plöja ait kısmını madde madde okudu. Dün- kü içtimada plâj işine şiddetle hü- | cum edenler o vakit bu fikrin çok muvafık olduğunu: beyan ediyor- lardır. Muhittin B, Ridnet Al beye, Nazmi Nuri Beye, Tevfik Salim Pş. ya ayrı ayrı cevap verdi. Ve sonra, Tevfik Salim Pş. ya cevap verirken dedi ki: — Paşa Hz., imalı bir . cümle sarfettiler. Diyorlar ki: Bizim lacağımız kısmı Şükrü B. vir zat tutuyor. Şimdi rarar edi bime Biz de orasını almak yoruz. Bu imalı sözlerin we demek olduğunu izah etsinler, bekliyo. rum. Ben yedi senedenberi beledi- yenin başında ve üç senedir de vi İiyette bulunuyorum. Elimden 105 milyon Hira devroldu. Ben bütün iş- lerimin bir tek vantimine kadar hu- | #urunuzda hesabımı vermeğe ama. deyim. Daimi kontrolünüz altın. dayim, Paşa Hz. nin imalı sözleri aynen sabıtlara geçti. Burada mat İ buat vardır. Onlar kaydettiler. Pa- İ şa Hz.nin bu sözlerinde bakkımda bir ismet vazsn tamamile iade ede rim. : Tevfik Salim Pş. cevap vererek dedi ki: — Ben ima ile çapraşık sözlerle iş yapan adamlardan değilim. Ben katiyyen ima ile söz söylemedim. Böyle bir zahap bası) oldu ise taş- hihini bir vazife telâkki ederim.Ben açık konuşan bir adamım. Sizin bir şeyinizi duyarsam yüzünüze söyle #ekten çekinme. Bu hususta müzakere kâfi görül dü. Mubtelit ençümenin mazbatası seye kondu ve Pilurya liğe is timlâk edilmesi kabul edildi. Celse on dakika tatil edildikten sonra tek rar içtima edildi. Hesabı kati rapo- rumun tetkikine devam edildi. Ge- gen içtimada tekir edilen maarif pi için makam namına muavin Nuri B. izahat verdi. Yollar faslı hakkında da vilâyet başmübendisi izahat verdi. Bu fasıllar da kabul edildi. Raporun mütebaki kısmının mü- gakeresi bugüne bırakılarak rüzna- menin diğer maddelerinin müzake- reslne geçildi Sıhhi nakil vaşıtalarınm kifayet sizliği hakkmdalk | tekrire sıhhiye müdürü cevap verdi. Bu esnada be- İediyenin cenaze otomobili az oldu- undan cenazelerin taksilerle taşın. masrndan şikâyet edildi. Nuri Beyin kar maki abrikalarr talimatnamesi ki takrir okundu nine havale edildi. Vakit İçtimaa nihayet 10da toplanılmaya muştu bu sabah saat karar verildi. İzmir'de yeni bir mesele,. IZMİR, 29 (Hususi) — Ti- esret müdüriyetinde bugün kan tariyı eyy iktikâri etrafında | kaiye eyyaı indr (Başı 1 inci sahifede) murları ve Mançurideki Japon | askeri kumandanlığı tarafından İ kat'iyen ihlâl edilmiyeceğine dair olarak verilmiş olan temi- nata tabi tutar. M. Karahan, M. Hirota'dan Portsmouth muabedenamesine müteallik iki sual © sormuş ve ahat almak j üzere bunları hükümetine bil- dirmesini rica etmiştir. Bu sunllerden biri, Portsmuth munhedenamesinin 8 inci mad. desine mütealliktir, Bu madde İye nazaran Rusya ile Japonya! | Mançurideki Oo demiryollarını İmünhasıran ticari ve sınai mak İ satlarla işletmeği teahhüt et- İmekte ve bu yolların sevkilce- İyiş maksadile kullanılmasının Portsmouth muahedenamesi nin ahkâmınr ihlâl eder mahi. i yette addeylemektedir. | Portsmouth muahedenamesi nin diğer ahkâmı gibi bu mad- İdeye de harfiyen riayet etmek- İte olan Sovyet hükümeti, Ja- ponya hükümetinin ve (Japon kumardanlığınm da bu madde ye riayet edeceklerinden emin J olmak arzusundadır. İkinci noktaya gelince Sov- yet hükümeti, muhtelif bir t kım malâmat almıştır. Bunla: nazaran Japon kıtaatı son za manlarda Sovyet hududuna ci- var olan nevahide tahaşşüt et- mektedir. Bu ise Portsmouth bu havalideki tecemmuna ai zahat almak arzusundadır. Japon sefiri, bu hususta To- kyo'ya müstacelen telgrafla mü racaat elmek vadinde bulun- muştur. Orduların vazigeti ŞANGHAY, 29 A.A. — Ja- pon topçuları, Çin mevkilerini mütemadiyen bombardıman et mektedir. İki ordunun vaziyetinde her hangi bir tebeddül & vukuuna dair hiç bir haber yoktur. Japon takviye kıtaatı, yapı- lan bunca protestolara rağmen beynelmilel mmtakada karaya çıkmakta berdevamdır. Bugün Japonya'dan Woo - Sung'a gelen Japon kuvvetleri 6000 kişi tahmin olunmaktadır Çin askeri erkâninm almış ol dukları son malümet, Chapei bombardıman neticesinde ka- dın ve çocuk olarak 4 ilâ 5 bin kişinin telef olmuş olduğunu göstermektedir. Şanghay vakayii ŞANGHAY, 2. A, A, — Çin kuv vetleri, şehirde bakim olan gayri müszit şerait hasebile ve Japon tay İ yarelerinin havadan yaptıkları taar İ rurlar neticesinde şehir sokakları» Bun sivil ahali cesetlerile dolu bu- Yunması itibarile işgal etinekte ol dukları Kiang Van'ı dün tamamen ve katiyen terk ve tahliye etmişler dir. Japon hava taarruzları, şehrin 80- aklılarında açıkta kalan cesetlerin imkânsız bir hale getirmek , şimdi Kiang Van'm gar bindeki yeni hatlarını ve Japonlar da dün sahah Çinlilerin terkettikle- ri hatları işgal eylemişlerdir. Japon kuvvetleri | Çinlileri yeni mevzilerinden çikarmak için taar ruz etmişse de bu taarruz dün öğ- İeden sonra akim kalmıştır . Dün, Japon tayyareleri İmtiyaz mıntakası hudutlarını dışında ka- Jan Hang Chov tayyare meydanını tekrar bombardıman etmişlerdir. A tılan bombalar, demiryolu mevki- fini yıkmış ve yangın da mütebaki kısımlramı tamamen (o harap etmiş- tir. Mareşal Chang Kai Cbek'in husu- « tayyare karargâhı da Japon tay- yareleri tarafından tamamen ha rap edilmişse de Çinliler bundan ev vel bütün sayyareleri kaldırmışlar» â Bu arada 11 inci Japon fırkasına mensup 1500 asker, İspon torpito filosunun ateşinin himayesi altında edilmiştir. Bunlar; Vardaki Japon hatları a gönderilecektir. Burada bir tareke akdinin muhtemel ole kanaati mevcuttur. Reuter Ajansının muhabiri tata dan sorulan süallere cevap veren, Japon bahriye erkin: İdzuma'nm bayrağını hamil olen gemiyi 4 bü- yük devletin Tokioda yaptıkları ta- tinde olmadıklarını telmih ede- cek cevaplar vermişlerdir. Mehizrebe tekrar bey'eyor je limtidadmes şiddetli İ vulu bulmaktadır. | ŞANGHAY,2. A. A. — Japonlar bu sabah Çin hatlarını işgal etmiş- lerdir. Havanm fevkalâde rüzgârl | olması dalayisile Japon ta; areleri | Chapei'in bombardımanmdan serfi- Bazar etmeğe mecbur kalmışlardır. Fakat Çinlilerin şiddetli mukabele- sine oğrayan topçu ateşi devam et- mektedir. Japonlar, 5000 kişi tahmin edilen bir kuvveti bu Ssabah imtiyaz man takasına ve Voosung'a ihraç etmiş- lerdir. wuharebeler Gene masumlar ölecek 29. A.A Dün in Çinli be- Japon er | kânı askeriyesinin bir notası,Chang Hai Hang - Chov Chang - Hanan- ikn demir yolu hatları üzerinde de- vam eden Çin askeri harekâta ö- Rümüzdeki 3 Mart'tan evvel neha- yet verilmediği takdirde, Japon kuvvetleri'nin Changhsi-Soodhov ve Chançhai- Hasbing arasmdaki er iki taraftan takriben ellişer ik bir mesafe dahilinde bombardıman ve temamen talirip edeceklerini beyan etmekte- ir. Japonların bu tehdi ve tatbiki mezkür hat ninde bulunan Çin köyleri halkının can ve matlarmı tehlikeye koyacak ve büyük zaylatın vukuuna meydan verecektir. Chapei-Kiang Van cephesi Uze- rinde şiddetli bir muharebe devam etmektedir. İngilizlerin bir tavassata TOKYO, 2. A. A— Mevsuk ve itimad'a şayan bir menbadan bildi- rildiğine göre, İngilizlerin Şang- baydaki filosunun O korandanı A- İmiral Keliy,, Amiral gemisinde Ja- İpon Amirelleri Nomura ve Matsuo ka ile Çinli mazırlardan M. Vel lington Koo ve 19 uncu Çin ordusu erkânı harbiye reisini birbirlerine tesadüf ettirerek, muhasım kuvvet- ler komandanlarınm bir sulh for mülü aramaları için ciddi teşebbüs lerde bulunmuştur, Akim kaldı ŞANGHAY, 9. A.A. — fi lar, Çin askerlerinin çekilmesi | ve Voosung ile Paochan istikkâmları- nın yıkılması bususunda serdetmiş oldukları islepten ferağat etmek ni yetinde olmadıklarından, İngiliz a- mirali Kelley'in teşebbüs ve tavas- sut ettiği sulh müzakerelerinden hiç bir müsbet metice çıkmamıştır. Maamafi, mülzakerata tekrar başla Bacağı ümit olunmatkadır. Mançuriyi karıştırmamak şartile TOKYO, 29. A. A. — Selâhiyet tar mahafil, Japonya nın mahallen akdedilecek bir yuvarlak masa kon- feransı vasıtasiyle Çin - Japon ib- tilâfını tanzim için diğer devletler. le birlikte harekete geçmeğe hazır olduğunu telmih ediyor, Japonyanm, Çin kuvvetlerinin rüc'atinden sonra sulh ve sükünun ecnebi askerleri tarafından muhafa- zasını kabul edeceği, fakat Mançu- &i meselesine değil, ancak Şanghay daki karışıklarla meşgul olacak ©- lan konferansın akdinden evvel Çin askerlerinin geri çekilmesinde is- zar edeceği umumiyetle zannedil- mektedir. Japan hükümetinin siyasetinin, yapılacak sulhun etraflı bir surette ballini tanzim için alâkadar makam- Jara mümkün olduğu kadar serbesti ve selâhiyet vermek noktasında te- merküz edildiği | beyan edilmekte- dir. Çin Erkânı harbiyesinden bir zabit yakalan'ı ŞANGHAY, 29. ALA. Çin erkânı ken Japon bahriye tarafından tevkif edilmiştir. mekte idi. Mümaileyhin idam eğil- miş olduğuna dair olan | saylalar tecyyüt etmemiştir. Kendisini den hayatta olduğu AR bri Lgtton komis- yonundan beklediği TOKYO, 29. A, A. — Japon mat batı, Lytton komisyonunu nyakın olan muvaseleti ekyfiyetini müsait bir surette karşılamakta ve hissine mağlüp olmıyarak vekayii tam bir bitarallıka tetkik etmesini tavsiy> eylemektedir. Asahi gazetesi, komisyonun Ja- ponların münhasıran Çin militariz- mine karşı mücadele etmekte olduk larını, Çin milletine karşı mücade- Ie ettiklerini kabul ve teslim etme- istemektedir . 1931 de Kore'de vukua gelen hadiseler TOKİO, 29. A. A, — Mukdenden İebe rağmen ketiyen uzaklaştırmak | Rer Pai-Chan'« argaşalı etmiş bulunan ihtilâf dostane bir (Başı i inci sahifede) İ vurmak istemişlerdi. Beyaz Ruslan da âlet ettikleri bu siyaset nihaye birnetice vermedi ve be;mslimilel kıt at Rus topraklarını tabliye ettiler Japonya bu aralık Viadivdstok'u iş ral etmişti. Ve her devletten sonra ncak -1922 meselesinde burayı tah liye etti, Rusların Aksayi Şarktaki alâka lar; tamamile kendi arazileri olan $ birya ile Mançuryadaki > şimendifer batlarıdır. Bu şimendiler hatları, Çiy he 1924 senesinde imzalanan bir mu kaveleye göre, Ruslar ve Çinliler ta rafından müştereken iştetilecektir Rusya şimendifer güzergühındeki İmtiyazlardan vazgeçmiştir. Sipan ferlerin idaresi de beşi Çinli, beşi Rus olmak üzere bir idare meclisin tevdi edilmiştir. Direktör Rustur Fakat iki muavinden biri Rus, biri Çinlidir. İşte Mançuryadaki yeni vaziyet üzerine, Japonlar tarafından asker nakline tahsisi talep edilen şimendi. fer hatları bu müşterek idareli hatı lardır. Nakledilecek Japon askerleri, Rus hududuna götürüleceğinden Ruslar şüphelenmişler ve Çinlilerle imzalanan mukaveleyi ileri sürerek, evvelâ müsaade etmek istememişler dir. Dün akışam gelen bir telgrafla Japonların yürüyüş ile hedeflerine emir aldıkları bildirili. yer. İkinci bir telgraf ta Rusların nihayet şirmendifer heyeti idaresinde ki Çinlilerin de muvafakatile askeri nakliyata razı olduklarını bildiriyor. Binaenaleyh askeri nakliyat mesele. si belki şimdilik bertaraf edilmiştir. Fakat acaba Aksayı Şarktn bir Rur Japon ihtilâtı olmayacak ın? Rusların böyle bir ibtilâtten çı kindikleri şüphesizdir. Rus arazi. tecavüze uğramadıkça, Sovyet Rus- yanın Aksayı Şarkta Japonlarin bir mesele çıkarmak istemediği arlaşılı- yor. Diğer taraftan Japonların Aksa yı Şark siyacetlerinin hedeflerisden biri de ergeç Vladivestok'u ele ge girmek olduğu yakm bir ihtimal ola rak kabul edilebilir. Bühassa Man şuryada yerleştikten sonra bu, çok kolaylaşmış görünüyor. Fakat aca. Rusya ile bir mesele çıkarmak iati yor mu? Belki de Japanlarin Rırya- ya karşı cephe alır vaziyet takanma ları 3 martta Cenevrede töplanacak olan Cemiyeti Akvam heyeti umumi yesinde bazı devletler üzerine tesir yapmak maksadına matuftur. Bu- nunla beraber, Aksayı Sarkta bir Rus - Japon ihtilâtm daima yakın veya uzak istikbalin kuvvetli hir il- timali olarak hesaba katmak Hüzm- : Ahmet ŞÜKRÜ Hâmillerle Müzakere (Başı 1 inci sahilede) sarımı işletmek için eski Reji şirketinin, bir başka sermaye- dar grupla birleşerek teşebbü- satta bulunduğu da haber verili yordu. Diğer taraftan, dün şeh İrimiz alâkadar mahafilinde, tü tün inhisarınm bir şirkete veri) mesi ihtimali düşünülerek, in. bisarların birleştirilmesi tüm. kün servisleri tevhit edilmekle beraber, Ankaraya nakillerinin gelecek seneye bırakılacağı da şayi olmuştur. Yeknazarda biri birini tamamlar gibi görünen bu rivayetlerin derecei srhhati.. nin tesbiti mümkün olamamış- tır. m Chanda Koreliler tarafından inşa «- dilmiş olan bir iska aknalmı tah. rip etmeleri sebebiyet vermiş iği Korelilerin imdadına koşmuş o lan Japon polisleri, Çinlilere karşı mecburiyeti mücadele etmek önde kalmış idi. Bu hadise dolayisile Korede Çin sleybtarlığı artınış ve Seoul öle Pin gehiyang.daki Çinli ahali taarruza uğramış ve bunlardan 37 kişi ölmüş 100 kişi kadar da yaralanmış idi. Profesör Einstsin, Japon- yanın eleyhinde LONDRA, 29.4. A. — Rewter A Kaliforniyada kâin Pasa Meifan etibbarmı göre profesör Einstein, telsizle neğrediler Bir mu tuk irat etmiş ve Çinde muhasama- te terke icbar etmek içim Ji ya kayı boykotaj yapılmanını ttleme eylemiştir. Maruf fizik âlimlerinden profe- sör Mültikan, cihanda sulhu temin etmek için Amerikanm beynelmilel divana iştirak etmesinin zaruri ol- duğunu beyan eylemiştir. Silâh ihrecatı NEVYORK, 29. A,A.— Cornell darülfününu erkân:, — M. Hoover'e bir istidaneme takdim ederek Çim

Bu sayıdan diğer sayfalar: