19 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

19 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Camfıtrriyeİ 19Haziranl934 Akşehirde inşa olunacak banka ve sinema binası mevcut proje ve şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talıplerin diplomalı mühendis veya mimar oltnası ve şimdiye kadar yaptıklan işe dair evrakı müsbite ibraz etmeleri ve teklif edecekleri bedelin yiizde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate göstermeleri şartür. Mevcut şaıtname ve proje ve evrakı fenniyesi ve münakasn şeraitini anlamak, görraek isteyenler bir hafta sonra Istanbulda Mabmutpaşada 185 numarada raanifaturacı Ahmet Ata Beye vc Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde Akşehirli Mustafa Şevki Beye ve Akşehirde Banka merkezine müracaatleri ve yevmi ihale olan 7 teramuz 934 cumartesi saat 14 te banka merkezine gelmelen ilân olunur. (504) ı ^ ıNŞAAT MÜNAKASASI Akşehir Bankasından: Mezbaha Inşaatı Münakasası Erzurum Imar Birliğinden: 1 Erzurumda Hususî İdare ve Belediyenin iştirakile teessüs eden Imar Birliği taraf ından yeniden yaptırılacak büyük mezbahanın inşaatı 15 haziran 1934 tarihinden itibaren yirmi gün müd detle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 Kapalı zarfın içinde: a Teminat evrakı b Diplomalı bir mühendis veya mimarın veya Nafıa VekâIetince kendisine ehliyetname verilmiş bir fen adammın daimî mes'uliyeti fenniye taahhütnamesi c Fiat teklifini havi diğer bir kapalı zarf bulunacaktır. 3 İhale bedeli hazırdır. Ve projelere merbut münakasa şartname» sinde gösterilen işler ikmal edildikçe istihkak nisbetinde derhal tesviye edilecektir. tmar Birliği icabında banka teminatı da gösterebilir. 4 Proje ve fennî şartnamelerle münakasa tartnamesi bir arada olarak lstanbulda Bahcekapıda Dördüncü Vakıf hanı alhnda Adapazan Bankası Kumusyon ve Ticaret kısmında Ahmet Nazmi Beyden ve Ankarada Nafıa Vekâleti Demiryolları Fen he yetinde Affan Beyden 25 lira mukabilinde tedarik olunabilir. 5 Kapalı zarflar 5 temmuz 1934 te saat 15 te Erzurumda Imar Birliginde açılacak ve en müsait çerait dermeyan eden talibe Uıale yapılacaktır. Projeler ayni fiatle Erzurum Imar Birliğinden de alınabilir. 6 Daha fazla malumat almak istiyenlerin cevaplı telgrafl? Erzurum Imar Birliği Reisliğine müracaatleri ilân olunur. (3304) GATESVULCO EN DAYANIKLISIDIR TUrklye umum vekili : T rklye Anon'm Mustafa Murteza muessesatı Yeni Postane karşısında No. 3032, Istanbul, Tel: 20932 MEVCUT OTOIVOB^L LASTiKLERiNiN LÂSTİK ŞiRKETi Telgraf: T A L A Ş K'ralık otel ve dükkân 1 6 8 No. lı Arif Hikmet Bey vakfı mütevelliliginden: Eeyoğlunda Tepebaşında ingiliz sefarethanesı ıttisalinde Emperyal oteli 2 Mezkur otel ittisalinde 10 No. lı dükkân. Balâda muharrer iki kıt'a vakıf akar 937 senesi roayıs nihayetine kadar kiraya verileceğinden müzayedeye vazedı.miştir. TaJiplerin 27 hazıran 934 çarşamba gunusaat 15 e kadar Istanbul Evkaf müdürlüğunde müteşekkil Encümeni idareye müracaatleri. Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: Almacak 60 ton kurşun için 9, 12 ve 15 haziran 934 tarihlerinde yapılan ilânlarla alenî münakasa usulü tatbîk olunacağı sehven gösterilmiş olduğundan münakasa tarihi olan 2 temmuz 934 te kapalı zarfla müracaat olunması tavzihan ilân olunur. (3235) Dr. A. KUTIEL I or. BAHATTiN ŞEVKİ I Karaköy Topçuiar caddesi Na 3 3 * Cildive ve zührevive ZAYİ Beyoğlu MalmiidörlüğSnden almakta olduğum maasımra 5492 numarah beratı kaybolraoştur. Yeniıi alraacağından rayiin hukmii yoktur. Halıl (493) t 9dan rtahçekapi Taşhan No. 25 saat 9dan akşamj 7 ye kadar pazartesi tikarava meccanen ikinci hukuk mabkeme • Beşiktaş sinden: Ortakoyde Şairnecati «okağında 17 nurtaralı hanede mukim iken dyevm eırjazı akliye ve asabiye hastanesmde tahh tedavide bulunan Seciye Hanmıa mezkur hanede mukim hemfiresi Fec S1PAHİ OCAĞIİDARE HEYETİNDEN: 8 haziran 934 te ekseriyet olmadığı cihetle açılamamıs olan kongrenin 24 haziran 934 pazar günü saat 16 da toplanacağı ilân ve azaların teşrifleri rica olunur. (461) BAN ZIRAAT riye Hanımın vari tayîn edilmif oldu {u alâkadaranca malum olmak fizere flin ohmur. (491) Zayi Ikamet tezkeremle paMportunnı zayi ettim. Yenilerini zayilerin bükmü çıkaraca&imdan yoktur. Küçükpazar bahçeli kahvede ocakçı Ekber oğlu Ağa (18) KA51 Hastalannı hergün akjama kadar Beyogln Tokatlıyan oteli yaninda Mektep sokak 35 No. lı tnuayyenehaneslnde tedavi eder. Tei: 4084316323 tstanbal altma icra daire«inden: Hakla bapU istimalile merhun ve paraya çevrflmesi mukarrer kazino ve bar eşyan ve taire 19/6/934 «alı gn nfi saat 1718 de Beyoğlunda Agahamammda Uçmcü Vakıf Hanm 1 nu maralı dairesnde açık arttırma fle ta falacağmdan talıplerin mezkâr gün ve •aatte mahallinde icra memuruna müracaatleri ilân ohmnr. (487) NIŞANYAN Doktor Çorum Belediye Reisliğînden: 22/5/934 tarihli ilânımızla münakasasınm icra kılınacağı bildiri len şehrimiz fennî su tesisatı bakiye sebekesinin ikmaline müteallik «22670» lira «22» kuruş bedeli keşifli işlere ve almacak malzemeye münakasa müddetinin hitamı olan 11/6/934 talip çıkmadığından evvelce ilân ettiğimiz 22/5/934 tarihli münakasa, fennî sartname, mu kavelename ve vahidi fiat cetveli hükümleri eskisi gibi tamamen baki ve muteber olmak üzere münakasa müddetinin 11/6/934 tarihin • den itibaren on gün müddetle uzatılarak ihalenin 21/6/934 perşembe günü saat 16 da Belediye dairesinde icrasına karar verilmiş ve kefiyet Ankara, İstanbul, lzmir ve Samsun Belediyelerine yazılmış ve Uizumu kadar şartname ve evrakı müsbite arzu edenlerin görmelerini teminen mezkur Belediyelere tekrar gönderilmiştir. lstiyen lere Çorum Belediyesinden parasız posta ile de gönderilir. Taliüle • rin muayyen gün ve saatin hululünden evvel teklifnamelerini Be • Iediye Riyasetine tevdi etmeleri ilân olunur. * (3252) Ahududu «Ağaç Çileği» alınıyor # Biçki Dersleri Beşikta? Dikis Yurdu müdürü Şükrü Bey tarafından neşredil miştir. tki ciltten ibarettir. BL rinci cildi kadın çamaşır ve elbiselerinin klâsik nevilerini havidir. Yüksek biçki kaideleri Umindeki ikinci cildi de kadra makastarlığma ait bütün malumati muallimsiz öğretir. BirincUi 2, ikincisi 2,5 liradır. Taşraya posta ücreti 15 kuraştur. Yalnız Beçiktaş Dikiş Yurdunâa. satılır. Bahçe sahiplerine: Inbisarlar ldaresince, idarenin Kabataş ambarında teslim edilmek üzere beher kilosu (27) yirmi yedi kurustan Ağaç çileği satın alına caktır. Bedeli ambarda yapılacak tartı üzerine derhal tesviye edilir. Inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 934 mali senosi zarfında Kasımpasa ve Sirkeci ambarlanna geti • rilecek ceman dört bin ton tuzun hamaliyesine ait birinci münaka sada taliplerinin sürdüğü pey haddi lâyık görülmediğinden müna kasa müddetleri 23/6/934 tarihine musadif cumartesi günü saat 16 ya kadar uzatılmıştır. Bu işlere ait şartnameleri görmek istiyenlerin Basmüdiriyetimiz Muhasebesine müracaatleri. (3285) fmm^ Dr. İhsan Sami Öksürük Şurubı öksüriik ve nefes darlığı, bojmac ve kızanuk öksurükleri için pek «irli flâçbr. Her eczanede ve eeza < polannda bulunur. ( 42 ) Sahlp ve Bafmuharriri Yanat Nadi ümumi netriyatı idare eden Yazı müdürü: Abidin Davt 3 Çatalca Ziraat Bankasından: RAMATEDER 1470 numarah Ziraî Kredi Kooperatifleri kanununa ve Resmî gazetenin 25/10/930 tarih ve 1630 numarah nüshasmda münte^ir esas mukavelename ahkâmına tevfikan teçkil edilen gayrimahdut mes'u Hyetli Selimpasa koy Ziraî Kredi Kooperatifi Yüksek Iktısat Vekâ Ietince tasdik ve Silivri Noterliğince tesçil edildiğinden meyzuubahs kooperatifin resmen teşekkülü ilâh olunur. (3313X Maîbaacüik ve Neşrlyat Türk Anonlm, SirkeU Utantml

Bu sayıdan diğer sayfalar: