29 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

29 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Saylta —— —| “İktisat Sütunu I! Yugoslavyanın Mali Ve İktısadi Vaziyeti Geçen hafta — Yunanistanın mali ve iktısadi vaziyetinden bah- setmiştik, Komşu balkan devlet- vaziyetle- ne benzer ve alıcılarımız birdir, ve mızin bir kısım müş- terileri de onlardır. Saniyen on- ların mali ve iktısadi vaziyetini bilmek, kendi mali ve iktısadi * vaziyetimizi daha iyi anlamıya bizmet edebilir. Yugoslavya, iktısadi buhran- dan kıvranan Merkzi Avrupaya komşu olduğu ve son senelerde sanayie fazla ehemmiyet vermiye başladığı için, diğer Balkan mem- leketlerine — nispetle, buhrandan daha ziyade müteessir olmuşlur. Son aylar zarfında da bu buhran n:uıgün şiddet kesbetmiş ve iketen korkunç bir şekil al- | mıştır. Yugoslavyanın — ihracatı 1930 senesinin birinci 11 ayı için alt- mış milyon dinar, 1931 senesi ilk 11 ayında ayrıca 4 milyar dinar azalmış, yani ibracat yüzde 28 nisbetinde tenakus etmiştir. Ayni müddet zarfında ithalâtı ğlıde 30 nisbetinde düşmüştür. lükümet ithalâtı tahit etmiş olma- #ına rağmen bugün ihracat tica- retinin açığı 83 milyar dinardır. devlet varidatı da müthiş bir te- nezzül göstermektedir. Hükümet bütçesini 6 milyar dinar üzerin- den yaptığı balde ancak 4 milyar dinar varidat temin edebilmiştir. Eylüldenberi Yugoslavya ban- kalarının mübim bir kısmı kap- larını ya mecbur olmuş- lardır. Hükümet felâketin sira- yetine mani olmak için zecri tedbirler almıya mecbur kalmıştır. Bugün bankalardan bngk para çekmek mümkün değildir. Sınal ve ticari sahada buh- ran daha az değildir. Son bir iki âay zarfında i azameti hakkında bir fikir vermek üzere şu rakama nazarı dikkatinizi €elbederiz: 1930 1931 Hilâs 575 475 Tediyeden izhan aczeden 734 1190 Koagerdate Aaktedenler 156 415 1468 — 2380 Bir senedenberi Yuguslavya- da memur — maaşları ve amele yevmiyeleri yüözde kırk nispetinde tenezzül etmiştir. Memurların ade- di yüzde yedi nisbetinde azaltıl- mıştir. Yugoslavyada işsizlerin adedi de günden güne çogalıyor. Son aylar içinde işsizlerin miktarı 400 bin olarak tespit edilmiştir. Yuguslavyanın zırai vaziyeti de mali ve ticari vaziyetinden farklı değildir. Geçen sene bükümet buğdayı inhisar altına aldı. Mevcut buğdayın mühim bir kısmını Fransaya satacak, muka- bilinde para istikraz edecekti. Fransa para verdi, fakat buğdayı kısmen aldı. Mütebakisi küküme- tin elinde kaldı. Hükümet köylü- ye borcunu Öödeyemedi. ( Zagreb ) de çıkan Novosti gazetesi Yuğoslavyanın — iktısadi vaziyeti şu sözleri söy- lemektedir : 5 “Memlekette öyle bir bubran vardır ki, umum! dünya buhra- nından temamen ayrı bir. mahi- yeti haizdir. Bu buhran, daha cihan buhranının memleketteki akisleri hissedilmeden, başlamış bulunuyordu. İptidai maddelerde sınal mamulâtta, gıda maddele- rinde, her şeyde bir bolluk var. Buna rağmen — fiatlar — inmedi. Hayat ucuzlamadı. Bundan dola- yı her tarafta maddi ve manevi sefa'et arttı. Her şey var, fakat alan ve alabilen vok... »4 SON POSTA Drmemm n aa Çok Garip Bir Karar! Bir Fen Heyeti Zonguldağın Yer çok şiddetli ve devamlı - oluyor. Günlerden beri her taraf kar yığınları — altına gömüldü. Hava- ların düzelmesi- ni, ilık bahar gönlerinin — gel- mesini sabırsız- lıkla bekliyoruz. Şehrimizde hal- kın dörtte üçü amelelikle geçi- nir. Küçük bir kısmını memuür ve ecnebiler teş- kil eder. Ekseriyeti teşkil eden amele sınıfının gündelik kazancı vasati olarak yüz kuruşu biraz geçmektedir. Fakat bu kazanca karşı hayat çok pahalıdır. Etin okkası 80 kuruştan aşa- gh düşmüyor. Adi mağşuş yağlar 200, beyaz peynir 150 kuruştur. Sebze fiatleri İstanbul piyasasile kıyas kabul etmiyecek kadar pahalıdır. Mesken ücretleri ise ateş pahasıdır. Gerçi Zonguldak belediyesi ihtikâra karşı çok sıkı tedbirler almıştır. Fakat tatbi- Elâzizde Hâlâ Yaş Üzüm Elaziz, (Hususi) — Burada * iyi'biı' âdet vardır. Yazın E:rolııı üzümler, büyük salkım- lar halinde evlerde — hıfzolun- maktadır. Kış geldiği zaman bu üzüm- ler piyasaya çıkarılmakta ve çok rağbate mazhar olmaktadır. Ü- zümler biraz buruşmakta iselerde lezzet ve rayihalarına zerre ka- dar halel gelmemektedir. Burada senenin on ayında yaş Üüzüm yemek — mümkündür. — Şubatta özüm! hayret deği mi? »x imizdeki erkek şehir yatı mektebine gayet iyi ve da- yanıklı kumaştan mamül elbiseler tevzi edilmiş ve yetimlerimiz sevin- MUSA Lüleburgazda Kışın Şiddetinden Halk Endişe Ediyor Lüleburgaz, ( Hususi ) — Se- nelerdenberi emsali görülmemiş kar devam etmektedir. Kar, şe- hir dahilinde elli santimi bulmuş- “tur, Köy ollarınım kapanması yü- zünden odun ve kömür buhranı yözünden odun ve kömür buh- ranı baş göstermiştir. Halk bu hususta endişe etmektedir. $ Kuraklık Tehlikesi Kalmadı Mersin 22 — Çukur ovaya mebzul yağmurlar — yağdığ udan kuraklık - tehlikesi — kalmamıştır, Yağmurlar üzerine pamuk zer'i- yatiına başlanacaktır. l Değiştirmesini Münasip Görmüş Kar yığınları alında zonguldak kattaki müşkülât, bu tetbirlerin şiddetini ve faydasmı azaltmak- tadır. Çünkü azlığı teşkil eden zengin tabaka fazla istihlâkta bu- lunduğu için esnaf fiatları indir- miye lüzum görmüyor, Belediye, vaziyeti bu noktadan muhakeme edecek olursa mücadelesinde da- ha iyi muvalffak olur. Diğer işlere gelince ; belediye şehrin temizliğine elinden geldiği kadar dikkat ediyor. Fakat kö- mür vagonlarının şehir yollarında yaptığı pislikle pek kolay başa- aa yerin SireeeilER eei |İki Sevkili Flele Verip Kaçmışlar Adana (Hususi) — Bu civar- da Tuzla nahiyesinin Meletmez köyünde garip bir hâdise olmuş- tur. Bu köyde Kara Ali oğlu Ah- met isminde birisi, olurduğu ça- dırın 7 silâhlı tarafından basıla- rak 200 İirasının çalmdığını ve başka birisine nişanlı olan kızı- nın da bu silâhliların - elebaşısı tarafından — kaçırılığını - söylemiş- tr. Fakat tahkikat neticesinde hâdisenin bambaşka olduğu an- laşılmıştır. Ç Jandarmanın tahkikatına göre kaçırıldığı söylenen Rabia ismin- deki kız Ahmedin Üvey kızıdır ve zorla sevmediği bir adama nişanlanmıştır. Fakat kız İbrahimi sevmektedir. Nihayet iki sevgili geçen gün söz birliğ edip berar berce kaçınışlardır. İbrahim şimdi sevgilisile birlikte buraya gelmiş ve kendisine çobanlık ettiği Ali Ağa isminde birisinin evine yer- leşmiştir. Burası Gibi.. İzmirde De Pazar Yerleri Kuruluyor İzmir, (Hususi) — Şehrimizde hayat ucuzluğunun temini maksa- dile bazı tedbirler düşünülmüştür. Bu tedbirler neticesi olarak, İs- tanbulda yapıldığı i şehrin muhtelif semtlerinde de muayyen E!ıııludı pazarlar kurulmaktadır. pazarlara civar olan köyler- den yağ, yumurta, sebze, meyva ve saire getirilmekte, halka ucuz olarak satılmaktadır. yol tıpkı bir ba- taklık halindedir. Halk demiryolu- nun başka tarafa nakli için hükü- mete müracaat etmiş, fakat bura- daki fen heyeti yolun olduğu yer- de — kalmasını, bilâkis — şehrin demiryolu civa- rındaki — evlerin kaldırılmasını ile- ri sürmüştür. Fa- kat İktısat Ve- kâleti bu kararı kabul etmediği için yakında de- miryolunun başka tarafa kaldınl- masına başlanacaktır. Bu suretle şehrin — güzelliği ve — temizliği mümkün olacaktır. Burada iki sene evvel yeni bir hükümet konağı yapılmıya başlanılmıştı. Fakat bina yarıya geldiği zaman vali değişmiş, bu sebeple inşaat yüzüstü kalmışlır. Şimdi yağmaurların atesirile bu güzel bina harap olmakta ve tabif sarfedilen binlerce lira da erimektedir. ! F simin Balıkesirde Bir Kadını Dayak Atarak Öldürdüler Balıkesirde Topal Emin ve boyacı Mehmet isminde iki kişi birlik olup Ülfet isminde bir ka- dını bayıltıncıya kadar dövmüşler sonra bir mezarlığın kenarına bırakarak kaçmışlardır. — Kadın neden sonra görülmüş ve hasta- neye kaldırılmıştır. Fakat ye- diği dayak çok müthiş olduğu için kadıncağız ölmüş ve dayağı atanlar yakalanmışlardır. Trabzon Umumi Meclisi Trabzon 27 — Umumi meclis 400 küsur bin liralık bütçeyi tas- dik ederek dağılmıştır. Bu sene yol bedeli beş liradan altı liraya çıkarılmıştır. İzmirde Halkın Şikâyet Ve Arzuları Haklı Görüldü geri alınmasını, | Şubat 20 Gençler İçin Tecrübeden Çıkan Fikirlerin Kıymeti Vardır | Bir adamın fikri, ©o fikrin kendi tecrübelerinden ve hususl | tetkiklerinden —aldığı — kuvvetle | kıymet kespeder. Lâlettayin ulu- orta söylenmiş sözün — manası , yoktur. Meselâ korilerden — birçoğu, bir gazetenin başma geçirilse, şimdiki gazetelerden daha iyi gazete yapabileceğine — kanidir. | Halbbuki bir gazeteyi çıkarmak için lâzım olan şartların hiçbiri onda mavcut değildir. Böyle olunca da o gibilerin fikirleine kıymet verilmez. f Bir devlet adammın, devlet | meselelerine ait söz ve fikirleri- ne ehemmiyet veririz, çünki tec- rübeye istinat ettiğine kanliz. Bir tüccarın ticaret hakkında- ki mütalealarını alâka ile dinle- riz. Çünki bu mütaleaları tecrü- belerine istinat ettirdiğine eminiz. Bir filbzofun felsefi fikirlerini dikkatle ve inanarak okuruz, çünki o adamın hayatını felsefe- İnsanların ehemmiyet verdiği fikirler, tetkik ve tecrübeye isti- | nat edenlerdir. Herangi bir mesele hakkında bir anket yapmak, fikir ve mü- talca toplamak istediğimiz zeman © meselede şöhret — kazanmış, mevki yapmış kimseye müracaat ederiz. Çünki onların bu mesele üzerinde bizden daha çok dü- şündüklerine, daha ziyade tecrüi- be sahibi olduklarına inanırız. Herkesin herşey hakkında bir fikir ve kanaatı vardır. Mese- lâ bir edibin de siyaset hakkında kendine mahsus fikri mevcuttur. Fakat biri alâkadar eden fikis, o fikir sahibinin kendi mesleği hakkındaki mütalealarıdır. Diğer hususlardaki — mütalealarına kıy- met vermeyiz. Bütün bu mülâhazalardan çı- kacak netice şudur: Herşeyle alâkadar olunuz, fa- kat bir meslekte ısrar ediniz. ve bir nokta üzerinde ihtisas kespet- miye çalışınız. Ancak o vakit fikirlerinize kıymet verilir. Yoksz lâlettayin bir adam olmaktan kur- tulamazsınız * Salihlide Halk Evi Salihli ( Hususi ) — Kasaba- mizda bir halk evi açılması için teşebbüsata girişilmiştir. Köylerin İdaresi Kastamonuda vilâyet konuğun- da (köy işleri bürosu ) isminde bir daire teşkil edilecektir. Bu yeni büro müstakillen vilâyet da- hilindeki köylerin idaresile meş- gül olacaktır. Yeni büro hazirandan itibaren faaliyete geçecektir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Vasfi Raşit Bu kıymettar eserin ikinci cildi çıkmıştır. Bu cilt te birinci cilt gibi yirmi formadan mü- rekkeptir. ve fiati daha ucurz- dur. Eser ince kâğıda basıldı- ğgından hacmi de küçülmüştür. Fiati ( 200 ) kuruştur. I

Bu sayıdan diğer sayfalar: