19 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

19 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İzmir beynelmilel panayırı Ecnebi mallar için transit Kıymetli san'atkâr ve hoca dün defnedildi deposu addedildi 26 agustostan 15 eylule kadar devam edecek olan beynelmilel Izmiz panayınna işthrak için hariçten birçok müracaatler vuku bulmaktadır. Sovyet ticaret mümessilliği de serginin tstanbul mümessili Hakki Nezihi Beye müracaatle sergiye panayırda bir paviyon kirahyaca • ğını bildinnistir. Hükumet panayırda teshir edileicek olan ecnebi tnallan için birçok kolayhklar gösterecektir. Muayyen bir müddet zarfında panayınn ecnebi mallan için bir transit deposu mahiyetinde olması takarrür ermis ve alâkadarlara bildirilmiştir. Bundan başka panayıra giden 'deniz ve kara yollannda da nakil vasıtalan, ücretlarden yüzde 50 nisbetinde tenzilât yapmağa karar vermislerdi. tiyanlann sofrasına oturamaz. Ay> n elbise giyer, mahallesi ayndır, urahitile içtimaî münasebete girisemez, ebe, doktor çağıramaz, me mur olamazlardı!.. Hatta, hizmetçi kullanmak hakkını haiz değildi!... Koca kurunu vustayı Yahudi milleti bu halde geçirdi. Arasıra umumî kıtallere tahammül etti. Ve niha yet, şimdi yirminci asırda da tam rahat edecek bir hale gelmişken gene eski mücadelelerin bu sefer daha medenî bir sekilde basladığını görüyor. Bugünkü mücadelenin tek esa • nndat Yabudinin asırdide tahak küm v« temellük aafatlannı bulmak lcabildh. Fakat, son siyasî vak'ala • ra bakıhrsa Yahudilere atfedilen kabahatler bulunduklan memleket |ard« beynelmilelcUigi nesre çalısmalan ve o memleketerde milliyeti Bldürecek propagandalara girise rek memleket müdafaasım ortadan kaldırmak istemeleridir. Bu isnatlar ne dereceye kadar doğrudur?!.. Bunu da ancak tarih ve hâdiseler gösterecektir. Her halde, bugünkü vaziyet millî reaksi • yonların mücadeleye girismesile meydana çıkmıştar. Yahudiye karsı bu milliyet meselesi 1870 denberi gene Almanyada siddet kesbederek baslamıstn*. Bugün gene Almanyadan ates aldı, ve baska memleketlere shayete başladı. Fakat, Yahudmm beynelmilelciHğe samimiyet ile yapıstnasında hakkı yok mudur?!. Görünüşe gö • re süphesiz vardır. Ve Yahudi için milliyetçilik ortadan kalkmadıkça rahat olmıyacağa benziyor!.. Avrupada milliyetçiliği kabul ederek askerlik etmif Yahudiler çoktur. Fakat, bunlar müteaddit nesiller zarfmda güç halle Yahudiliğini kay betmis insanlardır. Fakat, bir kı • sım müelliflerin kuvvetle düşündüklerine göre guya samimî beynelmilelcilik Yahudi ırkının rahat etmesi, ve nihayet bütün dünya vaziyetine hâkim olması için meydana çıkmis Imis. Beynelmilelcilik tellâllan butnm için çahsıyor, diyorlar. Yasıyan görecektir. ALÂETTİN CEMİL tstanbul âsan atika müzeleri u mumî kâtibi ve Güzel San'atler A kıtdemisi şark tezyinafa hoca&ı E • mîroglu Kemalet tin Beyin ve fat eitigini dün • kü nüshamızda teessSrle bildir • miştik. Millî Müdafaa Vekâleti merhumun cenazesi Tekaüt şubesinde işi bitenler Kemalettîn Bey Cevaplarımız Llâziz altıncı ilkmektep mucdlim vekili Tacettin Beye Bvrakınız 14/5/934 tarih ve 33/8032 numara ile dalrel aidesine gönderilmiştlr. Neticeye intizar zarureti vardır. Camharîyet r 19 Haziran 1934 Askerlik İşleri Ihtiyat zabitlerinin yoklaması Fatlh Askerlik şubesinden: İhtiyat zabitan yoklamaları 1076 nu marah kanuna tevfikan her sene 1 ha ' zirandan 30 haziranda nihayet bulur. Bu tarihten sonrakl müracaatlerde naktl ceza alınır. Bunun için bizzat veya tahriri olarak vakit geçinneksizin şubemizd» mukayyet bulunan ve kayit haricl kalanlar da müracaat etmeleri «on defa olarak ilân olunur. * * * Kadıköy Askerlik şubesinden:' Şubemizln 120/111 lcrasında kajrltll <rctbemiz kısa hizmet defterinln 8 sayısında yazüı Tuğlacı Mustafa Ef. Fener caddesinde oturmakta iken afabeti meçhul kalmış olan Selânikli 316 doğumlu Mustafa Arif Ef. oğlu Reşat Arif Ef. İstanbulda ise ilândan yirmi dört saat sar fında şubemize müracaati hariçte ise usulüne tevfikan bulunduğu mahal Askerî memuru vasıtasile memuriyet ve askerl vaziyetlnin bildirilmesi aksi tak dirde kanunî muamele tatbik edileceği. Fatih Askerlik şubesinden: Nisan 934 celbinln noksanlannı ikmal etmek üzere 316 327 dogumlulann bir buçuk ve iki seneliklerden askere gitmemiş olanlarla 327 329 dogumlulann keza bir buçuk ve i n genelikleri (Deniz, Jandarma, sakatlar) hariç olmak üzere sevkolunacaklardır. İçtima günü: 26 haziran 934 salı günü, ictima ssati saat 9 dur. Cezasız olarak bedeli nakti 25 haziran 934 ak^amma kadır kıabul olunur. Maliye Vekâletlne gönderllen evrakı nızın mezkur Vekâletten sorulması. Sultanahmet Nakilbent cadde • sinde Yusaf Ziya Beye Çok yüksek •e tanmmış bir Emiroğlu Kemasan'atkâr olan Ke lettin B. merhum malettin Bey merhumun cenazesi dün sabah büyük merasimle Beyoğlu Be lediye hastanesinden kaldmlarak A • ğa camisinde namazı kılındıktan sonra Ferikoy mezarlığma götürülmüş ve gözyaslan arasında aile makberesine def • nedflmiştir. Cenaze merasiminde mii • zeler erkânüe Güzel San'atler Aka • demisi hocalan, talebeieri ve birçok san'atkârlar hazır bulunmuşlardır. Merhumun mezarı başmda nuhıklar irat edilerek san'at kıymeti ve fazilet • leri hürmetle yadokmmustur. Sanayii NeMse mektebi mezunlann • dan olan Kemalettin Bey merhum müzelerde büyük hizmetler ifa etmis, Türk harfierinm kabulünden sonra eski hat> tatlan bir araya toplıyarak bu harflerle güzel yazı yazılmasmın her tarsfta ta • ammümiine çalışmıs, tabelâ yazılarmm Türk san'atkârlan tarafmdan yapılmasmı temin etmiş, eski şark eserlerini modemize etmiş ve bilhassa tezhip ve sair tezymat islerinde muvaffjtkiyetle rüe söhret kazanmıştı. Çini işleri ve renkli fotoğrafçılıkla da çok meşgul olmuştu. Vefab, hem müzeler, hem de san'at muhiti için büyük bir zıyadır. Kemalettin Bey, ölümünden bes ırün evvel, müzeden çıkarken kalbinde'ra hatsızlık hissetmiş ve bir fenalık ge • çırtnıştir. Bunun üzerine kendisine istirahat etmesi tavsiye edildiği halde ertesi günü vazifesi basına gelmisse de geçen per • sembe günü hastalığı artmıs ve iki gün içinde kalp hastalığından kurtulamıya rak gözlermi ebediyyen kapamıştır. Çengelköyunde Mezarlık caddesinde Cemal Beye Maaş muamelenlz ikmal edilerek resmi senedinlz 3/6/934 tarih ve 34/15757 numara İle Muntazam BoTçlar müdur lüğüne gönderilmlştir. Osküdarda tnkılâp mahallesinde binbaft Hakkı Beye Kadtköyünde Yeldeğirmeninde doktor Halit Beye Muntazam Borçlar müdürlüğünç gönderildigi bildirllen evrakınızm mezkur müdiriyetten aranması. Evrakınız 1/4^934 tarih ve 34/9748 numara İle Beyoğlu Askerlik şubesine gönderilmşltir. Kastamonn lisesi âlet memuru Mustafa Bey nezdinde Züleyha ve Rahime Hammlara Evrakmız 14'4/934 tarih ve 34'11127 numara İle Kastamonu Askerlik ?ubesine gönderilmlştir. Gebzenin Aydınhk kb'yünden /« mail Çavuş zevcesi Emine H. a Evrakınızın hangi makamdan Tekaüt subesine gönder'ldiğlnl blldlrinlz. Blnbası Osman B. ailesi Elâziz emva Unden resml senedi 34/17648 No. 10/6/934 Yüzbas.ı M. Fethi B. ailesi Kadıköy emvalinden resmi aenedl 34/17547 No. 7/6/934 Yüzbaşı İhsan B. ailesl Bakırköy emvalinden resmî senedi 34/15572 No. 7/6/934 Yüzbaşı Nebi B. ailesi Üsküdar emvalin. den resml senedi 34/17401 No. 9/6/934 Yüzbaşı Saml B. ailesi Eminönü emvalinden resmi senedi 34/17578 No. 9/6/934 Yüzbaşı Sait Şükrü B. ailesi İzmlt emva llnden resmi senedi 34/17848 No. 10/6/934 Yüzbaşı M. Rifat B. ailesi Ankara emva Unden resmî senedi 34/18502 No. 11/6/934 Yüzbaşı A. Hilmi B. ailesi Pınarbaşı emvalinden resmî senedi 34/14828 No. 12/6/934 Mülâzim Vehbi B. ailesi Bor emvalinden resmî senedi 34/17918 No. 9/6/934 Mülâzim Nadir B. ailesi Beşiktas emvalinden resml senedi 34/17232 No. 10/6/934 Mülâzim Osman B. ailesi Malatya em^a llnden resmî senedi 34/16341 No. 12/6/934 Mülâzim Hasan B. ailesi Emlnönü emva linden resmî senedi 34/12846 No. 12/6'934 Cerrah Hasan Nuh B. ailesi Çanakkale emvalinden resmî senedi 34/16270 No. 2/6/934 Eczacı M. Lutfi B. ailesi Kadıköy emva linden resmî senedi 34/17434 No. 7/6/934 T. Kâtibi Süleyman B. ailesl Ankara emvalinden resml senedi 34/17650 No. 10/6/934 Çarkçı yüzbaşı Mehmet B. ailesi Beyoğlu emvalinden resml senedi 34/15505 No. 7/6/934 Nefer yetimleri Süleyman oglu M. Ali ailesl Isparta emvalinden resml senedi 34/11000 No. 9/6/934 Ali oğlu Sallh ailesi Havza emvalinden resmî senedi 34/10737 No. 9/6/934 Mehmet oğlu Ahmet aliesl Dinar emvalinden resml senedi 34/12660 No. 9/6/934 Kâhya oğlu Mustafa ailesi Mut emva llnden resml senedi 34/4073 No. 9/6'934 M. Ali oğlu Salih ailesi Bayramie emvalinden resmî senedi 34/6414 No. 9/6/934 Halil oğlu Mehmet ailesi Smdırgı emva linden resml senedi 34/9583 No. 9/6'934 Hasan oğlu Mustafa ailesl Resadlye emvalinden resml senedi 33/41423 No. 9'6/934 Halil cğlu Hldayet ailesl Edremit emvalinden resml senedi 34/6768 No. 9/6/934 Hüseyin oğlu Şuayip ailesi Hendek emva linden resmî senedi 34'11272 No. 9/6/934 Hasan oğlu Ömer ailesl Uşak emvalin. den resmî senedi 34/11921 No. 9/6/934 Ahmet oğlu Ali ailesi Balya emvaldn den resmî senedi 34/13044 No. 9/6/934 Evrakınızın Tekaüt şubesine geldlgine dair bir kayde tesadüf edllememhtlr. Şehremini Suyolca sokağında Fttttna fıanttno Şehzadebafinda Fatma Refia Hanıma Hacı Süleyman oğlu Osman ailesi Bodnrm emvalinden resml senedi 34/13627 No. 9'6/934 Mustafa oğlu Ahmet ailesl Ayancık emvalinden resml senedi 34/11169 No. 9/6/934 Hasan oğlu Satılmıs ailesi Boyabat emva linden resml senedi 34/12891 No. 9/6/934 Ali oğlu Mustafa ailesi Karacasu emva llnden resml senedl 34/10155 No. 9/6/934 Aziz oğlu Ramazan ailesl Ünye emva linden resml senedl 34/16239 No. 9/6/934 Musa oğlu Mustafa ailesi Mavangat emvalinden resml senedl 34/16573 No. 9/6/934 Hüseyin oğlu Emln ailesi Edremit emva linden resmî senedi 34/13510 No. 9/6'934 M. Ali oğlu Hasan ailesi Arankir emvalinden resml senedl 34/17630 No. 9/6/934 Hasan oğlu Süleyman ailesl Balıkeslr emvalinden resml senedl 34/34 No. 10/6/934 Abdülzahit oğlu Abdülgaffar ailesl Merzlfon emvalinden resmî senedl 33 39825 No. 10 '6 '934 Süleyman oğlu Ömer ailesl Bodrum emvalinden resml senedl 33/35442 No. 10'6/934 tslâm oğlu İsmail ailesl Ayancık emvalinden resmî senedl 34/1541 No. 10/6'934 Hüseyin oğlu Yusuf ailesi Beyşehir emva llnden resmî senedi 34/9185 No. 10/6/934 Mehmet oğlu Ali aiîesi Saray entvaiin. den resml senedl 34/12020 No 11'6/934 Mustafa oğlu Hurs't ailesi Erdek emvalinden resmî senedi 34/17535 No. 12/6/934 Mahmut o&lu İbrahim ailesl Balva emva linden resmî senedi 34/17586 No. 12/6'934 Ahmet cflu Nasuh ailesi Bnlya emvalinden resml senedl 34/17587 No. 12/6/934 Mustafa oğlu Mehmet ailesl Susurliık emvalinden resml senedl 34/17257 No. 12/6/934 Osman oflu M. Ali ailesl EgTÎdlr emvalirden resml senedl 34/17465 No. 12/6/934 İbrahlm oğlu Şaban ailesi Lâ#k emvalinden resml senedl 34/15881 No. 12/6/934 TahİT oğlu Şerif ailesi Balya emval'nden resml senedi 34/17592 No. 12/6/934 Halil oğlu Abdullah ailesl Urfa emva. llnden resml senedi 34/6334 No. 12/6/934 Hakta oğlu İ. Hakkı ailesl Tosya emvalinden resml senedl 34/8994 No. 12/6/934 Hüseyin oğlu A ailesi TJluburlu emvaM linden resml senedl 34/1743 No. 12/6/934 Abdülkadlr oğlu Ali ailesl Bursa emvalinden resml senedi 33/41391 No. 12/6/934 Ömer oğlu Nedp ailesl Lâdik emva llnden resml senedi 33/40752 No. 12/6/934 Hüseyin oğlu Ömer ailesi Akşehlr emva linden resmi senedi 33/41519 No. 12/6/934 Şubeye davet Halkevnde lisan dersleri Halkevinden: 1 Evlmiz Beyoğlu kısmındaki llsan derslerl kurslan devam etmektedir. 2 Beyoğlu kısmınm pansiyonunda boş odalar vardır. B'rer ve lklser yatakU olan bu odalar mobilyaslle blrllkte ve haftada iki gün sıcak olmak tizere banyosu da dahll oldufu halde 10 ilâ 20 ilra arasındadır. Bu kısmm büfesi de icara verllecektir. Ders, panslyon ve büfe şeralt'nl Öğrenmek lstlyen talipler her gün öğleden son. ra Tepebaşmda Meşrutiyet caddesdndekl Beyoğlu kısmımız idare memurluğuna müracaat edeblllrler. Evrakımz 1'4/934 tarih ve 33'38523 numara İle Üsküdar Askerlik subesine gönderilmlştir. Mut kazasımn Bozdoğan köyunden Mehmet ailesine Evrakınre 21/12/933 tarih ve 33 '39435 numara ile Mut Askerlik şubesine gön derilmfştir. Yen; Eser!er Yeni Adam 25 incl sayısı çıktı. İçinde halk Üniver. sitesi terbiye ve içtimaiyat deYsleri, si. • yasî icmal, Brezilya hlkâyesl, ilim, san'at, medenlyet haberleri, muhabere İle ders hakkmda malumat, tetkik ve tenütler, blrçdk resim vardır. Kanmpaşada Kudretçelebi ma • hollesinde 7 No. da Eda Hanıma Beyoflu şubesinden Ankara şubesine gönderildi|i btldlrilen evrakınızın Beyo51u şubesinden takibi. «Bizi rahat bırakınî» (Birînci »ahifeden mabat) buhmmamalan ieap ettiğmi zannedi • yoraz. Hukuk müsavah istediğimiz zaman, bu takdirde, sfl&hlan çoğalhnak lâzmı geleceği cevabını alıyoruz. Ma • demki size taarruz etmek istemiyoruz ve yalnız bize tecavüz edildiği valdt kendimizi müdafaa edebîlmek için lüzumu kadar kuvvetli olmak istiyoruz, istediğinizi yapmız, diyoruz. Diğer devletlere karsı fena kastimiz yoktur. Fa • kat bize karsı tertip edilen suikastlere karsı kendimizi muhafazaya mecburuz. Sulh istiyoruz, fakat bize taarruz edi • lirse, kendimizi kanımızm son damlasına kadar müdafaa edeceğiz.» Fatihte Haraççımuhittin mahal • lesinde Sabri Beye Evrakmız 6'5'934 tarih ve 34/13938 numara İle Dahlllye Vekâleti Vllâyetler idaresi umum mOdürlügfine gönderilmlştlr. POLİSTE Alacakhlar yara'andı Karagümrükte Fethi ile Mustafa is minde iki kisi Ahmet isminde biri tarafmdan agır bir surette yaralanmiş • lardır. Vak'a çoyle olmuştur: Fethi ile Mustafa Karagümrükte Neslişah mahallesinde oturmaktadırlar. Ayni mahallede oturan Hacer Hanımdan alacaklan olduğu için evvelki ge ce evine giderek alacaklannı utemis • lerdir. Hacer Hanım, baska bir zaman gelmelermi söylemisse de dinlemiyerek ağız kavgasına başlamışlardır. Bu sı rada Hacer Hanımın evinde bulunan Ahmet gürültüyü duyunca kapıya in tniş ve elindeki bıçakla evvelâ Fethiyi sonra da Mustafayı yaralamıstır. Ah met bu marifeti yaptıktan sonra kaç • mağa tesebbüs etmişse de yakalanmıstır. Yarahlar Guraba hastaneeine kal dınlmıslardır. Muhafız GücU bis kletçileri Birecige vardılar Bireeik 18 (A.A.) Muhafızgücü bisikletçileri dün saat 15 te Birecige muvasalat etmisler ve hararetle karsı • lanmtslardır. Hol.vut Hollvutun bu haftaya mahsus oîrrik üzere çıkardığı hususî yaz nüshası en son mayo modelleri ve güzel artist resimlerile Karnera ve Muhs Bire ait en son resim ve havadlsleri havi olarak intişar etmlştir. Beşiktaf icra dairesinden: Mahçuz olup paraya çevrilmesi ka rarlaşhnlan bir adet ceviz iki kîşilik somyalı karyola ve bir adet siyah renkle mermerli komodin ve bir adet dört gözlü mermerli ceviz konsol ve bir adet ceviz ve kenarlan siyah çiçekli büyük aynalı gardrop ve bir adet ceviz renkte büyük dolap ve bir adet ce« viz renkte orta masası ve bir adet küçük somya ve bir adet mermerli sart venkte komodin ve bir adet ayna ü • zeri mermerli konsol ve sairenin tellâ • liye ve ihale pul resimleri müsterisine ait olmak üzere 27/6/934 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 10 d"n 12 ye kadar Şislide Osmanbey Cabi sokak 55 numara önünde satilacağm dan telip olanlann o gün ve o saatte hazır bulunacak olan memuruna mü • racaatleri ilân olunur. (505) Trabzonda mütekait hesao me mura Mustafa Tevfik Efendiye Jandarmaya a'.t muamelât TJmum Jandarma kumandanljjınca yapılmak ta oldu&undan mezkur kumandanlıga müracaat olunması. Şilt maçı tstanbul Putbol Heyeti riyasetlnden: 22/6/1934 cuma günü yapılacak resml şilt maçlan: Beşiktas (Şeref) stadmda: Beşiktas Eyüp saat 9 da şild maçı hakem Şazi Bey. Tekfurkazn karîyestnden Ali B. oğlu şehît Mehmet zevcesi Sürar Hanıma Evrakınızın Tekaüt şubesine geldi|lne dair bir kayde tesadüf edilememiştlr. Almanlar mustemlekelerini istiyorlar Tasfiye edilecek liman şirketler Ankara 18 (Telefonla) Bugün Büyük Millet Meclisinde kabul edilen İzmir liman şirketinin tasfiyesi hakkmdaki kanun tstanbul liman şirketinin de ba meyanda tasfiyesini icap ettirmektedır. Tasfiye muamelesinin icrası için bir komisyon tesekkül edecektir. Kiel 18 (A.A.) Birçoğu eski Alman müstemlekeleri sabık askerlerîn • den olan 25,000 kisi bir müstemleke nBmayişi yapmıshr. Sabık müstemleke valisi M. Şni stmlan soylemiştir: « Almanyayı müstemlekecilik .ten hariç tutan Versay muahedesinin maddesmi reddediyoruz. Müstemleke • lenmızin iadesînî istiyoruz.» Jeneral Von Epp bundan sonra mflletin her zamandan ziyade müstemleke fîkrile meşgul olduğunu ve ba fik rin kendmde kökleşmis bulunduğunu soylemiştir. Muameleleri Tekaüt Subesince ikmal edilerek retmi tenetleri Muntazam Borçlar Müdnrlüeüne gönderilenlerin listeleri: Tekaüt zabitler Mülâzim Abdullah B. Emlnönü emva llnden resmi senedi 34/18519 No. 10/6/934 Bahriye miralay Muzaffer B. Emlnö nü emvalinden resfnî senedi 34/16313 No. 10/6/934 Mülâzim Cemal B. Karasu emvalin den resmî senedi 34'17322 No. 10/6/934 Binbaşı Şemsi B Fatih emvalinden res. mî senedi 34/17151 No. 10/6/934 Hilâl kulübü kongresi HUâl Spor kulübü reisliginden: Nizamnamemlz mucibince kulübümüzün senelik adi kongresi 22 haziran 934 cuma günü saat 10 da C. H. F. Erenköy nahlye ocağı salonunda toplanacaktır. Kulüpte isimleri yazüı azanın yukarıda gösterilen gün ve saatte lutfen hazır bulunmalan, mazeret hasebile gelemiyecek olanların reylerini o gün kongrede bulunacak arkadaşlarma imzalı salâhlyetname İle vermeleri ıüzumu bir kere daha tebliğ olunur. Zabit yetimleri Miralay M .Neşet B. ailesi Üsküdar emva linden resmî senedi 34/17663 No. 10/6/934 Aşçı kadın söyledi, dedi. Bsh çıvanın çocuğu tehlikeyi atlatmıs. Ha li nekahatte imiş. Mis Brigerland kızarmıs bir ekmek düimine yağ sürerek cevap verdi: Evet biliyorum. Dün hastar.eye telefon etmiştim. Validesi hâlâ müşahede alhnda imis. Zavalhcığın bey parası yokmus. Bir Allahın kulu çıkıp ta kendisine on para vermiyormuş. Ben hastaneye gi dip kendisini yoklamak istiyorum.. Madam Mortimer asabî bir hareketle ahldı: Mdam, boyle bir hareketten içtinap ederseniz daha iyi yapmis olursunuz. Hastanm bu menhus illeti bize bulastırmadan buradan uzaklastınldı ğma sevinmistik. Siz şimdi kendinizi tekrar tehlikeye atmak istiyorsunuz. Bu hiç te akıllıca bir hareket olmaz. Mis Brigerland sÖze kanşh: Alay mı ediyorsunuz, kıinım? Ma<îam Mereditn hastaneye gitmek kwnaundaki arzusunu icraya mâni o U • KANSIZLIK benlzsizlik idn ycgâne deva kanl ihya edcn Q m / \ n Enmnntahipctibbataraftndan tertip edilmiştir. O U \ U l c?.k hiçbir sebep yok. Bu kadm eğer hâlâ süphe alhnda ise zaten onun ya nına ziyaretçi sokmazlar. Bu ib'barla hiçbir tehlike mevzuubahs değildir. Mister Brigerland homurdandıt Vallahi bana sorarsamz ben de Madam Mortimerin fikrindeyim. Ma • dam Meredit beni dinleyiniz, kendini zi bile bile ateşe atmaymız. Mis Brigerland mükâleme mevzuu nu degistirmek maksadile sordu: Madam Meredit, bu sabah o kadar erken nereye gittin'z? Ben mi, hiç... Evin civannda biraz gezindim. Hiç kimseye rastlamadmız mı? Evet bir jandarma ile konuştum. Bana hâdise hakkmda birçok şeyler söyledi. Zabıtaya bu işi siz mi heber verdmiz ? Lidya yalan söylüyordu. Jandarma ile plâjdaki hâdise hakkmda hiçbirsey konuşmamıştı. Maksadı Jogsu sakla maktı. Mister Bkigerlstnd gözlermi açarak Ndrasteni, zaüyet ve Chloros* , PARJ )İSİ İBLİS tazan: Edgar VaUas Tercume eden: Ömer Fehmi 51 ladı. LJdya onun arkasuıdan hayrrtle bakakahnısb. Bütün gecelerini kendi • sini beklemeğe hasreden bu adam ne garip bir mahlâktu. Bütün sakatlığt na, zavalhlığma rağmen LJdyaya ne büyük bir emniyet veriyor, sükun ve huzur telkin ediyordu. Villâya döndüğü zaman ev halknn yataklarmdan kalkmış buldu. Madam MorHmerin yeni tuttuğu aşçı kadın Lidyayı merdivende yakaladı ve ona bir sürü havadis verdi. ftns Brigerîand yemek odasında kahvaTb ehnekfe meşgutdlf. Lîdya kah • n'fyymn otururkent Madam benim rransızcama ne Ser siniz? tleride bir kSseye çekilip rabat etane zamanı gelince lisan dersi vescreK gsşısxamyt CssttBSyuıuıı. Lidyamn eevap vermesinî beklenv»di. Ağjr ağır joluna devam etmeğe endife ile cevap verdi: Tabiî degü mi ya... Ben haber verdim. Demek jandarmaya bu civar da rasgeldiniz. Evet. Çok nazik bir adamdı. E ğer bütün jandarmalar böyle ise M^nte Karlo zabıtası hakikaten essiz bir zabıta kuvveti olacak Mister Brigerland bumundan solu • yordu. Acele acele tasdîk etti: Evet, nazik adamlardır. Peki ne söylüyor? Neye daîr? Canım atılan kursunl7ra dair. Kurşunlan atanm bizzat Mister Brigerland olduğunu bilmiyen Lidya bir • çok yalanlar daha söyledi ve bunlarla Mis Brigerlandla babasmı için için güldürmüş oldo. Genç kır anlattıkiannî bib'rdikten sonra Mister Brigerland ciddî bir ta • vırla: Zphıtanm bu hususta yanlıs doğru, elbet bir düşündüğü olacak, dedi. Zaten onların hâdiseler hakkında da • ima hususî bir düşünceleri vardır. Aziz evelâdım, baaa kalırsa bir daha bu is hakkmda kimtpye birşey söylemeyiniz. Faili bulmak gıbi bir fayda temin et • medikten baska bize de beyhude üzüntü olur. tstiçvaplar, istintaklar, tahki kat, tetkikat.. Canımtz cıkar. Biraz sonra Lidya ile Madam Mor • tîmer dışan çıkınca Mis Brigerland babasına çıkıstı: I Yaptığm bareketin nekadar bu • dalaca birşey olduğunu anlıyorsun, değil mi? Bak kö}kün «trafmda jandar malar Jolaşıyorlar. Eğer Marküs boşboğa?JJ>. edip ie gördt'klerini söylerıe ister istemez polis müdiriyetini boyh yacağız. 24 Giitnüş haç Lidya odastna çıkınca hizmetçi kı • zın yatağtnı düzeltmekle meşgul ol • duğunu görJü. Kız önüne bakarak: (Mabadi var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: