17 Ağustos 1933 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

17 Ağustos 1933 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ânkara cara 16 (Telefonla) Maarif terfi listesinin bir kısmını bildirmistim. Geri kalan kısım da şudur: * Yüzlerce Lise ve Ortamektep hocalannın maaşları fazlalaştırıldı ğrafya muallimi Murat »«P tarih ve coğrafya muallimi Murat **U muallimi namdar I » L : B,, „ «™.rı;™: ı. Rahmi » Kan Bey, Sinop orta mektep tabiiye mualdilli kız lisesi fransızca muallimi Mahmut limi Mahmut Kemal Bey, Edirne lisesi Kemal B., Kandilli lisesi türkçe mual . fransızca muallimi Mehmet Zeki Bey, limi Süreyya Bey, tstanbul kız orta Bursa lisesi türkçe muallimi Ahmet Hil mektebi tabiive muallimi Nazlı Hai Bey, Istanbul erkek lisesi tabiiye nım, Rize orta mektebi türkçe mumuallimi Bedri Kemal Bey, Izmir er . allimi tsmail Uğuz Bey, Şibmkara • kek riyaziye muallimi Nazmi Bey, Kahisar orta mektep tabiiye muallimi bataş lisesi fransızca muallimi Şerif Bey, Ahmet llhami Bey, Urfa orta mekKadıköy lisesi fizik muallimi Mehmet tep muallimi Salih Zeki Bey, An • Behçet Bey, Pertevniya! lisesi türkçe talya lisesi tabnye muallimi Mus • muallimi Bahattin Bey, Istanbul kız orta tafa Salim Bey, Ankara kız lisesi mektebi fransızca muallimi Saliha Ha • tabiiye muaHimi Emine Hanım, Emm, Istanbul kız orta mektebi türkçe renköy kız lisesi eoğrafya muallimi muallimi Celâlettin Bey, Isparta orta Havva Bahriye Hanım, tzmir orta. mektebi fransızca muallimi Ali Rıza mektep riyaziye muallimi Şeref Bey, Bey, Izmîr orta mektebi tabiiye mual. Tarsus orta mektep tabiiye mualli • limi Şeref Nuri Bey, Konya orta mek mi Mehmet Ali Azmi Bey, TokaJt ortebi riyaziye muallimi Nafiz Bey, Anta mektep riyaziye muallimi Mehkara erkek orta mektebi riyaziye mual. met Kemal Bey, Karsıyaka orta limi Necati Bey, Aydın orta mektep tamektep türkçe muallimi Müfid© Harih ve eoğrafya muallimi Refik Yü . nım, Trabzon muallim mektebi rudinm Bey, Bursa orta mektebi türkçe hiyat terbiyesi muallimi Mustafa muallimi Ahmet Cahit Bey, Çamlıca Hamdi Bey, Davutpaşa orta mek • orta mektep türkçe muallimi Ramiz B., tep fransızca muallimi Muzaffer Corum orta mektep türkçe muallimi Bey, Eskisehir lisesi riyaziye mu • Behram Lutfi Bey, Çorura orta mek . allimi Mehmet Celâl Bey, tstanbul tep türkçe muallimi Osman Nuri Bey, erkek lisesi felsefe muallimi Cemil Erenköy kız lisesi tarih muallimi MehSena Bey, Nişantaşı orta mektep rimet Naci Bey, Istanbul erkek lisesi eoğyaziye muallimi Bedia Hanım, ts • rafya muallimi Şükrü B., tstanbul erkek tanbul kız lisesi almanca muallimi lisesi fransızca muallimi Nedim Mazhar Münif Sah Bey, Gelenbevi orta mekB., Istanbul kız lisesi fransızca muallimi tep riyaziye muallimi ömer Faruf B. Zeki Bey, Kabataş Erkek lisesi riya. Pertevniyal lisesi riyaziye muallimi ziye muallimi Süleyman Sım Bey, KasHaydar Niyazi Bey, Trabzon lisesi tamonu lîsev tabiiye muallimi Mehmet türkçe muallimi Şevket Bey, tzmir Rüstü Bey, Konya lisesi fransızca mualkız muallim mektebi tabiiye mual» limi Arif Bey, Adana Erkek muallim limi Düriye Hanım, Adapazan orta mektebi tabnye muallimi Fevzi Bey, mektep türkçe muallimi Nuri Do Adana Kız muallim mektebi tarih ğan Bey, Afyon lisesi edebiyat mueoğrafya muallimi AK Murtaza Bey, allimi Eflâtun Cem Bey, Erzurum Adana Kız Muallim mektebi tedris lisesi fizik muallimi Ahmet Arif nsulü muallimi Akif Bey, Yozgat Or • Bey, tstanbul erkek lisesi fizik mu* ta mektebi tabiiye muallimi Fazlı Bey, allimi Refik Bey, tstanbul kız mu * tstanbul Erkek Muallim mektebi türkallim mektebi fransızca muallim] çe muallimi Mithat SaduDah Bey, Ur. Vefika Hanım, tstanbul orta mekfa Orta mektebi türkçe muallimi Cev. tebi tarih coğrafya muallimi Medet Bey, Urfa Orta mektebi riyaziye mu liha Hanım, Kütahya orta mektep allimi Mecit Bey, Eyüp Orta mektebi tabiiye muallimi Ahmet Refik Bey, tabiiye muallimi Şerefettin Bey, Ge • Ordu orta mektep tabiiye muallimi l*nbevî Orta mektebi fransızca mual • tbrahim Bey, Trabzon lisesi riyaziye limi tsmail Ramiz Bey, Konya Orta muallimi Mehmet Enis Bey, Erru mekteti tabiiye muallimi Ziya Bey, nım erkek muallim mektebi tarih • Cumhuriyet Orta mektebi fransızca coğrafya muallimi Serif Bey, Bursa muallimi Kemal Emm Bey, Bursa li lisesi tabiiye muallhni Osman Bey, sesi eoğrafya muallimi Edip Bey, ts . Amasya orta mektep fransızca mutanbul Kız lisesi tabiiye muallimi Emin aHimi Halis Bey, Çamhea kız orta Bey, Istanbul Kız lisesi tiirkçe mualli. mektep fransızca muallimi Avni Bey, mi Mustafa Şevket Bey, Izmir Erkek liÇorum orta mektep tarih coğrafya sesi tabiiye muallimi Salâhattin Bey, muallimi Halil Rifat Bey, Elâriz tzmir Erkek lisesi kimya muallimi Ahorta mekteo tabiiye muallimf Musmet Lutfi Bey, Erzurum Kız Muallim tafa Vehbi B., tstanbul erkek Ksesi rimektebi riyaziye muallimi Celâl Bev, yaziye muallhni Hazıtn Bey, tstanKonya erkek muallim mektebi tedris bul erkek lisesi ingilizce muallimi usulü muallimi Reşit Bey, Muğla orta Nurettin Semih Bey tstanbul kız lisemektep tabiiye muallimi Mehmet Nuri si rivazive muallimi Nafîa Hanım, Bey, Niğde orta mektep riyaziye mu • tstanbul kız lisesi kfmya muallhni Efallimi Naci Bey, Şibinkarahisar orta ser Hanım, Kabatas lisesi edebiyat muaL mektep muallimi Hasan Bey, Vefa orta limi Nihat Bey, Kabatas lisesi fizik mumektebi tabiiye muallimi ömer Nizaallimi Kasrnı Serif Bey, Kadıköy lisesi mettin Bey, Kadıköy kız orta mektebi fransızca muatBin^v Ferit Zühtü Bey, ingilizce muallimi Sabiha Hanım, Bit . Kastamonu lisesi fransızca muallimi Salis orta mektep tabnye muallimi Omer kir Bey, Kastamonu lisesi tarih • coğ « Fikret Bey, Erenköy kız lisesi türkçe rafya muallimi Ahmet Nihat Bey, Konmuallimi Pakize Hanım, Istanbul erkek ya lisesi rivaziye muallimi Süleyman Salisesi tabiiye muallimi Gani Bey, Bolu lim Bey, Erzurura erkek muallim mektebi tarih coğrafya maaDbni Şeref orta mektep tabiiye muallimi Abdür • Bey, Giresun orta mektep tabiiye mu. reşit Bey, Istanbul kız lisesi riyaziye allimi Mehmet Tahir Bey, tzmit orta muallimi Ali Rıza Bey, Izmir erkek li • mektep tabiiye muallimi Hıfzı Bey, sesi felsefe muallimi Rahmi Bey, lstan . Malatya orta mektep riyaziye muallimi bul erkek muallim mektebi tarih ve coğ. Mehmet Rifat Bey, Ordu orta mektep rafya muallimi Osman Bey, Nisantaşt fransızra muallimi tbrahim Bey, Bolu orta mektebi tabiiye muallimi Ahfet kız orta mektep tabnye muallhni Tah. Hanım, Siirt orta mektebi tabiiye mu. sin Bey, Antalva lisesi ruhiyat mualliallimi Murat Bey, Bursa orta mektep mi Veli Nihat Bey, Balıkesir kız orta tabiiye muallimi Ismail Hakkı Bey, Af. mektep yurt bügisi muallimi Fuat Bey, yon lisesi türkçe muallimi Sami Bey, Balıkesir ku orta mektep riyaziye muBursa lisesi edebiyat muallimi Müm • allimi tzzettin Bey, Bolu orta mek • taz Bey, Eskişehir lisesi edebiyat mutep fransızca muallimi Behiç Enver Bey, allimi Mehmet Samih Bey, tzmir er Brtlis orta mektep riyaziye muallimi tskek lisesi riyaziye muallimi Hilmi Turmail Hakkı Bey, tstanbul erkek lisesi gut Bey, Trabzon lisesi riyaziye muaL almanca muallimi Hayri Bey, tstanbul limi Şerif Bey, Konya lisesi felsefe mukız mtrallim mektebf türkçe muallimî allimi Cemal Bey, Ordu orta mek Fatma Melâhat H., tstanbul kız mu . tep tabiiye muallimi Huriye Hanım, Isallim mektebi riyaziye muallhni Fattanbul erkek muallim mektebi beden ma Hanrm, Adaoazan orta mektebi taterbiyesi muallimi Celâl Sadrettm Bey, biiye muaHimi Bilâl Bey, Edirne K Usküdar orta mektep türkçe muallimi •esi almanca muallimi Osman Nuri B., Münip Bey, Usküdar orta mektep ta . Izmir kız lisesi tarih muallimi MeKha rih ve coğrafya muallimi lzzet Bey, An Hanım, Konya KseM fransızca muallL mi Necmettm Bey, tstanbul kız mual . kara lisesi felsefe muallimi Osman Kâ. lim mektebi türkçe muallimi Mutia Hazım Bey. nım, Mersm orta mektep, tarih ve coğrafya muallimi Sami Bey, Pertevni. yal lisesi kimya muallimi Hulusi B$y, Ankara erkek lisesi tabnye muallhni Kırklareli orta mektep türkçe mual . M»'îk Ramiz Bey. limi Remzi Bey, Trabzon muallim mektebi riyaziye muallimi Ibrahim Bey, Çorum orta mektep türkçe muallimi Tevfik Bey, Istanbul kız muallim mektebi türkçe muallimi Ziyaettin B., KüGalatasaray lsesi tabiiye muallrmi tahya orta mektep tabiiye muallimi Mu. Bekir Bey, Merzifon orta mektebi türk. hittin, Bey, Karsıyaka orta mektep taçe muallimi Kemal Bey, Konya lise • biiye muallimi Osman Bey, Şibinka . si tabiiye muallimi Kâzım Bey, Gala . rahisar orta mektep türkçe muallimi tasaray lisesi fransızca muallimi lzzet Emin Bey, Edirne erkek muallim mek « Bey, Galatasaray lisesi vesaiki ticariye tebi tabiiye muallimi Hâmit Bey, Gamuallimi Faik Şevket Bey, Istanbul ziosmanpasa orta mektep tarih ve kız lisesi coğrafya muallimi Necati Bey, eoğrafya muallimi Mehmet lzzet Bey, Konya orta mektep resim muallimi Şev. Istanbul ktz muallim mektebi fransız. ket Bey, Galatasaray lisesi türkçe mual ca muallimi Muhlise Hanım, Sıvas lisesi riyaziye muallimi Rahmi B., Kabatas limi Halit Fahri Bey, Kayseri lisesi aL lisesi türkçe muallimi Abdülbaki Fevzi manea muallimi Ahmet Cevdet Bey, B., Nisantası orta mektebi resim mualli. Niğde orta mektep tabiiye muallimi mi Ihsan Bey, Istanbul kız muallim Ali Kemal Bey, Milâs orta mektep türk mektebi dikiş muallimi Ayşe Hanım, çe muallimi Lutfi Bey, Bursa lisesi felCumhuriyet orta mektebi türkçe mu ^.Li . ,*., ^,.. allimi Orhan Rıza Bey, Aksaray orta mektebi türkçe muallimi Hüseyin Oğuz Bey, Erzurum kız muallim mektebi e . debiyat muallimi Meliha Hanım, Buca orta mektebi tarih muallimi Sait Ragıp B., Gümüşane orta mektebi riyaziye muallimi Mehmet Nuri Bey, Ankara erkek orta mektebi türkçe muallimi Mit . hat Şakir Bey, Balıkesir orta mektebi riyaziye muallimi Vahit Bey, Çanakkale orta mektebi fransızca muallimi Ni met Bey, Uşşak orta mektebi fransızca muallimi Salim Bey, Karsıyaka orta mektebi riyaziye muallimi Behice Hanım, Sıvas erkek muallim mektebi ta. biiye muallimi Eyüp Bey, Kabatas li sesi fizik muallimi Ecvet Bey, Kabatas lisesi almanca muallimi Halim Lüdner Bey, Samsun lisesi kimya muallimi Vas. fi Bey, Erzincan orta mektebi fransızca muallimi Mustafa Bey, Kilis orta mektebi fransızca muallimi Mustafa Sait B., Erenköy kız lisesi felsefe muallimi Zekeriyya Bey, Pertevniyal lisesi tabüye muallimi Hilmi Bey, Ordu orta mektep riyaziye muallimi Mebrure Hanım, Şibinkarahisar tarih ve coğrafya mual . limi Behzat Bey, Adana orta mektep tabnye muallimi Hüseyin Vicdani Bey, Ankara kız orta mektep tabiiye muallimi Belkis Hanım, Gelenbevi orta mek. tep riyaziye muallimi Süreyya Bey, Edirne Ksesi fizik ve kimya muallimi Osman Bey, Vefa orta mektep tabi • iye muallhni Arif Bey, tstanbul erkek' muanhn mektebi khnya muallimi Sa • dettra Bey, Cumhuriyet orta mektebi tabnye muallimi Münevver Hanım, Kadıköy kız orta mektebi tabiiye mual . rhni Meliha Hanım, Ankara kız lisesi fransızca muallimi Nazire Hanım, E dirne Ksesi coğrafya muallimi Halil Bey, Edirne lisesi felsefe muallimi Suat Kemal Bey, Adana erkek lisesi coğrafya muallimi Mustafa Sabri Bey, Erzurum erkek Ksesi tabiiye muallimi Hüsamet. Ün Bey, Istanbul kız lisesi kimya muallhni Belkis Harum, Kabatas lisesi riyaziye mualKmi Osman Nuri Bey, Konya lisesi almanca muallimi Fehmi Yahya Bey, Bursa kız mualKm mektebi fransızca muallimi Avni Bey, Nisantası orta mektebi tabüye muallimi Fahriye Hamm, Nisantası orta mektebi tabnye muallrmi Hatice Hanım, Trabzon er . kek muallim mektebi tarih ve coğrafya muallimî Mustafa Ziya Bey, AksehJr orta mektebi riyaziye muauimi Mahir Bey, Diyarbekir orta mektebi felsefe mualKmi Cemal Bey, tzmir orta mektebi fransızca muallimi Ali Rtza Bey, Ankara erkek lisesi coğrafya mualKmi Hüseyin Tahir Bey, Ankara Ksesi türkçe mualKmi Feridun Bey, Erzurum erkek dilK lisesi felsefe mualEmi Mustafa Nalisesi felsefe muallimi Necati Bey, Kanmık Bey, Samsun lisesi tabiiye muallimi Lebip Bey, Nisantası orta mektebi türk. çe muallhni Bedia Hamm, Ankara erkek Ksesi tabiiye muallimi Zahide Hanım, Kabatas lisesi kimya muallimi Mehmet Kâmfl Bey. . . . „ . . Bey, Istanlisesi tabiiye muallimi . Sadi bul kız lisesi almanca muallimi Ihsan Bey, Kırşehir orta mektebi tabiiye muallimi Hüsamettin Bey, Isparta orta mektebi riyaziye muallimi Omer Adil Bey, Giresun orta mektebi türkçe mu. allimi Refik Bey, Çanakkale orta mek tebi türkçe muallimi Mustafa Bey, Trab. zon orta mektebi tarih mualKmi Bedia Hanım, Tokat orta mektebi fransızca muallimi Abdülkerim Cevdet Bey, Yoz. gat orta mektebi türkçe muallhni Hilmi Bey, Inegöl orta mektebi tabnye muallimi Ibrahim Rüstü Bey, Diyarbekir Ksesi tarih ve coğrafya muallimi Fatma Zehra Hanım, Gaziantep lisesi tabiiye muallimi Fahri Bey, Denizli lisesi muallim mektebi tarih muallimi Lutfi Bey, Uşak orta mektebi tabiiye mualKmi Sa. lih Bey, Kadıköy ktz orta mektebi riyaziye muallimi Seniha Hanım, Ay dın orta mektep fransızca mualKmi Ruhsar Hanım, Denizli orta mektebi tabiiye muallimi Ulviye Hanım, Ga . ziosmanpasa mektebi tarih ve coğrafya muallimi Galip Fikri Bey, Istanbul kız orta mektep türkçe muallimi Behice Hamm, Izmir erkek muallim mektebi fransızca muallimî Vecdi Bey, Adana erkek lisesi edebiyat muallimi Arif Nihat Bey, Ankara erkek lisesi kimya muallimi lzzet Bey, Kandilli ka lisesi ingilizce mualKmi Nevin Hanım, Samsun Ksesi tarih muallimi Şevket Gündüz Bey, Sıvas lisesi fransızca muallimi Fuat ömer Bey, Malatya orta mektebf tabiiye muallimi Musa Rıza Bey, Kay. seri kız orta mektep türkçe mualKmi Naz'î Hamm. Artvin orta mektep fransızca muallimi Hcrstt Bey, Cumhuriyet orta mektep tabüye muallimi Melek Ce. mal Hanım, Çanakkale orta mektebi tabiiye muallhni Zihni Bey, Denizli orta mektep tabnye muallimi Osman Kemal Bey, Davutpaşa orta mektep ingilizce muallimi Seyfettm Bey, Gaziosmanpasa mektebi tarih muallhni Ab . durrahman Şeffc Bey, Isparta orta raektep tabüye muallimi AK Seydi Bey, Galatasaray Ksesi coğrafya muallimi Rüknettin Bey, Adana erkek mualKm mektebi edebiyat muallimi Necmettm Bey, Adana kız muallim mektebi türkçe mu. allimi Makbule Hamm, Adana kız mualKm mektebi terbiye ve ruhiyat muallimi Makbule Hidayet Hamm, An • kara musiki mualKm mektebi fransizca muaflîrrti Afctonet 9«rif Bey, Ankara musiki mualKm mektebi musiki muallimi U M Bey, Bursa kız muallim mektebi terbiye muallimî Ayşe Hanım, Bursa kız muallim mektebi terbiye ve ruht . yat muallimi Enise Hanun, Erzurum Inz muallim mektebi ruhiyat mualKmi Esma Hamm, Erzurum kız mualKm mektebi riyaziye mualKmi Hatice Ha nım, Istanbul erkek muallim mektebi tabiiye muallimi Mazhar Bey, Izmhr kız muallim mektebi coğrafya muallimi Lut. fiye Hanım, Aksaray orta mektep tarih muallimi Süreyya Bey, Aksaray orta mektep muallimlerinden Cevat Bey, Ankara orta mektep tabnye mualKmi Ihsan Bey, Adana erkek lisesi tarih muallimi Aziz Bey, Ankara erkek Ksesi riyaziye muallimi ömer Bey, Ankarn erkek lisesi edebiyat mualKmi Fazıl Bey, Ankara kız Ksesi tarih mualKmi Iclâl Hanım, Ankara kız Ksesi coğrafya muaL Kmi Resadet Hamm, Ankara kız Ksesi tarih muallimi Afet Hanun, Afyon lisesi türkçe mualKmi Mehmet Zeki Bey, Edirne lisesi tarih muallimi Şefik Bey, Edirne lisesi kimva muallimi Fazü Ah. met Bey, Erenköy kız lisesi riyaziye mualKmi Hanım, Istanbul kız Ksesi felsefe muallimi Nezahet Hanım, Izmir kız felsefe muallimi Neşvet Hanun, Kayseri lisesi tabiiye mualKmi Salih B., Sıvas Ksesi tarih muallrmi thsan Bey, T. mus3ri mualKmi Bedrettin Bey, tstaa • bul kız mualKm mektebi musiki muaL limi Naile Belkis Hanun, Erzurum k a muallim mektebi eKşi muallimi Hanun, Milas orta mektep dikiş mualKmi Şük . riye Hanun, Nevşehir orta mektep beden terbiyesi mualKmi AK Fuat Bey, Kastamonu kız orta mektebi reshn mu. allimi Pakize Hamm, Vefa orta mek* tep musiki mualKmi Tahir Bey, lstan • bul erkek Ksesi beden terbiyesi mual . limi Mustafa tlhan Bey, Galatasaray Ksesi ilk kısmmda Şeref Bey, Kilis orta mektep resim muallimi Ömer Lutfi B., Izmir kız mualKm mektebi tatbîkat muallimi Zeynep Hanun, Manisa orta mektep beden terbiye muallimi MeKha Hanım, Rize orta mektep resim mualli. mi Niyazi Bey, Istanbul erkek mualKm mektebi tatbikat muallimi Faik Bey, Eyüp orta mektep dikiş mualKmi Hatice Hanun, Edirne orta mektep dikiş mti allimi Behiye Hanım, DenizK orta meiö tep dikiş mualKmi Nesrin Hamm, Aydın orta mektep beden terbiye mualK . mi Ahmet Nesimi Bey, Aydm orta mekl tep muallimlerinden Halil Bey, Kan dilli kız lisesi beden terbiyesi muallimi Nuriye Nuri Hanım, tstanbul Idz Ksesf dikiş muallimi Saadet Hanım, Yozgat orta mektep muaDimlerinden Kerim B. Usküdar orta mektep musiki muaHimi Nuri Bey, Mersin orta mektep resim mti allimi Veysi Bey, Manisa orta mektep musiki mualKmî tlhan Bey, tsparta orta mektep resim mualKmi Hadi Bey^ tstanbul kız orta mektep ve dânş mu • allimi Mebrure Hamm, Giresun ortâ mektep beden terbiyesi muaDmn An Rıza Bey, Rize orta mektep beden terbiyesi mualKmi Mahmut Bey, Erenko>. kız lisesi dîkiş muallâni Fatma MacK Hamm, Galatasaray Ksesi mus9d muaL Kmi Mehmet Sezai Bey, Adana kız mu* allim mektebi dikiş muallimi Refflcfl Hanım, Çangm orta mektep resim m » aHinri FahrettHi Bey, Isparta orta mek. tep düriş muallimi Nebiye Hamm, Ord mektep dikiş mualKmi Mükerrem Ha« nım, Ankara kız lisesi musiki muallim) Nadye Hanun, Trabzon erkek mualKm mektebi resim muallimi Salih Sait Bey, Çanakkale orta mektep dikiş mualKmi Mesude Hanım, Kütahya orta mektep dikiş mualKmi Ayşe Hamm, Adana er« kek Ksesi resim mualKmi Yusuf Kenaa Bey. Terfi Eden Muallimlerin Listesi *Cumhuriyet = 40 liradan 45 liraya terfi edenler Kastamonu lisesi riyaziye muallimi Faik Bey, Yozgat orta mektep tiirkçe muallimi Omer Lutfi Bey, Çorura orta mektep riyaziye muallimi Mehmet Ce . lâl Bey, Gaziosmanpaşa orta mektep muallimi Nuri Bey, Çaaakkale orta mektep muallimi Fevzi Bey, Kadıköy lisesi tiirkçe muallimi Şefik Bey, Kan düi ku hsesi bjrkçe muallimi Emine Hanım, Yalvaç orta mektep tarih ve eoğrafya mualhmi Ri'at Bey, Diyar • bekir lisesi tarih ve eoğrafya muallimi Rifat B., Erzincan orta mektep tarih ve eoğrafya muallimi Şerif B., Erzincan orta mektep tarih ve eoğrafya muallimi Ab. durrahman Fahri Bey, Davutpaşa orta mektep tiirkçe muallimi Mesut Bey, Erzurum lisesi riyaziye muallimi Mehmet Sabtt Bey, Tekirdağ orta mektep resim muallimi Mehmet Sabit Bey, Iz. mir erkek muallim mektebi, edebiyat muallimi Süleyman Bey, Tekidağ orta mektep tarih ve eoğrafya muallimi Ta. hir Bey, Istanbul erkek lisesi fransızca muallimi Esat Bey, Denizli orta mek • tep riyaziye muallimi Hayrettin Bey, Ordu orta mektep türkçe muallimi Bafaattin Bey, Edirne lîsesi riyaziye mual. limi Yahya Vahit Bey, Istanbul ku li> sesi türkçe muallimi Tahir Nadi Bey, Mersin orta mektep tiirkçe muallimi Âsım Bey, Tarsus orta mektep riyaziye muallimi Nazmi Bey, Usküdar orta mektep riyaziye muallimi Nazire Ha . nım, Usküdar orta mektep riyaziye mufallimi Ekrem Bey, Vefa orta mektep riyaziye muallimi Süleyman Şevket B, Bursa kız muallim mektebi türkçe muallimi Ali Ulvi Bey, Tekirdağ mual . lim mektebi riyaziye muallimi Sabiha Hanım, Davutpaşa orta mektep tarih ve eoğrafya muallimi Arif Bey, Yalvaç orta mektep muallimi Hüseyin Remzî Bey, Istanbul erkek muallim mektebi jCelâlettin Bey, Antalya lisesi riyaziy* muallimi Hilmi Bey, Denizli orta mektep türkçe muallimi Hüseyin Hilmi B., Erenköy kız lisesi türkçe muallimi Tah. •m Nejat B., Çamlıca orta mektep riyaziye mualKmi Fuat Bey, Galatasaray li eesi edebiyat muallimi Refet Avni Bey, 6ıvas orta mektep kimya muallimi Hilmi Rıza Bey, Izmir kn muallim mek. tebi tarih ve eoğrafya muallimi Kemal Bey, Merzifon orta mektebi türkçe mufclKmi Ali Rıza Bey, Kabatas erkek İL eesi fransızca muallimi Mazhar Bey, Kabatas lisesi tabiiye muallimi Şera . iFettin, Kadıköy lisesi riyazive muallimi Mahir Bey, Galatasaray lisesi türkçe muallimi Ziya Bey, Van orta mektebi tarih ve eoğrafya muallimi Kemalettin Bey, Van orta mektebi türkçe mualli mi Müştak Bey, Gaziosmanpaşa orta mektebi türkçe muallimi Mehmet lzzet Bey, Gelenbevi orta mektebi türkçe mufcllimi Ihsan Bey, Bursa orta mektep ri. yaziye muallimi Abdullah Bey, Izmir erkek lisesi riyaziye muallimi Ibrahim B., Istanbul erkek muallim mektebi resim muallimi Mustafa Sevket Bey, Bur. sa kız muallim mektebi fizik . Kimya muallimi Mehmet Cemalettin Bey, Konya kw muallim mektebi türkçe muallin mi Abdülvahhap Bey, Istanbul lisesi eoğrafya muallimi Abdülkadir Bey, Ka. bataş erkek lisesi türkçe muallimi Bedri Bey, Kadıköy lisesi ingilizce muallimi Cemil Bey, Malatya orta mektep türkçe muallimi Hamdi Bey, Adapazarı orta mektep türkçe muallimi Yusuf A. gâh Bey, Cumhuriyet orta mektep ri . yaziye muallimi Behcet Bey, Bursa erkek muallim mektebi tarih muallimi Abdullah Muhtar Bey, Bursa lisesi be'den terbiyesi muallimi Ali Rıza Bey, tstanbul erkek lisesi tarih muallimi Tevfik Fikri Bey, Istanbul kız lisesi ta. rih muallimi Ekrem Bey, Izmir kız lisesi eoğrafya muallimi Hüsamettin Bey, Konya lisesi tarih ve eoğrafya mu. allimi ömer Lutfi Bey, Sıvas erkek muallim mektebi riyaziye muallimi Faik Bey, Kandilli kız lisesi fizik muallimi Avni Bey. Kayseri lisesi fizik muallimi Abdullah Bey, Trabzon lisesi tarih muallimi Mümtaz Bey, Galatasaray lisesi fransızca muallimi Etem Şmasi Bey, Niğde orta mektep türkçe muallimi Cevat Bey, Gaziosmanpasa orta mektebi tabiiye muallimi Tevfik Bey, Gelen . bevi orta mektep tabiiye muallimi Kemal Bey, Izmir orta mektep riyaziye muallimi Avni Bey, Maras orta mek . tep türkçe muallimi Ziya Bey, Balıkesir erkek orta mektep tabiiye muallimi Bedri Bey, Bolu erkek orta mektep türk. çe muanhni Ahmet Neset Bey, Elâziz orta mektep türkçe muallimi Ali Bey, Bursa lisesi fizik muallimi Salih Şev ket Bey, Bursa lisesi tarih muallimi Fehmi B., Srvas kız lisesi tarih ve eoğrafya muallimi Saim Bey, Kabatas er . kek lisesi riyaziye muallimi Talha Bey, Kandilli kız lisesi riyaziye muallimi SaH Bey, Adana erkek muallim mektebi beden terbiyesi muallimi Mehmet A4ü Bey, Zonguldak orta mektep tarih muallimi Musip Bey, Sinop orta mek . 17,5 liradan 20 liraya terfi edenler Konya loz muaflim mektebi muallimi Arif Bey, tstanbul muall:m mektebi tatbikat mualIisBİ Sami Bey, Istanbul ku muallhn mek, tebi tatbikat muallimi MüküSüta Hanım, Sinop orta mektebi beden terbiyesi mualimi Şerefettin Bey, ts • tanbul kız muallim mektebi tat * bikat muallimi Emine Mukaddea Hanım, Konya kız muallim mek • tebi dikiş muallimi Bedriye Hanım, Maraş orta mektep musiki muaDhnî Şaban Bev, Konya kız muallim meki tebi tatbikat muallimi Malike Hanım, Artvin orta mektep musiki mu allimi Hasan Zülfi Bey, tstamVul ev kek muallhn mektebi tatbikat mu allimi Şükrü Bey, Bahkesrr k u ort« mektep beden terbiyesi muallimi Ayşe trfan Hanım, Çorum orta mek tep dikiş muallimi Cavide Hanım, tstanbul kız mualKm mektebi tat • bikat muallimi Mümine Hanım, Er» zurum erkek muallhn mektebi tat « bikat muallimi thsan Bey, Trabzon muallim mektebi tatbikat muallirb tsmail Hakkı Bey, tzmir kız mual lim mektebi tatbikat muallimi KaoN riye Hanım, Konya erkek muallim, mektebi tatbikat muallimi' Sebati Bey, Konya erkek muallhn mek 4 tebi tatbikat muallhni thsan Bey^ Konya erkek muallim mektebi tatbitak muallimi Hasan Bey, Niğdd ora mektep musiki muallimi Caferi Bey, Akşehir orta mektep beden terbiyesi muallimi Sadık Bey, Ço rum orta mektep beden terbiye»! muallimi Hüseyin Avni Bey, Yoz» gat orta mektep musiki muallimi Nebil Bey, Eyüp orta mektep beden terbiyesi muallimi tsmet Bey* Mersin orta mektep dişik muallimi Hacer Hanım, Vefa orta mektep) beden terbiyesi muallimi Fikret B., Ankara kız orta mektep beden teı» biyesi muallrmi Muallâ Hamm, Diyarbekir lisesi beden terbiyesi muallimi Ragıp Bey, Gaziantep lise si beden terbiyesi muallimi Cemal Uğuz Bey, Konya orta mektebi be« den terbiyesi muallimi Vahit Bey, Merzifon orta mektep beden ter biyeai muallimi Vedat Aydın Bey, Erzincan orta mektep beden ter biyesi muallimi Halil Bey, Kütahy* orta mektep beden terbiyesi mu allimi Abdullah Hikmet Bey, MuğU: orta mektep dikiş muallimi Hay rünnisa Hanım, Eyüp orta mektep musiki muallimi Lerzan Hanım, Tekhdağı orta mektep dikiş muallimi Sabahet Hanım, Ankara kız lisesi musiki muallimi Mediha Hanım, Ankara kız lisesi dikiş muallimi Na« ciye Hanım, Afyon lisesi musiki mu» Lutfen tahifeyi çeoirims 25 liradan 30 liraya terfi edenler ~ Kadıköy kız orta mektebi dikiş muallimi Feride Hanım, Tokat orta mek tebi musiki mualKmi Ramiz Bey, Diyar. bekir lisesi dikiş muallimi Fatma Hanım, Adapazar orta mektebi musiki mual limi Mustafa Recai Bey, Izmir orta mektebi resim muallimi llhami Bey, Tar . sus orta mektebi beden terbiyesi mu allimi Gülşen Bey, Edirne kız muaHhn mektebi ev idaresi mualKmi Fevziye Hanım, Niğde orta mektebi beden terbiyesi mualKmi Turgut Bey, Ankara er. kek lisesi riyaziye mualKmi Hamza Bey, Bursa kız muallim mektebi türkçe muallimi Cemal Bey, Balıkesir kız orta mektebi dikis mualKmi Fafca Hanım, Galatasaray lisesi fransızca mualKmi Hüsamettin Bey, Gaziosmanpasa orta mektebi fransızca muallimi Celâl Bey, Gelenbevi orta mektebi beden terbiyesi muallimi Osman Necati Bey, Usküdar orta mektebi türkçe muallimi Nurettin Bey, Giresun orta mektebi türkçe mu . aMhni Sadettm Bey, Adana erkek mu. alKm mektebi riyaziye mualKmi Ali Ejder Bey, Tekirdağ orta mektebi tarih mualKmi Ekrem Bey, Zonguldak orta mektebi riyaziye mualKmi AK Turgut Bey, Gümushane orta mektebi türkçe mualKmi Kemal Askeri Bey, Adana lisesi tarih mualKmi Kemal Bey, Kütahya orta mektebi tabüye muallimi Fatma Hanım, Samsun kız orta mektebi türkçe mualKmi Pakize Hanım, Van orta mektebi riyaziye muallimi Remzi Bey, Galatasaray Ksesi almanca mualKmi Necdet Bey, Mersin orta mektebi fransnca muallimi Kemal Ozbek Bey, Nisantası orta mektebi fransızca muallhni Destme Hanım, Yozgat ort» türkçe mualKmi Akif Bey, Edirne erkek mualKm mektebi tedrisi usul muallimi AK Oğuz Bey, Konya kız muallim mek. tebi tarih ve coğrafya muallimi Rukiye Hamm, Adana erkek Ksesi mgilizce mualKmi Kemal Bey, Izmir erkek lisesi türkçe muallimi Kemal Bey, Gaziosmanpasa mektebi riyaziye muallimi Şerif Cemal Bey, Izmir orta mektebi fransızca muallimi Esat Bey, Izmir erkek Ksesi felsefe muallimi Vehip Bey, Kayseri 22 liradan 25 liraya terfi edenler Giresun orta mektep resim muallimi Arif Hikmet Bey, Yozgat orta mektep dikiş muallimi Fatma Hanun, Nisantası orta mektep beden terbiyesi muallimi Havva Seniha Hanun, Erenköy kız İL sesi beden terbiyesi mualKmi Hidayet Hanun, KandilK kız Ksesi dikiş mual . limi Fatma Hanun, Çamlıca orta mektep resim muallimi Esrar Bey, Kandilli ka lisesi musiki muallimi Mediha Ha . nım, Izmir kız lisesi dikiş mualKm Fazıle Hanım, Izmir kız lisesi dikiş *nıuallimi Mağdure Hanun, Adapazar orta mektep beden terbiyesi muallimi Mem. duh Bey, Ankara kız orta mektep re . sün muallimi Fazıle Hanım, Gaziosmanpasa mektebi dikiş mualKmi Müzey . yen Hanım, Konya orta mektep dikiş muallimi Zarife Hamm, Nisantası orta mektep beden terbiyesi mualKmi Ayşe Hanım, Tekirdağ orta mektep beden terbiyesi muallimi Salâhattin Bey, Is • tanbul kız muallim mektebi reshn muallimi Nevzat Hanım, Istanbul erkek muallim mektebi musiki muallimi Ce . mil Bey, Sinop orta mektep resim mu. allimi Mahmut Bey, Kastamonu Kız orta mektep dikiş muallimî Lutfiye Hanım, Muğla orta mektep musiki mual. limi Sadık Bey, Çangırı orta mektep beden terbiyesi muallimi Hasan Fehmi Bey, Usak orta mektep dikiş muallimi Afife Hanım, Sıvas Ksesi musiki muallimi Muzaffer Bey, Galatasaray lisesi 35 liradan 40 liraya terfi edenler 30 liradan 35 l'raya terfi edenler

Bu sayıdan diğer sayfalar: